Nouveau Testament en kasɩm du Burkina Faso

 

MAT

Matiyu

Zezi Krisi kwǝr-ywǝŋǝ kam na dɛ te tɩn

 

Nɔɔna bana mʋ pʋpʋnɩ Zezi ŋwɩa kam dɩ o zaasɩm dɩm na yɩ te tɩn, dɩ o na tɩgɩ yɩ o joori o bi te tɩn. Kʋ yɩ Matiyu dɩ Marɩkɩ dɩ Luki dɩ Zan mʋ pʋpʋnɩ. Ba wʋ wanɩ ba pʋpʋnɩ wǝǝnu tɩlʋ maama Zezi na kɩ tɩn ba kɩ tɔnɔ nɩ (karɩmɩ-na Zan 21:25).

Dɩ́ nan na karɩmɩ twaanʋ tɩna tɩm maama, kʋʋ́ zǝni sɩ dɩ́ lwarɩ Zezi Krisi na yɩ wʋlʋ tɩn kʋ dwǝni dɩ́ na karɩmɩ tɔnɔ dɩdʋa yɩranɩ má.

 

Wɛ taanɩ dɩlʋ Matiyu na pʋpʋnɩ tɩn na brɩ dɩbam kʋlʋ tɩn mʋ tɩntʋ

 

Matiyu dɛɛn yɩ Zezi karabiǝ fugǝ-bale bam wʋ dɩdʋa mʋ (Matiyu 9:9 dɩ 10:3).

Matiyu brɩ nɩ Zezi Krisi yɩ Vɩrnʋ wʋm Wɛ na goni ni dɩ Zwifǝ bam faŋa faŋa sɩ oó ba tɩn mʋ. O ma ta brɩ Zwifǝ yigǝ tiinǝ dɛɛn na vɩ-o te tɩn.

Zezi Krisi dɛɛn tu lʋgʋ baŋa dwi tiinǝ maama ŋwaanɩ mʋ, kʋ daɩ Zwifǝ bam má ŋwaanɩ. O pɛ o karabiǝ ni, sɩ ba tɔɔlɩ o kwǝr-ywǝŋǝ kam ba brɩ lʋgʋ baŋa dwi tiinǝ maama (Matiyu 28:19).

 

Matiyu ŋɔɔnɩ Zezi lʋra dɩ o biini woŋo, o brɩ nɩ o yɩ Pɛ wʋlʋ na tu sɩ o vrɩ nɔɔna ba lwarɩm wʋnɩ tɩn mʋ (pɔɔrɩm 1-2).

O daa ta maa brɩ Zan na miisi Zezi na wʋnɩ te dɩ sʋtaanɩ na maŋ-o te tɩn (pɔɔrɩm 3-4),

yɩ o brɩ Zezi na tʋŋɩ Galile nɩ te tɩn: o tɔɔlɩ Wɛ kwǝrǝ, o brɩ nɔɔna Wɛ cɩga kam, o pa yawɩɩna na yazurǝ (pɔɔrɩm 5-18).

Kʋntʋ kwaga nɩ Zezi ma vu Zeruzalɛm. Zwifǝ yigǝ tiinǝ ma pa ba ja-o ba pa tʋʋn-dagara baŋa nɩ ba gʋ. Da yatɔ dɛ nɩ o ma joori o bi o yagɩ tʋʋnɩ (pɔɔrɩm 19-28).

 

Matiyu brɩ Zezi zaasɩm dɩm na cɛ kuni bɩnu te tɩn:

1. O brɩ balʋ na zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋ tɩn na maŋɩ sɩ ba taa tɔgɩ cɩga te tɩn (pɔɔrɩm 5-7).

2. O kwe balʋ na maŋɩ sɩ ba tɔɔlɩ Wɛ paarɩ dɩm kwǝrǝ kam ba brɩ nɔɔna tɩn (pɔɔrɩm 10).

3. O mɛ mɩmaŋa yarpɛ mʋ o ma brɩ Wɛ paarɩ dɩm ta na sǝgi yɩ dɩ wʋ́ ba dɩ brɩ jaja te tɩn (pɔɔrɩm 13).

4. O brɩ Wɛ nɔɔna na maŋɩ sɩ ba taa ŋwɩ te tɩn (pɔɔrɩm 18).

5. O brɩ nɩ dɩ́ maŋɩ sɩ dɩ́ taa cǝgi maŋa kalʋ Wɛ paarɩ dɩm na wʋ́ ba dɩ wanɩ wo-lwaanʋ dwi maama te tɩn (pɔɔrɩm 24-25).

 

 

Wɛ taanɩ dɩlʋ

MATIYU

na pʋpʋnɩ tɩn

1

Zezi kwǝ dwi dɩm na toŋi te tɩn

(Luki 3:23-38)

Zezi Krisi nabaara bam kuri na puli te tɩn mʋ tɩntʋ:

Zezi Krisi yɩ Davidi * dwi tu mʋ,

Davidi dɩ maa yɩ Abraham * dwi tu.

 

Abraham ma lʋ Yizakɩ.

Yizakɩ ma lʋ Zakɔbɩ.

Zakɔbɩ ma lʋ Zuda dɩ o zɩmbaara dɩ o nyaana.

Zuda dɩ Tamaarɩ ma lʋ Farɛsɩ dɩ Zara.

Farɛsɩ ma lʋ Esrɔm.

Esrɔm ma lʋ Aram.

Aram ma lʋ Amɩnadabɩ.

Amɩnadabɩ ma lʋ Naasɔn.

Naasɔn ma lʋ Salɩmɔn.

Salɩmɔn dɩ o kaanɩ Rahabɩ ma lʋ Bʋazɩ.

Bʋazɩ dɩ o kaanɩ Ruuti ma lʋ Obɛdɩ.

Obɛdɩ ma lʋ Zese.

Zese ma lʋ Davidi wʋlʋ na jigi pɛ tɩn.

Davidi dɛɛn di kadǝm wʋlʋ na yɩ Yuri kaanɩ tɩn,

yɩ ba lʋ Salɔmɔn.

Salɔmɔn ma lʋ Robʋam.

Robʋam ma lʋ Abɩa.

Abɩa ma lʋ Aza.

Aza ma lʋ Zʋzafatɩ.

Zʋzafatɩ ma lʋ Zʋram.

Zʋram ma lʋ Yozɩasɩ.

Yozɩasɩ ma lʋ Zʋatam.

Zʋatam ma lʋ Asasɩ.

Asasɩ ma lʋ Ezekɩasɩ.

10 Ezekɩasɩ ma lʋ Manasɩ.

Manasɩ ma lʋ Amɔn.

Amɔn ma lʋ Zʋzɩasɩ.

11 Zʋzɩasɩ ma lʋ Yɩkonɩa dɩ o nyaana.

Yɩkonɩa mɩmaŋa kam nɩ mʋ ba jaanɩ Yisɩrayɛlɩ tiinǝ bam ba vu ba yagɩ Babilɔnɩ * tɩʋ nɩ.

12 Yisɩrayɛlɩ tiinǝ bam viirim dɩm kwaga nɩ mʋ

Yɩkonɩa lʋgɩ Salatɩyɛlɩ.

Salatɩyɛlɩ ma lʋ Zorobabɛlɩ.

13 Zorobabɛlɩ ma lʋ Abidu.

Abidu ma lʋ Eliyakɩm.

Eliyakɩm ma lʋ Azori.

14 Azori ma lʋ Sadoki.

Sadoki ma lʋ Akimi.

Akimi ma lʋ Eliyudi.

15 Eliyudi ma lʋ Eleyazaarɩ.

Eleyazaarɩ ma lʋ Matan.

Matan ma lʋ Zakɔbɩ.

16 Zakɔbɩ ma lʋ Zʋzɛfʋ, wʋntʋ mʋ jigi Mari barʋ.

Mari dɛɛn ma ba o lʋ Zezi wʋlʋ ba na bǝŋi nɩ Krisi. *

17 Kʋntʋ maa brɩ nɩ, kʋ na zɩgɩ Abraham nɩ kʋ vu kʋ yi Davidi tɩn, ba dwi dɩm yɩ kuni fugǝ-bɩna mʋ. Kʋ na zɩgɩ Davidi nɩ kʋ vu kʋ yi Yisɩrayɛlɩ tiinǝ bam viirim dɩm maŋa kam nɩ tɩn, bantʋ dɩ dwi dɩm yɩ kuni fugǝ-bɩna mʋ. Kʋ na zɩgɩ maŋa kam kʋntʋ nɩ sɩ kʋ vu kʋ yi ba na lʋgɩ Zezi Krisi maŋa kalʋ tɩn, bantʋ dɩ dwi dɩm maa yɩ kuni fugǝ-bɩna.

Zezi lʋra kam na dɛ te tɩn

(Luki 1:26-38, 2:1-7)

18 Ba na lʋgɩ Zezi Krisi te tɩn mʋ tɩntʋ. O nu Mari dɩ Zʋzɛfʋ tiinǝ maama dɛɛn ya sɛ sɩ ba pa ba zʋ daanɩ, yɩ Mari daa ta wʋ ve o barʋ wʋm te. Maŋa kam kʋntʋ nɩ o ma ba o ja pugǝ dɩ Wɛ Joro * dam. 19 Zʋzɛfʋ wʋlʋ o na lagɩ o zʋ tɩn maa yɩ nɔn-ŋʋm. O maa ba lagɩ sɩ o pa cavɩɩra ja o kaanɩ wʋm nɔɔna maama yigǝ nɩ. O ma bʋŋɩ sɩ o daanɩ o yag-o, sɩ nɔɔna yɩ zaŋɩ ba lwarɩ. 20 O na bʋŋɩ kʋntʋ tɩn, Baŋa-Wɛ malɛka * ma ba o te o dɩndwɩa wʋnɩ, yɩ ka ta dɩd-o ka wɩ: «Zʋzɛfʋ, Pɛ Davidi * dwi tu, yɩ pa n wʋ cɔgɩ sɩ n joŋi Mari n ma n ji n kaanɩ. Bɛŋwaanɩ, o na jɩgɩ pugǝ kam tɩn, kʋ yɩ Wɛ Joro kʋm dam ŋwaanɩ mʋ. 21 O lagɩ o lʋ bǝkǝrǝ mʋ, sɩ n pa o yɩrɩ nɩ Zezi *, bɛŋwaanɩ oó ba o vrɩ o nɔɔna ba lwarɩm wʋnɩ o yagɩ.»

22 Zezi lʋra kam dɛɛn sɩɩnɩ ka tɔgɩ kʋntʋ doŋ mʋ, sɩ kʋ pa Baŋa-Wɛ dɛɛn na tagɩ kʋlʋ tɩn sɩɩnɩ kʋ kɩ. Faŋa faŋa tɩn, DƖ nijoŋnu wʋdoŋ dɛɛn tɔɔlɩ DƖ kwǝrǝ kam o wɩ:

23 «Bukɔ wʋlʋ ta na yǝri baarʋ tɩn wʋ́ ba o ja pugǝ o lʋ bǝkǝrǝ,

yɩ baá bǝŋi bu wʋm yɩrɩ nɩ Emanuyɛlɩ.»

O yɩrɩ dɩm kʋntʋ kuri mʋ yɩ Wɛ wʋra dɩdaanɩ dɩbam.

24 Zʋzɛfʋ na dɔ o zaŋɩ tɩn, o ma sɛ o kɩ Baŋa-Wɛ malɛka kam na tagɩ nɩ o kɩ te tɩn. O ma sɛ o joŋi Mari o ja vu sɔŋɔ. 25 O ma wʋ pǝni dɩd-o sɩ kʋ vu kʋ yi o na lʋgɩ bu wʋm maŋa kalʋ tɩn. O laan ma pa o yɩrɩ nɩ Zezi.

2

Yiyǝn-yeenǝ na tu sɩ ba zuli Zezi te tɩn

Ba dɛɛn lʋgɩ Zezi Zude tɩʋ kʋdoŋ nɩ mʋ, kʋ yɩrɩ mʋ Betelɩhɛm. Kʋ maa yɩ maŋa kalʋ Erɔdɩ * dɛɛn na yɩ pɛ tɩn. Yiyǝn-yeenǝ badaara dɛɛn ma nuŋi wa-puli seeni ba ba ba yi Zeruzalɛm. Ba laan ma bwe nɔɔna ba wɩ: «Bu wʋm ba na lʋgɩ sɩ o ji Zwifǝ pɛ tɩn wʋ yǝn mʋ? Bɛŋwaanɩ dɩbam nɛ calɩcʋa kalʋ na brɩ o lʋra kam tɩn na nuŋi bri-kwaga seeni, yɩ dɩbam ba sɩ dɩ́ zul-o.»

Pɛ Erɔdɩ dɛɛn na ni kʋntʋ tɩn, liǝ maa jɩg-o dɩ nɔɔna balʋ maama na zʋʋrɩ Zeruzalɛm nɩ tɩn. O laan ma bǝŋi Zwifǝ kaanɩm yigǝ tiinǝ bam maama, dɩdaanɩ Wɛ cullu karanyɩna tiinǝ bam, yɩ ba la daanɩ. O ma bwe-ba o wɩ: «Yǝn mʋ ba maŋɩ sɩ ba lʋ Krisi * wʋm?»

Ba ma lǝr-o ba wɩ: «Kʋʋ́ ta yɩ Betelɩhɛm nɩ mʋ, Zude tɩʋ nɩ. Bɛŋwaanɩ faŋa faŋa Wɛ nijoŋnu wʋdoŋ pʋpʋnɩ o wɩ:

‹Betelɩhɛm, tɩʋ kʋlʋ na yɩ balaŋa Zude tɩɩnɩ dɩm wʋnɩ tɩn, daɩ tɩʋ kʋlʋ na muri tɩn.

Bɛŋwaanɩ nmʋ wʋnɩ mʋ baá lʋ dɩdɛɛrʋ wʋlʋ na wʋ́ ta nii a nɔɔna balʋ na yɩ Yisɩrayɛlɩ * dwi tiinǝ tɩn baŋa nɩ.› »

Erɔdɩ na ni kʋntʋ tɩn, o ma daanɩ o bǝŋi yiyǝn-yeenǝ bam sɩ ba ba o te. O ma kwaanɩ o bwe-ba, sɩ o lwarɩ dɛ dɩm calɩcʋa kam na puli ka nuŋi tɩn. O laan ma tʋŋɩ-ba sɩ ba vu Betelɩhɛm, yɩ o wɩ: «Ve-na á kwaanɩ á beeri bu wʋm jǝgǝ, sɩ á na nɛ-o, sɩ á joori á ba á ta á brɩ-nɩ, sɩ a dɩ vu a zul-o.»

Pɛ wʋm na tagɩ kʋntʋ dɩ ba tɩn, ba laan ma zaŋɩ ba maa kɛa. Ba na maa kɛ tɩn, ba ma da ba na calɩcʋa kalʋ ba ya na maŋɩ ba na wa-puli seeni tɩn. Ka laan maa wʋ ba yigǝ nɩ wɛyuu nɩ ka veǝ, yɩ ka vu ka zɩgɩ ka maŋɩ dɩ bu wʋm na wʋ mɛ tɩn. 10 Kʋ ma pa ba tiini ba jɩgɩ wʋpolo lanyɩranɩ. 11 Ba ma vu ba zʋ sɔŋɔ kʋm wʋ. Ba ma na bu wʋm dɩ o nu Mari. Ba ma kuni doonǝ ba zul-o. Ba laan ma bwǝli ba zɩla ba lɩ pɛɛra ba pa-o. Ba pɛɛra yam yɩ sǝbu-sɩŋa, dɩ wǝǝnu tɩlʋ ba na zwɛ yɩ tɩ lwǝm ywǝmmǝ tɩn, dɩ tralɩ nugǝ kalʋ yɩrɩ na yɩ Miiri tɩn. 12 Wɛ ma pa ba lwarɩ ba dɩndwɩa wʋnɩ, nɩ ba daa yɩ joori ba da Erɔdɩ te. Ba laan ma tɔgɩ cwǝ-gaa ba joori ba vu ba tɩʋ kʋm.

Erɔdɩ na kwaanɩ sɩ o gʋ bu wʋm te tɩn

13 Yiyǝn-yeenǝ bam na kɛ ba daarɩ kʋntʋ tɩn, Baŋa-Wɛ malɛka * ma da ka ba Zʋzɛfʋ te o dɩndwɩa wʋnɩ, yɩ ka wɩ: «Zaŋɩ n ja bu wʋm dɩ o nu n ja n duri n vu Ezipi * tɩʋ, sɩ á taá zʋʋrɩ da, sɩ kʋ yi maŋa kam a na wʋ́ pa abam ni sɩ á nuŋi Ezipi á joori á ba tɩn. Bɛŋwaanɩ Erɔdɩ mʋ lagɩ o zaŋɩ o beeri bu wʋm sɩ o gʋ-o.»

14 Zʋzɛfʋ na ni kʋntʋ tɩn, o ma sɩɩnɩ o zaŋɩ o ja bu wʋm dɩ o nu wʋm, o nuŋi tɩtɩɩ dɩm kʋntʋ nɩ o vu Ezipi. 15 Ba ma zʋʋrɩ da taan, sɩ kʋ vu kʋ yi maŋa kalʋ Erɔdɩ na tɩgɩ tɩn. Kʋ dɛɛn kɩ kʋntʋ mʋ, sɩ kʋ pa Baŋa-Wɛ dɛɛn na tagɩ kʋlʋ tɩn sɩɩnɩ kʋ kɩ. Faŋa faŋa tɩn, DƖ dɛɛn pɛ DƖ nijoŋnu wʋdoŋ tɔɔlɩ DƖ kwǝrǝ o wɩ:

«Amʋ Wɛ bǝŋi a bu wʋm sɩ o nuŋi Ezipi nɩ mʋ o ba.»

16 Erɔdɩ dɛɛn na tu o lwarɩ nɩ yiyǝn-yeenǝ bam lʋʋrɩ o yigǝ nɩ ba viiri tɩn, o bam ma tiini dɩ zaŋɩ. O ma pa ni sɩ o nɔɔna vu Betelɩhɛm dɩ kʋ tɩ-balwa bam maama wʋnɩ, ba gʋ bǝkǝri-balɛ sɩlʋ na yi bɩna yale dɩ balʋ na muri bɩna yale tɩn maama. O nan kɩ kʋntʋ, sɩ kʋ maŋɩ dɩ yiyǝn-yeenǝ bam na pɛ o lwarɩ maŋa kalʋ calɩcʋa kam na nuŋi tɩn mʋ.

17 Biǝ bam gʋm dɩm ma pa Wɛ nijoŋnu Zeremi na tagɩ Wɛ kwǝrǝ kalʋ faŋa faŋa tɩn sɩɩnɩ kʋ kɩ. 18 O dɛɛn tagɩ o wɩ:

«Sɔɔ mʋ zaŋɩ Rama tɩʋ wʋnɩ.

Nɔɔna mʋ wʋra ba keerǝ,

yɩ ba coosǝ zanzan.

Rasɛɛlɩ mʋ tiini o keerǝ o biǝ ŋwaanɩ,

o maa ba sɛ sɩ nɔɔn-nɔɔnʋ gan-o,

o biǝ bam na tɩga tɩn ŋwaanɩ.»

19 Erɔdɩ dɛɛn ma ba o tɩ, yɩ Zʋzɛfʋ daa ta wʋ Ezipi nɩ. Baŋa-Wɛ malɛka ma daa ba Zʋzɛfʋ te o dɩndwɩa wʋnɩ, yɩ ka wɩ: 20 «Zaŋɩ n ja bu wʋm dɩ o nu n joori n vu Yisɩrayɛlɩ tɩʋ. Bɛŋwaanɩ wʋlʋ ya na lagɩ sɩ o gʋ bu wʋm tɩn laan tɩga.»

21 Zʋzɛfʋ na ni kʋntʋ tɩn, o ma sɩɩnɩ o zaŋɩ o ja bu wʋm dɩ o nu o joori o vu Yisɩrayɛlɩ tɩʋ kʋm. 22 O laan ma ba o lwarɩ nɩ Erɔdɩ bu Arɩsɩla mʋ lǝni o ko wʋm yuu nɩ o di paarɩ Zude tɩɩnɩ dɩm baŋa nɩ. Kʋ ma pa o kwarɩ fʋʋnɩ sɩ o joori o vu jǝgǝ kam kʋntʋ. O dɩndwɩa wʋnɩ Wɛ ma pa o lwarɩ kʋlʋ o na maŋɩ sɩ o kɩ tɩn, kʋ pa o lɛɛrɩ o vu Galile tɩʋ. 23 O laan ma vu o yi tɩʋ kʋdoŋ, kʋ yɩrɩ mʋ Nazarɛtɩ, yɩ o zʋʋrɩ da. Kʋ laan ma pa Wɛ nijoŋnǝ bam dɛɛn na tɔɔlɩ DƖ kwǝrǝ faŋa faŋa te tɩn sɩɩnɩ kʋ kɩ. Ba dɛɛn tagɩ ba wɩ: «Baá bǝŋ-o nɩ Nazarɛtɩ tu.»

3

Zan na miisi nɔɔna na wʋnɩ yɩ o brɩ-ba te tɩn

(Marɩkɩ 1:1-8, Luki 3:1-18, Zan 1:19-28)

Nɔɔnʋ wʋdoŋ dɛɛn mʋ wʋra, o yɩrɩ mʋ Zan. Wʋntʋ mʋ yɩ wʋlʋ na miisi nɔɔna na wʋnɩ tɩn. O dɛɛn ma ba o wʋ Zude nɩ o beeri kagʋa wʋnɩ, yɩ o tɔɔlɩ Wɛ kwǝrǝ. O maa yǝni o ta o brɩ-ba sɩ ba lǝni ba wʋrʋ ba yagɩ kǝm-balwaarʋ, sɩ maŋa kam laan yiǝ Wɛ paarɩ dɩm na lagɩ dɩ ba nɔɔna tɩtarɩ nɩ tɩn. Zan yɩ wʋlʋ Wɛ nijoŋnu Ezayi * na maŋɩ o ŋɔɔnɩ o taanɩ faŋa faŋa tɩn o wɩ:

«Nɔɔnʋ mʋ wʋ kagʋa wʋnɩ o tɔɔlɩ o kwǝrǝ o wɩ:

‹Zaŋɩ-na á fɔgɩ á kwɛ dɩ́ Yuutu wʋm cwǝŋǝ kam,

o na lagɩ o ba o tɔgɩ da tɩn.

Pa-na cwe sɩlʋ o na lagɩ o ba o tɔgɩ tɩn fɔgɩ sɩ yɔɔrɩ lanyɩranɩ.› »

Zan dɛɛn zʋʋrɩ gɔrɔ kʋlʋ ba na sɔgɩ dɩ yogondi kʋrʋ tɩn mʋ. O maa maɩ kilǝ o ma ja o tǝŋǝ. O wʋdiu mʋ yɩ kayɩra dɩ tʋʋrʋ. Nɔɔna zanzan maa yǝni ba nuŋi Zeruzalɛm, dɩ Zude tɩɩnɩ dɩm maama, dɩ Zʋrdɛn bugǝ ni je sɩm, ba ve o te. Ba maa tɛ ba brɩ kʋlʋ ba na kɩ ba cɔgɩ tɩn. O laan maa paɩ ba tu Zʋrdɛn bugǝ kam wʋnɩ, yɩ o miisi-ba na wʋnɩ Wɛ ŋwaanɩ.

Zan na wʋra o miisi nɔɔna na wʋnɩ tɩn, o nɛ nɩ Farizɩan * tiinǝ dɩ Sadusɩan * tiinǝ zanzan tui o te. O ma ta dɩ ba o wɩ: «Abam nyɩ dɩ bɩsankwɩ-dwǝ mʋ. Wɔɔ mʋ brɩ abam sɩ á kwaanɩ á lu cam dɩlʋ Wɛ na lagɩ DƖ pa nabiinǝ na tɩn wʋnɩ? Abam nan maŋɩ sɩ á taá kɩ kǝnǝ yalʋ na wʋ́ brɩ nɩ á sɩɩnɩ á lǝni á wʋrʋ á yagɩ kǝm-balwaarʋ tɩn mʋ. Abam yɩ taá bʋŋa á pa á tɩtɩ nɩ, á na yɩ Abraham dwi tiinǝ tɩn, á daa wʋ maŋɩ sɩ á lǝni á wʋrʋ. Wɛ na laga, DƖ wʋ́ wanɩ DƖ pa kandwa yantʋ lǝni ya ji Abraham * dwi tiinǝ. 10 Nɔɔnʋ nan maŋɩ o jɩgɩ dooru o jɩŋa nɩ, sɩ o ta maa goni tweeru tɩm o dɩ tɩga nɩ. Tiu kʋlʋ maama na ba lǝri bu-ŋʋna tɩn, o maŋɩ sɩ o go-kʋ mʋ o dɩ mini wʋnɩ sɩ kʋ di. Mʋ Wɛ dɩ na lagɩ DƖ kɩ nɔɔna balʋ na wʋ lǝni ba wʋrʋ ba yagɩ kǝm-balwaarʋ te tɩn. 11 Amʋ nan miisi abam na wʋnɩ mʋ, sɩ kʋ brɩ nɩ abam lǝni á wʋrʋ á yagɩ kǝm-balwaarʋ tɩm. Kʋ daarɩ wʋlʋ na lagɩ o saŋɩ amʋ kwaga o ba tɩn tiini o dwe amʋ. A wʋ maŋɩ sɩ a zeeri o nɛ natra dɩ. Wʋntʋ nan wʋ́ miisi abam Wɛ Joro * dɩ mini wʋnɩ mʋ. 12 Wʋntʋ nan ze zʋŋ-kɔgɔ mʋ sɩ o ma caarɩ o mɩna o pɛ o kɩ o tulǝ nɩ, sɩ o daarɩ mɩn-swaanʋ tɩm o zwɛ dɩ mini dɩlʋ na ba di dɩ dwe tɩn. Mʋ Wɛ na lagɩ DƖ pɔɔrɩ nɔɔna daanɩ DƖ kɩ-ba te tɩn.»

Zan na miisi Zezi na wʋnɩ te tɩn

(Marɩkɩ 1:9-11, Luki 3:21-22)

13 Zan dɛɛn na wʋ Zʋrdɛn bugǝ kam ni nɩ tɩn, Zezi ma nuŋi Galile tɩʋ nɩ o vu o te sɩ o miis-o na wʋnɩ. 14 Zan dɛɛn ya wʋ sɛ, yɩ o ta dɩd-o o wɩ: «Amʋ mʋ maŋɩ sɩ a ba nmʋ te sɩ n miisi-nɩ na wʋnɩ, sɩ kʋ daɩ nmʋ mʋ wʋ́ ba amʋ te sɩ a miisi-m na wʋnɩ.»

15 Zezi ma lǝr-o o wɩ: «Yagɩ sɩ kʋ kɩ kʋntʋ lele, sɩ kʋ maŋɩ sɩ dɩ́ kɩ kʋntʋ mʋ, sɩ dɩ́ wanɩ dɩ́ kɩ kʋlʋ maama na yɩ Wɛ wʋbʋŋa tɩn.» O laan ma sɛ.

16 Zezi na miisi na kʋntʋ tɩn, o ma da o nuŋi na bam wʋnɩ. O laan ma na wɛyuu na pʋrɩ o baŋa nɩ, yɩ o na Wɛ Joro * kʋm na dɛ da kʋ tu o baŋa, yɩ kʋ nyɩ dɩ kunkwǝŋǝ te. 17 Kwǝrǝ laan ma ŋɔɔnɩ wɛyuu nɩ ka wɩ:

«Wʋntʋ mʋ yɩ amʋ bu-dʋa a na so-o dɩ a wʋ maama.

O ma yǝni o pa a wʋ poli zanzan.»

4

Sʋtaanɩ na maŋɩ Zezi te tɩn

(Marɩkɩ 1:12-13, Luki 4:1-13)

Wɛ Joro kʋm dɛɛn na tu Zezi te kʋntʋ tɩn, kʋ laan ma ja-o kʋ vu kagʋa wʋnɩ, sɩ sʋtaanɩ * maŋ-o dɩ nii. Zezi dɛɛn maa wʋra taan da fiinna, yɩ o ba di wʋdiu wɩa dɩ tɩtɩɩ maama. Kana maa jɩg-o. Sʋtaanɩ laan ma ba o te, yɩ dɩ ta dɩd-o dɩ wɩ: «Nmʋ na sɩɩnɩ n yɩ Baŋa-Wɛ Bu, sɩ n ta dɩ kandwa yantʋ sɩ ya ji wʋdiu sɩ n di.»

Zezi ma lǝri o wɩ: «Kʋ nan pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ:

‹Kʋ daɩ wʋdiu yɩranɩ mʋ paɩ nabiinu ŋwɩ,

kʋ yɩ Wɛ ni-taanɩ dɩm maama mʋ paɩ nabiinu ŋwɩa.› »

Sʋtaanɩ laan ma ja-o dɩ ja vu dɩ zʋ Wɛ tɩtɩ tɩʋ Zeruzalɛm wʋ. Dɩ ma ja-o dɩ vu dɩ di Wɛ-di-kamunu * kʋm yuu mɛ na dwara tɩn dɩ zɩg-o da, yɩ dɩ wɩ: «Nmʋ na yɩ Wɛ Bu, sɩ n faŋɩ n cu tɩga nɩ sɩ dɩ́ nii. Bɛŋwaanɩ kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ:

‹Wɛ wʋ́ pa DƖ malɛsɩ * ba nmʋ ŋwaanɩ,

sɩ lwǝri-m dɩ sɩ jɩa,

sɩ n yɩ tʋ tɩga nɩ n magɩ n naga dɩ kandwɛ.› »

Zezi ma lǝri o wɩ: «Kʋ ta pʋpʋnɩ kʋ wɩ:

‹Yɩ zaŋɩ n maŋɩ n Yuutu Baŋa-Wɛ n nii.› »

Sʋtaanɩ daa ma ja-o dɩ ja vu dɩ di piu kʋlʋ na tiini kʋ dwara tɩn yuu. Dɩ laan ma brɩ-o lʋgʋ baŋa tɩɩnɩ dɩm maama dɩ wo-laarʋ tɩlʋ maama na wʋra tɩn. Dɩ ma ta dɩd-o dɩ wɩ: «Nmʋ na sɛ n kuni doonǝ n zuli amʋ, aá pa n ta n te wǝǝnu tɩntʋ maama.»

10 Zezi laan ma ta dɩ-dɩ o wɩ: «Sʋtaanɩ, ve daa a tee nɩ! Sɩ kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ:

‹Kʋ yɩ n Yuutu Baŋa-Wɛ yɩranɩ mʋ

n maŋɩ sɩ n kuni doonǝ n zuli,

sɩ n kɩ DƖ wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn.› »

11 Sʋtaanɩ laan ma viiri dɩ daar-o. Wɛ malɛsɩ laan ma ba Zezi te sɩ zǝn-o.

Zezi na puli sɩ o tɔɔlɩ Wɛ kwǝrǝ te tɩn

(Marɩkɩ 1:14-15, Luki 4:14-15)

12 Zezi dɛɛn na lwarɩ nɩ ba jaanɩ Zan *f1 * ba kɩ pɩɩna digǝ nɩ tɩn, o ma joori o vu Galile. 13 O maa daa wʋ maŋɩ Nazarɛtɩ nɩ, yɩ o kɛ o vu Galile tɩʋ kʋdoŋ, kʋ yɩrɩ mʋ Kapɛrnawum, o zʋʋrɩ da. Tɩʋ kʋm kʋntʋ wʋ nɩnɩʋ ni nɩ mʋ, dɩ je sɩlʋ Zabulɔn dwi tiinǝ dɩ Nɛfitali dwi tiinǝ ya na zʋʋrɩ tɩn. 14 O na zʋʋrɩ da kʋntʋ tɩn, kʋ dɛɛn ma pa Wɛ nijoŋnu Ezayi * na maŋɩ o tɔɔlɩ Wɛ kwǝrǝ faŋa faŋa te tɩn sɩɩnɩ kʋ kɩ. 15 O dɛɛn tagɩ o wɩ:

«Kʋ na yɩ Zabulɔn dɩ Nɛfitali tɩɩnɩ dɩm,

dɩ je sɩlʋ na wʋ nɩnɩʋ kʋm seeni tɩn,

dɩ je sɩlʋ na wʋ Zʋrdɛn bugǝ kam bubɛ dɩdoŋ dɩm kwaga nɩ tɩn,

dɩ Galile je sɩlʋ dwi-gɛ * tiinǝ na zʋʋrɩ da tɩn,

16 jǝgǝ kantʋ tiinǝ bam dɛɛn ya wʋ lim wʋnɩ mʋ,

yɩ ba laan ba ba na pooni zanzan.

Balʋ na zʋʋrɩ da tɩn ya ba jɩgɩ tɩɩna dɩ Wɛ,

tʋʋnɩ mʋ ya te-ba.

Pooni laan ma zǝŋi ba baŋa nɩ.»

17 Zezi na joori o vu Galile tɩn, kʋ zɩgɩ maŋa kantʋ nɩ mʋ o puli o tɔɔlɩ Wɛ kwǝrǝ, o brɩ nɔɔna nɩ ba maŋɩ sɩ ba lǝni ba wʋrʋ ba yagɩ kǝm-balwaarʋ, bɛŋwaanɩ maŋa kam laan yiǝ Wɛ paarɩ dɩm na lagɩ dɩ ba nɔɔna tɩtarɩ nɩ tɩn.

Zezi na bǝŋi nɔɔna bana sɩ ba taa tɔg-o te tɩn

(Marɩkɩ 1:16-20, Luki 5:1-11)

18 Zezi dɛɛn maa wʋ Galile nɩnɩʋ kʋm ni nɩ o veǝ. O ma na nɔɔna bale, ba yɩ cʋrʋ mʋ. Ba dɩdʋa yɩrɩ mʋ Simɔn, o yɩrɩ dɩdoŋ maa yɩ Pɩyɛɛrɩ. Wʋdoŋ wʋm maa yɩ o nyaanɩ, o yɩrɩ mʋ Andre. Ba yɩ kalǝŋ-jara mʋ, yɩ ba wʋ na bam wʋnɩ ba dʋlɩ bʋrɩ ba ma jaanɩ kale. 19 Zezi laan ma ta dɩ ba o wɩ: «Zaŋɩ-na á ba á taá tɔgɩ-nɩ. Aá pa á taá beeri nɔɔna mʋ á pa-nɩ sɩ ba da amʋ kwaga, nɩ á na yǝni á jaanɩ kale te tɩn.» 20 O na tagɩ kʋntʋ tɩn, ba ma zaŋɩ lɩla ba yagɩ ba bʋrɩ sɩm, yɩ ba vu ba tɔgɩ o kwaga.

21 Zezi na ve o maa kɛ tɩn, o daa ma na nɔɔna bale, ba dɩ yɩ cʋrʋ mʋ. Ba ko yɩrɩ mʋ Zebede. Ba dɩdʋa yɩrɩ mʋ Zakɩ. Wʋdoŋ wʋm maa yɩ o nyaanɩ, o yɩrɩ mʋ Zan. Bantʋ bale dɩ ba ko Zebede maa wʋ naboro wʋnɩ ba kwɛ ba bʋrɩ, sɩ ba ma ja kale. O ma bǝŋi biǝ bam sɩ ba ba ba taa tɔg-o. 22 O na bǝŋi-ba kʋntʋ tɩn, ba ma zaŋɩ lɩla ba yagɩ ba ko wʋm dɩ naboro kʋm, yɩ ba vu ba tɔg-o.

23 Zezi dɛɛn maa tʋlɩ Galile tɩɩnɩ dɩm maama. O maa yǝni o ve Zwifǝ bam Wɛ-di sɩm sɩ o taa brɩ nɔɔna Wɛ cɩga kam. O maa tɔɔlɩ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam dɩ Wɛ na lagɩ DƖ di paarɩ nɔɔna tɩtarɩ nɩ te tɩn. O maa kwǝri o pa yawɩɩna na yazurǝ dɩ yawɩɩrʋ tɩlʋ dwi maama na jɩgɩ-ba tɩn. 24 Nɔɔna ma ba ba ni o ŋwa je sɩm kʋntʋ nɩ, dɩ Siiri tɩʋ kʋm maama wʋnɩ. Ba maa yǝni ba jaanɩ yawɩɩna dwi dwi ba tu o te, balʋ yɩra na tiini ya wɔɛ tɩn, kʋ wǝli dɩ balʋ ciciri na yaarɩ-ba tɩn, dɩ balʋ na saɩ kɔɔrʋ tɩn, dɩ kwaarʋ. Ba na tu Zezi te kʋntʋ tɩn, o maa yǝni o pa ba na yazurǝ. 25 Nɔn-kɔgɔ zanzan dɛɛn ma nuŋi Galile tɩɩnɩ dɩm, dɩ je sɩlʋ ba na bǝ nɩ ‹Tɩɩnɩ Fugǝ› tɩn, dɩ Zeruzalɛm, dɩ Zude maama, dɩ je sɩlʋ na wʋ Zʋrdɛn bugǝ kam bubɛ dɩdoŋ dɩm nɩ tɩn ba tɔgɩ dɩd-o.

5

Zezi zaasɩm-dʋʋrɩ dɩm

(Luki 6:20-23)

Zezi dɛɛn na nɛ nɔn-kɔgɔ na tɔg-o tɩn, o ma vu o di piu kʋdoŋ yuu o jǝni da. O na je tɩn, o karabiǝ bam ma ba o te. O laan ma puli o brɩ-ba o wɩ:

«Balʋ na ye nɩ ba yɩ yinigǝ tiinǝ Wɛ yigǝ nɩ tɩn mʋ jɩgɩ yu-yoŋo,

ba na wʋ́ tɔgɩ ba di Wɛ paarɩ dɩm tɩn ŋwaanɩ.

Balʋ wʋrʋ na cɔgɩ tɩn mʋ jɩgɩ yu-yoŋo,

Wɛ na wʋ́ pa-ba wʋ-zuru tɩn ŋwaanɩ.

Balʋ na jɩgɩ ban-pʋnʋ tɩn mʋ jɩgɩ yu-yoŋo,

Wɛ na wʋ́ pa ba taa te lʋgʋ tɩn ŋwaanɩ.

Balʋ na paɩ Wɛ cɩga kam tɔgɩm jɩgɩ fra dɩ ba tɩn mʋ jɩgɩ yu-yoŋo,

Wɛ na wʋ́ pa ba bɩcara pǝni tɩn ŋwaanɩ.

Balʋ na jɩgɩ nɔɔna ŋwaŋa tɩn mʋ jɩgɩ yu-yoŋo,

Wɛ na wʋ́ duri ba dɩ ŋwaŋa tɩn ŋwaanɩ.

Balʋ na yɩ wʋ-poŋo tiinǝ tɩn mʋ jɩgɩ yu-yoŋo,

ba na wʋ́ ba ba na Wɛ tɩn ŋwaanɩ.

Balʋ na paɩ nɔɔna jɩgɩ ywǝǝni daanɩ tɩn mʋ jɩgɩ yu-yoŋo,

Wɛ na wʋ́ ta bǝ-ba nɩ DƖ biǝ tɩn ŋwaanɩ.

10 Balʋ na tɔgɩ Wɛ cɩga kam yɩ nɔɔna bɛɛsɩ-ba tɩn mʋ jɩgɩ yu-yoŋo,

ba na wʋ́ tɔgɩ ba di Wɛ paarɩ dɩm tɩn ŋwaanɩ.

11 Nɔɔna na twɩ abam yɩ ba bɛɛsɩ abam, yɩ ba fɔ vwan ba tɛ wo-balwaarʋ dwi maama ba pa abam amʋ yɩrɩ ŋwaanɩ tɩn, á jɩgɩ yu-yoŋo. 12 Á taá jɩgɩ wʋpolo lanyɩranɩ sɩ Wɛ wʋ́ pa á na nyɔɔrɩ zanzan DƖ tee nɩ. Kʋ na yɩ Wɛ nijoŋnǝ balʋ dɛɛn na loori abam yigǝ ba ba tɩn, nɔɔna dɛɛn maŋɩ ba bɛɛsɩ-ba kʋntʋ mʋ.

13 Yɛ na paɩ wʋdiu ywǝnǝ te tɩn, abam dɩ nan maŋɩ sɩ á taá paɩ ywǝǝni taa wʋ nabiinǝ tee nɩ. Yɛ ywǝǝni nan na ti, n daa n bá wanɩ n pa dɩ joori dɩ ja ywǝǝni. Dɩ daa ba jɩgɩ kuri. Baá dɩ-dɩ ba yagɩ mʋ, sɩ nɔɔna taa nwanɩ dɩ baŋa nɩ.

14 Abam nyɩ dɩ lʋgʋ baŋa pooni mʋ nabiinǝ tɩtarɩ nɩ. Tɩʋ kʋlʋ ba na lɔgɩ piu yuu nɩ tɩn bá wanɩ kʋ sǝgi, kʋ naɩ mʋ jaja. 15 Nɔɔn-nɔɔnʋ bá sɛ o tarɩgɩ kanɩa o pu tɩtɔgɔ kuri nɩ. Oó kwe-ka o palɩ wɛɛnɩ mʋ, sɩ ka pooni dɩm taa naɩ dɩ paɩ nɔɔna balʋ maama na wʋ digǝ kam wʋnɩ tɩn. 16 Abam dɩ nan maŋɩ sɩ á zǝŋi á pooni dɩm kʋntʋ mʋ nɔɔna tɩtarɩ nɩ. Ba laan wʋ́ na wo-laarʋ tɩlʋ á na kɩ tɩn, yɩ ba zuli á Ko Wɛ wʋlʋ na wʋ wɛyuu nɩ tɩn.

Zezi na pɛ Wɛ cullu tɩm tiini tɩ ja kuri te tɩn

17 Abam nan yɩ taá bʋŋɩ nɩ amʋ tu sɩ a pa Wɛ tɔnɔ kʋm na brɩ kʋlʋ tɩn ji kafɛ, kʋ na yɩ Wɛ cullu tɩlʋ DƖ dɛɛn na pɛ Moyisi *, dɩ DƖ nijoŋnǝ bam na brɩ kʋlʋ faŋa faŋa tɩn dɩ. Amʋ tu sɩ a pa tɩ tiini tɩ taa jɩgɩ kuri mʋ lanyɩranɩ, sɩ kʋ daɩ nɩ a lagɩ a cɔgɩ-tɩ mʋ. 18 A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, lʋgʋ baŋa dɩ wɛyuu na wʋ́ daanɩ sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ tɩn, kʋlʋkʋlʋ bá wanɩ kʋ lɩ Wɛ cullu tɩm wʋnɩ dɩ fɩnfɩɩn dɩ. Tɩ nan wʋ́ ta wʋra kʋntʋ mʋ taan, sɩ kʋ ba kʋ yi maŋa kalʋ Wɛ na wʋ́ pa woŋo maama kɩ kʋ ti tɩn. 19 Nɔɔnʋ wʋlʋ maama na wʋ sɛ Wɛ niǝ yam dɩdʋa yɩ o daarɩ o brɩ o donnǝ sɩ ba dɩ yɩ sɛ-dɩ tɩn, dɩ na maŋɩ dɩ yɩ mɩmɩɩ dɩ, kʋntʋ tu wʋ́ ba ji balaŋa Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ. Kʋ daarɩ, wʋlʋ maama na sɛ Wɛ niǝ yam yɩ o daarɩ o brɩ o donnǝ sɩ ba dɩ sɛ tɩn, kʋntʋ tu wʋ́ ba ji kamunu Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ. 20 Á nan taá ye nɩ, abam na wʋ sɛ Wɛ cɩga kam á dwǝni á cullu karanyɩna tiinǝ bam dɩ Farizɩan * tiinǝ bam, á bá wanɩ á na cwǝŋǝ sɩ á tɔgɩ á zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋ.

Ban-zɔŋɔ na nyɩ dɩ nɔn-gʋra te tɩn

21 Abam ye nɩ ba dɛɛn brɩ dɩbam kwǝ bam ba wɩ: ‹Yɩ zaŋɩ n gʋ nɔɔnʋ. Wʋlʋ nan na gʋ nɔɔnʋ, ba maŋɩ sɩ ba di o taanɩ mʋ.› 22 Kʋ daarɩ, a nan lagɩ a ta dɩ abam nɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ na jɩgɩ ban-zɔŋɔ dɩ o ko-bu, kʋ maŋɩ sɩ ba di kʋntʋ tu dɩ taanɩ mʋ. Wʋlʋ na tagɩ dɩ o ko-bu o wɩ, o ba jɩgɩ wʋbʋŋa, kʋ maŋɩ sɩ dɩbam sarɩya-dirǝ nakwa bam mʋ di kʋntʋ tu taanɩ. Nɔɔnʋ wʋlʋ dɩ na tagɩ dɩ o ko-bu o wɩ, o yɩ joro, kʋ maŋɩ sɩ kʋntʋ tu zʋ min-tɩʋ * mʋ. 23 Kʋntʋ ŋwaanɩ, nmʋ na lagɩ n kwe n pɛɛrɩ n pa Wɛ, yɩ n laan na guli nɩ n ko-bu jɩgɩ n ban-zɔŋɔ, 24 sɩ n tiŋi n pɛɛrɩ dɩm, sɩ n joori n vu n ko-bu wʋm te sɩ á fɔgɩ daanɩ. Nmʋ na kɩ kʋntʋ, sɩ n laan joori n ba n kwe n pɛɛrɩ dɩm n pa Wɛ.

25 Kʋ daarɩ, nɔɔnʋ nan na jaanɩ-m o vu o saŋɩ, sɩ n kɩ lɩla n pa á fɔgɩ daanɩ yɩ á daa ta wʋ yi sarɩya yam dim jǝgǝ kam. Kʋ na daɩ kʋntʋ, o laan wʋ́ kɩ nmʋ sarɩya-diru wʋm jɩŋa nɩ, sɩ o pa n na cam. Wʋntʋ dɩ laan wʋ́ kɩ-m o tɩntʋŋnʋ jɩŋa nɩ, sɩ o ja-m o vu o kɩ pɩɩna digǝ nɩ. 26 A lagɩ a ta cɩga dɩ nmʋ sɩ, nń ta n wʋra taan. Nmʋ na wʋ ŋwɩ jɩnɩ dɩm maama n ti, ba bá yagɩ-m.

Ka-laga na yɩ kǝm-balɔrɔ te tɩn

27 Abam nan ye nɩ ba maŋɩ ba ta ba wɩ: ‹Yɩ zaŋɩ n pǝni dɩ n doŋ kaanɩ.› 28 Amʋ nan lagɩ a ta abam nɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ na nii kaanɩ dɩ fra tɩn, kʋ nyɩ dɩ o maŋɩ o pǝni dɩd-o mʋ o wʋbʋŋa na lag-o tɩn ŋwaanɩ. 29 Kʋntʋ tɩn, nmʋ jazɩm yi na paɩ n kɩ lwarɩm, sɩ n lɩ-dɩ n yagɩ. Nmʋ yɩra daa dɩdʋa na cɔgɩ, kʋʋ́ ta lana kʋ pa-m kʋ dwe n yɩra yam maama na wʋra yɩ ba dɩ-ya min-tɩʋ nɩ. 30 Nmʋ jazɩm mʋ na paɩ n kɩ lwarɩm, sɩ n go-dɩ n yagɩ. Nmʋ yɩra daa dɩdʋa na cɔgɩ, kʋʋ́ ta lana kʋ pa-m kʋ dwe n yɩra yam maama na zʋ min-tɩʋ.

Kaanɩ yagɩm

(Matiyu 19:9, Marɩkɩ 10:11-12, Luki 16:18)

31 Ba maŋɩ ba ta ba wɩ: ‹Nɔɔnʋ wʋlʋ na yagɩ o kaanɩ, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ o pa-o tɔnɔ kʋlʋ na wʋ́ brɩ nɩ ba yagɩ daanɩ tɩn.› 32 Amʋ nan lagɩ a ta abam nɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ na yagɩ o kaanɩ yɩ kʋ daɩ nɩ o cɔgɩ dɩ baarʋ tɩn, kʋntʋ tu pɛ kaanɩ wʋm kɩ bwǝŋǝ mʋ, dɩ o daa na zʋ barʋ wʋdoŋ tɩn. Nɔɔnʋ wʋlʋ maama nan na di kaanɩ wʋm kʋntʋ tɩn, kʋntʋ tu dɩ kɩ bwǝŋǝ mʋ.

Durǝ duum na wʋ maŋɩ te tɩn

33 Abam maŋɩ á ye nɩ ba dɛɛn brɩ dɩbam kwǝ bam ba wɩ: ‹Yɩ zaŋɩ n kwanɩ n ni, dɩ nmʋ na dugǝ n wɩ nń kɩ kʋlʋ n pa n Yuutu Baŋa-Wɛ tɩn.› 34 Amʋ nan lagɩ a ta a brɩ abam sɩ á yɩ zaŋɩ á du dɩ kʋlʋkʋlʋ. Yɩ zaŋɩ á du durǝ dɩ Wɛ-sɔŋɔ, bɛŋwaanɩ dáanɩ mʋ yɩ Wɛ jǝŋǝ je. 35 Yɩ du-na dɩ tɩga baŋa dɩ, ka na yɩ Wɛ nɛ cwiim jǝgǝ tɩn ŋwaanɩ. Nan yɩ du-na dɩ Zeruzalɛm dɩ, sɩ kʋntʋ yɩ Wɛ pa-farʋ wʋm tɩʋ mʋ. 36 Nan yɩ zaŋɩ á du dɩ á tɩtɩ yuu dɩ, bɛŋwaanɩ á bá wanɩ á pa á yuuyuǝ dɩdʋa tɩtɩ lǝni ka ji napoŋo naa nazono. 37 Nan pa-na abam ‹ɛɛn› ji ‹ɛɛn›, sɩ abam ‹awo› ji ‹awo›, sɩ á daa yɩ wǝli kʋlʋkʋlʋ da. Woŋo na wǝli da, kʋntʋ yɩ sʋtaanɩ * nyɩm mʋ.

Dɩ́ na maŋɩ sɩ dɩ́ taá jɩgɩ wʋ-zuru te tɩn

(Luki 6:29-30)

38 Abam maŋɩ á ni sɩ ba tagɩ ba wɩ: ‹Nɔɔnʋ na pi n yi, sɩ ba pi kʋntʋ tu dɩ yi. Nɔɔnʋ nan na guri n yǝli, sɩ ba guri kʋntʋ tu dɩ yǝli.› 39 Amʋ nan lagɩ a ta a brɩ abam nɩ, nɔɔnʋ na kɩ-m lwarɩm, sɩ n dɩ daa yɩ kɩ-o lwarɩm n ma n ŋwɩ. Nɔɔnʋ nan na lɔgɩ n jazɩm pʋpɔŋɔ, sɩ n guni kʋdoŋ kʋm dɩ, sɩ o lɔ o wǝli da. 40 Nɔɔnʋ nan na saŋɩ-m sɩ o joŋi n gwar-bu o jɩnɩ ŋwaanɩ, sɩ n pa o kwe n gwar-bwǝrǝ dɩ o wǝli da. 41 Dɩdɛɛrʋ nan na fɩ-m sɩ n zɩŋɩ o zɩla n vu nabaa yi mʋrʋ, sɩ n zɩŋɩ n vu nabaa yi mʋrr-tɩle. 42 Nɔɔnʋ nan na loori-m woŋo, sɩ n kwaanɩ n pa-o-kʋ. Nɔɔnʋ nan na lagɩ sɩ o jɩnɩ woŋo n tee nɩ, sɩ n yɩ van-o.

Sono taanɩ

(Luki 6:27-28, 32-36)

43 Abam maŋɩ á ni sɩ ba tagɩ ba wɩ: ‹N maŋɩ sɩ n ta n soe n donnǝ mʋ, sɩ n daarɩ n ta n culi n dʋna.› 44 Amʋ nan lagɩ a ta abam nɩ, á taá soe á dʋna, sɩ á daarɩ á taá loori Wɛ á pa balʋ na jɩgɩ abam ba bɛɛsɩ tɩn. 45 Á na kɩ kʋntʋ doŋ, kʋʋ́ brɩ nɩ abam yɩ Baŋa-Wɛ biǝ mʋ. Bɛŋwaanɩ dɩntʋ ba pɔɔrɩ nɔɔna daanɩ, DƖ paɩ wɩa nyɩ nɔn-balwaarʋ dɩ nɔn-ŋʋna maama baŋa nɩ. DƖ ta kwǝri DƖ paɩ dʋa nɩ ka paɩ balʋ na kɩ lanyɩranɩ dɩ balʋ na kɩ balɔrɔ tɩn maama. 46 Abam nan na soe balʋ dɩ na soe abam tɩn yɩranɩ, bɛɛ nyɔɔrɩ mʋ á wʋ́ na Wɛ tee nɩ? Lampo-joŋnǝ dɩ yǝni ba kɩ kʋntʋ doŋ mʋ. 47 Abam nan na zuli á cʋrrʋ yɩranɩ mʋ, abam kɩ á dwe á donnǝ bam na? Balʋ na yǝri Wɛ tɩn dɩ nan yǝni ba kɩ kʋntʋ doŋ mʋ. 48 Abam nan maŋɩ sɩ á taá yɩ lanyɩranɩ dɩ cɩga tiinǝ, nɩ á Ko Baŋa-Wɛ na yɩ lanyɩranɩ dɩ cɩga tu te tɩn.

6

Zezi na brɩ pɛɛra pam dɩ Wɛ-loro dɩ ni-vɔɔm na maŋɩ sɩ kʋ taa yɩ te tɩn

(Luki 11:2-4)

Á taá yɩrɩ á tɩtɩ, sɩ á yɩ taá brɩ kǝm-laarʋ tɩlʋ á na kɩ tɩn nɔɔna yigǝ nɩ. Á na kɩ kʋntʋ doŋ, kʋ bá pa á na nyɔɔrɩ á Ko Wɛ tee nɩ. Kʋntʋ tɩn, á na kwe woŋo á pa yinigǝ tu, á yɩ zaŋɩ á pa nɔɔna lwarɩ abam na kɩ kʋlʋ tɩn ni nɩ, nɩ pipiri-nyɩna bam na yǝni ba brɩ ba na kɩ kʋlʋ tɩn ba Wɛ-di sɩm wʋnɩ, dɩ ba tɩʋ kʋm pooni yigǝ nɩ, sɩ kʋ ta pa nɔɔna zuli-ba te tɩn. A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, bantʋ maŋɩ ba na ba ŋwɩɩrʋ. Nmʋ nan na lagɩ n wǝli yinigǝ tu, sɩ n yɩ pa nɔɔn-nɔɔnʋ lwarɩ kʋ ni nɩ, nɩnɛɛnɩ nɔɔnʋ na kwe woŋo o pa dɩ o jazɩm yɩ o jagwiǝ yǝri kʋ ni nɩ te tɩn. N Ko Wɛ nan naɩ kʋlʋ n na sǝgi n kɩ tɩn. DƖ laan wʋ́ pa n na nyɔɔrɩ kʋ ŋwaanɩ.

Abam na yǝni á lagɩ á warɩ Wɛ, sɩ á yɩ zaŋɩ á taá brɩ á tɩtɩ nɩ pipiri-nyɩna bam na kɩ te tɩn. Bantʋ soe sɩ ba taa zaŋɩ wɛɛnɩ mʋ ba warɩ Wɛ ba Wɛ-di sɩm wʋnɩ dɩ pooni yigǝ nɩ, sɩ nɔɔna maama taa na-ba. A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, bantʋ maŋɩ ba na ba ŋwɩɩrʋ ba ti. Nmʋ nan na lagɩ n warɩ Wɛ, zʋ digǝ wʋ n ja ka ni n pɩ, sɩ n laan warɩ n Ko Wɛ dɩlʋ na wʋ jǝgǝ kalʋ na sǝgi tɩn nɩ. Dɩntʋ nan naɩ kʋlʋ n na sǝgi n kɩ tɩn. DƖ laan wʋ́ pa n na nyɔɔrɩ kʋ ŋwaanɩ.

Abam na wʋra á warɩ Wɛ, á yɩ taá tiini á ŋɔɔnɩ bɩtar-yɔɔrʋ nɩnɛɛnɩ balʋ na yǝri Wɛ tɩn na yǝni ba ŋɔɔnɩ te tɩn. Bantʋ yǝni ba bʋŋɩ nɩ, ba na tiini ba ŋɔɔnɩ ta-farɩ mʋ, Wɛ wʋ́ lǝri ba loro. Abam nan yɩ zaŋɩ á kɩ nɩ bantʋ na kɩ te tɩn. Bɛŋwaanɩ á Ko Wɛ maŋɩ DƖ ye kʋlʋ abam na lagɩ tɩn, yɩ á ta wʋ loori-DƖ kʋ ŋwaanɩ.

Abam nan maŋɩ sɩ á taá warɩ Wɛ tɩntʋ doŋ mʋ:

‹Dɩbam Ko wʋlʋ na wʋ wɛɛnɩ tɩn,

sɩ nmʋ yɩrɩ na tiǝ dɩ zulǝ,

10 sɩ nmʋ paarɩ ba,

sɩ nmʋ wʋbʋŋa kɩ lʋgʋ baŋa nɩ,

nɩ kʋ na kɩ n sɔŋɔ nɩ te tɩn.

11 Pa dɩbam wʋdiu zɩm sɩ kʋ maŋɩ dɩbam.

12 Yagɩ dɩ́ lwarɩm n ma n cɛ dɩbam,

nɩ dɩbam dɩ na yagɩ dɩ́ ma cɛ dɩ́ donnǝ te tɩn.

13 Yɩ pa dɩ́ na maŋɩm dɩlʋ na wʋ́ pa dɩ́ tʋ tɩn.

Nan vrɩ dɩbam wo-lwaanʋ tu jɩŋa nɩ.

((Nmʋ te paarɩ dɩ dam dɩ tiǝ

sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. Amina. *))›

14 Abam na yagɩ á ma cɛ nɔɔna balʋ na kɩ abam lwarɩm tɩn, á Ko Wɛ dɩ wʋ́ yagɩ abam lwarɩm DƖ ma cɛ abam. 15 Kʋ daarɩ, abam na wʋ yagɩ á ma cɛ balʋ na kɩ abam lwarɩm tɩn, á Ko Wɛ dɩ bá yagɩ abam lwarɩm DƖ ma cɛ abam.

16 Abam nan na vɔgɩ ni, sɩ á yɩ nywanɩ á yigǝ, nɩ pipiri-nyɩna bam na yǝni ba kɩ te tɩn. Bantʋ yǝni ba pa ba yibiyǝ lǝni sɩ kʋ pa nɔɔna lwarɩ nɩ ba vɔgɩ ni mʋ. A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, bantʋ maŋɩ ba na ba ŋwɩɩrʋ. 17 Nmʋ nan na vɔgɩ ni, sɩ n su n yiǝ sɩ n daarɩ n lɩ n yuu lanyɩranɩ. 18 Kʋntʋ mʋ wʋ́ pa nɔɔn-nɔɔnʋ bá lwarɩ nɩ n vɔgɩ ni. N Ko Wɛ dɩlʋ na wʋ jǝgǝ kalʋ na sǝgi nɩ tɩn yɩranɩ mʋ ye. Dɩntʋ nan naɩ kʋlʋ n na sǝgi n kɩ tɩn. DƖ laan wʋ́ pa n na nyɔɔrɩ kʋ ŋwaanɩ.

Wɛ-sɔŋɔ jɩjɩgɩrʋ taanɩ

(Luki 12:33-34, 11:34-36, 16:13, 12:22-31)

19 Nan yɩ zaŋɩ á kwaanɩ sɩ á na jɩjɩgɩrʋ zanzan lʋgʋ kʋntʋ baŋa nɩ. Á na tiŋi jɩjɩgɩrʋ lʋgʋ baŋa yo, tɩ wʋ́ ba tɩ cɔgɩ. Tʋa wʋ́ mu-tɩ, yɩ tɩ wʋ́ sʋŋɩ tɩ cɔgɩ. Ŋwɩɩna dɩ ma wʋ́ bwǝri sɔŋɔ kʋm ba zʋ ba ŋɔ-tɩ. 20 Abam nan maŋɩ sɩ á tiŋi á jɩjɩgɩrʋ zanzan Wɛ-sɔŋɔ nɩ mʋ. Dáanɩ mʋ tʋa daa bá wanɩ ka mu-tɩ, yɩ tɩ bá sʋŋɩ tɩ cɔgɩ, yɩ ŋwɩɩna dɩ bá wanɩ ba ŋɔ-tɩ. 21 Bɛŋwaanɩ, abam jɩjɩgɩrʋ na tigi mɛ tɩn, á bɩcara dɩ tigi dáanɩ mʋ.

22 Nɔɔnʋ yiǝ mʋ nyɩ nɩnɛɛnɩ kanɩa kalʋ na paɩ o yɩra jɩgɩ pooni te tɩn. Kʋntʋ tɩn, nmʋ yiǝ na lana, kʋ paɩ n yɩra maama wʋ pooni wʋnɩ mʋ. 23 Nmʋ yiǝ nan na ba lana, kʋ paɩ n yɩra maama wʋ lim wʋnɩ mʋ. Kʋntʋ tɩn, nmʋ yiǝ ya na maŋɩ sɩ ya taa yɩ pooni tɩn nan na yɩ lim, kʋ laan wʋ́ ta tiini kʋ yɩ lim kʋ ja gaalɩ.

24 Nɔɔn-nɔɔnʋ bá wanɩ o lɩ wʋbʋŋ-dɩdwɩ, sɩ o ma tʋŋɩ o pa o yuutiinǝ bale. Oó ta culi dɩdʋ wʋm yɩ o daarɩ o soe wʋdoŋ wʋm, naa oó ta nɩgɩ dɩdʋ wʋm yɩ o daarɩ o gooni wʋdoŋ wʋm. Kʋntʋ ŋwaanɩ abam bá wanɩ á pa sɩ Wɛ taa yɩ á yuutu, sɩ á daarɩ á pa sǝbu dɩ taa yɩ á yuutu.

25 Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a lagɩ a ta abam, sɩ á yɩ taá liǝ dɩ lʋgʋ baŋa kʋlʋkʋlʋ, kʋ na yɩ á ni-wʋdiu, naa á na wʋ́ zʋ gwaarʋ tɩlʋ tɩn. Bɛŋwaanɩ á ŋwɩa garɩ wʋdiu. Yɩra yalʋ Wɛ na pɛ abam tɩn dɩ maa garɩ gwaarʋ. 26 Nan maanɩ-na á nii zunǝ na yɩ te tɩn. Bantʋ ba duǝ, yɩ ba ba zagɩ mɩna ba kɩ tuli nɩ. Kʋ nan yɩ á Ko Wɛ mʋ nii ba baŋa nɩ dɩ ba ni-wʋdiu. Abam nan ba jɩgɩ kuri á dwe zunǝ bam na? 27 Abam wʋlʋwʋlʋ bá wanɩ o toŋi o ŋwɩa dɩ fɩnfɩɩn dɩ, o na maŋɩ o li te dɩ.

28 Bɛɛ nan mʋ yɩ á kɩ liǝ dɩ gwaarʋ woŋo? Maanɩ-na á nii ga-punnu tɩm lam na yɩ te tɩn. Tɩntʋ nan warɩ tɩ tʋŋɩ yɩ tɩ warɩ gwaarʋ tɩ sɔ. 29 Nan taá ye-na nɩ, tɩntʋ jɩgɩ lam tɩ dwe Pɛ Salɔmɔn dɛɛn na maŋɩ o zʋʋrɩ gwar-ŋʋnnʋ tɩlʋ tɩn. 30 Kʋ nan na yɩ gaarʋ tɩm kʋntʋ, tɩntʋ ba jɩgɩ dɛ dɩ nɔɔna na zwɛ-tɩ. Dɩ kʋntʋ dɩ Wɛ ta mʋ paɩ tɩ jɩgɩ lam kʋntʋ doŋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ, kʋ na yɩ abam, Wɛ bá nii abam baŋa nɩ cɩga? Bɛɛ nan yɩ á ba kɩ á wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ?

31 Kʋntʋ ŋwaanɩ, á yɩ taá liǝ dɩ á na wʋ́ di woŋo kʋlʋ naa á na wʋ́ zʋ woŋo kʋlʋ tɩn. 32 Balʋ na yǝri Wɛ tɩn mʋ tiini ba bʋŋɩ wǝǝnu tɩm kʋntʋ maama wʋbʋŋa. Abam Ko Wɛ nan maŋɩ DƖ ye woŋo kʋlʋ na maŋɩ dɩ abam tɩn. 33 Abam maŋɩ sɩ á da yigǝ á beeri Baŋa-Wɛ paarɩ dɩm dɩ ŋwɩa kalʋ na tɔgɩ Wɛ wʋbʋŋa tɩn. Á na kɩ kʋntʋ, Wɛ laan wʋ́ wǝli abam wǝǝnu tɩlʋ na daarɩ tɩn. 34 Dɛ maama tui dɩ dɩ tɩtɩ cam mʋ. Á nan yɩ taá pa liǝ jɩgɩ abam dɩ jwa woŋo. Yagɩ-na sɩ jwa dɛ dɩm tɩtɩ wʋ́ nii dɩ tɩtɩ woŋo.

7

Yɩ ŋɔɔnɩ n doŋ wǝǝnu

(Luki 6:37-38, 41-42)

Abam yɩ taá ŋɔɔnɩ á donnǝ wǝǝnu, sɩ Wɛ yɩ ŋɔɔnɩ abam dɩ wǝǝnu. Bɛŋwaanɩ, abam na ŋɔɔnɩ á donnǝ wǝǝnu te tɩn, Wɛ wʋ́ tɔgɩ kʋntʋ doŋ mʋ DƖ ma di á sarɩya. Abam na maɩ bwaŋa kalʋ á maŋɩ á pa á donnǝ tɩn, Wɛ dɩ wʋ́ maɩ bwaŋa kantʋ mʋ DƖ maŋɩ DƖ pa abam sɩ kʋ taa maɩ daanɩ.

Abam nyɩ dɩ nɔɔnʋ na nii o doŋ yi nɩ o na ga-balaŋa da, yɩ o daarɩ o ba lagɩ sɩ o lwarɩ nɩ o tɩtɩ yi jɩgɩ daa tɩn. Kʋ maŋɩ sɩ kʋ taa yɩ kʋntʋ doŋ na? Daa na wʋ nmʋ yi nɩ tɩn, nń kɩ ta mʋ n ta dɩ n doŋ nɩ o pa n lɩ gaa o yi nɩ n yagɩ? Nmʋ yɩ pipiri-nyɩm dɩ nmʋ na kɩ n doŋ te tɩn. Nmʋ nan maŋɩ sɩ n lɩ n tɩtɩ yi daa kam mʋ, sɩ n laan wanɩ n nii lanyɩranɩ sɩ n lɩ n doŋ yi gaa kam.

Yɩ zaŋɩ á kwe wǝǝnu tɩlʋ na yɩ wo-kamunǝ Wɛ yigǝ nɩ á pa balʋ na vɩn Wɛ tɩn. Á na kɩ kʋntʋ, baá cɔgɩ-tɩ, yɩ ba daarɩ ba cɔgɩ abam tɩtɩ dɩ ba wǝli da.

Wɛ-loro

(Luki 11:9-13)

Á taá loori Wɛ, sɩ DƖ wʋ́ pa abam kʋlʋ á na lagɩ tɩn. Beeri-na kʋlʋ á na lagɩ tɩn, sɩ á wʋ́ na. Magɩ-na boro, sɩ baá pʋrɩ ba pa abam. Bɛŋwaanɩ wʋlʋ maama na loori Wɛ sɩ DƖ pa-o woŋo tɩn wʋ́ joŋi. Wʋlʋ maama na beeri woŋo tɩn wʋ́ na-kʋ. Baá pʋrɩ ba pa wʋlʋ maama na magɩ boro tɩn.

Abam wʋlʋ na jɩgɩ bu yɩ o na loori-m wʋdiu, nmʋ wʋ́ sɛ n kwe kandwɛ n pa-o na? 10 Naa o na loori-m kalǝŋǝ, nń sɛ n pa-o bɩsankwɩa na? 11 Awo. Abam wʋrʋ na ba lana yɩ á ta ye sɩ á taá paɩ á biǝ wo-laarʋ tɩlʋ ba na lagɩ tɩn, á Ko Wɛ na lamma DƖ dwe abam tɩn bá kwe wo-laarʋ DƖ pa balʋ na loori-DƖ tɩn na?

12 Á taá kɩ á donnǝ lanyɩranɩ, sɩ kʋ maŋɩ dɩ á na lagɩ sɩ bantʋ taa kɩ abam te tɩn. Kʋntʋ mʋ yɩ cɩga kalʋ Moyisi * dɩ Wɛ nijoŋnǝ bam zaasɩm dɩm na maŋɩ dɩ brɩ tɩn.

Zezi karabiǝ na wʋ́ tɔgɩ cwǝŋǝ kalʋ tɩn

(Luki 13:24)

13 Á taá cʋ á tɩtɩ, sɩ á wanɩ á tɔgɩ cwǝ-mɩmɩna kam á vu á na ŋwɩa Wɛ tee nɩ. Kʋ daarɩ cwǝŋǝ kalʋ ni na yalma yɩ ka vǝŋǝ yɩ mwalɩ mwalɩ tɩn maa ve ka kweeli cɔgɩm jǝgǝ nɩ mʋ, yɩ nɔɔna zanzan mʋ tɔgɩ cwǝŋǝ kantʋ. 14 Kʋ daarɩ cwǝŋǝ kalʋ nmʋ na wʋ́ da sɩ n vu n joŋi ŋwɩa Wɛ tee nɩ tɩn ni yɩ mɩmɩna mʋ, yɩ ka pɩɩnɩ. Nɔɔna fɩnfɩɩn yɩranɩ mʋ tɔgɩ cwǝŋǝ kam kʋntʋ.

Ba lwarɩ tiu kʋ biǝ lǝrim nɩ mʋ

(Luki 6:43-44, 13:25-27)

15 Á taá yɩrɩ á tɩtɩ dɩ balʋ na paɩ ba yɩ Wɛ nijoŋnǝ yɩ ba daɩ tɩn. Bantʋ yǝni ba kɩ ba yibiyǝ nɩ ba yɩ nɔn-ŋʋna mʋ te abam yigǝ nɩ, yɩ ba nan lagɩ ba cɔgɩ abam nɩ nywǝnkuri na lagɩ sɩ cɔgɩ peeni te tɩn mʋ. 16 Ba tɩtʋŋa nan mʋ wʋ́ pa á lwarɩ ba na yɩ balʋ tɩn. Bɛŋwaanɩ tiu tǝrǝ kʋ na wʋ́ wanɩ kʋ lǝ kʋ doŋ biǝ. N bá na swan sabara yuu nɩ naa mɔɔla kaligoŋo yuu nɩ. 17 Tu-ŋʋŋʋ mʋ lǝri bu-ŋʋna. Tu-balɔrɔ dɩ maa lǝri bu-balwaarʋ. 18 Tu-ŋʋŋʋ tǝrǝ kʋ na wʋ́ lǝ bu-balwaarʋ. Tu-balɔrɔ dɩ nan tǝrǝ kʋ na wʋ́ lǝ bu-ŋʋna. 19 Tiu kʋlʋ maama na ba lǝri bu-ŋʋna tɩn, baá go-kʋ ba dɩ mini nɩ mʋ. 20 Kʋntʋ tɩn, ba tɩtʋŋa mʋ wʋ́ pa á lwarɩ ba na yɩ balʋ tɩn.

21 Kʋ daɩ nɩ balʋ maama na bǝ amʋ nɩ ‹Yuutu, Yuutu› tɩn mʋ wʋ́ tɔgɩ ba zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ. Kʋ nan yɩ balʋ na sɩɩnɩ ba tɔgɩ amʋ Ko Wɛ wʋbʋŋa tɩn mʋ. 22 Sarɩya dɛ dɩm na yiǝ, nɔɔna zanzan wʋ́ ta dɩ amʋ ba wɩ: ‹Dɩ́ Yuutu, dɩbam dɛɛn tɔgɩ nmʋ yɩrɩ dɩm ŋwaanɩ mʋ dɩ́ ŋɔɔnɩ Wɛ yiyiu-ŋwɛ, yɩ dɩ́ ma nmʋ yɩrɩ dɩm dɩ́ zǝli ciciri nɔɔna yɩra nɩ, yɩ dɩ́ daarɩ dɩ́ ma dɩ́ kɩ wo-kɩnkagɩla zanzan.› 23 A laan wʋ́ ta dɩ ba a wɩ: ‹A maŋɩ a yǝri abam. Ve-na daa nɩ, abam kǝm-balwaarʋ tiinǝ-ba.›

Dɩ́ na maŋɩ sɩ dɩ́ sɛ Wɛ taanɩ te tɩn

(Luki 6:47-49)

24 Kʋntʋ ŋwaanɩ, wʋlʋ maama na cǝgi a taanɩ dɩm yɩ o kɩ a na tagɩ kʋlʋ tɩn, kʋntʋ tu nyɩ dɩ wʋbʋŋa tu wʋlʋ na cwi o sɔŋɔ kuri pulɔrɔ baŋa nɩ yɩ o laan lɔ-kʋ tɩn mʋ. 25 Dʋa ma ba ka nɩ ka pa bwi su sɩ pɛɛlɩ. Vu-dɩʋ dɩ ma ba kʋ magɩ sɔŋɔ kʋm, yɩ kʋ wʋ tʋ, kʋ kuri na cwi pulɔrɔ kʋm baŋa nɩ tɩn ŋwaanɩ. 26 Kʋ daarɩ wʋlʋ maama nan na cǝgi a taanɩ dɩm yɩ o ba kɩ a na tagɩ kʋlʋ tɩn nyɩ dɩ nɔn-joro na lɔgɩ kʋ sɔŋɔ kasʋlʋ baŋa nɩ te tɩn mʋ. 27 Dʋa ma ba ka nɩ ka pa bwi su sɩ pɛɛlɩ, yɩ vu-dɩʋ dɩ magɩ sɔŋɔ kʋm, kʋ pa kʋ tiini kʋ tʋ tɩga nɩ buri buri.»

28 Zezi dɛɛn na tagɩ wǝǝnu tɩntʋ maama o ti tɩn, nɔn-kɔgɔ kʋlʋ na wʋra tɩn ma tiini ba yɩ yǝǝu dɩ o zaasɩm dɩm. 29 Bɛŋwaanɩ o ni-taanɩ dɩm jɩgɩ dam dɩ dwe ba tɩtɩ cullu karanyɩna tiinǝ bam taanɩ dɩm.

8

Zezi na pɛ nanyɔŋɔ na yazurǝ te tɩn

(Marɩkɩ 1:40-45, Luki 5:12-16)

Zezi laan ma zaŋɩ o tu piu kʋm yuu nɩ o maa kɛa, yɩ kɔ-fɔrɔ tɔgɩ o kwaga. O na maa kɛ tɩn, nanyɔŋɔ * kʋdoŋ ma vu o te, yɩ kʋ kuni doonǝ o yigǝ nɩ kʋ loor-o kʋ wɩ: «Amʋ tu, nmʋ na laga, nń wanɩ n pa a na yazurǝ a ji lanyɩranɩ.»

Zezi ma sɛ. O ma twɩ o jɩŋa o dwe-o, yɩ o wɩ: «Ɛɛn, a laga. Zaŋɩ dɩ yazurǝ sɩ n ji lanyɩranɩ.» O na tagɩ kʋntʋ bɩdwɩ baŋa nɩ tɩn, mʋ nɔɔnʋ wʋm nanywaanʋ tɩm dɛ tɩ je yɩ o yɩra ji lanyɩranɩ. Zezi laan ma ta dɩd-o o wɩ: «Yɩ zaŋɩ n ta kʋlʋ na kɩ tɩn n brɩ nɔɔna. Nan yɔɔrɩ n vu Wɛ kaanɩm tu wʋm te sɩ n pa o nii n yɩra yam, sɩ n daarɩ n ja pɛɛra yalʋ Moyisi cullu tɩm na brɩ nɩ ya maŋɩ tɩn n vu n pa-o, sɩ o ma kaanɩ Baŋa-Wɛ. Kʋntʋ mʋ wʋ́ brɩ nɔɔna maama nɩ n yawɩʋ kʋm sɩɩnɩ kʋ je.»

Zezi na pɛ pamaŋna yigǝ tu tɩntʋŋnʋ na yazurǝ te tɩn

(Luki 7:1-10)

Zezi laan ma vu o yi tɩʋ kʋdoŋ, kʋ yɩrɩ mʋ Kapɛrnawum. Pamaŋna yigǝ tu wʋdoŋ ma ba o te, yɩ o loor-o o wɩ: «Amʋ tu, a jɩgɩ a tɩntʋŋnʋ mʋ o tigi sɔŋɔ nɩ yɩ o wɔɛ, kʋ tiini kʋ cana o yɩra nɩ. O ma gwarɩgɩ yɩ o warɩ o zaŋɩ.»

Zezi ma lǝr-o o wɩ: «Aá da a vu sɩ a pa o na yazurǝ.»

Pamaŋna yigǝ tu wʋm ma lǝri o wɩ: «Amʋ tu, a wʋ maŋɩ sɩ n ba n zʋ amʋ sɔŋɔ. Nan weeni n ta dɩ n ni nɩ a tɩntʋŋnʋ wʋm zaŋɩ. N na tagɩ kʋntʋ, oó na yazurǝ. Bɛŋwaanɩ, amʋ dɩ yɩ nɔɔnʋ wʋlʋ nɔɔna badonnǝ na jɩgɩ dam amʋ baŋa nɩ tɩn, yɩ a dɩ daa ta jɩgɩ dam pamaŋna badaara baŋa nɩ. A na tagɩ a wɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ ve, o maŋɩ sɩ o vu mʋ. A nan daa na wɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ ba, o dɩ wʋ́ ba mʋ. Kʋ daa zɩ yɩ a tɩntʋŋnʋ, a na wɩ o kɩ woŋo, oó kɩ mʋ. Kʋntʋ, a ye sɩ, nmʋ na tagɩ kʋlʋ maama kʋʋ́ kɩ.»

10 Zezi na ni kʋntʋ tɩn, kʋ ma tiini kʋ sʋ-o. O ma ta dɩ balʋ na tɔgɩ ba wʋra tɩn o wɩ: «A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, a wʋ nɛ nɔɔn-nɔɔnʋ o na jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ nɩnɛɛnɩ nɔɔnʋ wʋntʋ na jɩgɩ wʋ-dɩdʋa te tɩn, kʋ na maŋɩ kʋ yɩ Yisɩrayɛlɩ * dwi tiinǝ bam wʋnɩ dɩ. 11 A lagɩ a ta abam sɩ, nɔɔna zanzan wʋ́ nuŋi lʋgʋ baŋa je maama nɩ, ba ba ba zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋ. Dáanɩ mʋ ba laan wʋ́ jǝni dɩ dɩbam nabaara Abraham * dɩ Yizakɩ dɩ Zakɔbɩ, yɩ ba di ywǝǝni daanɩ. 12 Kʋ daarɩ, Yisɩrayɛlɩ dwi tiinǝ balʋ ya na maŋɩ sɩ ba zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋ tɩn, bantʋ daa bá na cwǝŋǝ sɩ ba zʋ. Wɛ wʋ́ zǝli-ba DƖ yagɩ lim je nɩ, mɛ nɔɔna na yaara yɩ ba keerǝ yɩ ba dʋnɩ ba nwa tɩn.»

13 Zezi laan ma ta dɩ pamaŋna yigǝ tu wʋm o wɩ: «Nan ve. Nmʋ na kɩ n wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ sɩ a kɩ kʋlʋ tɩn, Wɛ wʋ́ pa kʋ kɩ.»

Maŋa kam kʋntʋ nɩ nɔ́ɔ mʋ o tɩntʋŋnʋ wʋm sɩɩnɩ o na yazurǝ.

Zezi na pɛ Pɩyɛɛrɩ tɩnkaanɩ dɩ yawɩɩna zanzan na yazurǝ te tɩn

(Marɩkɩ 1:29-34, Luki 4:38-41)

14 Zezi laan ma vu Pɩyɛɛrɩ-ba sɔŋɔ. O ma na Pɩyɛɛrɩ tɩnkaanɩ na tigǝ o ba jɩgɩ yazurǝ. Kʋ yɩ paa mʋ jɩg-o. 15 Zezi ma vu o ja o jɩŋa, yɩ paa kam nuŋi o yɩra nɩ. Kaanɩ wʋm laan ma zaŋɩ o kɩ wʋdiu o pa-o.

16 Tɩga na tu ka wʋra ka yi tɩn, nɔɔna maa jaanɩ ciciri na jɩgɩ balʋ tɩn zanzan ba tui Zezi te. O maa yǝni o ma o ni-taanɩ o zǝli ciciri sɩm, yɩ o daarɩ o pa yawɩɩna bam maama na yazurǝ. 17 O kɩ kʋntʋ, sɩ kʋ pa Wɛ nijoŋnu Ezayi * na maŋɩ o ta kʋlʋ faŋa faŋa tɩn mʋ sɩɩnɩ kʋ kɩ, nɩ o dɛɛn na tagɩ o wɩ:

«Wʋntʋ mʋ joŋi dɩbam cam dɩ dɩ́ yawɩɩrʋ maama o zɩŋɩ.»

Balʋ na lagɩ sɩ ba tɔgɩ Zezi tɩn na maŋɩ sɩ ba kɩ te tɩn

(Luki 9:57-62)

18 Zezi dɛɛn na nɛ nɩ kɔ-fɔrɔ tiini kʋ wʋ o tee nɩ tɩn, o ma pa o karabiǝ bam ni sɩ ba bɛ nɩnɩʋ kʋm ni dɩdoŋ dɩm. 19 Ba daa ta na wʋ kɛ tɩn, Wɛ cullu karanyɩna tu wʋdoŋ ma vu o te, yɩ o ta dɩd-o o wɩ: «Karanyɩna, nmʋ na lagɩ n vu je sɩlʋ maama tɩn, amʋ wʋ́ tɔgɩ a vu.»

20 Zezi ma lǝr-o o wɩ: «Kʋ na yɩ yirǝ, bantʋ jɩgɩ bɔɔna ba tigi da. Zunǝ dɩ jɩgɩ pwǝru ba tigi da. Kʋ daarɩ amʋ Nabiin-bu * wʋm ba jɩgɩ jǝgǝ sɩ a pǝni da a sin.»

21 Nɔɔnʋ wʋdoŋ dɩ na yɩ o karabiǝ bam wʋ nɔɔnʋ dɩdʋa tɩn ma ta dɩd-o o wɩ: «Amʋ tu, yagɩ sɩ a vu a kɩ a ko luǝ, sɩ a laan ba a tɔgɩ nmʋ.»

22 Zezi ma lǝr-o o wɩ: «Ta n tɔgɩ-nɩ, sɩ n yagɩ sɩ balʋ na ba jɩgɩ ŋwɩa Wɛ tee nɩ tɩn taa kɩ ba lwi.»

Zezi na jɩgɩ dam vu-fɔrɔ dɩ na baŋa nɩ te tɩn

(Marɩkɩ 4:35-41, Luki 8:22-25)

23 Zezi dɩ o karabiǝ bam laan ma vu ba zʋ naboro wʋ sɩ ba kɛ. 24 Vu-fɔrɔ ma da kʋ zaŋɩ kʋ magɩ boro kʋm, yɩ kʋ wʋra kʋ miisi na bam kuri nɩ, dɩ Zezi ya tigi o dɔa. 25 O karabiǝ bam ma vu ba zaŋ-o ba wɩ: «Dɩ́ Yuutu, vrɩ dɩbam n yagɩ, sɩ dɩ́ lagɩ dɩ́ tɩ.»

26 O ma ta dɩ ba o wɩ: «Bɛŋwaanɩ mʋ yɩ fʋʋnɩ jɩgɩ abam? Abam ba jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ na?» O laan ma zaŋɩ wɛɛnɩ, yɩ o bagɩ viu kʋm dɩ na bam, yɩ tɩ maŋɩ da cɩmm.

27 Kʋ ma tiini kʋ kɩ nɔɔna bam yǝǝu, yɩ ba tɛ ba wɩ: «Nɔɔnʋ wʋntʋ yɩ wɔɔ mʋ, yɩ viu dɩ na dɩ ta sɛ o ni?»

Zezi na zǝli ciciri nɔɔna bale yɩra nɩ te tɩn

(Marɩkɩ 5:1-20, Luki 8:26-39)

28 Ba laan ma vu ba bɛ nɩnɩʋ kʋm ni dɩdoŋ dɩm, mɛ Gadara tiinǝ na zʋʋrɩ da tɩn. Nɔɔna bale maa wʋra ciciri na jɩgɩ-ba sɩ yaara. Bantʋ tigi yibeelǝ je nɩ mʋ, yɩ ba jɩgɩ fʋʋnɩ, kʋ paɩ nɔɔn-nɔɔnʋ warɩ o tɔgɩ cwǝŋǝ kam kʋntʋ o kɛ. Ba laan ma nuŋi yibeelǝ je sɩm nɩ ba vu ba jeeri Zezi. 29 Ba ma kaasɩ baŋa baŋa ba wɩ: «Baŋa-Wɛ Bu, nmʋ tu dɩbam te sɩ n kɩ bɛɛ mʋ? Nmʋ tu sɩ n yaarɩ dɩbam yɩ Wɛ sarɩya dɛ dɩm ta wʋ yi mʋ na?»

30 Je sɩm kʋntʋ nɩ tǝrǝ zanzan mʋ ya wʋra ba beeri ba di. 31 Ciciri sɩm ma loori Zezi sɩ wɩ: «Nmʋ na lagɩ n zǝli dɩbam, sɩ n pa dɩ́ vu dɩ́ zʋ tǝrǝ bantʋ.»

32 O ma ta o wɩ, sɩ ve. Sɩ ma sɩɩnɩ sɩ nuŋi nɔɔna bam yɩra nɩ sɩ vu sɩ zʋ tǝrǝ bam. Tǝrǝ bam maama ma duri ba tu ba tʋ nɩnɩʋ kʋm wʋnɩ ba li na ba tɩ.

33 Nɔɔna balʋ ya na nii tǝrǝ bam tɩn ma duri ba vu tɩʋ kʋm wʋ. Ba ma ta kʋlʋ maama na kɩ tɩn, dɩ Zezi na zǝli ciciri sɩm nɔɔna bale bam yɩra nɩ te tɩn. 34 Kʋ ma pa tɩʋ kʋm nɔɔna bam maama nuŋi ba vu sɩ ba jeeri Zezi. Ba na nɛ-o tɩn, ba ma loor-o sɩ o nuŋi ba tɩʋ kʋm wʋnɩ o viiri.

9

Zezi na brɩ nɩ o jɩgɩ dam sɩ o yagɩ nɔɔna lwarɩm o ma cɛ-ba te tɩn

(Marɩkɩ 2:1-12, Luki 5:17-26)

Zezi laan ma joori o vu o zʋ naboro kʋm. O ma bɛ nɩnɩʋ kʋm o vu o yi o tɩtɩ tɩʋ Kapɛrnawum. O na wʋra tɩn, nɔɔna badonnǝ ma zɩŋɩ kɔrɔ dɩ gungolo ba ba o te. Zezi ma lwarɩ ba na tiini ba kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩd-o te tɩn. O ma ta dɩ kɔrɔ kʋm o wɩ: «A bu, kɩ pu-dɩa, sɩ nmʋ lwarɩm dɩm ti.»

Wɛ cullu karanyɩna tiinǝ badonnǝ maa wʋra, yɩ ba bwɛ ba tɩtɩ nɩ ba wɩ: «Nɔɔnʋ wʋntʋ ŋɔɔnɩ o twɩ Wɛ mʋ o paɩ o dɩ Wɛ yɩ bɩdwɩ mʋ.»

Zezi ma lwarɩ ba na bʋŋɩ kʋlʋ tɩn. O ma bwe-ba o wɩ: «Bɛɛ mʋ yɩ á jɩgɩ wʋbʋŋ-balwaarʋ tɩntʋ á wʋnɩ? Kɔɔ mʋ yɩ mwalɩ kʋ dwe, a na tagɩ dɩ kɔrɔ kʋm a wɩ: ‹Nmʋ lwarɩm dɩm ti› mʋ yɩ mwalɩ, naa a na tagɩ a wɩ: ‹Zaŋɩ n ta n veǝ› mʋ yɩ mwalɩ? Amʋ nan wʋ́ pa abam lwarɩ nɩ, amʋ na yɩ Nabiin-bu * wʋm tɩn jɩgɩ dam lʋgʋ baŋa nɩ, sɩ a yagɩ nɔɔna lwarɩm a ma cɛ-ba.» O laan ma ta dɩ kɔrɔ kʋm o wɩ: «Zaŋɩ wɛɛnɩ sɩ n kwe n gungolo kʋm n ja n vu sɔŋɔ.»

O na tagɩ kʋntʋ tɩn, nɔɔnʋ wʋm ma sɩɩnɩ o zaŋɩ o vu sɔŋɔ. Nɔn-kɔgɔ kʋm maama na nɛ kʋntʋ tɩn, fʋʋnɩ ma zʋ-ba. Ba ma zuli Wɛ dɩ DƖ na pɛ dam dɩntʋ doŋ wʋ nabiinǝ tee nɩ tɩn.

Zezi na bǝŋi Matiyu sɩ o taa tɔg-o te tɩn

(Marɩkɩ 2:13-17, Luki 5:27-32)

Zezi laan ma nuŋi o maa kɛa. O ma na nɔɔnʋ wʋdoŋ, o yɩrɩ mʋ Matiyu. *f2 * O dɛɛn je mɛ seeni o na yǝni o joŋi lampoo tɩn mʋ. Zezi ma ta dɩd-o o wɩ: «Zaŋɩ n ta n tɔgɩ-nɩ.» O ma sɩɩnɩ o zaŋɩ o tɔgɩ o kwaga.

10 Zezi dɛɛn ma vu Matiyu sɔŋɔ sɩ o di wʋdiu, o dɩ o karabiǝ bam. Lampo-joŋnǝ dɩ nɔn-cɩcɔgɩrʋ zanzan dɩ maa tɔgɩ ba wʋra ba di wʋdiu kʋm dɩ ba. 11 Farizɩan * tiinǝ dɩ maa tɔgɩ ba wʋra. Bantʋ na nɛ Zezi na kɩ te tɩn, ba ma vu ba ta dɩ o karabiǝ bam ba wɩ: «Bɛɛ mʋ kɩ yɩ á karanyɩna kam di wʋdiu dɩdaanɩ lampo-joŋnǝ dɩ nɔn-cɩcɔgɩrʋ tɩm kʋntʋ?»

12 Zezi ma ni ba na tagɩ kʋlʋ tɩn. O laan ma ta o wɩ: «Kʋ na yɩ balʋ na jɩgɩ yazurǝ tɩn, bantʋ wʋ maŋɩ sɩ ba vu dɔgɩta tu te sɩ o sooni-ba. Kʋ daarɩ balʋ na ba jɩgɩ yazurǝ tɩn mʋ maŋɩ sɩ ba vu sɩ ba na soonim. 13 Wɛ tɩtɩ maŋɩ DƖ ta DƖ wɩ: ‹A lagɩ sɩ nabiinǝ taa jɩgɩ da-ŋwaŋa mʋ, sɩ kʋ daɩ nɩ ba taa maɩ ba wǝǝnu mʋ ba kaanɩ-nɩ.› Ve-na á zaasɩ taanɩ dɩm kʋntʋ kuri cɩga. Amʋ na tu lʋgʋ baŋa tɩn, kʋ daɩ sɩ a bǝŋi balʋ na maŋɩ ba yɩ nɔn-ŋʋna tɩn, amʋ nan tu sɩ a bǝŋi nɔn-balwaarʋ mʋ sɩ ba ba amʋ te.»

Zezi zaasɩm dɩm na yɩ zaasɩm-dʋʋrɩ te tɩn

(Marɩkɩ 2:18-22, Luki 5:33-39)

14 Zan karabiǝ dɛɛn ma vu Zezi te, yɩ ba bwe-o ba wɩ: «Dɩbam dɩ Farizɩan * tiinǝ bam yǝni dɩ́ vɔ ni maŋa zanzan. Bɛɛ mʋ yɩ nmʋ karabiǝ bam ba vɔ ni kʋntʋ?»

15 Zezi ma lǝri-ba o wɩ: «Nɔɔnʋ na di kaanɩ yɩ o kɩ candiǝ, yɩ o cilonnǝ na wʋra sɩ ba tɔgɩ ba di, bantʋ wʋ́ wanɩ ba nywanɩ ba yigǝ sɩ ba yɩ di wʋdiu yɩ kan-barʋ wʋm ta wʋ ba tee nɩ na? Ba bá sɛ ba kɩ kʋntʋ. Kʋ nan wʋ́ ba kʋ yi maŋa kam ba laan na wʋ́ ja kan-barʋ wʋm ba viiri tɩn. Maŋa kam kʋntʋ nɩ yɩ o daa na ba ta wʋ ba tee nɩ tɩn, mʋ o cilonnǝ bam laan wʋ́ vɔ ni.

16 Nɔɔn-nɔɔnʋ dɩ nan bá sɛ o kwe garyi-dʋʋrɩ o ma fǝri gwar-doŋo kʋlʋ na kaarɩ tɩn. O na kɩ kʋntʋ, kʋ fǝrim dɩm laan wʋ́ vuuri gɔrɔ kʋm kʋ pa kʋ tiini kʋ cɔgɩ zanzan. 17 Nɔɔn-nɔɔnʋ dɩ nan bá sɛ o kwe sa-dʋŋa o lo o kɩ lɔ-doŋo *f3 * wʋnɩ. O na kɩ kʋntʋ yɩ sana kam na keeri, kaá pa lɔɔ kʋm bagɩ mʋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ sana kam wʋ́ lo, yɩ lɔɔ kʋm dɩ cɔgɩ. Nɔɔnʋ nan maŋɩ sɩ o kwe sa-dʋŋa o kɩ lɔ-dʋŋʋ wʋnɩ mʋ, sɩ tɩ maama maŋɩ daanɩ.»

Zezi na pɛ kaanɩ na yazurǝ yɩ o bi Zwifǝ yigǝ tu bukɔ te tɩn

(Marɩkɩ 5:21-43, Luki 8:40-56)

18 Zezi dɛɛn na wʋra o ŋɔɔnɩ kʋntʋ tɩn, Zwifǝ yigǝ tu wʋdoŋ ma ba o te. O kuni doonǝ o yigǝ nɩ yɩ o wɩ: «Amʋ bukɔ mʋ tɩga lele kʋntʋ. Nan ba sɩ n ma n jɩŋa n dwe-o, sɩ o joori o na ŋwɩa.»

19 Zezi ma zaŋɩ o tɔg-o, dɩ o karabiǝ bam maama.

20-21 Ba na maa kɛ kʋntʋ tɩn, kaanɩ wʋdoŋ dɩ ya tɔgɩ o wʋra, o na tiini o wɔɛ ka-wʋ taan bɩna fugǝ-yale. O maa bʋŋɩ o wʋnɩ o wɩ: «A na maŋɩ a dwe o gɔrɔ kʋm yɩranɩ dɩ, aá na yazurǝ.» O ma kɛ Zezi kwaga o dwe o gɔrɔ kʋm ni. 22 O na dwe-o kʋntʋ tɩn, o ma pipiri o nii-o yɩ o wɩ: «A bukɔ, kɩ pu-dɩa. Nmʋ na kɩ n wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ te tɩn mʋ pɛ n na yazurǝ.»

Maŋa kam kʋntʋ nɩ nɔ́ɔ mʋ kaanɩ wʋm sɩɩnɩ o na yazurǝ.

23 Zezi laan ma vu o zʋ Zwifǝ yigǝ tu wʋm sɔŋɔ. O ma zʋ o na balʋ na maŋɩ ba wu wi yɩ ba kwe nɔɔna ba kɩ tɩn na ti ba yigǝ sɩ ba kɩ-o, dɩ nɔɔna zanzan na keeri yɩ ba frɩ ba tɩtɩ. 24 O ma ta dɩ ba o wɩ: «Zaŋɩ-na á nuŋi, sɩ bu wʋm wʋ tɩgɩ, o tigi o dɔ mʋ.» O na tagɩ kʋntʋ tɩn, nɔɔna bam maa jɩg-o ba mwana. 25 Ba na pɛ kɔgɔ kʋm maama nuŋi tɩn, Zezi laan ma vu o zʋ digǝ kam bu wʋm na wʋra tɩn. O ma ja o jɩŋa o pa o bi o zaŋɩ wɛɛnɩ.

26 O kǝm dɩm kʋntʋ ma jagɩ dɩ yi tɩʋ kʋm je sɩm maama.

Zezi na puri lilwǝ bale yiǝ te tɩn

27 Zezi dɛɛn ma zaŋɩ o maa kɛa. O na maa ve tɩn, lilwǝ bale ma zaŋɩ ba tɔgɩ o kwaga, yɩ ba tɛ dɩ kwǝr-dɩa ba wɩ: «Pɛ Davidi dwi tu! Duri dɩbam yibwǝnǝ!»

28 O ma vu o zʋ sɔŋɔ kʋdoŋ. Lilwǝ bale bam ma tɔgɩ ba zʋ da. O laan ma bwe-ba o wɩ: «Abam bʋŋɩ sɩ aá wanɩ a kɩ á na lagɩ kʋlʋ tɩn a pa abam na?»

Ba ma lǝr-o ba wɩ: «Dɩbam tu, ɛɛn, nń wanɩ n kɩ.»

29 O laan ma dwe ba yiǝ yam yɩ o wɩ: «Abam na kɩ á wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ sɩ a kɩ kʋlʋ a pa abam tɩn, Wɛ wʋ́ pa kʋ kɩ.» 30 O na tagɩ kʋntʋ tɩn, ba yiǝ yam ma sɩɩnɩ ya joori ya puri. O ma kaanɩ-ba sɩ ba yɩ pa nɔɔn-nɔɔnʋ lwarɩ kʋ ni nɩ. 31 O na kaanɩ-ba kʋntʋ tɩn, ba ta zaŋɩ ba karɩ ba ŋɔɔnɩ o taanɩ je sɩm maama nɩ.

Zezi na pɛ mɩmaa ŋɔɔnɩ te tɩn

32 Maŋa kalʋ ba na maa kɛ tɩn, nɔɔna badonnǝ ma ja mɩmaa ba ba Zezi te. Kʋ yɩ cicirǝ mʋ tɔg-o ka pa o warɩ o ŋɔɔnɩ. 33 Zezi ma zǝli cicirǝ kam o yɩra nɩ, yɩ nɔɔnʋ wʋm laan waɩ o ŋɔɔna. Kʋ ma sʋ nɔn-kɔgɔ kʋm maama, yɩ ba tɛ ba wɩ: «Dɩbam maŋɩ dɩ́ wʋ nɛ wo-kɩnkagɩlɩ dɩntʋ doŋ Yisɩrayɛlɩ tɩʋ nɩ.»

34 Kʋ daarɩ Farizɩan tiinǝ bam dɛɛn wʋ sɛ, yɩ ba wɩ: «Wʋntʋ na waɩ o zǝli sʋtaana tɩn, kʋ yɩ sʋtaana-pɛ dam ŋwaanɩ mʋ.»

35 Zezi dɛɛn maa kaagɩ tɩ-kamunǝ dɩ tɩ-balɛ sɩm maama wʋnɩ. O maa yǝni o zʋʋrɩ Zwifǝ bam Wɛ-di sɩm o brɩ-ba Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam, dɩ Wɛ na lagɩ DƖ di paarɩ nɔɔna tɩtarɩ nɩ te tɩn. O maa paɩ nɔɔna na yazurǝ dɩ ba yawɩɩrʋ dwi dwi. 36 O dɛɛn na nɛ nɔn-kɔgɔ kʋm yaara yam na yɩ te tɩn, ba ŋwaŋa ma zʋ-o lanyɩranɩ, bɛŋwaanɩ ba tiini ba bwǝni yɩ ba dam dɩ ti. Ba nyɩ dɩ peeni sɩlʋ na ba jɩgɩ nayɩrʋ sɩ o taa nii sɩ baŋa nɩ te tɩn. 37 O laan ma ta dɩ o karabiǝ bam o wɩ: «Kʋ nyɩ dɩ faa na kɩ lanyɩranɩ yɩ tɩntʋŋna fɩnfɩɩn yɩranɩ mʋ wʋra sɩ ba kɩ-kʋ te tɩn. 38 Nan loori-na faa kʋm tu sɩ o tʋŋɩ nɔɔna zanzan, sɩ ba vu ba kɩ o faa kʋm ba pa-o.»

10

Zezi na tʋŋɩ o karabiǝ fugǝ-bale bam te tɩn

(Marɩkɩ 3:13-19, 6:7-13, 13:9-13, 9:41, Luki 6:12-16, 9:1-6, 21:12-17, 12:2-9, 51-53, 14:26-27)

Zezi dɛɛn ma bǝŋi o karabiǝ fugǝ-bale bam sɩ ba ba o te. O ma pa-ba dam sɩ ba wanɩ ciciri ba zǝli nɔɔna yɩra nɩ, sɩ ba daarɩ ba pa nɔɔna na yazurǝ dɩ ba yawɩɩrʋ dwi maama.

O karabiǝ fugǝ-bale bam yɩra mʋ tɩntʋ:

O ma da yigǝ o bǝŋi Simɔn wʋlʋ yɩrɩ dɩdoŋ na yɩ Pɩyɛɛrɩ tɩn,

dɩ Andre wʋlʋ na yɩ Simɔn nyaanɩ tɩn,

dɩ Zakɩ, dɩ o nyaanɩ Zan balʋ na yɩ Zebede biǝ tɩn,

Filipi dɩ Batelemi,

Toma dɩ Matiyu wʋlʋ ya na yɩ lampo-joŋnu tɩn,

Zakɩ wʋlʋ na yɩ Alɩfɩ bu tɩn, dɩ Tadɩ,

Simɔn wʋlʋ na yɩ Zelɔtɩ * nɔɔna bam wʋ nɔɔnʋ tɩn,

dɩ Zudasɩ Yiskarɩyo wʋlʋ na wʋ́ ba o yǝgi Zezi o pa nɔɔna tɩn.

Zezi laan ma tʋŋɩ bantʋ fugǝ-bale bam sɩ ba nuŋi ba vu ba tɔɔlɩ Wɛ kwǝrǝ kam. Ba na lagɩ ba kɛ tɩn, o ma pa-ba ni o wɩ: «Yɩ zaŋɩ á vu dwi-gɛ * tiinǝ na zʋʋrɩ mɛ tɩn, naa á vu Samari * tiinǝ tɩʋ. Á nan maŋɩ sɩ á vu Yisɩrayɛlɩ * dwi tiinǝ bam te, bɛŋwaanɩ bantʋ nyɩ dɩ peeni sɩlʋ na je tɩn mʋ. Nan ve-na á brɩ-ba nɩ maŋa kam yiǝ, Wɛ paarɩ dɩm lagɩ dɩ ba nɔɔna tɩtarɩ nɩ. Ve-na á taá pa yawɩɩna na yazurǝ, sɩ á daarɩ á taá bi balʋ na tɩgɩ tɩn, sɩ á pa nanywaanʋ joori tɩ na yazurǝ tɩ ji lanyɩranɩ, sɩ á daarɩ á taá zǝli ciciri nɔɔna yɩra nɩ. Á nan maŋɩ sɩ á zǝni nɔɔna zaanɩ mʋ, nɩ abam dɩ na joŋi Wɛ dam dɩm zaanɩ te tɩn. Á na maa ve, sɩ á yɩ zaŋɩ á kwe sǝbu-sɩŋa naa sǝbu á kɩ á gwar-fwɛɛla nɩ á wǝli da. 10 Nan yɩ kwe-na tampɔgɔ kʋlʋ ba na kɩ wʋdiu da tɩn. Á nan yɩ kwe gwaarʋ tɩle tɩle naa natra naa nacǝgǝ á wǝli da. Bɛŋwaanɩ tɩntʋŋnʋ maŋɩ dɩ o ni-wʋdiu mʋ.

11 Abam nan na ve á yi tɩʋ kʋlʋ maama, sɩ á lagɩ nɔɔnʋ wʋlʋ na wʋ́ jeeri abam dɩ wʋpolo tɩn, á vu o sɔŋɔ á taá wʋra sɩ kʋ ba kʋ yi á viirim. 12 Á nan na ve á zʋ sɔŋɔ kʋlʋ, sɩ á jɔɔnɩ-ba á ta nɩ: ‹Wɛ wʋ́ pa abam yazurǝ.› 13 Sɔŋɔ kʋm tiinǝ nan na jeeri abam lanyɩranɩ, yazurǝ yam wʋ́ ta wʋra dɩ ba. Kʋ daarɩ, ba na wʋ jeeri abam lanyɩranɩ, yazurǝ yam wʋ́ joori ya ba abam te. 14 Abam nan na ve sɔŋɔ kʋlʋ naa tɩʋ kʋlʋ, yɩ ba na wʋ sɛ sɩ ba jeeri abam naa ba cǝgi abam taanɩ, sɩ á nuŋi je sɩm kʋntʋ nɩ. Á na maa viirǝ, sɩ á pɩɩsɩ á nɛ fogo kʋm á yagɩ da. 15 A nan lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, Wɛ sarɩya dɛ dɩm na yiǝ, Sodɔm * dɩ Gomɔɔrɩ tiinǝ bá tiini ba na lɛɛrʋ nɩ tɩʋ kʋm kʋntʋ nɔɔna te.

16 Cǝgi-na, a lagɩ a tʋŋɩ abam nɩnɛɛnɩ peeni na maa ve sɩ sɩ gwaanɩ nywǝnkuri wʋnɩ te tɩn mʋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ á maŋɩ sɩ á taá cʋ á tɩtɩ, sɩ á taá jɩgɩ swan nɩ bɩsankwɩ te, sɩ á daarɩ á pa á wʋrʋ taa lana nɩ kunkwǝnǝ na yɩ te tɩn. 17 Á taá cʋ á tɩtɩ, sɩ nɔɔna wʋ́ ja abam ba vu ba saŋɩ sarɩya-dirǝ nakwa bam tee nɩ, yɩ ba daarɩ ba magɩ abam ba Wɛ-di *f4 * sɩm wʋnɩ. 18 Abam na tɔgɩ amʋ tɩn ŋwaanɩ, baá ja abam ba vu ba saŋɩ dɩdɛɛra dɩ pwa tee nɩ. Kʋntʋ mʋ á wʋ́ wanɩ á brɩ-ba Wɛ cɩga kam, yɩ á daarɩ á brɩ dwi-gɛ tiinǝ bam dɩ. 19 Ba nan na jaanɩ abam ba vu ba saŋɩ, sɩ á yɩ taá liǝ dɩ á na wʋ́ ta kʋlʋ tɩn naa á na wʋ́ ta te tɩn. Á na wʋ́ taá zɩgɩ ba yigǝ nɩ maŋa kalʋ tɩn, Wɛ wʋ́ pa á lwarɩ á na wʋ́ ta kʋlʋ tɩn. 20 Kʋ daɩ abam tɩtɩ mʋ wʋ́ ŋɔɔnɩ, kʋ yɩ á Ko Wɛ Joro * kʋm mʋ wʋ́ pa abam taanɩ dɩlʋ á na wʋ́ ŋɔɔnɩ tɩn.

21 Nɔɔna badonnǝ wʋ́ ja ba tɩtɩ cʋrrʋ ba kɩ nɔɔna jɩa nɩ sɩ ba gʋ-ba. Kwǝ dɩ wʋ́ kɩ ba biǝ kʋntʋ doŋ. Biǝ dɩ wʋ́ zaŋɩ ba pa ba ja ba niinǝ dɩ ba kwǝ ba gʋ. 22 Nɔɔna maama wʋ́ ta culi abam, á na yɩ amʋ nɔɔna tɩn ŋwaanɩ. Wʋlʋ maama nan na tiini o zɩgɩ kǝŋkǝŋ sɩ kʋ vu kʋ yi yaara yam tiim tɩn, Wɛ wʋ́ vrɩ kʋntʋ tu ŋwɩa. 23 Ba nan na bɛɛsɩ abam tɩʋ kʋlʋ nɩ, sɩ á duri á vu kʋdoŋ. A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, abam bá wanɩ á tʋlɩ tɩɩnɩ dɩlʋ maama na wʋ Yisɩrayɛlɩ nɩ tɩn á ti, yɩ amʋ Nabiin-bu * wʋm daa ta wʋ joori a ba.

24 Karabu nan tǝrǝ o na dwe o karanyɩna. Tɩntʋŋnʋ dɩ nan tǝrǝ o na dwe o yuutu. 25 Karabu nan na tu o yɩ nɩ o karanyɩna te, kʋ maŋɩ kʋntʋ. Tɩntʋŋnʋ dɩ nan na tu o yɩ nɩ o yuutu te, kʋ maŋɩ kʋntʋ. Ba na jɩgɩ sɔŋɔ tu ba bǝ ba wɩ ‹Sʋtaana-pɛ Belizebuli› tɩn, ba laan wʋ́ tiini ba twɩ o sɔŋɔ tiinǝ bam sɩ kʋ dwǝni kʋntʋ.

26 Á nan yɩ taá fʋna dɩ nabiinǝ. Woŋo kʋlʋ maama na sǝgi nɔɔna tee nɩ tɩn jwa wʋ́ ba kʋ lwarɩ jaja. Woŋo kʋlʋ na pugi tɩn jwa wʋ́ ba kʋ puri. 27 A na sǝgi a brɩ abam cɩga kalʋ maama tɩn, á maŋɩ sɩ á pa ka nuŋi pooni mʋ. A na waasɩ kʋlʋ dɩ abam tɩn, á maŋɩ sɩ á di nayuu mʋ á tɔɔlɩ-kʋ. 28 Abam yɩ taá kwarɩ fʋʋnɩ dɩ nɔɔna balʋ na wʋ́ wanɩ ba gʋ á yɩra yam yɩ ba bá wanɩ á jwǝǝru ba gʋ tɩn. Á nan maŋɩ sɩ á taá kwarɩ Wɛ mʋ, bɛŋwaanɩ dɩntʋ mʋ wʋ́ wanɩ DƖ pa á yɩra dɩ á jwǝǝru maama cɔgɩ min-tɩʋ * nɩ.

29 Kʋ na yɩ kabǝmbǝli, sɩntʋ yǝlo yɩ mwalɩ mwalɩ mʋ. Á Ko Wɛ nan nii sɩ baŋa nɩ, yɩ sɩ dɩdʋa bá wanɩ ka tʋ tɩga nɩ ka tɩ dɩ Wɛ na wʋ sɛ. 30 Kʋ nan na yɩ abam, Wɛ ye abam yuuywe sɩm ni na maɩ te tɩn. 31 Kʋntʋ ŋwaanɩ, á yɩ taá kwarɩ fʋʋnɩ, sɩ abam dɩdʋa dɩdʋa tiini á jɩgɩ kuri á dwe kabǝmbǝli zanzan.

32 Nɔɔnʋ wʋlʋ maama na zɩgɩ nabiinǝ yigǝ nɩ o brɩ jaja nɩ wʋntʋ yɩ amʋ nɔɔnʋ tɩn, amʋ dɩ nan wʋ́ zɩgɩ kʋntʋ tu kwaga nɩ a brɩ nɩ o yɩ a nɔɔnʋ a Ko Wɛ yigǝ nɩ. 33 Kʋ daarɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ maama na vɩn amʋ nabiinǝ yigǝ nɩ tɩn, amʋ dɩ wʋ́ vɩn kʋntʋ tu a Ko Wɛ yigǝ nɩ.

34 A na tu lʋgʋ baŋa tɩn, á yɩ taá bʋŋɩ nɩ, kʋ yɩ sɩ a pa nɔɔna mʋ na ywǝǝni daanɩ. A nan tu sɩ a pa nabiinǝ mʋ pɔɔrɩ daanɩ. 35 A tu sɩ a pa nɔɔna dɩ ba kwǝ mʋ pɔɔrɩ daanɩ, sɩ a daarɩ a pa bukwa dɩ ba niinǝ dɩ pɔɔrɩ daanɩ, kʋ daarɩ sɩ kaana dɩ ba banna niinǝ dɩ pɔɔrɩ daanɩ. 36 Kʋ ma wʋ́ pa nɔɔnʋ dɩ o tɩtɩ sɔŋɔ tiinǝ taa culi daanɩ.

37 Wʋlʋ na soe o nu dɩ o ko o dwe amʋ tɩn, kʋntʋ tu wʋ maŋɩ sɩ o taa yɩ a nɔɔnʋ. Wʋlʋ maama na soe o biǝ o dwe amʋ tɩn, kʋntʋ tu wʋ maŋɩ sɩ o taa yɩ a nɔɔnʋ. 38 Wʋlʋ maama na wʋ sɛ sɩ o tɔgɩ amʋ kwaga, sɩ o na yaara nɩ wʋlʋ na zɩŋɩ tʋʋn-dagara * o maa ve o tʋʋnɩ jǝgǝ te tɩn, kʋntʋ tu wʋ maŋɩ sɩ o taa yɩ amʋ nɔɔnʋ. 39 Wʋlʋ maama nan na lagɩ sɩ o yɩrɩ o tɩtɩ ŋwɩa tɩn, oó ga-ka mʋ. Kʋ daarɩ, wʋlʋ na sɛ sɩ o ga o ŋwɩa amʋ ŋwaanɩ tɩn, oó na ŋwɩa Wɛ tee nɩ.

40 Nɔɔnʋ wʋlʋ na jeeri abam lanyɩranɩ tɩn, kʋ tu jeeri amʋ mʋ. Nɔɔnʋ wʋlʋ na jeeri amʋ lanyɩranɩ tɩn, kʋ tu jeeri Baŋa-Wɛ dɩlʋ na tʋŋɩ-nɩ tɩn mʋ. 41 Nɔɔnʋ wʋlʋ maama na jeeri Wɛ nijoŋnu lanyɩranɩ tɩn, dɩ Wɛ na tʋŋ-o tɩn ŋwaanɩ, Wɛ wʋ́ pa kʋntʋ tu dɩ tɔgɩ o na nyɔɔrɩ nɩ DƖ nijoŋnu wʋm te. Kʋ daarɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ na jeeri nɔn-ŋʋm lanyɩranɩ o nɔn-ŋʋnɩm dɩm ŋwaanɩ tɩn, Wɛ wʋ́ pa kʋntʋ tu dɩ tɔgɩ o na nyɔɔrɩ dɩlʋ DƖ na wʋ́ pa nɔn-ŋʋm wʋm tɩn. 42 A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ na maŋɩ o kɩ na-zurǝ fɩnfɩɩn dɩ o pa amʋ nɔɔna bam wʋ dɩdʋa, o na yɩ a karabu tɩn ŋwaanɩ, kʋ tu wʋ́ na nyɔɔrɩ Wɛ tee nɩ.»

11

Zan wʋlʋ na miisi nɔɔna na wʋnɩ tɩn tʋŋɩ o karabiǝ Zezi tee nɩ

(Luki 7:18-35)

Zezi dɛɛn na brɩ o karabiǝ fugǝ-bale bam ba na maŋɩ sɩ ba kɩ te o ti tɩn, o laan ma kɛ o vu je sɩm kʋntʋ tɩɩnɩ dɩm wʋnɩ sɩ o taa brɩ nɔɔna, yɩ o tɔɔlɩ Wɛ kwǝrǝ kam dɩ ba.

Zan wʋlʋ na miisi nɔɔna na wʋnɩ tɩn dɛɛn maa wʋ pɩɩna digǝ nɩ. O ma ni wǝǝnu tɩlʋ Zezi Krisi na kɩ tɩn. O ma tʋŋɩ o karabiǝ badonnǝ sɩ ba vu o te, sɩ ba bwe-o ba nii: «Nmʋ mʋ yɩ wʋlʋ Wɛ na tagɩ dɩ dɩbam nɩ nń ba tɩn na, naa dɩ́ ta wʋ́ ta cǝgi nɔɔnʋ wʋdoŋ mʋ?»

Ba na bwe Zezi kʋntʋ tɩn, o ma lǝri-ba o wɩ, ba ve ba ta dɩ Zan kʋlʋ maama ba na niǝ yɩ ba kwǝri ba na tɩn. «Á taá brɩ-o nɩ lilwǝ yiǝ puri, kwaarʋ dɩ waɩ tɩ veǝ, nanywaanʋ * yɩra dɩ joori ya kwɛ lanyɩranɩ, zwa-kwarʋ dɩ zwa ni, twa dɩ joori ba bi. Kʋlʋ na wǝli da tɩn, yinigǝ tiinǝ dɩ maa ni Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam. Wʋlʋ maama na ba joori amʋ kwaga nɩ tɩn mʋ yɩ yu-yoŋo tu.»

Zan karabiǝ bam na ma viiri tɩn, Zezi laan ma ta Zan taanɩ o brɩ nɔn-kɔgɔ kʋm o wɩ: «Abam dɛɛn na ve Zan te kagʋa wʋnɩ tɩn, á bʋŋɩ nɩ á wʋ́ na bɛɛ mʋ? Á ve sɩ á nii miu kʋlʋ viu na jɩgɩ kʋ zuuli tɩn mʋ na? Aye, kʋ daɩ kʋntʋ. Sɩ bɛɛ mʋ? Á ve sɩ á nii nɔɔnʋ wʋlʋ na zʋ gwar-ŋʋnnʋ tɩn mʋ na? Aye, kʋ daɩ kʋntʋ. Nɔɔna balʋ na zʋ gwar-ŋʋnnʋ tɩn zʋʋrɩ sɔ-ŋʋnnʋ wʋnɩ mʋ, sɩ kʋ daɩ kagʋa wʋnɩ. Bɛɛ nan mʋ á ve sɩ á nii? Á ve sɩ á na Wɛ nijoŋnu mʋ na? Ɛɛn, kʋ yɩ kʋntʋ mʋ. Á nan na nɛ wʋlʋ tɩn tiini o dwe faŋa faŋa Wɛ nijoŋnǝ bam na yɩ te tɩn. 10 Bɛŋwaanɩ Wɛ tɔnɔ kʋm maŋɩ kʋ ta wʋntʋ taanɩ kʋ wɩ:

‹Nii, amʋ Wɛ lagɩ a tʋŋɩ a nijoŋnu mʋ,

sɩ o da nmʋ yigǝ o vu o kwɛ cwǝŋǝ kalʋ nmʋ na wʋ́ ba n tɔgɩ da tɩn.›

11 A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, nabiinǝ balʋ maama ba na maŋɩ ba lʋ tɩn wʋnɩ nɔɔn-nɔɔnʋ tǝrǝ o na dwe Zan. Kʋ daarɩ lele kʋntʋ, nɔn-nabwǝm wʋlʋ maama na zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ tɩn laan tu o dwe Zan. 12 Kʋ na zɩgɩ maŋa kalʋ Zan na miisi nɔɔna na wʋnɩ sɩ kʋ ba kʋ yi zɩm tɩn, Wɛ paarɩ dɩm laan jagɩ dɩ vu yigǝ dɩ dam, yɩ nɔn-balwaarʋ dɩ kwaanɩ sɩ ba cɩ-dɩ dɩ dam. 13 Faŋa faŋa Wɛ nijoŋnǝ bam dɩ Moyisi * cullu tɩm dɛɛn maŋɩ tɩ brɩ Wɛ paarɩ dɩm cɩga kam, sɩ kʋ ba kʋ yi maŋa kalʋ Zan laan na tu tɩn. 14 Abam na sɛ á joŋi ba na brɩ cɩga kalʋ tɩn, á wʋ́ lwarɩ nɩ Zan na tu o wʋra tɩn, wʋntʋ mʋ yɩ Eli * wʋlʋ ba dɛɛn na tagɩ o taanɩ nɩ oó ba tɩn.

15 Abam nan fɔgɩ á cǝgi amʋ taanɩ dɩm.

16 A ma bɛɛ mʋ a maŋɩ zɩm nɔɔna bam kǝm na yɩ te tɩn? Ba nyɩ dɩ biǝ na je yaga kaporo nɩ ba kwɛɛra te tɩn mʋ. Ba maa tɛ dɩ ba yuu donnǝ ba wɩ:

17 ‹Dɩ́ magɩ gullu mʋ sɩ á sa,

yɩ á wʋ sagɩ.

Dɩ́ ma daarɩ dɩ́ leeni luǝ le,

yɩ á yigǝ wʋ nywanɩ.›

18 Bɛŋwaanɩ Zan na tu tɩn, o pɩɩnɩ o kana mʋ yɩ o ba nyɔ sana. Nɔɔna na nɛ-o tɩn, ba maa jɩg-o ba yáala ba wɩ, kʋ yɩ cicirǝ mʋ tɔg-o. 19 Kʋ daarɩ, amʋ Nabiin-bu * wʋm nan na tu tɩn, a wʋ vɔgɩ ni. Nɔɔna daa ta maa yáalɩ amʋ dɩ, yɩ ba wɩ, a yɩ nɔn-kolo mʋ, yɩ a yɩ sa-nyɔrʋ dɩ. Ba daa ta maa wɩ, a yɩ lampo-joŋnǝ dɩ nɔn-cɩcɔgɩrʋ ciloŋ mʋ. ‹Wʋbʋŋa tu tɩtʋŋa mʋ brɩ nɩ o jɩgɩ wʋbʋŋa.› »

Balʋ na vɩn Zezi tɩn na wʋ́ na lɛɛrʋ te tɩn

(Luki 10:13-15)

20 Zezi na tagɩ kʋntʋ o ti tɩn, o laan maa jɩgɩ balʋ na nɛ o wo-kɩnkagɩla yam yɩ ba ta wʋ sɛ sɩ ba lǝni ba wʋrʋ tɩn taanɩ o ŋɔɔna. O ma kaanɩ balʋ na zʋʋrɩ tɩɩnɩ dɩlʋ o na kɩ wo-kɩnkagɩla zanzan da tɩn o wɩ: 21 «Abam Korazin tiinǝ, á wʋ́ na lɛɛrʋ! Kʋ wǝli dɩ abam Betisayida tiinǝ dɩ wʋ́ na lɛɛrʋ! Bɛŋwaanɩ, wo-kɩnkagɩla yalʋ maama a na kɩ abam tee nɩ tɩn, yadonnǝ ya na kɩ Tiiri dɩ Sidɔn tiinǝ tee nɩ, bantʋ ya wʋ́ kɩ lɩla ba lǝni ba wʋrʋ ba yagɩ kǝm-balwaarʋ, yɩ ba ya wʋ́ zʋ gwar-zɩnzwara ba lo puru ba yuu nɩ, sɩ kʋ brɩ nɩ ba wʋrʋ mʋ tiini tɩ cɔgɩ zanzan. 22 Taá ye-na nɩ, Wɛ sarɩya dɛ dɩm na yiǝ, Tiiri dɩ Sidɔn tiinǝ bá tiini ba na lɛɛrʋ nɩ abam na wʋ́ na lɛɛrʋ te tɩn.

23 Abam Kapɛrnawum tiinǝ, á ga bʋŋɩ nɩ Wɛ lagɩ DƖ zǝŋi abam wɛyuu nɩ mʋ na? Aye. Abam nan lagɩ á tʋ tɩga nɩ mʋ, á tu á kwaarɩ curu goŋ-luŋu kʋm kuri. Bɛŋwaanɩ, wo-kɩnkagɩla yalʋ maama a na kɩ abam tee nɩ tɩn, yadonnǝ ya na kɩ Sodɔm * tiinǝ tee nɩ, ba ya wʋ́ lǝni ba wʋrʋ yɩ Wɛ ya daa bá cɔgɩ ba tɩʋ kʋm. 24 Á taá ye nɩ, Wɛ sarɩya dɛ dɩm na yiǝ, Sodɔm * tiinǝ bá tiini ba na lɛɛrʋ nɩ abam na wʋ́ na lɛɛrʋ te tɩn.»

Zezi na wʋ́ pa nɔɔna na siun dɩ ba cam te tɩn

(Luki 10:21-22)

25 Maŋa kantʋ nɩ, Zezi laan ma kɩ o Ko Baŋa-Wɛ le yɩ o wɩ: «A Ko, nmʋ yɩ wʋlʋ na te wɛyuu dɩ tɩga baŋa maama tɩn. Nmʋ nan mʋ pɛ n cɩga kam sǝgi swan tiinǝ dɩ yiyiu tiinǝ tee nɩ, yɩ n daarɩ n pa balʋ na nyɩ dɩ bu-balɛ te tɩn lwarɩ ka kuri. 26 A Ko, a kɩ nmʋ le. Nmʋ na kɩ kʋntʋ tɩn, kʋ yɩ n wʋbʋŋa na lagɩ kʋlʋ tɩn ŋwaanɩ mʋ.»

27 O laan ma ŋɔɔnɩ dɩ nɔɔna bam o wɩ: «A Ko Wɛ nan kwe woŋo maama o kɩ a jɩŋa nɩ. Nɔɔn-nɔɔnʋ bá wanɩ o lwarɩ Wɛ Bu wʋm, kʋ na daɩ o Ko yɩranɩ. Nɔɔn-nɔɔnʋ dɩ nan bá wanɩ o lwarɩ a Ko Wɛ, kʋ na daɩ amʋ wʋlʋ na yɩ o Bu tɩn yɩranɩ, kʋ wǝli dɩ amʋ na lagɩ sɩ a pa nɔɔnʋ wʋlʋ maama lwar-o tɩn.

28 Á ba-na amʋ te, abam balʋ bam maama á na bwǝni yɩ á zɩŋɩ zɩla yalʋ na dunǝ tɩn, sɩ amʋ wʋ́ pa á na siun. 29 Á sɛ-na sɩ á tʋŋɩ á pa amʋ, sɩ á zaasɩ kʋlʋ a na lagɩ a brɩ abam tɩn. Bɛŋwaanɩ a yɩ wʋ-bono tu mʋ yɩ a yɩ tu-n-tɩtɩ tu. Aá pa á wʋbʋŋa taa tigi jǝgǝ dɩdʋa. 30 Bɛŋwaanɩ amʋ tɩtʋŋa yam ba cana, yɩ a na lagɩ sɩ á kɩ kʋlʋ tɩn yɩ mwalɩ mwalɩ mʋ.»

12

Zezi na brɩ nɩ o dwe siun dɛ cullu tɩm te tɩn

(Marɩkɩ 2:23-28, 3:1-6, Luki 6:1-11)

Da yam kʋntʋ ni nɩ Zezi dɛɛn ma tɔgɩ karɩ wʋ o maa kɛa. Kʋ dɛɛn yɩ Zwifǝ bam siun dɛ nɩ mʋ. O karabiǝ bam dɩ maa tɔgɩ ba wʋra, yɩ kana jɩgɩ-ba. Ba ma bwǝri mɩna ba yu ba dʋna. Farizɩan * tiinǝ dɩ ma tɔgɩ ba wʋra. Ba ma na ba na kɩ kʋlʋ tɩn. Ba laan ma ta dɩ Zezi ba wɩ: «Nii nmʋ karabiǝ bam na kɩ kʋlʋ. Ba tʋŋɩ tɩtʋŋɩ dɩlʋ na cɔgɩ dɩbam siun * dɛ cullu tɩm tɩn mʋ.»

Zezi ma lǝri-ba o wɩ: «Abam ta wʋ fɔgɩ á karɩmɩ Wɛ tɔnɔ kʋm na brɩ Pɛ Davidi * taanɩ te tɩn na? Kʋ brɩ sɩ kana dɛɛn mʋ jaanɩ wʋntʋ dɩ o nɔɔna. O ma vu o zʋ Wɛ digǝ, yɩ o kwe culu dɩpɛ dɩlʋ na tigi da Wɛ ŋwaanɩ tɩn o pa o dɩ o nɔɔna bam di. Kʋ nan ya culǝ sɩ bantʋ di dɩpɛ dɩm. Kʋ yɩ Wɛ kaanɩm tiinǝ yɩranɩ mʋ jɩgɩ cwǝŋǝ sɩ ba di-dɩ. Naa, abam ta wʋ fɔgɩ á karɩmɩ Wɛ tɔnɔ kʋm na brɩ nɩ, Wɛ kaanɩm tiinǝ bam yǝni ba cɔgɩ siun dɛ culu kʋm dɩ ba na tʋŋɩ DƖ digǝ kam tɩtʋŋa siun dɛ maama wʋnɩ tɩn? Ba nan na yǝni ba tʋŋɩ kʋntʋ tɩn, ba ta jɩgɩ bʋra kʋ wʋnɩ. Kʋ daarɩ lele kʋntʋ, wʋlʋ na dwe Wɛ-di-kamunu * kʋm tɩn nan mʋ wʋ yo. Wɛ tagɩ DƖ wɩ: ‹Amʋ lagɩ sɩ nabiinǝ taa jɩgɩ da-ŋwaŋa mʋ, sɩ kʋ daɩ nɩ a lagɩ sɩ ba taa maɩ ba wǝǝnu mʋ ba kaanɩ-nɩ.› Abam ya na lwarɩ taanɩ dɩntʋ kuri, á ya bá di balʋ na jɩgɩ bʋra tɩn taanɩ. Bɛŋwaanɩ amʋ Nabiin-bu * wʋm jɩgɩ ni siun dɛ cullu tɩm baŋa nɩ.»

Zezi laan ma nuŋi jǝgǝ kantʋ nɩ o vu o zʋ Zwifǝ bam Wɛ-digǝ. 10 Nɔɔnʋ maa wʋra o jɩŋa dɩdʋa na tɩga. Farizɩan tiinǝ badonnǝ dɩ maa tɔgɩ ba wʋra ba na lagɩ cwǝŋǝ sɩ ba brɩ nɩ Zezi kɩ o tusi. Ba ma bwe-o ba wɩ: «Nɔɔnʋ jɩgɩ cwǝŋǝ sɩ o pa o doŋ na yazurǝ siun dɛ dɩm nɩ na?»

11 Zezi ma lǝri-ba o wɩ: «Abam wʋlʋ na jɩgɩ piǝ, yɩ ka na tʋ vʋl-kɔgɔ wʋnɩ siun dɛ dɩm nɩ, á bá nii ka baŋa nɩ sɩ á lɩ-ka na? 12 Nabiinu nan tiini o jɩgɩ kuri o dwe piǝ. Kʋntʋ ŋwaanɩ nɔɔnʋ jɩgɩ cwǝŋǝ sɩ o kɩ o doŋ lanyɩranɩ siun dɛ dɩm nɩ.» 13 O na tagɩ kʋntʋ tɩn, o laan ma ta dɩ nɔɔnʋ wʋlʋ jɩŋa kam na tɩgɩ tɩn o wɩ: «Twɩ n jɩŋa kam.»

Nɔɔnʋ wʋm ma sɩɩnɩ o twɩ-ka. O jɩŋa kam ma joori ka ji lanyɩranɩ nɩ o jɩ-ŋʋŋa kam te. 14 Farizɩan tiinǝ bam na nɛ kʋntʋ tɩn, ba ma nuŋi ba vu ba banɩ daanɩ sɩ ba lagɩ cwǝŋǝ ba gʋ Zezi.

15 Zezi dɛɛn ma lwarɩ ba na lagɩ ba kɩ-o te tɩn. O ma nuŋi jǝgǝ kam kʋntʋ nɩ. Nɔn-kɔgɔ zanzan dɛɛn maa tɔg-o. O ma pa ba maama na yazurǝ dɩ ba yawɩɩrʋ. 16 O ma daarɩ o kaanɩ-ba o wɩ, ba yɩ zaŋɩ ba pa nɔɔna lwarɩ o ni nɩ. 17 Zezi na kɩ kʋntʋ tɩn, kʋ yɩ sɩ kʋ pa Wɛ nijoŋnu Ezayi * na maŋɩ o ta kʋlʋ faŋa faŋa tɩn mʋ sɩɩnɩ kʋ kɩ. O dɛɛn tagɩ o wɩ:

18 «Nii, wʋntʋ mʋ yɩ amʋ Wɛ tɩntʋŋnʋ wʋlʋ a na kuri tɩn.

Wʋntʋ mʋ yɩ wʋlʋ a na so-o yɩ o yǝni o paɩ a wʋ poli zanzan tɩn.

Aá pa a Joro * kʋm taa wʋ o tee nɩ.

O ma wʋ́ pa dwi maama tiinǝ ba ba lwarɩ amʋ cɩga kam na yɩ te tɩn.

19 Wʋntʋ nan bá ta magɩ kantɔgɔ naa o taa kɩ sɔɔ.

O nan bá ta paɩ o kwǝrǝ zaŋa cwe jeerǝ nɩ.

20 Wʋntʋ bá cɔgɩ nɔɔna balʋ na tiini ba bwǝnǝ tɩn,

oó ta jɩgɩ ba ŋwaŋa,

nɩnɛɛnɩ nɔɔnʋ wʋlʋ na bá bwǝri miu kʋlʋ na tiiri tɩn,

yɩ o bá dwe kanɩa kalʋ mini na ba dana tɩn.

Oó ta kɩ kʋntʋ mʋ,

sɩ kʋ vu kʋ yi maŋa kalʋ o na wʋ́ pa amʋ Wɛ cɩga kam ba ka taa jɩgɩ dam nɔɔna tɩtarɩ nɩ, yɩ lanyɩranɩ wanɩ balɔrɔ.

21 Wʋntʋ yɩrɩ ŋwaanɩ mʋ dwi maama wʋ́ ta jɩgɩ tɩɩna amʋ Wɛ tee nɩ.»

Wɔɔ dam mʋ Zezi maɩ o zǝli sʋtaana?

(Marɩkɩ 3:22-30, Luki 11:14-23, 12:10, 6:43-45)

22 Nɔɔna badonnǝ dɛɛn ma ja lilwe, yɩ o kwǝri o yɩ mɩmaa ba ba Zezi te. Bɛŋwaanɩ cicirǝ dɛɛn mʋ jɩg-o ka yaara. Zezi ma pa nɔɔnʋ wʋm na yazurǝ. O yiǝ ma joori ya naɩ, yɩ o daarɩ o waɩ o ŋɔɔna. 23 Kʋ ma sʋ nɔn-kɔgɔ kʋm maama, yɩ ba tɛ ba wɩ: «Nɔɔnʋ wʋntʋ mʋ yɩ Pɛ Davidi * dwi tu wʋlʋ Wɛ na lagɩ DƖ tʋŋɩ tɩn na?»

24 Farizɩan * tiinǝ bam na ni kʋntʋ tɩn, ba ma ta ba wɩ: «Wʋntʋ na waɩ o zǝli sʋtaana tɩn, kʋ yɩ sʋtaana-pɛ Belizebuli dam mʋ o ma o zǝli-ya.»

25 Zezi na lwarɩ ba wʋbʋŋa na yɩ te tɩn, o ma ta dɩ ba o wɩ: «Tɩʋ kʋlʋ paarɩ na pɔɔrɩ kuni bɩle yɩ ba jɩgɩ daanɩ tɩn, kʋ bá daanɩ kʋ cɔgɩ. Tɩʋ kʋlʋ maama naa sɔŋɔ kʋlʋ maama na pɔɔrɩ kʋ tɩtɩ wʋnɩ kuni bɩle tɩn, kʋʋ́ tʋ mʋ. 26 Kʋ ya na sɩɩnɩ kʋ yɩ cɩga nɩ a maɩ sʋtaana-pɛ dam mʋ a ma a zǝli sʋtaana nɔɔna tee nɩ, kʋntʋ ya wʋ́ brɩ nɩ sʋtaana-pɛ dam dɩm pɔɔrɩ kuni bɩle mʋ, yɩ o paarɩ dɩm bá daanɩ dɩ cɔgɩ. 27 Kʋ na sɩɩnɩ kʋ yɩ amʋ jɩgɩ Belizebuli dam mʋ a ma a zǝli sʋtaana, abam nɔɔna bam dɩ nan maɩ dam dɩm kʋntʋ mʋ ba maa zǝli-ya na? Abam tɩtɩ nɔɔna bam na kɩ te tɩn mʋ brɩ nɩ cɩga tǝri á tee nɩ. 28 Kʋ nan yɩ Wɛ Joro * kʋm dam mʋ a ma a zǝli sʋtaana. Kʋntʋ maa brɩ nɩ Wɛ maŋɩ DƖ ba abam te, sɩ DƖ di paarɩ nɔɔna tɩtarɩ nɩ.

29 Sʋtaana-pɛ nan nyɩ dɩ nɔn-dɩdɛɛrʋ na yɩrɩ o sɔŋɔ te tɩn mʋ. Nɔɔnʋ na lagɩ sɩ o vu nɔn-dɩdɛɛrʋ wʋm sɔŋɔ o ŋɔ, o maŋɩ sɩ o da yigǝ o ja nɔn-dɩdɛɛrʋ wʋm o vɔ mʋ. O na vɔg-o o ti tɩn, mʋ o laan wʋ́ wanɩ o wǝǝnu tɩm maama o kwalɩmɩ.

30 Nɔɔnʋ wʋlʋ maama nan na daɩ a nɔɔnʋ tɩn, o yɩ a dʋm mʋ. Nɔɔnʋ wʋlʋ maama nan na ba tɔgɩ o laɩ amʋ nɔɔna o kɩ jǝgǝ dɩdʋa tɩn, o jagɩ-ba mʋ. 31 Á taá ye nɩ, kǝm-balwaarʋ tɩlʋ maama nɔɔna na kɩ tɩn, naa ta-balwaarʋ tɩlʋ maama ba na ŋɔɔnɩ tɩn, Wɛ waɩ DƖ yagɩ-tɩ DƖ ma cɛ-ba. Kʋ daarɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ nan na ŋɔɔnɩ o twɩ Wɛ Joro kʋm tɩn, Wɛ bá sɛ sɩ DƖ ma cɛ kʋntʋ tu. 32 Nɔɔnʋ wʋlʋ na ŋɔɔnɩ ta-balwaarʋ o pa amʋ Nabiin-bu * wʋm tɩn, Wɛ wʋ́ sɛ sɩ DƖ ma cɛ kʋ tu. Nɔɔnʋ wʋlʋ nan na ŋɔɔnɩ o twɩ Wɛ Joro kʋm tɩn, Wɛ bá sɛ sɩ DƖ ma cɛ kʋntʋ tu maŋa dɩ maŋa.

33 Á na wɩ, tiu yɩ tu-ŋʋŋʋ, kʋ biǝ dɩ yɩ bu-ŋʋna mʋ. Á na wɩ, tiu yɩ tu-balɔrɔ, kʋ biǝ dɩ yɩ bu-balwaarʋ mʋ. Ba lwarɩ tiu kʋ biǝ lǝrim nɩ mʋ. Kʋntʋ tɩn, abam na sɛ nɩ amʋ kǝm dɩm lana, á maŋɩ sɩ á sɛ nɩ amʋ dam dɩm nuŋi Wɛ Joro kʋm te mʋ.

34 Abam nyɩ dɩ bɩsankwɩ-dwǝ mʋ. Abam na yɩ nɔn-balwaarʋ tɩn, á bá wanɩ á ŋɔɔnɩ wo-ŋʋnnʋ. Woŋo kʋlʋ maama na wʋ nɔɔnʋ wʋbʋŋa nɩ tɩn mʋ tɔgɩ o ni kʋ nuŋǝ. 35 Nɔn-ŋʋm ŋɔɔnɩ wo-ŋʋnnʋ tɩlʋ na wʋ o wʋbʋŋa nɩ tɩn mʋ, yɩ nɔn-balɔrɔ dɩ ŋɔɔnɩ wo-balwaarʋ tɩlʋ na wʋ o wʋbʋŋa nɩ tɩn. 36 Á taá ye nɩ, Wɛ sarɩya dɛ dɩm nɩ DƖ wʋ́ bwe nɔɔnʋ maama sɩ o ma o ni o ta bɩtar-yɔɔrʋ tɩlʋ maama o na tagɩ tɩn. 37 Bɛŋwaanɩ abam tɩtɩ ni-taanɩ mʋ wʋ́ brɩ nɩ á jɩgɩ bʋra naa á ba jɩgɩ bʋra.»

Balʋ na vɩn Wɛ cɩga kam tɩn wʋ́ na bʋra na?

(Marɩkɩ 8:11-12, Luki 11:29-32)

38 Wɛ cullu karanyɩna tiinǝ dɩ Farizɩan * tiinǝ badonnǝ dɛɛn ma zaŋɩ ba ta dɩ Zezi ba wɩ: «Karanyɩna, dɩbam lagɩ sɩ n kɩ wo-kɩnkagɩlɩ mʋ, sɩ kʋ brɩ dɩbam nɩ n nuŋi Wɛ te mʋ.»

39 O ma lǝri-ba o wɩ: «Zɩm nɔɔna bantʋ yɩ nɔn-balwaarʋ mʋ, ba ba tɔgɩ Wɛ dɩ cɩga, yɩ ba lagɩ sɩ a kɩ wo-kɩnkagɩlɩ a brɩ-ba. Ba nan bá na, kʋ na daɩ wo-kɩnkagɩlɩ dɩlʋ na maŋɩ dɩ kɩ dɩ Wɛ nijoŋnu Zonasɩ * faŋa faŋa tɩn. 40 Wʋntʋ dɛɛn kɩ da yatɔ mʋ wɩa dɩ tɩtɩɩ maama kalǝŋ-kamunu wʋnɩ. Kʋ nan maŋɩ sɩ kʋ kɩ amʋ Nabiin-bu * wʋm kʋntʋ doŋ mʋ, amʋ dɩ wʋ́ kɩ da yatɔ mʋ wɩa dɩ tɩtɩɩ maama yibeeli wʋnɩ. 41 Zonasɩ dɛɛn na ve Niniivi tiinǝ te o tɔɔlɩ Wɛ kwǝrǝ kam dɩ ba tɩn, bantʋ lǝni ba wʋrʋ ba yagɩ kǝm-balwaarʋ. Wʋlʋ na dwe Zonasɩ tɩn nan wʋ abam tee nɩ yɩ á wʋ sɛ kʋ tu. Kʋntʋ ŋwaanɩ, Wɛ sarɩya dɛ dɩm na yiǝ, Niniivi tiinǝ laan wʋ́ zaŋɩ ba brɩ nɩ abam ba jɩgɩ bʋra. 42 Pa-kana kalʋ dɛɛn na te Saba tɩʋ tɩn dɩ wʋ́ zaŋɩ o di abam sarɩya, yɩ o vɩn abam bʋra. Bɛŋwaanɩ wʋntʋ dɛɛn zaŋɩ o tɩtɩ tɩʋ kʋlʋ na tiini kʋ yɩ yigǝ yigǝ tɩn nɩ, o ba pɛ Salɔmɔn te sɩ o cǝgi o swan taanɩ dɩm. Wʋlʋ nan na dwe Salɔmɔn tɩn mʋ wʋ abam tee nɩ, yɩ á ba lagɩ sɩ á cǝg-o.

Cicirǝ na nuŋi nɔɔnʋ yɩra nɩ yɩ ka joori ka ba, kʋ na yɩ te tɩn

(Luki 11:24-26)

43 Cicirǝ na nuŋi nɔɔnʋ yɩra nɩ, ka laan wʋ́ vu ka beeri kapwǝrǝ yigǝ mʋ sɩ ka lagɩ jǝgǝ ka sin da. Ka na beeri ka ga tɩn, 44 ka laan maa wɩ: ‹Aá joori a vu a na nuŋi mɛ tɩn mʋ a taa wʋra.› Ka ma joori ka vu nɔɔnʋ wʋm te, yɩ ka na nɩ ka jǝgǝ kam fɔgɩ ka kwɛ lanyɩranɩ, yɩ kʋlʋkʋlʋ wʋ zʋ da. 45 Ka laan ma joori ka vu ka lagɩ ciciri sɩrpɛ sɩlʋ na tiini sɩ yɩ balwaarʋ sɩ dwe ka tɩtɩ tɩn. Sɩ ma tɔgɩ daanɩ sɩ vu sɩ zʋʋrɩ da. Kʋntʋ, nɔɔnʋ wʋm laan wʋ́ tiini o na cam kʋ dwǝni faŋa. Mʋ kʋ na lagɩ kʋ kɩ zɩm nɔn-balwaarʋ tɩm dɩ te.»

Zezi nu dɩ Zezi nyaana na yɩ balʋ tɩn

(Marɩkɩ 3:31-35, Luki 8:19-21)

46 Zezi dɛɛn ta na wʋra o ŋɔɔnɩ dɩ nɔn-kɔgɔ kʋm kʋntʋ tɩn, o nu dɩ o nyaana ma ba ba zɩgɩ sɔŋɔ kʋm mancoŋo nɩ, yɩ ba lagɩ sɩ ba ŋɔɔnɩ dɩd-o. 47 Nɔɔnʋ wʋdoŋ ma ta dɩ Zezi o wɩ: «N nu dɩ n nyaana tu ba wʋ cicwǝŋǝ nɩ, yɩ ba lagɩ sɩ ba na-m.»

48 Zezi ma ta dɩ nɔɔnʋ wʋm o wɩ: «Wɔɔ mʋ yɩ a nu, bran yɩ a nyaana?» 49 O laan ma nii o karabiǝ bam seeni yɩ o wɩ: «A nu dɩ a nyaana mʋ tɩntʋ. 50 Bɛŋwaanɩ wʋlʋ maama na kɩ a Ko Wɛ wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn mʋ yɩ a nyaanɩ dɩ a nakɔ dɩ a nu.»

13

Zezi na maŋɩ mɩmaŋa o brɩ nɔɔna te tɩn

(Marɩkɩ 4:1-20, Luki 8:4-15, 10:23-24)

Dɛ dɩm kʋntʋ nɩ Zezi ma nuŋi sɔŋɔ kʋm nɩ o vu nɩnɩʋ kʋm ni. O ma jǝni tɩga nɩ sɩ o brɩ nɔɔna. Nɔn-kɔgɔ ma ba kʋ gilim-o. Kʋntʋ ŋwaanɩ o ma zaŋɩ o vu o zʋ naboro wʋ o je da, yɩ kɔgɔ kʋm laan zɩgɩ na bam ni nɩ sɩ ba taa cǝgi o taanɩ dɩm. O ma maŋɩ mɩmaŋa o brɩ-ba wǝǝnu zanzan o wɩ:

«Valʋ dɛɛn mʋ wʋra. O ma zaŋɩ o vu kara sɩ o du. O ma karɩ o dʋlɩ o wo-duuru tɩm. Tɩdonnǝ ma tʋ cwǝŋǝ ni nɩ. Zunǝ ma ba ba twɛ-tɩ ba di. Tɩdonnǝ ma tʋ kandwa jǝgǝ nɩ valɩm na ba daga mɛ tɩn. Tɩ ma wʋ daanɩ tɩ puli, valɩm dɩm na ba lirǝ tɩn ŋwaanɩ. Wɩa ma ba ka baanɩ tɩ maama. Tɩ bʋnnʋ na wʋ zʋ tɩga tɩn, tɩ ma tɩ. Kʋ daarɩ wo-duuru tɩdonnǝ ma tʋ sabarɩ wʋnɩ. Tɩ na puli tɩn, sabarɩ sɩm laan ma zaŋɩ sɩ li-tɩ sɩ gʋ. Kʋ daarɩ tɩdonnǝ ma tʋ tɩ-ywǝŋǝ jǝgǝ nɩ. Tɩ ma nuŋi tɩ kɩ biǝ lanyɩranɩ. Tɩdaara kɩ nɩnɛɛnɩ biǝ bi bi. Tɩdaara ma kɩ nɩnɛɛnɩ biǝ fusɩrdʋ fusɩrdʋ. Tɩdaara dɩ ma kɩ nɩnɛɛnɩ biǝ fiintɔ fiintɔ.

Abam nan fɔgɩ á cǝgi a taanɩ dɩm lanyɩranɩ.»

10 Zezi na maŋɩ mɩmaŋɩ dɩm kʋntʋ o ti tɩn, o karabiǝ bam laan ma vu o te, yɩ ba bwe-o ba wɩ: «Bɛɛ mʋ yɩ nmʋ yǝni n maŋɩ mɩmaŋa n brɩ nɔɔna bam?»

11 O ma lǝri-ba o wɩ: «Wɛ paarɩ dɩm kuri ya sǝgi mʋ. Kʋ nan na yɩ abam, Wɛ maŋɩ DƖ pa á lwarɩ DƖ paarɩ dɩm kuri na yɩ te tɩn. Kʋ daarɩ nɔɔna badaara bam, Wɛ wʋ pɛ ba lwarɩ DƖ paarɩ dɩm kuri. 12 Mɩmaŋa yam na maŋɩ sɩ ya zǝni nɔɔna wʋbʋŋa te tɩn nyɩ dɩ nɔɔnʋ na maŋɩ o jɩgɩ woŋo, o ta wʋ́ joŋi kʋdoŋ o wǝli da sɩ kʋ taa daga. Nɔɔnʋ wʋlʋ nan na maŋɩ o ba jɩgɩ kʋlʋkʋlʋ tɩn laan wʋ́ ba o ga kʋlʋ fɩnfɩɩn o ya na jɩgɩ tɩn mʋ. 13 Kʋntʋ, a maɩ mɩmaŋa mʋ a brɩ-ba, bɛŋwaanɩ bantʋ yiǝ mʋ naɩ a na kɩ wǝǝnu tɩlʋ tɩn, yɩ ba ba ni tɩ kuri. Ba ta maa ni a zaasɩm dɩm, yɩ ba ba lwarɩ dɩ kuri. 14 Kʋntʋ mʋ brɩ nɩ Wɛ nijoŋnu Ezayi * dɛɛn na tagɩ kʋlʋ faŋa faŋa tɩn sɩɩnɩ kʋ kɩ bantʋ tee nɩ. O dɛɛn tagɩ o wɩ:

‹Abam wʋ́ fɔgɩ á cǝgi Wɛ taanɩ dɩm dɩ á zwa,

yɩ á bá ni dɩ kuri.

Abam wʋ́ fɔgɩ á nii dɩ á yiǝ,

yɩ á bá na.

15 Bɛŋwaanɩ nɔɔna bam kʋntʋ wʋbʋŋa tɩgɩ mʋ.

Ba zwa dɩ ma kwarɩmɩ,

yɩ ba daarɩ ba pu ba yiǝ,

sɩ ba yiǝ yɩ zaŋɩ ya na,

sɩ ba zwa yɩ zaŋɩ ya ni,

sɩ ba wʋbʋŋa yɩ zaŋɩ ya lwarɩ Wɛ taanɩ dɩm kuri.

Kʋ na daɩ kʋntʋ, ba ya wʋ́ pipiri ba sɛ amʋ Wɛ,

yɩ aá pa-ba yazurǝ.› »

16 Zezi laan ma ta dɩ o karabiǝ bam o wɩ: «Kʋ nan na yɩ abam, á jɩgɩ yu-yoŋo, bɛŋwaanɩ abam yiǝ naɩ yɩ á zwa dɩ ni. 17 A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, faŋa faŋa Wɛ nijoŋnǝ bam dɩ nɔn-ŋʋna zanzan dɛɛn jɩgɩ tɩɩna sɩ ba ya na kʋlʋ abam na naɩ lele tɩn, yɩ ba wʋ wanɩ ba na. Ba dɛɛn ta jɩgɩ tɩɩna sɩ ba ya ni Wɛ taanɩ dɩlʋ abam na ni tɩn, yɩ ba wʋ wanɩ ba ni-dɩ.

18 Nan cǝgi-na, sɩ a maŋɩ valʋ wʋm mɩmaŋɩ dɩm kuri a brɩ abam. 19 Wo-duuru tɩlʋ na tʋ cwǝŋǝ kam ni nɩ tɩn nyɩ dɩ nɔɔna balʋ na ni Wɛ paarɩ dɩm taanɩ yɩ ba wʋ lwarɩ dɩ kuri tɩn. Wo-lwaanʋ tu sʋtaanɩ laan ma ba o lɩ-dɩ, yɩ dɩ wʋ zʋ ba wʋbʋŋa. 20 Wo-duuru tɩlʋ na tʋ kandwa jǝgǝ nɩ tɩn dɩ maa nyɩ dɩ nɔɔna balʋ na ni Wɛ taanɩ dɩm yɩ ba joŋi-dɩ lɩla dɩ wʋpolo. 21 Taanɩ dɩm ma wʋ tiini dɩ zʋ ba wʋbʋŋa, ba ma wʋ zɩgɩ kǝŋkǝŋ. Yaara na yi-ba yɩ ba na bɛɛsɩ-ba Wɛ taanɩ dɩm ŋwaanɩ, baá da ba kwe ba yagɩ mʋ lɩla. 22 Wo-duuru tɩlʋ na tʋ sabarɩ sɩm wʋnɩ tɩn maa nyɩ dɩ nɔɔna balʋ na ni Wɛ taanɩ dɩm yɩ ba ta jɩgɩ liǝ dɩ lʋgʋ baŋa wǝǝnu tɩn. Sǝbu-lagɩ ma cɔgɩ ba wʋbʋŋa, nɩ sabarɩ sɩm na ligi wo-duuru tɩm te tɩn. Kʋ ma pa ba kwe Wɛ taanɩ dɩm ba yagɩ, yɩ dɩ wʋ jaanɩ kuri dɩ pa-ba. 23 Kʋ daarɩ wo-duuru tɩlʋ na tʋ tɩ-ywǝŋǝ jǝgǝ kam nɩ tɩn maa nyɩ dɩ balʋ na ni Wɛ taanɩ dɩm yɩ ba pa dɩ tiini dɩ zʋ ba wʋbʋŋa tɩn. Kʋntʋ ma pa Wɛ taanɩ dɩm ja kuri dɩ pa-ba, nɩnɛɛnɩ wo-duuru na kɩ biǝ lanyɩranɩ te tɩn. Tɩdaara kɩ biǝ bi bi, tɩdonnǝ ma kɩ biǝ fusɩrdʋ fusɩrdʋ, tɩtɩm ma kɩ biǝ fiintɔ fiintɔ.»

Mɩn-ŋʋna dɩ mɩn-kayalɩ mɩmaŋa

24 Zezi dɛɛn ma maŋɩ mɩmaŋɩ dɩdoŋ o brɩ-ba o wɩ: «A lagɩ a brɩ abam Wɛ paarɩ dɩm na wʋ nɔɔna tɩtarɩ nɩ te tɩn mʋ. Kʋ nyɩ dɩ valʋ na kwe mɩn-ŋʋna o ja vu o kara o du. 25 O na dugi-ya kʋntʋ tɩn, o dʋm ma zaŋɩ pǝn-dʋa maŋa nɩ o ja mɩn-puurǝ o vu o du o gwaanɩ valʋ wʋm kara mɩn-ŋʋna yam wʋnɩ, yɩ o daarɩ o joori o vu sɔŋɔ. 26 Mɩn-ŋʋna yam ma ba nuŋi ya ji mɩn-kwɩɩrʋ. O dʋm wʋm na dugi yalʋ tɩn ma nuŋi ya ji mɩn-kayalɩ. 27 Sɔŋɔ tu wʋm tɩntʋŋna laan ma vu ba ta dɩd-o ba wɩ: ‹Dɩbam yuutu, nmʋ na dugi n kara kam tɩn, kʋ daɩ mɩn-ŋʋna yɩranɩ mʋ n dugi na? Bɛɛ mʋ yɩ mɩn-kayalɩ laan nuŋi sɩ gwaanɩ da?› 28 O ma lǝri-ba o wɩ: ‹Kʋ yɩ a dʋm mʋ kɩ kʋntʋ.›

Ba laan ma bwe-o ba wɩ: ‹Dɩ́ nan ve dɩ́ gɔ mɩn-kayalɩ sɩm dɩ́ yagɩ na?› 29 O ma wʋ sɛ, yɩ o ta dɩ ba o wɩ: ‹Abam na kɩ kʋntʋ, á wʋ́ kɛ á gɔ mɩn-ŋʋna yam dɩ mʋ á wǝli da. 30 Nan yagɩ-na sɩ ya maama taa wʋra sɩ kʋ ba kʋ yi zagɩm maŋa. Kantʋ maŋa kam nɩ, a laan wʋ́ ta dɩ mɩn-zagɩna bam, sɩ ba da yigǝ ba pɔɔrɩ mɩn-kayalɩ sɩm ba zagɩ ba kɩ daanɩ ba zwɛ, sɩ ba daarɩ ba zagɩ mɩn-ŋʋna yam ba pɛ ba kɩ a tulǝ nɩ.› »

Wo-duu na yɩ mɩmɩɩnʋ mɩmaŋa

(Marɩkɩ 4:30-32, Luki 13:18-19)

31 Zezi daa ta ma maŋɩ mɩmaŋɩ dɩdoŋ o brɩ-ba o wɩ: «Wɛ paarɩ dɩm nyɩ dɩ nɔɔnʋ na kwe wo-duu na yɩ mɩmɩɩnʋ o vu o du o kara nɩ. 32 Wo-duu kʋm kʋntʋ mʋ tiini kʋ yɩ mɩmɩɩnʋ wo-dwǝ maama wʋnɩ. Kʋ ma nuŋi, yɩ kʋ ji kamunu kʋ dwǝni dwǝ balʋ maama na wʋ o kara kam nɩ tɩn. Kʋ laan maa ji tu-kamunu, yɩ zunǝ tui ba sɔ ba pwǝru da.»

Dabɩlɩ mɩmaŋa

(Luki 13:20-21)

33 Zezi daa ta ma maŋɩ mɩmaŋɩ dɩdoŋ o brɩ-ba o wɩ: «Wɛ paarɩ dɩm nyɩ dɩ kaanɩ na kwe dabɩlɩ o gwaanɩ dɩ dɩpɛ muni zwɩ-zɛ sɩtɔ te tɩn mʋ. Dɩ laan ma pa dɩpɛ muni dɩm maama tiini dɩ fʋlɩ.»

34 Wǝǝnu tɩm kʋntʋ maama Zezi dɛɛn na brɩ nɔn-kɔgɔ kʋm tɩn yɩ mɩmaŋa yɩranɩ mʋ o ma brɩ-ba. O wʋ ŋɔɔnɩ wo-woŋo dɩ ba yɩ kʋ wʋ dɛ dɩ mɩmaŋa. 35 O nan kɩ kʋntʋ, sɩ kʋ pa Wɛ nijoŋnu wʋdoŋ taanɩ mʋ sɩɩnɩ dɩ kɩ. O dɛɛn tagɩ o wɩ:

«Amʋ na lagɩ a ŋɔɔnɩ a brɩ-ba,

aá ta maɩ mɩmaŋa mʋ a ma brɩ-ba.

Aá pa ba lwarɩ Wɛ cɩga kalʋ na sǝgi lʋgʋ pulim maŋa nɩ sɩ kʋ ba kʋ yi zɩm tɩn.»

Mɩn-kayalɩ mɩmaŋɩ dɩm kuri na yɩ te tɩn

36 Zezi dɛɛn ma zaŋɩ o yagɩ nɔn-kɔgɔ kʋm, yɩ o daarɩ o joori o vu sɔŋɔ. O karabiǝ bam ma ba o te yɩ ba wɩ: «Brɩ dɩbam mɩn-kayalɩ sɩm mɩmaŋɩ dɩm kuri.»

37 O ma lǝri-ba o wɩ: «Nɔɔnʋ wʋlʋ na dugi mɩn-ŋʋna yam tɩn brɩ amʋ Nabiin-bu * wʋm na kɩ te tɩn mʋ. 38 Kara kam maa nyɩ dɩ lʋgʋ baŋa. Mɩn-ŋʋna yam maa nyɩ dɩ nɔɔna balʋ na yɩ Wɛ paarɩ dɩm nɔɔna tɩn. Kʋ daarɩ mɩn-kayalɩ sɩm maa nyɩ dɩ balʋ na yɩ sʋtaanɩ * nɔɔna tɩn. 39 Dʋm wʋlʋ na dugi mɩn-kayalɩ sɩm tɩn maa nyɩ dɩ sʋtaanɩ dɩm tɩtɩ. Zagɩm maŋa kam maa nyɩ dɩ lʋgʋ na wʋ́ ba kʋ ti te tɩn. Mɩn-zagɩna bam maa nyɩ dɩ Wɛ malɛsɩ * sɩm. 40 Nɩ mɩn-zagɩna bam na zagɩ mɩn-kayalɩ sɩm ba zwɛ te tɩn, kʋntʋ doŋ mʋ wʋ́ kɩ lʋgʋ tiim maŋa nɩ. 41 Kʋ na wʋ́ kɩ te tɩn, amʋ Nabiin-bu wʋm wʋ́ tʋŋɩ a malɛsɩ tiinǝ bam sɩ ba vu ba lɩ kʋlʋ maama na paɩ nɔɔna tusi tɩn dɩ wo-lwaan-kǝrǝ bam maama Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ. 42 Ba laan wʋ́ zǝli-ba ba yagɩ min-lɔŋɔ wʋnɩ sɩ dɩ di-ba. Dáanɩ mʋ ba laan wʋ́ ta wʋra ba keerǝ yɩ ba dʋnɩ ba nwa. 43 Kʋ daarɩ balʋ maama na sɛ Wɛ yɩ ba kɩ lanyɩranɩ tɩn laan wʋ́ ta tiini ba nyɩɩna ba Ko Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ, nɩ wɩa na nyɩ te tɩn.

Fɔgɩ-na á cǝgi a taanɩ dɩm lanyɩranɩ.

Wo-ŋʋnnʋ tɩlʋ na sǝgi tɩn mɩmaŋa

44 Wɛ paarɩ dɩm daa ta nyɩ dɩ wo-ŋʋnnʋ tɩlʋ na yɩ lʋnnɩ nyɩm tɩn na sǝgi kara wʋnɩ. Nɔɔnʋ wʋdoŋ laan ma na-tɩ. O ma joori o fɔgɩ o sǝgi-tɩ. O wʋ na tiini kʋ poli tɩn, o ma vu o kwe o wǝǝnu maama o yǝgi sǝbu, sɩ o vu o yǝgi kara kantʋ, sɩ wo-ŋʋnnʋ tɩm taa yɩ o nyɩm.

Kandwɛ-ŋʋnɩ mɩmaŋa

45 Wɛ paarɩ dɩm daa ta nyɩ dɩ pipimpiinu na beeri o lagɩ kandwa-ŋʋna * sɩ o yǝgi te tɩn. 46 O ma ba o na kandwɛ dɩlʋ na tiini dɩ jɩgɩ lam yɩ dɩ sǝbu daga tɩn. O laan ma joori o vu o kwe o wǝǝnu maama o yǝgi, o ma yǝgi kandwɛ dɩm kʋntʋ yɩranɩ.

Kalǝŋ-jara dɩ ba bʋra mɩmaŋa

47 Wɛ paarɩ dɩm daa ta nyɩ dɩ nɔɔna na kwe bʋra ba dɩ bugǝ nɩ sɩ ba ma ja kale te tɩn. Ba na dɩ-ka da tɩn, ba ma ja kale dwi dwi. 48 Ka ma ba ka su lanyɩranɩ. Nɔɔna bam laan ma vaŋɩ-ka ba tuuri ba ja bɛ. Ba laan ma jǝni tɩga nɩ ba kuri kalǝŋ-ŋwɩ sɩm ba kɩ ba tampwarʋ wʋnɩ. Ba ma daarɩ ba kwe sɩlʋ na ba lana tɩn ba dʋlɩ ba yagɩ. 49 Kʋ nan wʋ́ ba kɩ kʋntʋ mʋ lʋgʋ tiim maŋa nɩ. Wɛ malɛsɩ wʋ́ ba sɩ pɔɔrɩ nɔn-balwaarʋ dɩ balʋ na sɛ Wɛ yɩ ba kɩ lanyɩranɩ tɩn daanɩ. 50 Sɩ laan wʋ́ daarɩ sɩ zǝli nɔn-balwaarʋ tɩm sɩ yagɩ min-lɔŋɔ kʋm wʋnɩ sɩ dɩ di-ba. Dáanɩ mʋ ba laan wʋ́ ta wʋra ba keerǝ yɩ ba dʋnɩ ba nwa.»

Zaasɩm-dʋʋrɩ dɩ zaasɩm-doori na wǝli daanɩ te tɩn

51 Zezi na ŋɔɔnɩ o ti tɩn, o laan ma bwe o karabiǝ bam o wɩ: «Abam ni wǝǝnu tɩm maama kuri na?» Ba ma lǝr-o ba wɩ: «Ɛɛn, dɩ́ niǝ.» 52 O ma ta dɩ ba o wɩ: «Kʋntʋ tɩn, Wɛ cullu karanyɩna wʋlʋ maama na tu o zaasɩ Wɛ paarɩ dɩm cɩga kam tɩn nyɩ dɩ sɔŋɔ tu wʋlʋ na lɩ wo-dʋnnʋ dɩ wo-dwǝǝnu o jɩjɩgɩrʋ wʋnɩ o paɩ nɔɔna te tɩn mʋ. Kʋntʋ tu laan waɩ o lɩ zaasɩm-dʋʋrɩ o wǝli dɩ zaasɩm-doori dɩm sɩ o ma brɩ o nɔɔna bam.»

Zezi tɩtɩ tɩʋ kʋm tiinǝ na vɩ-o te tɩn

(Marɩkɩ 6:1-6, Luki 4:16-30)

53 Zezi dɛɛn na maŋɩ mɩmaŋa yam kʋntʋ o ti tɩn, o laan ma nuŋi jǝgǝ kam kʋntʋ nɩ. 54 O ma joori o vu o tɩtɩ tɩʋ o na bɩgɩ mɛ tɩn. O ma zʋ Zwifǝ Wɛ-digǝ kam sɩ o brɩ-ba. O na brɩ-ba te tɩn, kʋ dɛɛn sʋ-ba lanyɩranɩ. Ba ma ta ba wɩ: «Nɔɔnʋ wʋntʋ kɩ ta mʋ o jɩgɩ swan yam kʋntʋ doŋ? O nan kɩ ta mʋ o na dam o ma kɩ wo-kɩnkagɩla yantʋ? 55 Wʋm mʋ daɩ da-lwarʋ wʋm bu wʋm na? O nu mʋ daɩ Mari na? Kʋ daɩ o nyaana mʋ yɩ Zakɩ dɩ Zʋzɛfʋ dɩ Simɔn dɩ Zudasɩ na? 56 Kʋ daɩ o nakwa bam maama mʋ wʋra dɩdaanɩ dɩbam tɩn na? Wʋntʋ nan nɛ dam dɩm kʋntʋ maama yǝn mʋ?»

57 Kʋntʋ ŋwaanɩ ba dɛɛn wʋ sɛ nɩ Zezi sɩɩnɩ o nuŋi Wɛ te. Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: «Nɔɔnʋ na yɩ Wɛ nijoŋnu, nɔɔna pa-o zulǝ lanyɩranɩ, kʋ daarɩ o tɩtɩ tɩʋ tiinǝ dɩ o sɔŋɔ tiinǝ nan bá nɩg-o.»

58 Ba dɛɛn na wʋ kɩ ba wʋ-dɩdʋa sɩ ba sɛ-o tɩn mʋ pɛ o wʋ tiini o kɩ wo-kɩnkagɩla ba tee nɩ.

14

Pɛ Erɔdɩ na gʋ Zan te tɩn

(Marɩkɩ 6:14-29, Luki 9:7-9)

Kantʋ maŋa kam nɩ, Galile Pɛ Erɔdɩ * dɛɛn ma ba o ni Zezi ŋwa. O ma ta dɩ o tɩntʋŋna o wɩ: «Wʋntʋ wʋ́ ta yɩ Zan wʋlʋ na miisi nɔɔna na wʋnɩ tɩn mʋ. Wʋntʋ mʋ joori o bi o yagɩ tʋʋnɩ. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ o jɩgɩ dam yɩ o waɩ wo-kɩnkagɩla o kɩa.»

3-4 Erɔdɩ dɛɛn tagɩ kʋntʋ doŋ, bɛŋwaanɩ o dɛɛn ya wʋ kɩ Zan lanyɩranɩ, yɩ o ta pa ba gʋ-o. O dɛɛn di kaanɩ wʋdoŋ mʋ, o yɩrɩ mʋ Erɔdɩadɩ. Kaanɩ wʋm dɛɛn yɩ o zɩmbaarʋ Filipi kaanɩ mʋ. Zan ma ta o brɩ-o o wɩ, kʋ culǝ sɩ o di o zɩmbaarʋ kaanɩ yɩ o ta ŋwɩ. Zan na kaan-o kʋntʋ tɩn, o ma pa ba ja-o ba vɔ ba kɩ pɩɩna digǝ nɩ. O ya maa bʋŋɩ sɩ o gʋ-o, yɩ o laan kwarɩ tɩʋ kʋm nɔɔna bam, bɛŋwaanɩ ba dɛɛn nii Zan nɩ o yɩ Wɛ nijoŋnu mʋ.

Erɔdɩ lʋra maŋa laan ma ba ka yi. O ma bǝŋi nɔɔna zanzan sɩ ba ba ba tɔgɩ ba di candiǝ. Erɔdɩadɩ bukɔ ma zaŋɩ o vu vǝrǝ bam yigǝ o sa o brɩ-ba. O sɛ dɩm na lana kʋntʋ tɩn, kʋ ma pa Erɔdɩ wʋ poli. O wʋ na poli tɩn, o ma ta o du o wɩ, woŋo kʋlʋ maama bukɔ wʋm na lagɩ tɩn, oó pa-o. Bukɔ wʋm nu ma ta o brɩ-o, o na wʋ́ loori kʋlʋ tɩn. O laan ma vu Erɔdɩ te o wɩ: «Woŋo kʋlʋ a na lagɩ tɩn, kʋ yɩ Zan yuu mʋ. Nmʋ na goni-kʋ, sɩ n kɩ zʋŋ-tanlaŋa wʋnɩ n pa-nɩ.»

Pɛ Erɔdɩ na ni kʋntʋ tɩn, o wʋ ma tiini kʋ cɔgɩ. O nan na tagɩ o du yɩ o vǝrǝ bam ni tɩn, o ma pa ni sɩ ba kɩ kʋntʋ ba pa-o. 10 O ma tʋŋɩ nɔɔna sɩ ba vu pɩɩna digǝ kam ba go Zan yuu kʋm. 11 Ba ma sɩɩnɩ ba go o yuu kʋm ba kɩ zʋŋ-tanlaŋa wʋnɩ ba ja nuŋi ba pa bukɔ wʋm. O laan ma kwe-kʋ o ja vu o pa o nu Erɔdɩadɩ.

12 Zan karabiǝ bam ma zaŋɩ ba vu ba kwe o yɩra yam ba ja vu ba kɩ. Ba laan ma vu ba ta dɩ Zezi kʋlʋ na kɩ tɩn.

Zezi na pɛ baara mʋrr-tɩnu (5.000) dɩ kaana dɩ biǝ di wʋdiu ba su te tɩn

(Marɩkɩ 6:30-44, Luki 9:10-17, Zan 6:1-14)

13 Zezi dɛɛn na ni ba na kɩ Zan te tɩn, o ma zaŋɩ o vu o zʋ naboro o nuŋi jǝgǝ kam kʋntʋ nɩ. O ya lagɩ sɩ o bɛ nɩnɩʋ kʋm ni o vu jǝgǝ kalʋ na yɩ gaa wʋ tɩn o yɩranɩ. Nɔɔna zanzan ma ba ba lwarɩ o na maa ve jǝgǝ kalʋ tɩn. Ba ma zaŋɩ ba nuŋi ba tɩɩnɩ dɩm nɩ, yɩ ba vu tɩga nɩ ba vu o te. 14 Zezi ma nuŋi naboro kʋm wʋnɩ. O laan ma na nɔn-kɔgɔ kʋm na tu kʋ wʋra. Ba ŋwaŋa ma zʋ-o lanyɩranɩ, yɩ o pa balʋ na ba jɩgɩ yazurǝ tɩn na yazurǝ.

15 Tɩga na wʋra ka yi tɩn, o karabiǝ bam laan ma vu ba ta dɩd-o ba wɩ: «Maŋa kam wʋra ka kɛa, yɩ jǝgǝ kalʋ dɩbam na wʋra tɩn yɩ gaa wʋ mʋ. Wʋdiu tǝri yo. Kʋntʋ ŋwaanɩ, pa nɔɔna bam vu sam wʋ ba yǝgi wʋdiu ba di.»

16 Zezi ma lǝri-ba o wɩ: «Ba wʋ maŋɩ sɩ ba viiri. Abam tɩtɩ pa-ba wʋdiu sɩ ba di.»

17 Ba ma ta ba wɩ: «Dɩbam na jɩgɩ kʋlʋ tɩn yɩ dɩpwa yanu dɩ kale sɩle yɩranɩ mʋ.» 18 Zezi ma ta dɩ ba o wɩ, ba ja ba ba pa-o. 19 O laan ma ta dɩ nɔɔna bam maama sɩ ba jǝni tɩga nɩ. O ma kwe dɩpwa yanu yam dɩ kale sɩle sɩm, yɩ o kwǝni o yuu wɛɛnɩ o kɩ Wɛ le tɩ ŋwaanɩ. O ma fɔ fɔ dɩpwa yam o maŋɩ o pa o karabiǝ bam, yɩ bantʋ dɩ laan joŋi-ya ba pa nɔɔna bam. 20 Nɔɔna bam maama ma di ba su ba daarɩ. Ba ma pɛ cicwǝǝru tɩlʋ na daarɩ tɩn ba su tɩtwarʋ fugǝ-tɩle. 21 Nɔɔna balʋ dɛɛn na di kʋntʋ tɩn yɩ nɩnɛɛnɩ baara mʋrr-tɩnu mʋ (5.000), kʋ wǝli dɩ kaana dɩ biǝ dɩ.

Zezi na ve na baŋa nɩ te tɩn

(Marɩkɩ 6:45-56, Zan 6:15-21)

22 Kʋntʋ kwaga nɩ Zezi ma da o pa o karabiǝ bam vu ba zʋ naboro kʋm, sɩ ba da yigǝ ba bɛ nɩnɩʋ kʋm ni dɩdoŋ dɩm. Ba na maa kɛ tɩn, o ma pa kɔgɔ kʋm viiri. 23 O na pɛ ba viiri tɩn, o ma vu o di piu yuu o yɩranɩ sɩ o warɩ Wɛ. Tɩga ma ba ka yi, yɩ o ta wʋra o yɩranɩ 24 dɩ o karabiǝ bam maŋɩ ba ja naboro kʋm ba kɛ nɩnɩʋ kʋm tɩtarɩ yigǝ yigǝ. Vu-dɩʋ ma ba kʋ jeeri-ba, yɩ na-ŋʋm tiini sɩ dana kʋ pa na bam pɔgɩlɩ ba magɩ naboro kʋm.

25 Tɩga na wʋra ka pʋʋrɩ tɩn, Zezi laan ma zaŋɩ o ve na bam baŋa nɩ o maa ve o karabiǝ bam te. 26 Ba na nɛ-o tɩn, fʋʋnɩ ma tiini dɩ ja-ba, dɩ o na wʋ na bam baŋa nɩ o ve tɩn. Ba ma ta ba wɩ: «Kʋʋ́ ta yɩ ciru mʋ!» Fʋʋnɩ na zʋ-ba kʋntʋ tɩn, ba ma kaasɩ baŋa baŋa.

27 O laan ma ŋɔɔnɩ dɩ ba o wɩ: «Pa-na á wʋrʋ kɩ dam, sɩ kʋ yɩ amʋ mʋ. Yɩ pa-na fʋʋnɩ taa jɩgɩ abam.»

28 Pɩyɛɛrɩ ma lǝr-o o wɩ: «A Yuutu, kʋ na sɩɩnɩ kʋ yɩ nmʋ, sɩ n pa-nɩ ni sɩ a dɩ vu na bam baŋa nɩ a ba nmʋ te.»

29 Zezi maa wɩ, o ba. Pɩyɛɛrɩ laan ma nuŋi naboro kʋm wʋnɩ o tu na bam baŋa nɩ o ve o maa jeeri Zezi. 30 O na nɛ viu kʋm na tiini kʋ dana te tɩn, fʋʋnɩ ma zʋ-o, yɩ o laan wʋra o miisi na bam kuri nɩ. O na wʋra o miisi tɩn, o ma loori Zezi dɩ kwǝr-dɩa o wɩ: «A Yuutu, vrɩ a ŋwɩa!»

31 Zezi laan ma da o twɩ o jɩŋa o ja-o, yɩ o ta dɩd-o o wɩ: «Bɛɛ mʋ yɩ n ba jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ? Bɛŋwaanɩ mʋ n jɩgɩ bʋbwɛa dɩ amʋ?»

32 Ba laan ma vu ba zʋ naboro kʋm wʋ. Viu kʋm ma da kʋ zɩgɩ. 33 Nɔɔna balʋ na wʋ naboro kʋm wʋnɩ tɩn ma kuni doonǝ ba zuli Zezi, yɩ ba ta ba wɩ: «N sɩɩnɩ n yɩ Baŋa-Wɛ Bu cɩga cɩga.»

34 Ba ma vu ba bɛ ba yi bubɛ dɩdɩm dɩm. Ba na yi jǝgǝ kalʋ tɩn yɩrɩ mʋ Zenezarɛtɩ. 35 Tɩʋ kʋm kʋntʋ tiinǝ bam ma ba ba lwarɩ Zezi. Ba na lwar-o tɩn, ba ma tʋŋɩ ni ba pa nawurǝ yam maama, yɩ ba ja balʋ na ba jɩgɩ yazurǝ tɩn ba ba o te, sɩ o pa ba na yazurǝ. 36 Ba ma loor-o sɩ o na sɛ, sɩ o yagɩ sɩ yawɩɩna bam dwe o gɔrɔ kʋm ni má. Balʋ maama na dwe o gɔrɔ kʋm kʋntʋ tɩn dɛɛn sɩɩnɩ ba na yazurǝ.

15

Wo-digiru tɩlʋ na cɔgɩ nɔɔna tɩn

(Marɩkɩ 7:1-23)

Farizɩan * tiinǝ badaara dɩ Wɛ cullu karanyɩna tiinǝ badonnǝ dɛɛn ma nuŋi Zeruzalɛm nɩ ba vu Zezi te, ba ma bwe-o ba wɩ: «Bɛɛ mʋ yɩ n karabiǝ bam yǝni ba cɔgɩ cullu tɩlʋ dɩ́ nabaara bam na pɛ dɩbam tɩn? Ba na lagɩ ba di wʋdiu, ba yǝni ba ba sanɩ ba jɩa sɩ kʋ tɔgɩ dɩ́ cullu tɩm na brɩ te tɩn.»

Zezi ma lǝri-ba o wɩ: «Bɛŋwaanɩ mʋ abam yǝni á tɔgɩ á tɩtɩ wʋbʋŋa cullu, yɩ á daarɩ á vɩn Wɛ ni dɩm na brɩ te tɩn? Wɛ tagɩ DƖ wɩ: ‹Nɔɔnʋ maŋɩ sɩ o taa zuli o nu dɩ o ko.› Wɛ daa ta brɩ nɩ, nɔɔnʋ na ŋɔɔnɩ ta-balɔrɔ dɩ o ko naa o nu, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ ba gʋ-o mʋ. Kʋ daarɩ abam nan yǝni á ja Wɛ taanɩ dɩm á gugwǝli yɩ á wɩ: ‹Nɔɔnʋ na jɩgɩ woŋo kʋlʋ o ya na wʋ́ ma o zǝni o nu dɩ o ko tɩn, yɩ o na wɩ, woŋo kʋntʋ yɩ Wɛ nyɩm, wʋntʋ daa wʋ maŋɩ sɩ o kwe-kʋ o ma zǝni o ko.› Á na kɩ te tɩn brɩ nɩ á paɩ Wɛ taanɩ dɩm daa ba jɩgɩ kuri dɩ abam, yɩ á daarɩ á tɔgɩ á tɩtɩ cwe mʋ. Abam yɩ pipiri-nyɩna mʋ. Ezayi * dɛɛn jɩgɩ bʋra dɩ o na maŋɩ o ta abam taanɩ faŋa faŋa te tɩn. O dɛɛn tagɩ o wɩ:

‹Nɔɔna bantʋ zuli amʋ Wɛ dɩ ba niǝ mʋ,

yɩ ba wʋbʋŋa baŋwɛ dɩ amʋ.

Ba na paɩ amʋ zulǝ yalʋ maama tɩn yɩ kafɛ mʋ.

Ba yǝni ba brɩ nabiinǝ wʋbʋŋa cullu,

yɩ ba paɩ tɩ yɩ amʋ zaasɩm dɩm mʋ.› »

10 Zezi laan ma bǝŋi nɔn-kɔgɔ kʋm o pa ba ba o te, yɩ o ta dɩ ba o wɩ: «Cǝgi-na lanyɩranɩ sɩ á ni a taanɩ dɩm kuri. 11 Kʋ daɩ woŋo kʋlʋ na tɔgɩ nɔɔnʋ ni kʋ zʋ o wʋ tɩn mʋ cɔg-o. Kʋ yɩ woŋo kʋlʋ na tɔgɩ nɔɔnʋ ni kʋ nuŋi tɩn mʋ cɔg-o.»

12 Zezi karabiǝ bam laan ma vu o te, yɩ ba ta dɩd-o ba wɩ: «Nmʋ wʋ lwarɩ nɩ Farizɩan tiinǝ bam wʋrʋ cɔgɩ dɩ nmʋ taanɩ dɩm na?»

13 Zezi ma lǝri-ba o wɩ: «Á nan yɩ taá nii bantʋ. A Ko Wɛ na wʋ jǝri tiu kʋlʋ maama tɩn maŋɩ sɩ kʋ gɔ kʋ yagɩ mʋ. 14 Yǝn-na-ba sɩ bantʋ nyɩ dɩ lilwe vaŋɩna balʋ dɩ na ba naɩ tɩn mʋ. Lilwe nan na lagɩ o vaŋɩ o doŋ, ba maama wʋ́ vu ba tʋ goŋo wʋnɩ mʋ.»

15 Pɩyɛɛrɩ laan ma ta dɩ Zezi, sɩ o brɩ-ba taanɩ dɩm kuri na yɩ te tɩn. 16 O ma ta dɩ ba o wɩ: «Abam dɩ ta ba jɩgɩ wʋbʋŋa na? 17 Á maŋɩ sɩ á taá ye nɩ, woŋo kʋlʋ maama na yǝni kʋ zʋ nɔɔnʋ ni tɩn mʋ yǝni kʋ tu o kana, yɩ o laan daarɩ o tɔ-kʋ o yagɩ. 18 Kʋ daarɩ kʋlʋ na nuŋi nɔɔnʋ ni nɩ tɩn yǝni kʋ zɩgɩ o wʋbʋŋa nɩ mʋ kʋ nuŋi. Kʋ nan yɩ wǝǝnu tɩm kʋntʋ mʋ yǝni tɩ cɔgɩ nɔɔna. 19 Nɔɔnʋ wʋbʋŋa mʋ paɩ o lagɩ wo-balwaarʋ kǝm, tɩ na yɩ nɔn-gʋra dɩ boorim wo-zɔɔna dwi maama, dɩ ŋwɩɩnɩ, vwa-fɔra, bɩbara dɩ nɔn-tʋra. 20 Kʋ nan yɩ wǝǝnu tɩm kʋntʋ mʋ cɔgɩ nɔɔna. Kʋ daarɩ, nɔɔnʋ na di wʋdiu yɩ o wʋ sanɩ o jɩa, kʋntʋ warɩ kʋ cɔg-o.»

Kaanɩ wʋdoŋ na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi te tɩn

(Marɩkɩ 7:24-30)

21 Zezi dɛɛn ma zaŋɩ o nuŋi jǝgǝ kam kʋntʋ nɩ, yɩ o vu Tiiri dɩ Sidɔn tɩɩnɩ dɩm wʋnɩ. 22 Kaanɩ wʋdoŋ maa zʋʋrɩ je sɩm kʋntʋ nɩ, o yɩ dwi-gɛ * tu mʋ. O ma vu Zezi te, yɩ o kaasɩ dɩ kwǝr-dɩa o ta dɩd-o o wɩ: «Amʋ tu, Pɛ Davidi * dwi tu, popo duri a yibwǝnǝ. Cicirǝ mʋ jɩgɩ a bukɔ, yɩ ka tiini ka jɩg-o ka yaara.»

23 Zezi maa cɩm. O karabiǝ bam ma vu o te, ba loor-o sɩ o zǝni kaanɩ wʋm sɩ o viiri, o na tɔgɩ-ba yɩ o kɩ sɔɔ tɩn ŋwaanɩ. 24 Zezi ma lǝri-ba o wɩ: «Wɛ tʋŋɩ amʋ sɩ a ba a zǝni DƖ tɩtɩ nɔɔna Yisɩrayɛlɩ * dwi tiinǝ bam mʋ, bɛŋwaanɩ bantʋ nyɩ dɩ peeni sɩlʋ na je tɩn mʋ.»

25 Kaanɩ wʋm laan ma vu o kuni doonǝ o yigǝ nɩ, yɩ o loor-o o wɩ: «Amʋ tu, zǝni-nɩ!»

26 Zezi ma lǝr-o o wɩ: «Kʋ wʋ maŋɩ sɩ nɔɔnʋ joŋi o biǝ wʋdiu o dʋlɩ o pa kakuri.»

27 Kaanɩ wʋm ma lǝri o wɩ: «Amʋ tu, n tagɩ cɩga. Kakuri nan waɩ sɩ twɛ wʋdiu kʋlʋ sɩ tu wʋm na di yɩ kʋ siiri tɩga nɩ tɩn sɩ di.»

28 Zezi laan ma lǝr-o o wɩ: «Kaanɩ, n cɩga sɩɩnɩ n kɩ n wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ. Kʋntʋ tɩn, nmʋ na lagɩ kʋlʋ tɩn, Wɛ wʋ́ kɩ DƖ pa-m.» Maŋa kam kʋntʋ nɩ nɔ́ɔ mʋ o bukɔ wʋm nɛ yazurǝ.

Zezi na pɛ baara mʋrr-tɩna (4.000) dɩ kaana dɩ biǝ di wʋdiu ba su te tɩn

(Marɩkɩ 7:31-37, 8:1-10)

29 Zezi laan ma kɛ o vu o tɔgɩ Galile nɩnɩʋ kʋm ni, yɩ o daarɩ o vu o di piu yuu o jǝni da. 30 O na je da kʋntʋ tɩn, kɔ-fɔrɔ maa tui o te, yɩ ba jaanɩ yawɩɩna zanzan ba wǝli da ba tui. Badaara dɛɛn yɩ gwanɩ, badonnǝ maa yɩ lilwǝ dɩ kwaarʋ dɩ mɩmaarʋ, kʋ wǝli dɩ balʋ yawɩɩrʋ dwi dwi na jɩgɩ-ba tɩn. Ba maa jaanɩ-ba ba ve ba tiŋi Zezi yigǝ nɩ, yɩ o pa ba na yazurǝ. 31 Kʋ dɛɛn ma sʋ nɔn-kɔgɔ kʋm dɩ ba na nɛ mɩmaarʋ joori tɩ ŋɔɔna, yɩ gwanɩ dɩ na yazurǝ, yɩ kwaarʋ dɩ waɩ tɩ veǝ, yɩ lilwǝ yiǝ dɩ joori ya naɩ tɩn. Ba na nɛ wo-kɩnkagɩla yam tɩn, kʋ ma pa ba zuli Baŋa-Wɛ dɩlʋ na yɩ Yisɩrayɛlɩ tiinǝ bam Yuutu tɩn.

32 Zezi laan ma bǝŋi o karabiǝ bam, yɩ o ta dɩ ba o wɩ: «A jɩgɩ nɔɔna bantʋ ŋwaŋa, dɩ ba na tu ba wʋ a tee nɩ zɩm da yatɔ yɩ ba daa ba jɩgɩ wʋdiu sɩ ba di tɩn. A ba lagɩ sɩ a pa ba viiri yɩ ba wʋ di kʋlʋkʋlʋ. Ba na lagɩ ba viiri kʋntʋ, kana wʋ́ pa ba bǝri cwǝŋǝ nɩ mʋ.»

33 O karabiǝ bam ma bwe-o ba wɩ: «Dɩbam wʋ́ kɩ ta mʋ dɩ́ na wʋdiu gaa kʋntʋ wʋnɩ dɩ́ pa kɔ-fɔrɔ kʋntʋ di?»

34 O ma bwe-ba o wɩ: «Abam jɩgɩ dɩpwa yagra mʋ?»

Ba ma lǝr-o ba wɩ: «Dɩpwa yarpɛ mʋ wʋra, dɩ kalǝŋ-balɛ sɩgratʋ.»

35 Zezi laan ma ta dɩ nɔn-kɔgɔ kʋm sɩ ba maama jǝni tɩga nɩ. 36 O ma daarɩ o kwe dɩpwa yarpɛ yam dɩ kale sɩm, yɩ o kɩ Wɛ le tɩ ŋwaanɩ. O ma ja-tɩ o fɔ fɔ o pa o karabiǝ bam, yɩ bantʋ dɩ laan joŋi ba pa nɔɔna bam. 37 Nɔɔna bam maama dɛɛn ma di ba su ba daarɩ. Ba laan ma twɛ cicwǝǝru tɩlʋ na daarɩ tɩn ba su tɩtwarʋ tɩrpɛ. 38 Nɔɔna balʋ dɛɛn na di kʋntʋ tɩn yi nɩ baara mʋrr-tɩna (4.000), kʋ wǝli dɩ kaana dɩ biǝ dɩ.

39 Zezi laan ma banɩ kɔgɔ kʋm o pa kʋ viiri. O ma daarɩ o vu o zʋ naboro o bɛ o vu o yi tɩʋ kʋdoŋ kʋ yɩrɩ mʋ Magadan.

16

Farizɩan tiinǝ dɩ Sadusɩan tiinǝ na yɩ te tɩn

(Marɩkɩ 8:11-21, Luki 12:54-56)

Farizɩan * tiinǝ badaara dɩ Sadusɩan * tiinǝ dɛɛn ma zaŋɩ ba vu Zezi te, sɩ ba maŋ-o ba nii. Ba ma ta dɩd-o ba wɩ, o kɩ wo-kɩnkagɩlɩ dɩlʋ na wʋ́ brɩ-ba nɩ o dam dɩm sɩɩnɩ dɩ nuŋi Wɛ te tɩn. Zezi ma lǝri-ba o wɩ: «Kʋ na yɩ dɩdaan-ni nɩ yɩ wɛyuu na yɩ nasʋŋʋ, á yǝni á tɛ á wɩ, tɩga wʋ́ pʋʋrɩ lanyɩranɩ. Kʋ nan na yɩ zɩzɩnzɩŋa yɩ wɛyuu na yɩ liirǝ liirǝ, á yǝni á tɛ á wɩ, dʋa mʋ lagɩ ka nɩ. Abam yǝni á waɩ á nii wɛyuu nɩ á lwarɩ tɩga kam yibiyǝ na wʋ́ ta yɩ te tɩn. Bɛɛ nan mʋ yɩ á warɩ á lwarɩ nɩ wǝǝnu tɩlʋ na wʋra tɩ kɩ lele tɩn brɩ Wɛ na lagɩ DƖ kɩ wo-kamunnu tɩlʋ tɩn? Zɩm nɔɔna bam yɩ nɔn-balwaarʋ mʋ, ba yigǝ tǝrǝ dɩ Wɛ, yɩ ba laan lagɩ sɩ a kɩ wo-kɩnkagɩlɩ a brɩ-ba. Ba nan bá na, kʋ na daɩ wo-kɩnkagɩlɩ dɩlʋ na maŋɩ dɩ kɩ dɩ Wɛ nijoŋnu Zonasɩ * faŋa faŋa tɩn.»

O na tagɩ dɩ ba kʋntʋ tɩn, o laan ma yagɩ-ba yɩ o viiri.

Zezi karabiǝ bam dɛɛn na ve ba bɛ nɩnɩʋ kʋm ni dɩdoŋ dɩm tɩn, ba ya swe sɩ ba ja dɩpɛ ba wǝli da. Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: «Fɔgɩ-na á cɩ á tɩtɩ sɩ á yɩ pa Farizɩan tiinǝ bam dɩ Sadusɩan tiinǝ bam dɩ abam ba dabɩlɩ dɩm.»

O na tagɩ kʋntʋ tɩn, ba ma banɩ daanɩ ba wɩ: «Dɩbam na wʋ jaanɩ dɩpɛ dɩ́ wǝli da tɩn mʋ te o ŋɔɔnɩ kʋntʋ.»

Zezi ma lwarɩ ba na jɩgɩ kʋlʋ ba ŋɔɔnɩ tɩn, yɩ o wɩ: «Bɛɛ mʋ yɩ á ŋɔɔnɩ daanɩ á wɩ, á na ba jɩgɩ dɩpɛ tɩn mʋ te a ŋɔɔnɩ kʋntʋ? Bɛɛ nan yɩ á ba kɩ á wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ? Abam ta wʋ lwarɩ Wɛ na jɩgɩ dam te tɩn na? Á nan swe nɩ a dɛɛn kwe dɩpwa yanu mʋ a fɔ fɔ a pa baara mʋrr-tɩnu di ba su ba daarɩ na? Á wʋ guli tɩtwarʋ tɩm ni á dɛɛn na twɛ wʋdiu kʋlʋ na daarɩ á kɩ da tɩn na? 10 Á nan wʋ guli nɩ a dɛɛn kwe dɩpwa yarpɛ mʋ a pa baara mʋrr-tɩna di ba su ba daarɩ na? Á wʋ guli tɩtwarʋ tɩm ni á dɛɛn na twɛ á su tɩn na? 11 Bɛɛ mʋ nan yɩ á wʋ lwarɩ nɩ kʋ daɩ dɩpɛ taanɩ mʋ a ya tɛa? Á nan fɔgɩ á cɩ á tɩtɩ, sɩ á yɩ pa Farizɩan tiinǝ bam dɩ Sadusɩan tiinǝ bam dɩ abam ba dabɩlɩ dɩm.»

12 O karabiǝ bam laan ma lwarɩ nɩ, kʋ ya daɩ dabɩlɩ dɩlʋ ba na kɩ dɩpɛ nɩ tɩn taanɩ mʋ o ŋɔɔnɩ dɩ ba. Kʋ nan yɩ sɩ ba yɩ pa Farizɩan tiinǝ dɩ Sadusɩan tiinǝ zaasɩm dɩm mʋ cɔgɩ-ba.

Pɩyɛɛrɩ tagɩ o wɩ, Zezi mʋ yɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn

(Marɩkɩ 8:27-30, Luki 9:18-21)

13 Zezi dɛɛn ma vu o yi Sezaarɩ kʋlʋ na yɩ Filipi tɩʋ tɩn. O ma bwe o karabiǝ bam o wɩ: «Nɔɔna yǝni ba tɛ amʋ Nabiin-bu * wʋm taanɩ ba wɩ amʋ yɩ wɔɔ mʋ?»

14 Ba ma lǝr-o ba wɩ: «Badaara tɛ ba wɩ, nmʋ yɩ Zan wʋlʋ na miisi nɔɔna na wʋnɩ tɩn mʋ. Badaara dɩ maa tɛ ba wɩ, nmʋ yɩ Eli * mʋ. Badaara dɩ maa tɛ ba wɩ, nmʋ yɩ Zeremi naa faŋa faŋa Wɛ nijoŋnu wʋdoŋ mʋ.»

15 O laan ma bwe-ba o wɩ: «Kʋ nan na yɩ abam, abam bʋŋɩ nɩ amʋ yɩ wɔɔ mʋ?»

16 Simɔn Pɩyɛɛrɩ ma lǝr-o o wɩ: «Nmʋ yɩ Krisi * mʋ, Ŋwɩa Tu Baŋa-Wɛ Bu wʋlʋ DƖ na tʋŋɩ tɩn.»

17 Zezi ma lǝr-o o wɩ: «Simɔn, Zonasɩ bu, nmʋ yɩ yu-yoŋo tu. Bɛŋwaanɩ, kʋ daɩ nabiinu yiyiu mʋ pɛ n lwarɩ cɩga kam kʋntʋ, kʋ yɩ a Ko Wɛ mʋ pɛ n lwarɩ-ka. 18 A nan wʋ́ ta a brɩ-m nɩ nmʋ yɩrɩ mʋ Pɩyɛɛrɩ, kʋ na lagɩ kʋ ta nɩ pulɔrɔ. Pulɔrɔ kʋm kʋntʋ yuu nɩ mʋ a lagɩ a puli a kɔgɔ kʋm kuri da, nɩnɛɛnɩ nɔɔnʋ na cwi sɔŋɔ kuri pulɔrɔ yuu nɩ te tɩn. Yɩ tʋʋnɩ dɩ dɩ dam maama bá wanɩ-kʋ dɩ cɔgɩ. 19 A nan wʋ́ kwe Wɛ paarɩ dɩm borbiǝ a kɩ nmʋ jɩŋa nɩ, sɩ n wanɩ n ma n pʋrɩ cwǝŋǝ n pa nɔɔna taa tɔgɩ da ba zʋʋrɩ Wɛ paarɩ dɩm wʋ. Nɔɔnʋ wʋlʋ maama nmʋ na pɛ ni sɩ o zʋ tɩn, Wɛ wʋ́ zɩgɩ nmʋ kwaga nɩ dɩ kʋntʋ. Wʋlʋ maama nmʋ nan na wɩ o bá zʋ tɩn, Wɛ daa ta wʋ́ zɩgɩ nmʋ kwaga nɩ dɩ kʋntʋ.»

20 Zezi laan ma kaanɩ o karabiǝ bam, sɩ ba yɩ pa nɔɔn-nɔɔnʋ lwarɩ nɩ wʋm mʋ yɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn.

Zezi na brɩ o tʋʋnɩ na wʋ́ ta yɩ te tɩn

(Marɩkɩ 8:31-9:1, Luki 9:22-27)

21 Kʋ na zɩgɩ kantʋ maŋa kam nɩ tɩn, Zezi ma ŋɔɔnɩ jaja dɩ o karabiǝ bam o wɩ: «A maŋɩ sɩ a vu Zeruzalɛm a na yaara zanzan Zwifǝ nakwa bam dɩ ba kaanɩm yigǝ tiinǝ bam dɩ ba cullu karanyɩna tiinǝ bam tee nɩ. Baá gʋ-nɩ, yɩ a laan wʋ́ joori a bi a yagɩ tʋʋnɩ da yatɔ dɛ nɩ.» 22 Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, Pɩyɛɛrɩ ma ja-o o nuŋi daa, yɩ o kaan-o o wɩ: «A Yuutu, yɩ ta n tɛ kʋntʋ! Wɛ bá sɛ sɩ kʋntʋ woŋo kɩ nmʋ.»

23 Zezi ma guni o nii Pɩyɛɛrɩ, yɩ o ta dɩd-o o wɩ: «Sʋtaanɩ *, ve daa a tee nɩ! Nmʋ lagɩ n pa a tusi mʋ. Nmʋ wʋbʋŋa yam yɩ nabiinǝ nyɩm mʋ, ya ba tɔgɩ Wɛ na lagɩ te tɩn.»

24 Zezi laan ma ta dɩ o karabiǝ bam o wɩ: «Nɔɔnʋ wʋlʋ maama na lagɩ sɩ o taa tɔgɩ amʋ kwaga tɩn, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ o vɩn o tɩtɩ wʋbʋŋa, sɩ o sɛ yaara nɩ wʋlʋ na zɩŋɩ tʋʋn-dagara * o maa ve o tʋʋnɩ jǝgǝ te tɩn mʋ, sɩ o laan taa tɔgɩ-nɩ. 25 Wʋlʋ maama nan na lagɩ sɩ o yɩrɩ o ŋwɩa tɩn, kʋntʋ tu wʋ́ ga-ka mʋ. Kʋ daarɩ, wʋlʋ maama na sɛ sɩ o ga o ŋwɩa amʋ ŋwaanɩ tɩn, kʋntʋ tu wʋ́ na ŋwɩa Wɛ tee nɩ. 26 Nɔɔnʋ nan na nɛ lʋgʋ baŋa wǝǝnu tɩm maama, yɩ o laan na gɛ ŋwɩa Wɛ tee nɩ, bɛɛ nyɔɔrɩ mʋ o nɛa? Kʋlʋkʋlʋ nan tǝrǝ nɔɔnʋ na wʋ́ wanɩ o ma lǝni o ŋwɩa Wɛ tee nɩ. 27 Amʋ Nabiin-bu * wʋm nan wʋ́ ba dɩ paarɩ-zulǝ nɩ a Ko Wɛ na jɩgɩ te tɩn, yɩ DƖ malɛsɩ * sɩm dɩ wʋ́ tɔgɩ-nɩ. Kantʋ maŋa kam nɩ, a laan wʋ́ pa nɔɔnʋ maama joŋi ŋwɩɩrʋ tɩlʋ na maŋɩ dɩ o tɩtʋŋa na yɩ te tɩn. 28 A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, nɔɔna balʋ zɩm na wʋ yo seeni tɩn badaara bá tɩ, yɩ baá na amʋ Nabiin-bu wʋm na maa bɩɩnɩ dɩ a paarɩ dɩm tɩn.»

17

Zezi yibiyǝ na lǝni te tɩn

(Marɩkɩ 9:2-13, Luki 9:28-36)

Da yardʋ na kɛ tɩn, Zezi laan ma ja Pɩyɛɛrɩ dɩ Zakɩ dɩ o nyaanɩ Zan, ba tɔgɩ daanɩ ba vu ba di pu-kamunu yuu, ba wʋra ba yɩranɩ. Ba na wʋra kʋntʋ tɩn, Zezi yibiyǝ ma lǝni ba yigǝ nɩ. O yibiyǝ kam maa nyɩ dɩ wɩa na nyɩɩnɩ te tɩn. O gwaarʋ tɩm ma ji napwǝǝnu nɩ pooni te. Yɩ ba laan na Moyisi * dɩ Eli * na wʋ Zezi tee nɩ, yɩ ba ŋɔɔnɩ dɩd-o. Pɩyɛɛrɩ ma ta dɩ Zezi o wɩ: «A Yuutu, dɩ́ na wʋ yo seeni tɩn, kʋ tiini kʋ lana kʋ pa dɩbam. Nmʋ nan na sɛ, sɩ n pa a pu vwǝ yatɔ yo, sɩ nmʋ dɩ Moyisi dɩ Eli taa zʋʋrɩ da.»

Pɩyɛɛrɩ na wʋra o ŋɔɔnɩ kʋntʋ tɩn, kunkwǝǝnu tɩlʋ na nyɩɩnɩ tɩn ma ba tɩ kwǝli-ba. Ba laan ma ni kwǝrǝ na ŋɔɔnɩ tɩ wʋnɩ ka wɩ: «Wʋntʋ mʋ yɩ amʋ bu-dʋa a na soe dɩ a wʋ maama, yɩ o yǝni o pa a jɩgɩ wʋpolo. Á nan taá cǝgi o taanɩ lanyɩranɩ.»

Zezi karabiǝ bam na ni kwǝrǝ kam kʋntʋ tɩn, ba ma vi ba yigǝ tɩga nɩ, fʋʋnɩ na tiini dɩ zʋ-ba tɩn ŋwaanɩ. Zezi laan ma vu ba te o dwe-ba yɩ o wɩ: «Zaŋɩ-na, sɩ á yɩ pa fʋʋnɩ taa jɩgɩ abam.»

Ba laan ma kwǝni ba yum wɛɛnɩ, yɩ ba daa wʋ nɛ nɔɔn-nɔɔnʋ, kʋ na daɩ Zezi yɩranɩ. Ba ma zaŋɩ piu kʋm yuu nɩ ba maa tuǝ. Zezi laan ma kaanɩ-ba o wɩ: «Yɩ pa-na nɔɔn-nɔɔnʋ lwarɩ á na nɛ kʋlʋ tɩn, sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ amʋ Nabiin-bu * wʋm na wʋ́ ba a bi a yagɩ tʋʋnɩ tɩn.»

10 O karabiǝ bam laan ma bwe-o ba wɩ: «Wɛ cullu karanyɩna tiinǝ bam yǝni ba tɛ ba wɩ, Eli mʋ maŋɩ sɩ o da yigǝ o ba, sɩ wʋlʋ Wɛ na tʋŋɩ tɩn laan da kwaga. Kʋ yɩ cɩga naa vwan mʋ?»

11 Zezi ma lǝri-ba o wɩ: «Kʋ yɩ cɩga mʋ. Eli maŋɩ sɩ o da yigǝ o ba o kwɛ woŋo maama, sɩ wʋlʋ Wɛ na tʋŋɩ tɩn laan ba. 12 Á nan taá ye nɩ, Eli maŋɩ o ba yɩ nɔɔna wʋ lwar-o. Ba ma tiini ba bɛɛs-o nɩ ba na lagɩ te tɩn. Kʋ nan na yɩ amʋ Nabiin-bu wʋm, ba daa ta wʋ́ bɛɛsɩ amʋ dɩ kʋntʋ mʋ.»

13 O karabiǝ bam laan ma lwarɩ nɩ, kʋ yɩ Zan wʋlʋ na miisi nɔɔna na wʋnɩ tɩn taanɩ mʋ o ŋɔɔna.

Zezi na zǝli cicirǝ bu yɩra nɩ te tɩn

(Marɩkɩ 9:14-32, Luki 9:37-45)

14 Zezi dɩ o karabiǝ batɔ bam laan ma joori ba vu ba yi nɔn-kɔgɔ kʋm te. Nɔɔnʋ wʋdoŋ ma vu o kuni doonǝ Zezi yigǝ nɩ o ta dɩd-o o wɩ: 15 «Amʋ tu, duri a bu yibwǝnǝ. O saɩ kɔɔrʋ mʋ yɩ kʋ tiini kʋ cana o yɩra nɩ, yɩ o yǝni o tʋɩ mini dɩ na wʋnɩ. 16 Amʋ nan jaan-o a ba nmʋ karabiǝ bam te mʋ, sɩ ba pa o na yazurǝ, yɩ ba wʋ wanɩ.»

17 Zezi na ni kʋntʋ tɩn, o ma ta o wɩ: «Abam zɩm nɔɔna bam brɩ á ba jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ, yɩ á ba kɩ lanyɩranɩ. Amʋ wʋ́ daanɩ abam tɩtarɩ nɩ sɩ kʋ taa ve maŋa kɔɔ? Amʋ wʋ́ kɩ wʋ-zuru dɩ abam sɩ kʋ taa ve maŋa kɔɔ? Ja-na bu wʋm á ba yo seeni.» 18 Zezi laan ma bagɩ cicirǝ kalʋ na jɩgɩ bu wʋm tɩn, o pa ka nuŋi ka yag-o. O ma da o na yazurǝ maŋa kam kʋntʋ nɩ nɔ́ɔ.

19 Nɔn-kɔgɔ kʋm dɛɛn na viiri maama tɩn, Zezi karabiǝ bam laan ma vu o te ba bwe-o ba wɩ: «Bɛɛ mʋ yɩ dɩbam warɩ cicirǝ kam dɩ́ zǝli?»

20 O ma lǝri-ba o wɩ: «Kʋ yɩ abam na ba tiini á jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ tɩn ŋwaanɩ mʋ. A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, abam na jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ, yɩ kʋ na maŋɩ kʋ yɩ fɩnfɩɩn yɩranɩ nɩ nyasaŋ-bu na yɩ mɩmɩɩnʋ te tɩn, á wʋ́ wanɩ á ta dɩ pu-kamunu kʋntʋ sɩ kʋ zaŋɩ kʋ vu kʋ jǝni je-gɛ, yɩ kʋʋ́ sɩɩnɩ kʋ kɩ. Abam na jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ, kʋlʋkʋlʋ tǝrǝ á na bá wanɩ á kɩ. (( 21 Ciciri sɩntʋ dwi warɩ sɩ zǝli kʋ na daɩ Wɛ-loro dɩ ni-vɔrɩ.))»

22 Zezi karabiǝ bam dɛɛn ma ba ba wʋ daanɩ Galile nɩ. Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: «Baá ja amʋ Nabiin-bu * wʋm ba kɩ nɔɔna jɩa nɩ, 23 yɩ ba laan wʋ́ gʋ-nɩ. Da yatɔ dɛ nɩ a nan wʋ́ joori a bi a yagɩ tʋʋnɩ.»

O taanɩ dɩm kʋntʋ ma tiini dɩ cɔgɩ ba wʋrʋ.

Zwifǝ Wɛ-di-kamunu lampoo ŋwɩɩm taanɩ

24 Ba dɛɛn ma vu ba yi Kapɛrnawum. Nɔɔna balʋ na yǝni ba joŋi lampoo Zwifǝ bam Wɛ-di-kamunu * kʋm ŋwaanɩ tɩn ma vu Pɩyɛɛrɩ te, yɩ ba bwe-o ba wɩ: «Abam karanyɩna ba ŋwɩ lampoo na?»

25 Pɩyɛɛrɩ ma lǝri o wɩ: «O ŋwɩa.»

O laan ma joori o vu o zʋ sɔŋɔ kʋlʋ ba na wʋra tɩn. Zezi ma da yigǝ o bwe-o o wɩ: «Simɔn, nmʋ wʋbʋŋa yɩ tɩta mʋ? Lʋgʋ baŋa pwa bam yǝni ba joŋi lampoo nɔɔna bra tee nɩ mʋ? Ba yǝni ba joŋi-kʋ ba tɩtɩ tɩʋ biǝ tee nɩ mʋ naa nɔɔna badonnǝ tee nɩ mʋ?»

26 Pɩyɛɛrɩ ma lǝr-o o wɩ: «Kʋ yɩ nɔɔna badonnǝ tee nɩ mʋ.»

Zezi laan ma ta o wɩ: «Kʋ nan brɩ nɩ, dɩ́ na yɩ Wɛ biǝ tɩn, dɩ́ wʋ maŋɩ sɩ dɩ́ ŋwɩ. 27 Dɩ́ nan ba lagɩ sɩ dɩ́ pa lampo-joŋnǝ bam wʋbʋŋa cɔgɩ. Kʋntʋ ŋwaanɩ, zaŋɩ n vu nɩnɩʋ kʋm ni, sɩ n dɩ gwǝlǝ n ma n ja kalǝŋǝ. Nmʋ na wʋ́ da yigǝ n ja kalǝŋǝ kalʋ tɩn, sɩ n kǝŋi ka ni, sɩ n na sǝbu-dalɩ da. Sǝbu-dalɩ dɩm kʋntʋ wʋ́ wanɩ dɩ yi Wɛ-digǝ kam lampoo kʋm kuni bɩle ŋwɩɩm. N na lɩ-dɩ, sɩ n ja n ba n ma n ŋwɩ n pa amʋ dɩ n tɩtɩ.»

18

Wɔɔ mʋ yɩ nɔn-kamunu o dwe Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ?

(Marɩkɩ 9:33-37, 42-48, Luki 9:46-48, 17:1-2)

Kantʋ maŋa kam nɩ Zezi karabiǝ bam ma vu o te, yɩ ba bwe-o ba wɩ: «Wɔɔ mʋ wʋ́ ta yɩ nɔn-kamunu o dwe maama Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ?»

Zezi laan ma bǝŋi bu-balaŋa o pa o ba o zɩgɩ ba maama tɩtarɩ nɩ. O ma ta o wɩ: «A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, abam na wʋ lǝni á wʋbʋŋa á ji nɩ bu-balwa te, á bá na cwǝŋǝ sɩ á zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋ. Wʋlʋ na dwe maama Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ tɩn mʋ yɩ wʋlʋ na tu o tɩtɩ o ji nɩnɛɛnɩ bu-balaŋa kantʋ doŋ te tɩn. Kʋlʋ na wǝli da tɩn, wʋlʋ maama na nɩgɩ bu wʋntʋ doŋ lanyɩranɩ amʋ yɩrɩ ŋwaanɩ tɩn, kʋntʋ tu nɩgɩ amʋ mʋ.

Balʋ na kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ tɩn, ba na maŋɩ ba muri nɩ bu-balwa te dɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ na pɛ ba dɩdʋa yagɩ Wɛ cwǝŋǝ tɔgɩm tɩn, ba na lǝgi kandwɛ kamunu mʋ kʋntʋ tu ba nɩ ba dɩ-o nɩnɩʋ wʋnɩ yɩ o tɩ, kʋʋ́ ta garɩ cam dɩlʋ o na wʋ́ ba na Wɛ tee nɩ tɩn. Kʋ yɩ lɛɛrʋ lʋgʋ baŋa nɩ dɩ nabiinǝ balʋ na ganɩ nɔɔna sɩ ba yagɩ Wɛ cwǝŋǝ tɔgɩm tɩn. Gana yam kʋntʋ warɩ sɩ ya yɩ ba. Kʋ nan na yɩ nɔɔnʋ wʋlʋ maama na ganɩ nɔɔna sɩ ba yagɩ Wɛ cwǝŋǝ tɔgɩm tɩn, lɛɛrʋ wʋ o yuu nɩ.

Nmʋ jɩŋa naa n naga na wʋ́ pa n yagɩ Wɛ cwǝŋǝ tɔgɩm, kʋ maŋɩ sɩ n go-ka mʋ n yagɩ. N na gɛ n jɩŋa naa n naga, yɩ n daarɩ n na ŋwɩa Wɛ tee nɩ, kʋntʋ garɩ n na jɩgɩ n yɩra yam maama, yɩ ba laan dɩ-m ba yagɩ mini dɩlʋ na bá ti tɩn wʋnɩ. Nmʋ yi nan na wʋ́ pa n yagɩ Wɛ cwǝŋǝ tɔgɩm, kʋ maŋɩ sɩ n lɩ-dɩ n dʋlɩ n yagɩ. N na jɩgɩ yi dɩdʋa yɩ n na Wɛ ŋwɩa kam, kʋ garɩ n na jɩgɩ yiǝ yale, yɩ ba laan dɩ-m ba yagɩ mini dɩlʋ na bá dwe tɩn wʋnɩ.

Pi-jiǝ mɩmaŋa

(Luki 15:3-7)

10 Á taá ye sɩ á yɩ gooni wʋlʋ maama na muri amʋ nɔɔna bam wʋnɩ tɩn. Nan lwarɩ-na nɩ, Wɛ malɛsɩ * sɩlʋ na nii bantʋ baŋa nɩ tɩn zɩgɩ amʋ Ko Wɛ tee nɩ DƖ sɔŋɔ nɩ mʋ maŋa maama. (( 11 Amʋ Nabiin-bu * wʋm na tu lʋgʋ baŋa tɩn, kʋ yɩ sɩ a beeri balʋ na je tɩn mʋ, sɩ a vrɩ-ba lwarɩm wʋnɩ.))

12 Kʋntʋ tɩn, nɔɔnʋ na jɩgɩ peeni bi (100), yɩ piǝ dɩdʋa na je, abam bʋŋɩ nɩ oó kɩ ta mʋ? O nan maŋɩ sɩ o yagɩ peeni funʋgʋ nʋgʋ kʋm (99) kaporo nɩ mʋ piu yuu nɩ, sɩ o daarɩ o vu o beeri pi-jiǝ kam. 13 A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, o nan na beeri o na-ka, o laan wʋ́ na wʋpolo zanzan kantʋ ŋwaanɩ kʋ dwǝni peeni sɩlʋ na daarɩ yɩ sɩ wʋ je tɩn. 14 Kʋ nan yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ abam Ko Wɛ na ba lagɩ sɩ DƖ nɔɔna balʋ na muri tɩn dɩdʋa dɩ je.

Nɔɔnʋ dɩ o doŋ na maŋɩ sɩ ba fɔgɩ daanɩ te tɩn

15 Nmʋ ko-bu na kɩ-m lwarɩm, sɩ n vu n kaan-o dɩ o na kɩ kʋlʋ tɩn, sɩ kʋ taa yɩ abam yɩranɩ taanɩ, sɩ nɔɔn-nɔɔnʋ ta tɔgɩ o tǝrǝ. O nan na sɛ nmʋ na tagɩ kʋlʋ tɩn, kʋ brɩ nɩ n joori n dɩ-o Wɛ cwǝŋǝ kam wʋnɩ mʋ. 16 O nan na wʋ sɛ sɩ o cǝgi nmʋ taanɩ dɩm, sɩ n lagɩ nɔɔnʋ dɩdʋa naa nɔɔna bale sɩ á tɔgɩ daanɩ á vu o te, sɩ ba bwe-o ba nii, sɩ Wɛ tɔnɔ kʋm tagɩ kʋ wɩ: ‹Nɔɔnʋ na jɩgɩ taanɩ dɩ o doŋ, kʋ maŋɩ sɩ nɔɔna bale naa batɔ mʋ taa yɩ o maana tiinǝ.› 17 Nɔɔnʋ wʋm nan ta na wʋ sɛ sɩ o cǝgi bantʋ dɩ, sɩ n laan vu n ta dɩ Wɛ-digǝ kɔgɔ kʋm kʋ na yɩ te tɩn. O nan daa ta na wʋ sɛ sɩ o cǝgi á Wɛ-digǝ kɔgɔ kʋm taanɩ dɩm, sɩ n laan ta n nii-o nɩnɛɛnɩ o yɩ nɔn-balɔrɔ kʋlʋ na maŋɩ kʋ yǝri Wɛ tɩn mʋ.

18 A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ maama abam na pɛ ni sɩ o zʋ Wɛ kɔgɔ kʋm wʋnɩ tɩn, Wɛ wʋ́ zɩgɩ abam kwaga nɩ dɩ kʋntʋ. Yɩ abam na wɩ o bá zʋ, Wɛ daa ta wʋ́ zɩgɩ abam kwaga nɩ dɩ kʋntʋ. 19 Kʋ wǝli da, abam nɔɔna bale na kɩ ni daanɩ lʋgʋ baŋa nɩ, sɩ á loori woŋo kʋlʋ maama amʋ Ko Wɛ tee nɩ, dɩntʋ wʋ́ kɩ DƖ pa abam. 20 Bɛŋwaanɩ, jǝgǝ kalʋ maama nɔɔna bale naa batɔ na lagɩ daanɩ amʋ yɩrɩ ŋwaanɩ tɩn, amʋ wʋ ba tɩtarɩ nɩ.»

Nɔɔnʋ na maŋɩ sɩ o yagɩ o doŋ lwarɩm o ma cɛ-o te tɩn

21 Pɩyɛɛrɩ laan ma vu Zezi te, yɩ o bwe-o o wɩ: «A Yuutu, amʋ ko-bu na kɩ-nɩ lwarɩm, kuni bɩgra mʋ a maŋɩ sɩ a yagɩ a ma cɛ-o? Kʋ maŋɩ sɩ kʋ yi kuni bɩrpɛ mʋ naa?»

22 Zezi ma lǝr-o o wɩ: «Awo, kʋ daɩ kuni bɩrpɛ yɩranɩ, kʋ maŋɩ sɩ kʋ taa yɩ fusɩrpɛ kuni bɩrpɛ mʋ. 23 Bɛŋwaanɩ Wɛ paarɩ dɩm nyɩ nɩnɛɛnɩ pɛ wʋdoŋ na lagɩ o jeeli o sǝbu o tɩntʋŋna tee nɩ o nii te tɩn mʋ. 24 O na puli sɩ o jeeli-kʋ tɩn, ba laan ma ja o tɩntʋŋnʋ wʋdoŋ na jɩgɩ o jɩnɩ zanzan nɩnɛɛnɩ sǝbu-dala mʋrr-fugǝ te tɩn (10.000) ba ba o te. 25 Nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ maa warɩ o ŋwɩ o jɩnɩ dɩm. Pɛ wʋm laan ma pa ni sɩ ba ja nɔɔnʋ wʋm dɩ o kaanɩ dɩ o biǝ ba yǝgi, kʋ wǝli dɩ o wǝǝnu maama, sɩ ba ma sǝbu kʋm kʋntʋ ba ŋwɩ jɩnɩ dɩm. 26 Tɩntʋŋnʋ wʋm na ni kʋntʋ tɩn, o ma vu o kuni doonǝ pɛ wʋm yigǝ nɩ o loor-o o wɩ: ‹Amʋ tu, popo ja n banɩ dɩ amʋ, sɩ amʋ wʋ́ ŋwɩ n jɩnɩ dɩm maama a pa-m.›

27 Pɛ wʋm ma duri o ŋwaŋa yɩ o yagɩ jɩnɩ dɩm o ma cɛ-o, yɩ o daa wʋ kɩ-o kʋlʋkʋlʋ.

28 Nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ laan ma nuŋi o vu o jeeri tɩntʋŋnʋ wʋdoŋ na jɩgɩ o jɩnɩ fɩnfɩɩn nɩnɛɛnɩ sǝbu-dalɩ dɩdʋa te tɩn. O laan ma sɔ nɔɔnʋ wʋm ba, yɩ o fɩ-o sɩ o ŋwɩ o jɩnɩ dɩm. 29 Nɔɔnʋ wʋm ma kuni doonǝ o doŋ tɩntʋŋnʋ wʋm yigǝ nɩ o loor-o o wɩ: ‹Popo ja n banɩ dɩ amʋ, sɩ amʋ wʋ́ ŋwɩ n jɩnɩ dɩm a pa-m.›

30 O ma wʋ sɛ, yɩ o ja nɔɔnʋ wʋm o vu o kɩ pɩɩna digǝ nɩ, sɩ kʋ vu kʋ yi maŋa kam o na wʋ́ ŋwɩ o jɩnɩ dɩm tɩn.

31 Pɛ wʋm tɩntʋŋna badonnǝ na nɛ kʋntʋ tɩn, kʋ ma pa ba wʋrʋ tiini tɩ cɔgɩ. Ba laan ma vu ba ta ba brɩ pɛ wʋm kʋlʋ maama na kɩ tɩn. 32 Pɛ wʋm laan ma bǝŋi o tɩntʋŋnʋ wʋm kʋntʋ o ta dɩd-o o wɩ: ‹Nmʋ yɩ nɔn-balɔrɔ mʋ. Amʋ yagɩ nmʋ jɩ-farɩ dɩm maama mʋ a ma cɛ-m, nmʋ na loori-nɩ tɩn ŋwaanɩ. 33 Kʋ ya maŋɩ sɩ nmʋ dɩ duri n doŋ wʋm ŋwaŋa, nɩnɛɛnɩ a na duri nmʋ ŋwaŋa te tɩn.›

34 Pɛ wʋm banɩ ma tiini dɩ zaŋɩ zanzan dɩ o tɩntʋŋnʋ wʋm. O ma kɩ-o o tɩntʋŋna bam jɩŋa nɩ, sɩ ba pa o na cam, sɩ kʋ vu kʋ yi maŋa kalʋ o na wʋ́ ŋwɩ o jɩnɩ dɩm maama tɩn.

35 Kʋntʋ tɩn, abam wʋlʋ maama na wʋ yagɩ o ma cɛ o ko-bu dɩ o wʋ maama tɩn, amʋ Ko Wɛ dɩ wʋ́ pa abam na cam kʋntʋ doŋ mʋ.»

19

Kaanɩ vɩɩm taanɩ

(Marɩkɩ 10:1-12, Luki 16:18)

Zezi dɛɛn na brɩ-ba wǝǝnu tɩm kʋntʋ maama o ti tɩn, o laan ma zaŋɩ Galile nɩ o vu o yi Zude tɩ-niǝ yam, Zʋrdɛn bugǝ kam ni dɩdoŋ dɩm nɩ. Nɔn-kɔgɔ ma tɔg-o kʋ vu, yɩ o pa ba yawɩɩna na yazurǝ je sɩm kʋntʋ nɩ.

Farizɩan * tiinǝ badaara dɛɛn ma zaŋɩ ba vu Zezi te. Ba maa lagɩ sɩ ba maŋ-o ba nii, yɩ ba bwe-o ba wɩ: «Nɔɔnʋ jɩgɩ cwǝŋǝ sɩ o vɩn o kaanɩ, kʋ na maŋɩ kʋ yɩ kʋlʋ maama ŋwaanɩ na?»

Zezi ma lǝri-ba o wɩ: «Kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: ‹Pulim nɩ, Wɛ na kɩ nabiinǝ tɩn, DƖ kɩ-ba sɩ ba taa yɩ baarʋ dɩ kaanɩ mʋ.› Abam nan ta wʋ karɩmɩ kʋntʋ na? Kʋntʋ ŋwaanɩ, nɔɔnʋ na di kaanɩ, o maŋɩ sɩ o pɔɔrɩ o tɩtɩ o nu dɩ o ko tee nɩ, sɩ o daarɩ o pa o dɩ o kaanɩ wʋm jǝni daanɩ. Kʋntʋ wʋ́ pa ba laan ji nɔɔnʋ dɩdʋa. Kʋntʋ tɩn, ba daa daɩ nɔɔna bale, ba laan yɩ nɔɔnʋ dɩdʋa mʋ. Wɛ na kɩ nɔɔna balʋ daanɩ tɩn, nɔɔn-nɔɔnʋ daa wʋ maŋɩ sɩ o pɔɔrɩ-ba daanɩ.»

Farizɩan tiinǝ bam daa ma bwe-o ba wɩ: «Bɛɛ nan mʋ yɩ Moyisi * dɛɛn pa ni, nɩ nɔɔnʋ jɩgɩ cwǝŋǝ sɩ o pʋpʋnɩ tɔnɔ o pa o kaanɩ, sɩ kʋ brɩ nɩ o vɩ-o?»

Zezi ma lǝri-ba o wɩ: «Abam wʋrʋ na dana tɩn ŋwaanɩ mʋ pɛ Moyisi dɩ sɛ sɩ á vɩn á kaana. Kʋ na zɩgɩ pulim maŋa nɩ tɩn, kʋ ya wʋ maŋɩ sɩ nɔɔna vɩn ba kaana. A nan lagɩ a ta abam sɩ, nɔɔnʋ na vɩn o kaanɩ, yɩ kʋ na daɩ nɩ o cɔgɩ dɩ baara, yɩ o daarɩ o di kaanɩ wʋdoŋ, kʋntʋ tu kǝm dɩm yɩ balɔrɔ nɩnɛɛnɩ o na pǝni dɩ o doŋ kaanɩ te tɩn mʋ.»

10 Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, o karabiǝ bam ma ta dɩd-o ba wɩ: «Kʋ na sɩɩnɩ kʋ yɩ kʋntʋ mʋ baarʋ dɩ o kaanɩ laŋa nɩ, kʋ ya lamma dɩ nɔɔnʋ na maŋɩ o wʋ di kaanɩ.»

11 O ma lǝri-ba o wɩ: «Kʋ nan daɩ nɔɔna maama mʋ wʋ́ wanɩ ba ni taanɩ dɩntʋ kuri, kʋ yɩ balʋ yɩranɩ Wɛ na zǝni-ba sɩ ba wanɩ ba joŋi-dɩ tɩn mʋ. 12 Nɔɔna badaara wʋra ba na ba bʋŋɩ sɩ ba di kaana, bɛŋwaanɩ ba maŋɩ ba lʋ bantʋ bakanɩ mʋ. Badaara dɩ maa wʋra ba na ba bʋŋɩ sɩ ba di kaana, yɩ kʋ yɩ nɔɔna mʋ jaanɩ-ba ba lwɩ. Kʋ daarɩ badaara wʋra ba tɩtɩ na vɩn sɩ ba di kaana, yɩ kʋ yɩ ba na lagɩ sɩ ba tʋŋɩ Wɛ paarɩ dɩm tɩtʋŋa yam tɩn ŋwaanɩ mʋ.

Nɔɔnʋ wʋlʋ na wʋ́ wanɩ o ni zaasɩm dɩntʋ kuri tɩn, sɩ o sɛ.»

Zezi na warɩ Wɛ o pa bu-balwa te tɩn

(Marɩkɩ 10:13-16, Luki 18:15-17)

13 Nɔɔna badonnǝ dɛɛn ma ja bu-balwa ba vu Zezi te, sɩ o daŋɩ o jɩa ba yuu nɩ sɩ o warɩ Wɛ o pa-ba. O karabiǝ bam ma zaŋɩ ba kaanɩ-ba sɩ ba yɩ taa kɩ kʋntʋ. 14 Zezi laan ma ta dɩ ba o wɩ: «Yagɩ-na sɩ biǝ bam taa tui a te, sɩ á yɩ zaŋɩ á cɩ-ba. Bɛŋwaanɩ balʋ na nyɩ nɩ bu-balwa te tɩn mʋ maŋɩ sɩ ba zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ.»

15 O na tagɩ kʋntʋ tɩn, o laan ma daŋɩ o jɩa ba yuu nɩ o warɩ Wɛ o pa-ba, yɩ o daarɩ o viiri.

Nadunǝ wʋ́ wanɩ ba na ŋwɩa Wɛ tee nɩ na?

(Marɩkɩ 10:17-31, Luki 18:18-30)

16 Dɛ dɩdwɩ nɔn-dʋŋʋ kʋdoŋ dɛɛn ma zaŋɩ o vu Zezi te. O ma bwe-o o wɩ: «Karanyɩna, kǝm-laa kɔɔ mʋ a maŋɩ sɩ a kɩ, sɩ a ma na ŋwɩa kalʋ na ba ti tɩn Wɛ tee nɩ?»

17 Zezi ma lǝr-o o wɩ: «Kʋ yɩ ta mʋ yɩ n bwe amʋ sɩ n lwarɩ woŋo kʋlʋ na lana tɩn sɩ n kɩ? Wɛ yɩranɩ mʋ lana. Nmʋ na lagɩ sɩ n na ŋwɩa DƖ tee nɩ, kʋ maŋɩ sɩ n ta n tɔgɩ DƖ cullu tɩm mʋ.»

18 Nɔɔnʋ wʋm ma bwe-o o wɩ: «DƖ cullu tɔɔ mʋ kʋntʋ?»

Zezi ma lǝr-o o wɩ: «Yɩ zaŋɩ n gʋ nɔɔnʋ. Yɩ zaŋɩ n pǝni dɩ n doŋ kaanɩ. Yɩ zaŋɩ n ŋɔ. Yɩ fɔ vwan n pa n doŋ. 19 Ta n zuli n nu dɩ n ko. Ta n soe n doŋ nɩ n tɩtɩ te.»

20 Nɔn-dʋŋʋ kʋm laan ma ta o wɩ: «A maŋɩ a tɔgɩ cullu tɩntʋ maama. Kʋ nan ta gɛ bɛɛ mʋ sɩ a kɩ?»

21 Zezi ma ta dɩd-o o wɩ: «Nmʋ na lagɩ sɩ n maŋɩ dɩ Wɛ cwǝŋǝ kam fasɩ, kʋ maŋɩ sɩ n kwe kʋlʋ maama n na jɩgɩ tɩn n yǝgi, sɩ n laan ma tɩ sǝbu kʋm n ma n zǝni yinigǝ tiinǝ. Kʋntʋ wʋ́ pa n ta n jɩgɩ jɩjɩgɩrʋ Wɛ-sɔŋɔ nɩ. Nmʋ na kɩ kʋntʋ, sɩ n laan ba n ta n tɔgɩ-nɩ.»

22 Nɔn-dʋŋʋ kʋm na ni kʋntʋ tɩn, kʋ ma pa o wʋ cɔgɩ zanzan, o jɩjɩgɩrʋ tɩm na tiini tɩ daga tɩn ŋwaanɩ. O ma viiri Zezi tee nɩ.

23 Zezi laan ma ta dɩ o karabiǝ bam o wɩ: «A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, nadum na lagɩ sɩ o zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ, kʋʋ́ ta tiini kʋ cana kʋ pa-o. 24 A nan ta lagɩ a ta dɩ abam nɩ, kʋʋ́ ta yɩ mwalɩ sɩ yogondi da gar-lwe bɔɔnɩ dɩ nuŋi kʋ dwe nadum na lagɩ sɩ o zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋ.»

25 O karabiǝ bam na ni kʋntʋ tɩn, kʋ ma tiini kʋ sʋ-ba. Ba maa tɛ ba wɩ: «Kʋ nan na yɩ kʋntʋ, wɔɔ mʋ wʋ́ wanɩ o na ŋwɩa Wɛ tee nɩ?»

26 Zezi ma nii-ba yɩ o wɩ: «Nabiinǝ mʋ bá wanɩ ba kɩ, sɩ Wɛ waɩ woŋo maama DƖ kɩa.»

27 Pɩyɛɛrɩ laan ma ta o wɩ: «Nii. Dɩbam yagɩ dɩ́ woŋo maama mʋ, yɩ dɩ́ daarɩ dɩ́ tɔgɩ nmʋ. Bɛɛ mʋ dɩbam lagɩ dɩ́ na Wɛ tee nɩ?»

28 Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: «A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, abam balʋ na tɔgɩ amʋ tɩn wʋ́ ba á tɔgɩ á di paarɩ, maŋa kalʋ Wɛ na wʋ́ kɩ wǝǝnu maama sɩ tɩ taa yɩ nadʋnnʋ tɩn. Maŋa kam kʋntʋ nɩ amʋ Nabiin-bu * wʋm wʋ́ ba a jǝni a paarɩ jangɔŋɔ kʋm baŋa nɩ, yɩ abam dɩ wʋ́ jǝni paarɩ jangwaanʋ fugǝ-tɩle baŋa nɩ, sɩ á tɔgɩ á di Yisɩrayɛlɩ * dwi tiinǝ kuri fugǝ-bɩle dɩm taanɩ. 29 Nɔɔnʋ wʋlʋ maama na yagɩ o sɔŋɔ dɩ o nu-biǝ dɩ o nu dɩ o ko dɩ o biǝ dɩ o karɩ amʋ yɩrɩ dɩm ŋwaanɩ tɩn, kʋntʋ tu wʋ́ ba o na kʋlʋ maama o na yagɩ tɩn kuni bi mʋ, yɩ o daarɩ o na ŋwɩa kalʋ na ba ti tɩn Wɛ tee nɩ. 30 Balʋ na maŋɩ ba yɩ yigǝ tiinǝ tɩn zanzan wʋ́ joori ba ji kwaga tiinǝ. Kʋ daarɩ balʋ dɩ na maŋɩ ba yɩ kwaga tiinǝ tɩn zanzan wʋ́ ba ba ji yigǝ tiinǝ Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ.»

20

‹Sɔŋɔ tu na ŋwɩ o kara tɩntʋŋna te tɩn› mɩmaŋa

Zezi daa ma daarɩ o wɩ: «Wɛ paarɩ dɩm nyɩ dɩ nɔɔnʋ wʋdoŋ na jɩgɩ o kara. O ma zaŋɩ o nuŋi zɩzɩŋa nɩ o vu sɩ o lagɩ nɔɔna balʋ na varɩ ba joŋi sǝbu tɩn, sɩ ba vu ba tʋŋɩ o kara kam nɩ. O ma sɛ sɩ o ŋwɩ-ba sǝbu kʋlʋ ba na maŋɩ sɩ ba joŋi dɛ wʋnɩ tɩn. Kʋ yɩ sǝbu-dalɩ dɩdʋa mʋ. Ba na ŋɔɔnɩ ba maŋɩ daanɩ kʋntʋ tɩn, o ma tʋŋɩ-ba sɩ ba vu o kara kam ba taa tʋŋa.

Wɩa na bɩgɩ fɩnfɩɩn nɩnɛɛnɩ luu nʋgʋ maŋa nɩ te tɩn, o daa ma vu yaga o na nɔɔna badonnǝ na wʋra, yɩ ba ba jɩgɩ tɩtʋŋa. O ma ta dɩ ba o wɩ: ‹Abam dɩ ba á tɔgɩ á tʋŋɩ a kara kam nɩ, sɩ amʋ wʋ́ ŋwɩ abam te na maŋɩ tɩn.› Ba ma sɛ ba vu. Wɩa tɩtarɩ nɩ o daa ma joori o vu o lagɩ nɔɔna badonnǝ o wǝli da. Wɛ-gunim maŋa nɩ o daa ta ma vu o lagɩ nɔɔna badonnǝ dɩ o wǝli da. Dɩdaan-ni nɩ o daa ma vu yaga o na nɔɔna badonnǝ ta na zɩgɩ da. O ma bwe-ba o wɩ: ‹Bɛɛ mʋ yɩ abam zɩgɩ yo seeni dɛ dɩm wʋnɩ maama, yɩ á ba kɩ kʋlʋkʋlʋ?› Ba ma lǝr-o ba wɩ: ‹Nɔɔn-nɔɔnʋ wʋ kwe dɩbam sɩ dɩ́ tʋŋɩ dɩ́ pa-o.› O ma ta dɩ bantʋ dɩ, sɩ ba vu ba tɔgɩ ba tʋŋɩ o kara kam nɩ.

Tɩga na lagɩ ka yi tɩn, o laan ma ta dɩ o tɩtʋŋa yigǝ tu wʋm sɩ o ta dɩ tɩntʋŋna bam, sɩ ba zaŋɩ ba ba ba joŋi ba ŋwɩɩrʋ. O ma ta dɩd-o sɩ o puli o ŋwɩ tɩntʋŋna balʋ na tu ba kweeli tɩn. Nɔɔna balʋ na tu ba sɩŋɩ tɩtʋŋa dɩdaan-ni nɩ tɩn ma ba sɩ ba joŋi ba ŋwɩɩrʋ. Ba ma ŋwɩ-ba sǝbu-dalɩ dɩdʋa dɩdʋa. 10 Kʋ daarɩ balʋ na puli ba tʋŋɩ tɩtɩɩtɩ tɩn dɩ laan ma ba sɩ ba joŋi ba ŋwɩɩrʋ. Ba maa bʋŋɩ nɩ baá joŋi ŋwɩɩrʋ kʋ dwe bantʋ nyɩm tɩm. Ba dɩ nan joŋi sǝbu-dalɩ dɩdʋa dɩdʋa mʋ. 11 Ba ma joŋi ba sǝbu, yɩ ba daarɩ ba pʋʋna dɩ kara kam tu wʋm ba wɩ: 12 ‹Balʋ na tu kwaga tɩn tʋŋɩ fɩnfɩɩn yɩranɩ mʋ, nɩnɛɛnɩ luu dɩdʋa te. Dɩbam nan tu dɩ́ tʋŋɩ tɩtɩɩtɩ mʋ, kʋ cɛ dɩ́ yɩra wɩa yigǝ nɩ dɛ dɩm maama wʋnɩ, yɩ nmʋ pa bantʋ ŋwɩʋ maɩ dɩ dɩbam na joŋi te tɩn.›

13 Kara kam tu wʋm ma lǝri ba dɩdʋa o wɩ: ‹A ciloŋ, nii yo. A wʋ kɩ nmʋ kampinǝ, bɛŋwaanɩ nmʋ sɛ sɩ n tʋŋɩ n joŋi sǝbu-dalɩ dɩdʋa mʋ dɛ wʋnɩ. 14 Nan ja n sǝbu kʋm n viiri, sɩ taanɩ tǝrǝ. Amʋ laga, yɩ a ŋwɩ nɔɔnʋ wʋlʋ na tu kwaga o tʋŋɩ tɩn, sɩ kʋ maŋɩ dɩ nmʋ na joŋi te tɩn. 15 A nan ba jɩgɩ cwǝŋǝ sɩ a ma a sǝbu kʋm a kɩ kʋlʋ a na lagɩ tɩn na? Nmʋ nan jɩgɩ wʋ-gʋʋ dɩ a na jɩgɩ wʋ-yoŋo tɩn mʋ na?›

16 Mʋ kʋ kuri, balʋ na wʋ kwaga nɩ tɩn wʋ́ ba ba ji yigǝ tiinǝ, yɩ balʋ na wʋ yigǝ nɩ tɩn wʋ́ joori ba ji kwaga tiinǝ.»

Zezi daa na ŋɔɔnɩ o tʋʋnɩ taanɩ te tɩn

(Marɩkɩ 10:32-34, Luki 18:31-34)

17 Zezi dɩ o karabiǝ dɛɛn ma zaŋɩ ba maa kɛ Zeruzalɛm. Ba na wʋ cwǝŋǝ nɩ tɩn, o ma pɔɔrɩ o karabiǝ fugǝ-bale bam kɔgɔ kʋm wʋnɩ o pa ba tɔgɩ dɩd-o ba veǝ. 18 O ma ta dɩ ba o wɩ: «Taá ye-na, dɩ́ na maa ve Zeruzalɛm tɩn, dáanɩ mʋ ba laan wʋ́ ja amʋ Nabiin-bu * wʋm ba kɩ kaanɩm yigǝ tiinǝ bam dɩ cullu karanyɩna tiinǝ bam jɩŋa nɩ. Nɔɔna bam kʋntʋ wʋ́ di a taanɩ sɩ kʋ brɩ nɩ a maŋɩ sɩ a tɩ mʋ. 19 Ba laan wʋ́ daarɩ ba kɩ-nɩ dwi-gɛ * tiinǝ bam jɩŋa nɩ. Bantʋ dɩ wʋ́ mwanɩ amʋ, yɩ ba daarɩ ba magɩ-nɩ dɩ balaara. Ba laan wʋ́ ja-nɩ ba pa tʋʋn-dagara * baŋa nɩ ba gʋ. Da yatɔ dɛ nɩ, a laan wʋ́ joori a bi a yagɩ tʋʋnɩ.»

Zezi cwǝŋǝ kam na jɩgɩ yaara te tɩn

(Marɩkɩ 10:35-45, Luki 22:24-27)

20 Zebede biǝ bam nu dɛɛn ma vu Zezi te dɩ o biǝ bale bam. O ma kuni doonǝ o yigǝ nɩ sɩ o loor-o. 21 Zezi ma bwe-o o wɩ: «Bɛɛ mʋ n laga?»

O ma lǝr-o o wɩ: «Popo, pa ni sɩ n na tu n di n paarɩ dɩm, sɩ n pa a biǝ bale bantʋ jǝni nmʋ tee nɩ, n jazɩm nɩ dɩ n jagwiǝ nɩ.»

22 Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: «Abam tɩtɩ yǝri á na loori kʋlʋ tɩn. Abam wʋ́ wanɩ á tɔgɩ á yaarɩ nɩ a na lagɩ a ba a na yaara yalʋ tɩn na?»

Ba ma lǝr-o ba wɩ: «Ɛɛn, dɩ́ wʋ́ wanɩ.»

23 Zezi laan ma ta dɩ ba o wɩ: «Abam wʋ́ sɩɩnɩ á tɔgɩ á yaarɩ amʋ yaara yam doŋ. Kʋ daarɩ wʋlʋ na wʋ́ jǝni a jazɩm nɩ naa a jagwiǝ nɩ amʋ paarɩ dɩm wʋnɩ tɩn, a ba jɩgɩ cwǝŋǝ sɩ a kuri nɔɔna sɩ ba jǝni da. A Ko Wɛ mʋ maŋɩ o tiŋi je sɩm kʋntʋ, sɩ o pa balʋ na wʋ́ ba ba jǝni da tɩn.»

24 O karabiǝ fugǝ kam na lwarɩ ba donnǝ bale bam na loori kʋlʋ Zezi tee nɩ tɩn, ba bana ma tiini ya zaŋɩ dɩ ba. 25 Zezi laan ma bǝŋi ba maama, yɩ o ta dɩ ba o wɩ: «Abam maŋɩ á ye lʋgʋ baŋa pwa na yǝni ba jɩgɩ ba nɔɔna ba bɛɛsɩ te tɩn, yɩ ba dɩdɛɛra mʋ di dam ba baŋa nɩ. 26 Kʋ nan na yɩ abam, kʋ wʋ maŋɩ sɩ kʋ taa yɩ kʋntʋ doŋ abam tɩtarɩ nɩ. Bɛŋwaanɩ, abam wʋlʋ na lagɩ sɩ o ji nɔn-kamunu á wʋnɩ tɩn, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ o ji abam maama tɩntʋŋnʋ mʋ. 27 Wʋlʋ na lagɩ sɩ o ji abam yigǝ tu tɩn, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ o ji á gambaa mʋ. 28 Kʋ yɩ kʋntʋ doŋ mʋ, amʋ Nabiin-bu * wʋm wʋ tu sɩ nɔɔna tʋŋɩ ba pa-nɩ. Amʋ nan tu sɩ a tʋŋɩ a pa nabiinǝ mʋ, sɩ a daarɩ a kwe a ŋwɩa a ma lǝni nɔɔna zanzan ŋwɩa Wɛ tee nɩ.»

Zezi na puri lilwǝ bale yiǝ te tɩn

(Marɩkɩ 10:46-52, Luki 18:35-43)

29 Zezi dɩ o karabiǝ bam dɛɛn ma nuŋi Zeriko nɩ ba maa kɛa. Ba na maa kɛ tɩn, nɔn-kɔgɔ maa tɔgɩ-ba. 30 Lilwǝ bale dɛɛn ma je cwǝŋǝ kam ni nɩ. Ba na lwarɩ nɩ Zezi mʋ tɔgɩ dáanɩ o maa kɛ tɩn, ba laan ma kaasɩ baŋa baŋa dɩ kwǝr-dɩa ba wɩ: «Dɩ́ Yuutu! Pɛ Davidi * dwi tu! Duri dɩbam yibwǝnǝ!»

31 Nɔn-kɔgɔ kʋm ma kaanɩ-ba sɩ ba pu ba niǝ. Ba laan ma tiini ba kaasɩ ba wɩ: «Dɩbam Yuutu! Pɛ Davidi dwi tu! Duri dɩbam yibwǝnǝ!»

32 Zezi na ni kʋntʋ tɩn, o ma zɩgɩ yɩ o bǝŋi-ba o bwe o wɩ: «Abam lagɩ sɩ a kɩ bɛɛ mʋ a pa abam?»

33 Ba ma lǝri ba wɩ: «Dɩ́ Yuutu, dɩbam lagɩ sɩ n pa dɩ́ yiǝ mʋ joori ya taa naɩ.»

34 Zezi ma duri ba ŋwaŋa. O ma twɩ o jɩŋa o dwe ba yiǝ yam, yɩ ya joori ya naɩ bɩdwɩ baŋa nɩ. Ba laan ma zaŋɩ ba tɔgɩ o kwaga.

21

Zezi na zʋ Zeruzalɛm yɩ nɔɔna zul-o te tɩn

(Marɩkɩ 11:1-11, 15-19, Luki 19:28-40, 45-48, Zan 12:12-19, 2:13-17)

Zezi dɩ o karabiǝ bam dɛɛn ma vu ba twɛ Zeruzalɛm. Ba ma vu ba yi tɩʋ kʋdoŋ, kʋ yɩrɩ mʋ Betifaazɩ. Kʋ wʋ Olivi piu kʋm saŋa nɩ mʋ. Zezi laan ma lɩ o karabiǝ bale yɩ o wɩ: «Ve-na á vu á zʋ tɩʋ kʋlʋ na wʋ abam yigǝ nɩ tɩn. Á na yi da, á wʋ́ na bɩnaga na lǝgi da, yɩ bɩna-pɔla dɩ tɔgɩ ka wʋra. Á na nɛa, sɩ á bwǝli-sɩ á ja ba á pa-nɩ. Nɔɔnʋ na bwe abam sɩ woŋo, sɩ á ta dɩd-o nɩ, kʋ yɩ dɩ́ Yuutu wʋm mʋ lagɩ-sɩ. Kʋ tu wʋ́ sɛ o yagɩ o pa abam, yɩ á ja á ba.»

Kʋ kɩ kʋntʋ, sɩ kʋ pa Wɛ nijoŋnu wʋdoŋ dɛɛn na tagɩ kʋlʋ faŋa faŋa tɩn mʋ sɩɩnɩ kʋ kɩ. O dɛɛn tagɩ o wɩ:

«Ve-na á ta dɩ Siyɔn * tiinǝ bam nɩ:

‹Nii-na á pɛ wʋm,

o maa bɩɩnɩ á te.

Wʋntʋ tu o tɩtɩ mʋ,

yɩ o di bɩnaga o maa bɩɩna.

Ka yɩ bɩna-pɔla mʋ o diinǝ,

yɩ ka nu mɩ zɩla zɩŋɩm.› »

Zezi karabiǝ bale bam ma sɩɩnɩ ba tɔgɩ yigǝ, ba vu ba kɩ kʋlʋ o na tagɩ sɩ ba kɩ tɩn. Ba ma ja bɩna-kwɩʋn kʋm dɩ bɩna-pɔla kam ba ba, yɩ ba lɩ ba gwaarʋ ba daŋɩ sɩ baŋa nɩ. Zezi laan ma di bɩna-pɔla kam, yɩ ba ve ba maa kɛa. Ba na maa kɛ tɩn, kɔ-fɔrɔ maa tɔgɩ-ba, yɩ ba zanzan lɩ ba gwaarʋ ba lwarɩ cwǝŋǝ kam yuu nɩ, sɩ Zezi tɔgɩ tɩ baŋa o kɛ. Badaara dɩ ma goni vɔɔrʋ ba dɩ cwǝŋǝ kam yuu nɩ, sɩ o tɔgɩ tɩ baŋa o kɛ. Nɔn-kɔgɔ kʋlʋ na wʋ o yigǝ nɩ dɩ o kwaga nɩ ba ve tɩn maa kaasa, yɩ ba tɛ ba wɩ:

«Ozaana! Zulǝ taa wʋ Pɛ Davidi * dwi tu wʋm tee nɩ!

Zuli-na wʋlʋ na tu dɩ́ Yuutu Wɛ yɩrɩ ŋwaanɩ tɩn.

Ozaana! Zulǝ taa wʋ Baŋa-Wɛ tee nɩ!»

10 Ba dɛɛn ma vu ba maa yi Zeruzalɛm tɩʋ kʋm ni. Tɩʋ kʋm tiinǝ bam maama ma zaŋɩ ba yɩ zulimaa ba sirigi je sɩm maama. Ba maa bwe ba wɩ: «Nɔɔnʋ wɔɔ mʋ tɩntʋ?»

11 Nɔn-kɔgɔ kʋlʋ na tɔgɩ Zezi tɩn maa tɛ ba wɩ: «Wʋntʋ yɩ Wɛ nijoŋnu Zezi mʋ, o na nuŋi Galile tɩʋ Nazarɛtɩ tɩn.»

12 Zezi dɛɛn ma vu o zʋ Wɛ-di-kamunu * kʋm wʋ. O ma na nɔɔna na wʋ ka kʋnkɔlɔ kʋm nɩ ba pipiǝ. O ma zǝli-ba o pa ba nuŋi. O ma vu o ja sǝbu-lǝnnǝ bam taabʋllʋ tɩm o pipiri o pu tɩga nɩ, o pa ba sǝbiǝ bam jagɩ. O ma daarɩ o yigi yitunnu tɩlʋ nɔɔna badonnǝ na je da ba yǝgi kunkwǝn-pulǝ tɩn o dɩ tɩga nɩ. 13 O na wʋra o zǝli-ba kʋntʋ tɩn, o ma ta dɩ ba o wɩ: «Kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ, nɩ Wɛ mʋ wɩ: ‹Amʋ digǝ kantʋ maŋɩ sɩ ka taa yɩ jǝgǝ kalʋ nɔɔna na wʋ́ ta tui ba warɩ amʋ da tɩn mʋ.› Abam nan pɛ kʋ ji ŋwɩɩna joro je.»

14 Lilwǝ dɩ kwaarʋ dɛɛn ma ba Zezi te Wɛ-di-kamunu kʋm wʋnɩ, yɩ o pa ba na yazurǝ. 15 Zwifǝ kaanɩm yigǝ tiinǝ bam dɩ ba cullu karanyɩna tiinǝ bam ma na wo-kɩnkagɩla yalʋ o na kɩ tɩn, yɩ ba daarɩ ba na biǝ na zɩgɩ Wɛ-digǝ kam kʋnkɔlɔ kʋm nɩ ba kaasɩ ba wɩ: «Ozaana! Zulǝ taa wʋ Pɛ Davidi dwi tu wʋm tee nɩ!»

Ba na nɛ kʋntʋ tɩn, ba bana ma zaŋɩ zanzan. 16 Ba ma ta dɩ Zezi ba wɩ: «Nmʋ ba ni biǝ bam na tɛ nmʋ taanɩ te? N bá cɩ-ba sɩ ba yɩ taa tɛ kʋntʋ na?»

Zezi ma lǝri-ba o wɩ: «A ye ba na tɛ kʋlʋ tɩn. Kʋ nan pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: ‹Nmʋ Wɛ mʋ pɛ biǝ dɩ bu-sɩsɩn zuli nmʋ dɩ ba niǝ.› Abam maŋɩ á wʋ karɩmɩ kʋntʋ na?»

17 O laan ma zaŋɩ ba tee nɩ o viiri. O ma nuŋi tɩʋ kʋm nɩ o vu Betani, yɩ o pǝni dáanɩ.

Zezi na sɔɔlɩ kapʋrʋ yɩ kʋ tɩ te tɩn

(Marɩkɩ 11:12-14, 20-24)

18 Tɩga na pʋʋrɩ tɩtɩɩtɩ tɩn, o ma zaŋɩ sɩ o joori o vu Zeruzalɛm. O na wʋ cwǝŋǝ nɩ tɩn, o kana maa wɔɛ. 19 O ma na kapʋrʋ na zɩgɩ cwǝŋǝ kam daa nɩ. O ma vu sɩ o nii, yɩ o piini dɩ vɔɔrʋ yɩranɩ mʋ wʋra, yɩ mɔɔla tǝrǝ sɩ o di. O ma ta dɩ kapʋrʋ kʋm o wɩ: «N daa n bá joori n lǝ biǝ maŋa dɩ maŋa.» O na tagɩ kʋntʋ tɩn, kapʋrʋ kʋm ma da kʋ kwaarɩ bɩdwɩ baŋa nɩ.

20 Zezi karabiǝ bam na nɛ kʋntʋ tɩn, kʋ ma sʋ-ba. Ba ma bwɛ ba wɩ: «Kʋ kɩ ta mʋ yɩ kapʋrʋ kʋm da kʋ kwaarɩ lɩla kʋntʋ?»

21 Zezi ma lǝri-ba o wɩ: «A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, á na kɩ á wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ yɩ á ba jɩgɩ bʋbwɛa, abam dɩ wʋ́ wanɩ á kɩ kʋlʋ na kɩ kapʋrʋ kʋm tɩn doŋ. Kʋ nan daɩ kʋntʋ yɩranɩ má. Á wʋ́ wanɩ á ta dɩ pu-kamunu kʋntʋ nɩ, kʋ gɔ kʋ na wʋ mɛ tɩn kʋ vu kʋ tʋ nɩnɩʋ kʋm wʋnɩ, yɩ Wɛ nan wʋ́ pa kʋ kɩ. 22 Kʋlʋ na wǝli da tɩn, abam na loori woŋo kʋlʋ maama Wɛ tee nɩ, yɩ á na kɩ wʋ-dɩdʋa nɩ á wʋ́ na, Wɛ wʋ́ pa á sɩɩnɩ á na-kʋ.»

Nɔɔna na bwe Zezi dam dɩm na nuŋi mɛ tɩn

(Marɩkɩ 11:27-33, Luki 20:1-8)

23 Zezi dɛɛn ma joori o vu o zʋ Wɛ-di-kamunu kʋm wʋ. O maa wʋra o brɩ nɔɔna bam. Zwifǝ nakwa bam dɩ ba kaanɩm yigǝ tiinǝ bam ma vu o te ba bwe-o ba wɩ: «Wɔɔ dam mʋ n ma n kɩ wǝǝnu tɩlʋ maama n na kɩ tɩn? Wɔɔ mʋ pɛ nmʋ ni sɩ n ta n kɩ kʋntʋ?»

24 O ma lǝri-ba o wɩ: «A dɩ jɩgɩ bwiǝ a lagɩ a bwe abam. Á na lǝri á pa-nɩ, sɩ a laan brɩ abam wʋlʋ na pɛ amʋ ni sɩ a tʋŋɩ tɩn. 25 A lagɩ a bwe abam a nii, Zan na miisi nɔɔna na wʋnɩ tɩn, kʋ yɩ Wɛ mʋ pɛ-o cwǝŋǝ naa nabiinǝ mʋ?»

O na bwe-ba kʋntʋ tɩn, ba maa wʋra ba bwɛ daanɩ sɩ ba nii, ba na wʋ́ lǝr-o te tɩn. Ba maa wɩ: «Dɩbam na lǝri dɩ́ wɩ, kʋ yɩ Wɛ mʋ, o laan wʋ́ bwe dɩbam o nii, bɛɛ mʋ yɩ dɩ́ nan wʋ sɛ Zan taanɩ dɩm? 26 Kʋ daarɩ, dɩ́ na wɩ kʋ yɩ nabiinǝ mʋ pɛ-o cwǝŋǝ, nɔn-kɔgɔ kʋm wʋ́ ja dɩ dɩbam, dɩ ba maama na paɩ Zan yɩ Wɛ nijoŋnu tɩn ŋwaanɩ.» 27 Ba na banɩ daanɩ ba ga kʋlʋ ba na wʋ́ ta tɩn, ba ma lǝri Zezi ba wɩ: «Dɩ́ yǝri wʋlʋ na pɛ Zan cwǝŋǝ tɩn.»

Zezi dɩ ma ta dɩ ba o wɩ: «Kʋ na yɩ kʋntʋ, amʋ dɩ nan bá ta wʋlʋ na pɛ amʋ ni sɩ a taa tʋŋɩ tɩn.»

Nɔɔnʋ dɩ o biǝ bale mɩmaŋa

28 Zezi laan ma ta o wɩ: «A lagɩ a maŋɩ mɩmaŋɩ dɩdoŋ a brɩ abam, sɩ á bʋŋɩ á nii. Nɔɔnʋ mʋ wʋra dɩ o biǝ bale. O ma ta dɩ bu-kwɩan kam o wɩ: ‹Ve n tʋŋɩ a kara nɩ zɩm dɛ dɩm nɩ.› 29 Bu wʋm ma lǝr-o o wɩ: ‹A bá vu.› Kʋ na kɩ fɩɩn tɩn, o ma joori o lǝni o wʋbʋŋa yɩ o vu o tʋŋɩ.

30 Nɔɔnʋ wʋm daa ma ta dɩ o bu wʋdoŋ wʋm sɩ o dɩ vu o kara kam o tʋŋɩ. Wʋntʋ ma lǝri o wɩ: ‹A ko, aá vu.› Yɩ o laan daarɩ o wʋ ve.

31 Kʋntʋ tɩn, biǝ bam kʋntʋ bale wʋnɩ, wɔɔ mʋ sɩɩnɩ o kɩ ba ko wʋm na lagɩ kʋlʋ tɩn?»

Ba ma lǝr-o ba wɩ: «Kʋ yɩ bu nakwɩ wʋm mʋ.» Ba na lǝri kʋntʋ tɩn, Zezi laan ma ta dɩ ba o wɩ: «A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, nɔn-cɩcɔgɩrʋ, kʋ na yɩ lampo-joŋnǝ dɩ ka-bwǝǝru, wʋ́ zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ ba daarɩ abam. 32 Bɛŋwaanɩ, Zan na tu abam te tɩn, o dɛɛn brɩ abam cwǝŋǝ kalʋ á na wʋ́ da sɩ á na cɩga Wɛ tee nɩ tɩn, yɩ á wʋ sɛ o taanɩ dɩm. Nɔn-cɩcɔgɩrʋ tɩm nan sɛ-o yɩ tɩ lǝni tɩ wʋrʋ tɩ yagɩ kǝm-balwaarʋ tɩm. Abam nan nɛ bantʋ na kɩ te tɩn, yɩ á daa ta wʋ sɛ sɩ á lǝni á wʋbʋŋa sɩ á sɛ o taanɩ dɩm.»

Nɔɔnʋ dɩ o gaarɩ mɩmaŋa

(Marɩkɩ 12:1-12, Luki 20:9-19)

33 Zezi daa ma ta dɩ ba o wɩ: «Cǝgi-na, sɩ a daa maŋɩ mɩmaŋɩ dɩdoŋ a brɩ abam. Sɔŋɔ tu wʋdoŋ mʋ wʋra. O ma zaŋɩ o cɩ gaarɩ, yɩ o daarɩ o jǝri tweeru tɩlʋ yɩrɩ na yɩ vinyǝ * tɩn dɩ wʋnɩ. O ma daarɩ o kʋ goŋo tɩ-dɩa je nɩ, sɩ o na gwǝri tweeru tɩm biǝ bam, sɩ o kɩ dáanɩ o nɔ o ka tɩ na bam. O ma daarɩ o cwi dapala sɩ nɔɔnʋ taa je da o yɩrɩ gaarɩ dɩm. O na fɔgɩ o cɩ-dɩ kʋntʋ tɩn, o laan ma kwe nɔɔna o yagɩ da sɩ ba taa tʋŋa, yɩ o daarɩ o beeri o vu tɩʋ kʋdoŋ.

34 Kʋ na yi tweeru tɩm biǝ bam gwǝrim maŋa tɩn, o ma tʋŋɩ o tɩntʋŋna, sɩ ba vu nɔɔna balʋ na nii o gaarɩ dɩm baŋa nɩ tɩn te, sɩ ba joŋi tweeru tɩm biǝ bam ba ja ba ba pa-o. 35 O tɩntʋŋna bam na tu tɩn, nɔɔna bam ma ja-ba, ba magɩ dɩdʋa lanyɩranɩ, ba gʋ wʋdoŋ, yɩ ba daarɩ ba dʋlɩ dɩdʋa dɩ kandwa ba gʋ.

36 Gaarɩ dɩm tu wʋm ta ma joori o tʋŋɩ o tɩntʋŋna badonnǝ nɔɔna bam tee nɩ. Bantʋ kɔgɔ dwe dayigǝ nɔɔna bam. Nɔɔna bam daa ta ma kɩ bantʋ dɩ kʋntʋ doŋ. 37 Kʋ kweelim nɩ tɩn, o laan ma tʋŋɩ o tɩtɩ bu nɔɔna bam tee nɩ, yɩ o bʋŋɩ nɩ, baá nɩgɩ wʋntʋ. 38 O bu wʋm na maa ve yɩ nɔɔna bam na-o tɩn, ba maa ŋɔɔnɩ daanɩ ba wɩ: ‹Mʋ gaarɩ dɩm tu bu, wʋntʋ mʋ lagɩ o ba o taa te o ko wʋm wǝǝnu tɩm. Nan pa-na dɩ́ gʋ-o, sɩ dɩ́ daarɩ dɩ́ taa te o wǝǝnu tɩm.› 39 Ba laan ma ja-o ba vaŋɩ ba ja nuŋi gaarɩ dɩm wʋnɩ, ba mag-o ba gʋ.

40 Kʋntʋ tɩn, gaarɩ dɩm tu wʋm laan na tuǝ, oó kɩ nɔɔna bam kʋntʋ tɩta mʋ?»

41 Zezi na bwe-ba kʋntʋ tɩn, ba laan ma lǝri ba wɩ: «O maŋɩ sɩ o gʋ nɔn-balwaarʋ tɩm kʋntʋ mʋ, sɩ o daarɩ o kwe gaarɩ dɩm o pa nɔɔna badonnǝ sɩ ba taa nii-dɩ, sɩ tweeru tɩm biǝ bam gwǝrim maŋa na yiǝ, sɩ ba taa pa-o o tweeru tɩm biǝ bam.»

42 Zezi daa ma ta dɩ ba o wɩ: «Kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ:

‹Kandwɛ dɩlʋ lwara na vɩn tɩn laan mʋ joori dɩ ba dɩ ji kandwɛ dɩlʋ na paɩ sɔŋɔ kʋm dana tɩn.

Kʋntʋ yɩ Baŋa-Wɛ mʋ kɩa,

yɩ kʋ yɩ wo-kamunu kʋ pa dɩbam.›

Abam maŋɩ á wʋ karɩmɩ kʋntʋ na? 43 Kʋ brɩ nɩ Wɛ laan wʋ́ joŋi DƖ paarɩ dɩm abam tee nɩ, yɩ DƖ daarɩ DƖ pa balʋ na sɛ DƖ ni tɩn na cwǝŋǝ ba zʋ DƖ paarɩ dɩm wʋ. (( 44 Kʋ na yɩ kandwɛ dɩlʋ Wɛ na kuri tɩn, nɔɔnʋ wʋlʋ maama na tʋ dɩntʋ baŋa nɩ tɩn, kʋntʋ tu wʋ́ tiini o cʋcʋgɩ o tɩtɩ mʋ. Kʋ daarɩ, wʋlʋ maama kandwɛ dɩm na tʋ o baŋa nɩ tɩn, dɩ wʋ́ mɩɩrɩ kʋntʋ tu mʋ.))»

45 Zezi dɛɛn na maŋɩ mɩmaŋa yam kʋntʋ maama tɩn, kaanɩm yigǝ tiinǝ bam dɩ Farizɩan * tiinǝ bam ma lwarɩ nɩ kʋ yɩ bantʋ taanɩ mʋ o tɛa. 46 Ba maa kwaanɩ ba lagɩ cwǝŋǝ sɩ ba ja-o, yɩ ba kwarɩ fʋʋnɩ dɩ nɔn-kɔgɔ kʋm, bantʋ na pɛ o yɩ Wɛ nijoŋnu tɩn ŋwaanɩ.

22

Pɛ bu kadiri candiǝ mɩmaŋa

(Luki 14:15-24)

Zezi dɛɛn ma maŋɩ mɩmaŋɩ dɩdoŋ o brɩ nɔɔna bam o wɩ: «Wɛ paarɩ dɩm nyɩ dɩ pɛ wʋdoŋ na lagɩ sɩ o kɩ kadiri candiǝ o pa o bu te tɩn. Pɛ wʋm ya tagɩ dɩ nɔɔna badonnǝ mʋ sɩ ba ba ba tɔgɩ ba di kadiri candiǝ kam. Dɛ dɩm na tu dɩ yi tɩn, o ma tʋŋɩ o tɩntʋŋna sɩ ba vu ba bǝŋi nɔɔna bam kʋntʋ sɩ ba ba. Ba ma wʋ sɛ sɩ ba ba. O laan ma joori o tʋŋɩ o tɩntʋŋna badonnǝ, sɩ ba vu nɔɔna bam te ba ta dɩ ba nɩ: ‹Ba-na, sɩ amʋ ti woŋo maama yɩ a pa ba gʋ na-paala dɩ varɩ-nunuguru. Nan ba-na sɩ dɩ́ di candiǝ kam.›

Nɔɔna balʋ ba na bǝŋi kʋntʋ tɩn ma zaŋɩ ba vu ba wʋbʋŋa je, ba na ba nɩgɩ o beeri dɩm tɩn ŋwaanɩ. Ba dɩdʋa ve o kara mʋ. Dɩdʋa ma vu sɩ o kɩ o pipiu. Nɔɔna balʋ na daarɩ tɩn ma ja pɛ wʋm tɩntʋŋna bam, ba bɛɛsɩ-ba ba gʋ.

Pɛ wʋm banɩ ma tiini dɩ zaŋɩ. O ma tʋŋɩ o pamaŋna sɩ ba vu ba gʋ nɔn-gʋra bam kʋntʋ, sɩ ba daarɩ ba zwɛ ba tɩʋ kʋm maama. O laan ma ta dɩ o tɩntʋŋna bam o wɩ: ‹Kadiri dɩm woŋo maama ti kʋ yigǝ sɩ dɩ́ di. A nan na bǝŋi balʋ sɩ dɩ́ di candiǝ kam tɩn ya wʋ maŋɩ dɩ ka. Nan nuŋi-na á vu tɩʋ kʋm je sɩm maama nɩ, á nii cwe sɩm niǝ nɩ. Á na nɛ nɔɔnʋ wʋlʋ maama tɩn, sɩ á bǝŋ-o sɩ o ba o tɔgɩ o di.› 10 O tɩntʋŋna bam ma nuŋi ba beeri tɩʋ kʋm maama, ba la nɔɔna balʋ maama ba na nɛ tɩn, kʋ na yɩ nɔn-ŋʋna dɩ nɔn-balwaarʋ dɩ. Pɛ wʋm sɔŋɔ kʋm ma tiini kʋ su dɩ nɔɔna.

11 Pɛ wʋm laan ma nuŋi sɩ o zaanɩ nɔɔna bam. O ma na nɔɔnʋ dɩdʋa na wʋra o na wʋ zʋ gwar-ŋʋŋʋ kʋlʋ na maŋɩ dɩ kadiri dim tɩn. 12 Pɛ wʋm ma bwe-o o wɩ: ‹A ciloŋ, nmʋ kɩ ta mʋ n tɔgɩ n zʋ yo seeni, yɩ nmʋ wʋ zʋ gɔrɔ kʋlʋ na lana tɩn?› Nɔɔnʋ wʋm ma ga ka lǝrǝ je. 13 Pɛ wʋm laan ma ta dɩ o tɩntʋŋna bam o wɩ: ‹Ja-na nɔɔnʋ wʋntʋ á vɔ o jɩa dɩ o nɛ, sɩ á ja-o á nuŋi á dɩ lim wʋnɩ, yaara na wʋ mɛ yɩ nɔɔna keerǝ yɩ ba dʋnɩ ba nwa tɩn.›

14 Kʋntʋ brɩ nɩ, Wɛ bǝŋi nɔɔna zanzan mʋ, yɩ DƖ daarɩ DƖ kuri ba fɩnfɩɩn yɩranɩ.»

Lampoo ŋwɩɩm taanɩ

(Marɩkɩ 12:13-17, Luki 20:20-26)

15 Farizɩan * tiinǝ bam laan ma zaŋɩ ba vu sɩ ba banɩ ba nii, ba na wʋ́ kɩ te ba pa Zezi ŋɔɔnɩ o tusi sɩ ba ja-o tɩn. 16 Ba ma lɩ ba karabiǝ badonnǝ, sɩ ba tɔgɩ dɩ Pɛ Erɔdɩ * kwaga nɔɔna badonnǝ ba vu Zezi te. Ba ma vu ba ta dɩd-o ba wɩ: «Karanyɩna, dɩbam ye nɩ nmʋ yɩ cɩga tu mʋ, yɩ n yǝni n brɩ nɔɔna Wɛ cwǝŋǝ kam cɩga. Nmʋ yigǝ tǝrǝ dɩ nɔɔna na bʋŋɩ kʋlʋ ba pa nmʋ tɩn, nmʋ nan ba kuri nɔɔna daanɩ. 17 Dɩ́ nan lagɩ sɩ dɩ́ bwe nmʋ dɩ́ nii, nmʋ wʋbʋŋa yɩ tɩta mʋ? Dɩbam Zwifǝ bam cullu pɛ ni sɩ dɩ́ ŋwɩ lampoo dɩ́ pa lʋgʋ kʋm pa-farʋ wʋm na? Mʋ na kʋ wʋ maŋɩ?»

18 Zezi na lwarɩ ba na jɩgɩ wʋbʋŋ-balwaarʋ tɩlʋ tɩn, o ma lǝri-ba o wɩ: «Abam yɩ pipiri-nyɩna mʋ. Bɛɛ nan mʋ yɩ á lagɩ sɩ á maŋɩ-nɩ á nii? 19 Nan brɩ-na-nɩ sǝbu-dalɩ dɩlʋ dɩ́ na yǝni dɩ́ ma ŋwɩ lampoo tɩn.»

Ba ma lɩ sǝbu-dalɩ dɩm ba brɩ-o. 20 O ma bwe-ba o wɩ: «Wɔɔ nyɩnyʋgʋ dɩ o yɩrɩ mʋ pʋpʋnɩ dɩ baŋa nɩ?»

21 Ba ma lǝr-o ba wɩ: «Kʋ yɩ pa-farʋ wʋm mʋ.»

O laan ma ta dɩ ba o wɩ: «Kʋ lamma. Nan taá ŋwɩ-na kʋlʋ na yɩ pa-farʋ wʋm nyɩm tɩn á pa-o, sɩ á daarɩ á taá paɩ Wɛ kʋlʋ dɩ na yɩ DƖ nyɩm tɩn.»

22 O na lǝri-ba kʋntʋ tɩn, kʋ ma sʋ-ba zanzan. Ba laan ma yag-o yɩ ba viiri.

Twa biim taanɩ

(Marɩkɩ 12:18-27, Luki 20:27-40)

23 Dɛ dɩm kʋntʋ nɩ, Sadusɩan * tiinǝ badonnǝ dɛɛn ma zaŋɩ ba vu Zezi te. Bantʋ mʋ brɩ nɩ, nɔɔnʋ na tɩga o daa bá joori o bi tɩn. 24 Ba ma vu ba ta dɩ Zezi ba wɩ: «Karanyɩna, Moyisi * dɛɛn brɩ nɩ, nɔɔnʋ na tɩga, yɩ o dɩ o kaanɩ na ba jɩgɩ biǝ daanɩ, o nu-bu mʋ maŋɩ sɩ o di kadǝm wʋm sɩ ba lʋ biǝ o cʋrʋ kʋlʋ na tɩgɩ tɩn ŋwaanɩ. 25 Kʋntʋ, nu-pugǝ-biǝ barpɛ mʋ ya wʋ dɩbam tɩtarɩ nɩ. Ba dɩdʋa ma di kaanɩ yɩ o tɩ o daar-o, yɩ o wʋ lʋgɩ bu dɩd-o. Wʋlʋ na saŋɩ tɩn dɩ daa ma lǝri o di kaanɩ wʋm. 26 O dɩ ma tɩ o daar-o. Batɔ tu wʋm dɩ daa ma di-o. Kʋ kɩ kʋntʋ doŋ mʋ dɩ ba maama barpɛ, yɩ ba wʋ lʋgɩ bu dɩ kaanɩ wʋm. 27 Ba maama na tɩgɩ tɩn, kaanɩ wʋm dɩ laan ma tɩ. 28 Dɩ́ nan lagɩ dɩ́ bwe dɩ́ nii, ba maama na di kaanɩ wʋm tɩn, ba laan na tu ba bi ba yagɩ tʋʋnɩ, bantʋ wɔɔ mʋ wʋ́ ta te kaanɩ wʋm?»

29 Zezi ma lǝri-ba o wɩ: «Abam tiini á tusi mʋ. Abam nan wʋ ni Wɛ tɔnɔ kʋm zaasɩm dɩm kuri dɩ, yɩ á yǝri Wɛ dam dɩm na yɩ te tɩn. 30 Bɛŋwaanɩ, nɔɔna na tu ba bi ba yagɩ tʋʋnɩ, baá ta nyɩ dɩ Wɛ malɛsɩ * sɩm na yɩ te tɩn mʋ, baara daa bá di kaana, kaana dɩ nan daa bá zʋ banna dɩ. 31 Kʋ nan na yɩ twa biim dɩm dɩ, abam maŋɩ á wʋ karɩmɩ kʋlʋ Wɛ na tagɩ DƖ brɩ abam yɩ kʋ pʋpʋnɩ DƖ tɔnɔ kʋm wʋnɩ tɩn na? 32 DƖ tagɩ DƖ wɩ: ‹Amʋ yɩ Abraham * Wɛ, dɩ Yizakɩ Wɛ, dɩ Zakɔbɩ Wɛ mʋ.› Kʋ brɩ nɩ bantʋ daa ta jɩgɩ ŋwɩa mʋ DƖ tee nɩ, bɛŋwaanɩ Baŋa-Wɛ yɩ naŋʋna Wɛ mʋ sɩ DƖ daɩ twa Wɛ.»

33 Nɔn-kɔgɔ kʋm na ni Zezi zaasɩm dɩm na yɩ te tɩn, kʋ ma tiini kʋ sʋ-ba.

Wɛ niǝ yam wʋnɩ dɔɔ mʋ yɩ kamunu dɩ dwe?

(Marɩkɩ 12:28-34, Luki 10:25-28)

34 Farizɩan * tiinǝ bam dɛɛn ma lwarɩ Zezi na lǝri Sadusɩan * tiinǝ bam te tɩn, kʋ pa ba daa warɩ taanɩ ba ta. Ba laan ma kikili daanɩ sɩ ba lagɩ cwǝŋǝ ba ma ja-o. 35 Ba wʋ dɩdʋa na yɩ Wɛ cullu tɩm karanyɩna tɩn ma zaŋɩ sɩ o maŋ-o o nii o swan na yɩ te tɩn, o ma bwe-o o wɩ: 36 «Karanyɩna, Wɛ niǝ yam maama wʋnɩ dɔɔ mʋ yɩ kamunu dɩ dwe?»

37 Zezi ma lǝr-o o wɩ: «Ta n soe n Yuutu Baŋa-Wɛ dɩ n bɩcarɩ maama, dɩ n wʋ maama, dɩ n wʋbʋŋa maama. 38 Dɩntʋ nan mʋ yɩ Wɛ dayigǝ ni yɩ dɩ yɩ kamunu. 39 Dɩlʋ na saŋɩ tɩn dɩ nyɩ dɩ dɩntʋ mʋ, dɩ tagɩ dɩ wɩ, ta n soe n doŋ nɩ n tɩtɩ te. 40 Moyisi * zaasɩm dɩm dɩ faŋa faŋa Wɛ nijoŋnǝ bam zaasɩm dɩm maama yɔɔrɩ dɩ puli niǝ yantʋ yale baŋa nɩ mʋ.»

Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn yɩ Davidi Yuutu mʋ

(Marɩkɩ 12:35-37, Luki 20:41-44)

41 Farizɩan * tiinǝ badonnǝ dɛɛn ma ba ba kikili daanɩ. Zezi ma zaŋɩ o bwe-ba o wɩ: 42 «Kʋ na yɩ Krisi * wʋm Wɛ na lagɩ DƖ tʋŋɩ tɩn, abam bʋŋɩ nɩ oó ta yɩ wɔɔ dwi tu mʋ?»

Ba ma lǝr-o ba wɩ: «Oó ta yɩ Pɛ Davidi * dwi tu mʋ.»

43 Zezi laan ma ta dɩ ba o wɩ: «Kʋ nan wʋ́ kɩ ta mʋ kʋ taa yɩ kʋntʋ? Wɛ Joro * kʋm dɛɛn pɛ Davidi ŋɔɔnɩ o woŋo, yɩ o bǝŋ-o nɩ o Yuutu. Faŋa faŋa tɩn Davidi tagɩ o wɩ:

44 ‹Yuutu Baŋa-Wɛ tagɩ dɩ a Yuutu DƖ wɩ:

Ba n jǝni a jazɩm nɩ,

sɩ aá kɩ nmʋ dʋna maama n nɛ kuri nɩ.›

45 Davidi nan na sɩɩnɩ o bǝŋi Krisi wʋm o wɩ o Yuutu tɩn, o nan daa wʋ́ kɩ ta mʋ o taa yɩ Davidi naa daga?»

46 Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, nɔɔn-nɔɔnʋ daa maa warɩ sɩ o lǝri kʋlʋkʋlʋ. Kʋ na zɩgɩ dɛ dɩm kʋntʋ nɩ tɩn, nɔɔna bam maama maa kwarɩ sɩ ba daa bwe-o taanɩ.

23

Pipiri-nyɩna na wʋ́ ba na lɛɛrʋ te tɩn

(Marɩkɩ 12:38-40, Luki 20:45-47, 11:37-54)

Zezi laan ma ŋɔɔnɩ dɩ o karabiǝ bam dɩ nɔn-kɔgɔ kʋm maama. O ma ta dɩ ba o wɩ: «Kʋ na yɩ Farizɩan * tiinǝ bam dɩ Wɛ cullu karanyɩna tiinǝ bam, bantʋ mʋ tu ba lǝni Moyisi * yuu nɩ, sɩ ba pa nɔɔna lwarɩ o zaasɩm dɩm na yɩ te tɩn. Kʋntʋ ŋwaanɩ á maŋɩ sɩ á taá tɔgɩ kʋlʋ maama ba na brɩ abam tɩn. Á nan yɩ zaŋɩ á lwǝni ba na kɩ kʋlʋ maama tɩn, bɛŋwaanɩ ba tɩtɩ ba tɔgɩ kʋlʋ ba na brɩ nɔɔna tɩn. Ba na kɩ te tɩn, ba yǝni ba yaarɩ nɔɔna mʋ dɩ cul-dɛɛrʋ sɩ ba taa tɔgɩ-tɩ. Kʋ maa nyɩ dɩ ba na fɩ-ba sɩ ba zɩŋɩ zɩla yalʋ duuni na dwe ba zɩŋɩm tɩn, yɩ ba tɩtɩ yigǝ tǝrǝ sɩ ba twǝri zɩla yam fɩnfɩɩn dɩ ba zɩŋɩ. Kʋlʋ na wǝli da tɩn, ba yǝni ba brɩ ba kǝm-laarʋ tɩm jaja mʋ sɩ nɔɔna maama taa naɩ. Ba yǝni ba brɩ ba tɩtɩ nɔɔna yigǝ nɩ, nɩ ba jɩgɩ Wɛ tɔnɔ kʋm sono, dɩ ba na tiini ba vɔ-tɩ ba yɩra nɩ jaja tɩn. Ba ma kɩ zala zanzan ba gwaarʋ yɩra nɩ, sɩ kʋ pa nɔɔna taa zuli-ba. Ba na yǝni ba vu nɔɔnʋ sɔŋɔ sɩ ba di candiǝ, kʋ yɩ je-ŋʋŋa je nɩ mʋ ba lagɩ sɩ ba taa je da. Ba na zʋ ba Wɛ-di sɩm, ba daa ta lagɩ je-kamunnu mʋ sɩ ba taa je yigǝ nɩ. Ba na ve yaga, ba lagɩ sɩ nɔɔna maama taa tui ba zuli-ba mʋ, yɩ ba ta lagɩ sɩ nɔɔna taa bǝ-ba nɩ ‹Karanyɩna›.

Kʋ nan na yɩ abam, á yɩ taá lagɩ sɩ ba taa bǝ abam nɩ ‹Karanyɩna›, bɛŋwaanɩ á maama yɩ nu-biǝ mʋ daanɩ, yɩ á jɩgɩ Karanyɩna dɩdʋa mʋ. Á yɩ zaŋɩ á ma nɔɔn-nɔɔnʋ á ma bǝŋi nɩ á ‹Ko› lʋgʋ baŋa yo, Wɛ cwǝŋǝ kam tɔgɩm ŋwaanɩ. Bɛŋwaanɩ abam maama jɩgɩ Ko dɩdʋa mʋ, wʋntʋ mʋ yɩ Baŋa-Wɛ. 10 Kʋlʋ na wǝli da tɩn, á nan yɩ taá lagɩ sɩ nɔɔna taa bǝ abam nɩ ‹Yigǝ tiinǝ›, bɛŋwaanɩ á Yigǝ Tu yɩ dɩdʋa mʋ. Wʋntʋ mʋ yɩ Krisi * wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn.

11 Abam nɔn-kamunu mʋ yɩ wʋlʋ na yɩ tɩntʋŋnʋ á wʋnɩ tɩn. 12 Bɛŋwaanɩ, wʋlʋ na zǝŋi o tɩtɩ tɩn, Wɛ wʋ́ tu kʋntʋ tu. Wʋlʋ nan na tu o tɩtɩ tɩn, Wɛ wʋ́ zǝŋi kʋntʋ tu.

13 Wɛ cullu karanyɩna tiinǝ-ba dɩ Farizɩan tiinǝ-ba, lɛɛrʋ wʋ á yuu nɩ. Abam yɩ pipiri-nyɩna mʋ. Á yǝni á cɩ cwǝŋǝ á pa nɔɔna warɩ sɩ ba zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ. Abam tɩtɩ ba lagɩ sɩ á zʋ, yɩ á daarɩ á cɩ balʋ maama na lagɩ sɩ ba zʋ tɩn cwǝŋǝ.

(( 14 Wɛ cullu karanyɩna tiinǝ-ba dɩ Farizɩan tiinǝ-ba, lɛɛrʋ wʋ á yuu nɩ. Abam yɩ pipiri-nyɩna mʋ. Á yǝni á ganɩ kadǝnǝ á joŋi ba wǝǝnu. Á kwǝri á kɩ Wɛ-lor-dɩdwaarʋ sɩ kʋ taa nyɩ nɩ á yɩ nɔn-ŋʋna mʋ te. Kʋntʋ ŋwaanɩ Wɛ wʋ́ tiini DƖ pa abam na cam kʋ ja gaalɩ.))

15 Wɛ cullu karanyɩna tiinǝ-ba dɩ Farizɩan tiinǝ-ba, lɛɛrʋ wʋ á yuu nɩ. Abam yɩ pipiri-nyɩna mʋ. Á yǝni á beeri lʋgʋ baŋa je maama mʋ sɩ á nii, á wʋ́ wanɩ á pa dwi-gɛ tu dɩdʋa ba o tɔgɩ cullu tɩlʋ Wɛ na pɛ dɩbam Zwifǝ bam tɩn na. Bantʋ dɩdʋa nan na tu o sɛ Wɛ, á laan wʋ́ brɩ-o á tɩtɩ cullu mʋ, sɩ á pa o tiini o ji min-tɩʋ * nɔɔnʋ kʋ dwǝni abam tɩtɩ na yɩ te tɩn.

16 Lɛɛrʋ wʋ á yuu nɩ. Abam nyɩ dɩ lilwǝ na vaŋɩ ba donnǝ lilwǝ te tɩn mʋ. Abam yǝni á brɩ nɔɔna á wɩ, nɔɔnʋ na dugi durǝ dɩ Wɛ-di-kamunu * kʋm, kʋntʋ daɩ kʋlʋkʋlʋ. Á ma daarɩ á brɩ á wɩ, nɔɔnʋ nan na dugi dɩ sǝbu-sɩŋa kalʋ na wʋ Wɛ-digǝ kam wʋnɩ tɩn, kʋ yɩ fɩfɩʋn mʋ sɩ kʋntʋ tu kɩ kʋlʋ o na dugi dɩ kʋ tɩn. 17 Abam yɩ jwǝǝru yɩ á kwǝri á nyɩ dɩ lilwǝ mʋ. Kʋ yɩ digǝ kam na yɩ Wɛ nyɩm tɩn ŋwaanɩ mʋ pɛ sǝbu-sɩŋa kam dɩ yɩ Wɛ nyɩm. Kʋntʋ tɩn, tɩntʋ wʋnɩ kɔɔ mʋ jɩgɩ kuri kʋ dwe kʋdoŋ? 18 Abam daa ta brɩ nɩ, nɔɔnʋ na dugi dɩ Wɛ kaanɩm bimbim dɩm, kʋntʋ daɩ kʋlʋkʋlʋ. Á ma daarɩ á brɩ nɩ, nɔɔnʋ na dugi dɩ kaanɩm wǝǝnu tɩlʋ maama na tigi bimbim dɩm baŋa nɩ tɩn, kʋ yɩ fɩfɩʋn mʋ sɩ kʋntʋ tu kɩ kʋlʋ o na dugi dɩ kʋ tɩn. 19 Abam nyɩ dɩ lilwǝ mʋ yɩ á ba naɩ kʋlʋ na yɩ cɩga tɩn. Kʋ yɩ bimbim dɩm na yɩ Wɛ nyɩm tɩn mʋ pɛ kaanɩm wǝǝnu tɩm dɩ yɩ Wɛ nyɩm. Kʋntʋ tɩn, tɩntʋ wʋnɩ kɔɔ mʋ jɩgɩ kuri kʋ dwe kʋdoŋ? 20 Kʋntʋ, nɔɔnʋ wʋlʋ na dugi dɩ kaanɩm bimbim dɩm tɩn, kʋ brɩ nɩ kʋntʋ tu dugi dɩ bimbim dɩm tɩtɩ kʋ wǝli dɩ woŋo kʋlʋ maama na tigi dɩ baŋa nɩ tɩn mʋ. 21 Wʋlʋ dɩ na dugi dɩ Wɛ-digǝ kam tɩn, kʋ brɩ nɩ kʋntʋ tu dugi dɩ Wɛ mʋ, Wɛ na wʋ ka wʋnɩ tɩn ŋwaanɩ. 22 Nɔɔnʋ wʋlʋ dɩ nan na dugi dɩ Wɛ-sɔŋɔ kʋm tɩn, kʋ brɩ nɩ kʋntʋ tu dugi dɩ Wɛ paarɩ jangɔŋɔ kʋm mʋ, kʋ brɩ nɩ kʋntʋ tu dugi dɩ Baŋa-Wɛ mʋ.

23 Wɛ cullu karanyɩna tiinǝ-ba dɩ Farizɩan tiinǝ-ba, lɛɛrʋ wʋ á yuu nɩ. Abam yɩ pipiri-nyɩna mʋ. Kʋ na maŋɩ kʋ yɩ dwǝ dwi maama, ba zɩ ba daga dɩ, á yǝni á lɩ Wɛ tǝri á pa-DƖ. Kʋ lana. Kʋ daarɩ á yigǝ tǝrǝ dɩ Wɛ niǝ yadaara yalʋ na tiini ya yɩ kamunǝ tɩn, nɩnɛɛnɩ cɩga tɔgɩm dɩ yibwǝn-durǝ dɩ wʋ-dɩdʋa kǝm. Kʋ ya maŋɩ sɩ á taá kɩ wǝǝnu tɩm kʋntʋ mʋ sɩ á yɩ yagɩ Wɛ niǝ yadaara yam. 24 Abam sɩɩnɩ á nyɩ dɩ lilwǝ balʋ na vaɩ ba donnǝ lilwǝ tɩn mʋ. Abam nyɩ dɩ nɔɔna balʋ na lagɩ ba nyɔ na, yɩ ba yǝni ba leeri-ba, sɩ kalisi na wʋra sɩ ba lɩ-dɩ ba yagɩ, yɩ ba yigǝ nan tǝrǝ dɩ wo-kamunu kʋlʋ ba na liri tɩn, kʋ na maŋɩ kʋ ma dɩ yogondi dɩ.

25 Wɛ cullu karanyɩna tiinǝ-ba dɩ Farizɩan tiinǝ-ba, lɛɛrʋ wʋ á yuu nɩ. Abam yɩ pipiri-nyɩna mʋ. Abam ŋwɩa kam nyɩ dɩ ba na sɩn zwɩ dɩ kabǝli kwɛ sɩ kʋ tɔgɩ cullu na brɩ te yɩ sɩ wʋ su dɩ digiru te tɩn mʋ. Abam wʋrʋ su dɩ kampinǝ dɩ pu-sɩŋa mʋ. 26 Farizɩan tu, nmʋ nyɩ dɩ lilwe mʋ te. Nmʋ maŋɩ sɩ n da yigǝ n sɩn n zwɩ wʋ mʋ, sɩ sɩ kwɛ dɩ daa yɩ taa jɩgɩ digiru.

27 Wɛ cullu karanyɩna tiinǝ-ba dɩ Farizɩan tiinǝ-ba, lɛɛrʋ wʋ á yuu nɩ. Abam yɩ pipiri-nyɩna mʋ. Abam nyɩ dɩ yibeelǝ yalʋ ba na fɔgɩ ya kwaga sɩ ya taa lana nɔɔna yibiyǝ nɩ tɩn mʋ. Yibeelǝ yam kʋntʋ wʋ ma su dɩ twa kwi, yɩ ya tiini ya yɩ digiru yɩranɩ. 28 Abam dɩ nan yɩ kʋntʋ mʋ. Á paɩ á jɩgɩ cɩga mʋ nɔɔna yibiyǝ nɩ, yɩ á wʋrʋ laan su dɩ lwarɩm yɩranɩ, dɩdaanɩ pipirǝ kikiǝ.

29 Wɛ cullu karanyɩna tiinǝ-ba dɩ Farizɩan tiinǝ-ba, lɛɛrʋ wʋ á yuu nɩ. Abam yɩ pipiri-nyɩna mʋ. Abam yǝni á fɔgɩ á kɩ faŋa faŋa Wɛ nijoŋnǝ bam yibeelǝ, yɩ á daarɩ á kwɛ Wɛ nɔn-ŋʋna bam yibeelǝ lanyɩranɩ. 30 Á ma daarɩ á tɛ á wɩ, abam dɛɛn ya na wʋra á kwǝ nakwa bam maŋa kam nɩ, á ya bá sɛ á wǝli dɩ ba á gʋ Wɛ nijoŋnǝ bam. 31 Abam tɩtɩ ni-taanɩ nan mʋ brɩ nɩ á yɩ balʋ na gʋ Wɛ nijoŋnǝ bam tɩn biǝ. 32 Kʋntʋ, nan kwaanɩ-na á tʋŋɩ á kwǝ nakwa bam na kɩ wo-lwaanʋ tɩlʋ ba daarɩ tɩn sɩ kʋ vu kʋ ti. 33 Abam dɩ á kwǝ bam maama nyɩ dɩ bɩsankwɩ-dwǝ mʋ. Á brɩ á bá lu min-tɩʋ * cam dɩm wʋnɩ. 34 Kʋntʋ ŋwaanɩ a lagɩ a tʋŋɩ a nijoŋnǝ abam tee nɩ, dɩ yiyiu tiinǝ dɩ Wɛ tɔnɔ karanyɩna tiinǝ dɩ. Abam wʋ́ ja badaara á gʋ, yɩ á daarɩ á pa badaara tʋʋn-dagara baŋa nɩ á gʋ. Á ma wʋ́ ja badaara á Wɛ-di sɩm wʋnɩ á magɩ, yɩ á daarɩ á taá tɔgɩ ba nɛ tɩʋ dɩ tɩʋ á bɛɛsɩ-ba. 35 Kʋntʋ ŋwaanɩ Wɛ wʋ́ pa abam na cam nɩnɛɛnɩ kʋ yɩ abam tɩtɩ mʋ gʋ nɔn-ŋʋna balʋ maama ba na maŋɩ ba gʋ lʋgʋ pulim nɩ sɩ kʋ ba kʋ yi zɩm tɩn. Kʋ na puli dɩ Abɛlɩ * wʋlʋ na yɩ nɔn-ŋʋm tɩn, sɩ kʋ ba kʋ kweeli dɩ Barasɩ bu Zakari wʋlʋ abam kwǝ na gʋ Wɛ di-laa kʋm dɩ Wɛ kaanɩm bimbim dɩm tɩtarɩ nɩ tɩn. 36 A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, nɔɔna bantʋ maama caa wʋ́ ta tɔgɩ zɩm nɔɔna bam.

Zezi wʋ na cɔgɩ Zeruzalɛm tiinǝ ŋwaanɩ te tɩn

(Luki 13:34-35)

37 Hǝii! Zeruzalɛm tiinǝ-ba, á yǝni á gʋɩ Wɛ nijoŋnǝ, yɩ á dʋlɩ nɔɔna balʋ Wɛ na tʋŋɩ abam tee nɩ tɩn dɩ kandwa. Kuni zanzan mʋ a ya lagɩ sɩ a la abam nɔn-biǝ a kɩ daanɩ, sɩ a taa nii á baŋa nɩ, nɩnɛɛnɩ coro na kukwǝri kʋ biǝ kʋ kɩ kʋ vwana kuri nɩ te tɩn. Abam maa ba sɛa. 38 Kʋntʋ ŋwaanɩ abam tɩʋ kʋm laan wʋ́ ba kʋ ji di-dwǝǝnu. 39 Nan taá ye-na nɩ, á daa bá na-nɩ sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ á na wʋ́ ta á wɩ: ‹Zuli-na wʋlʋ na bɩɩnɩ dɩ́ Yuutu Wɛ yɩrɩ ŋwaanɩ tɩn.› »

24

Lɛɛrʋ na wʋ́ ba lʋgʋ baŋa te tɩn

(Marɩkɩ 13:1-23, Luki 21:5-24)

Zezi laan ma nuŋi Wɛ-di-kamunu * kʋm nɩ sɩ o viiri. O na maa kɛ tɩn, o karabiǝ bam ma ba o te, sɩ ba pa o maanɩ Wɛ-digǝ kam lɔɔm dɩm na lana te. O ma ta dɩ ba o wɩ: «Abam wʋ nɛ ka na yɩ te tɩn na? A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, ka maama wʋ́ ba ka tʋ tɩga nɩ ka cɔgɩ maama. Kandwɛ daa bá daŋɩ dɩ doŋ baŋa nɩ.»

Zezi dɛɛn ma vu o jǝni Olivi piu kʋm yuu nɩ. O karabiǝ bam yɩranɩ ma vu o te, yɩ ba bwe-o ba wɩ: «Maŋa kɔɔ mʋ Wɛ-digǝ kam wʋ́ ba ka tʋ kʋntʋ? Bɛɛ mʋ lagɩ kʋ kɩ maana kʋ brɩ dɩbam nɩ maŋa kam yi sɩ nmʋ joori n ba lʋgʋ baŋa, sɩ lʋgʋ tiim mɩmaŋa laan yi?»

Zezi ma lǝri-ba o wɩ: «Á fɔgɩ á cɩ á tɩtɩ, sɩ á yɩ pa nɔɔn-nɔɔnʋ ganɩ abam. Bɛŋwaanɩ nɔɔna zanzan wʋ́ ba abam te, yɩ baá ma amʋ yɩrɩ ba ma ganɩ abam ba wɩ, bam dɩdʋa dɩdʋa mʋ yɩ Krisi * wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn. Kʋntʋ doŋ mʋ baá ganɩ nɔɔna zanzan. Á wʋ́ ba á na tigurǝ na wʋ abam je sɩm nɩ, yɩ á kwǝri á ni ka ŋwa tɩɩnɩ dɩlʋ na baŋwɛ tɩn nɩ. Nan yɩ pa-na fʋʋnɩ zʋ abam, bɛŋwaanɩ wǝǝnu tɩm kʋntʋ maama maŋɩ sɩ tɩ kɩ mʋ, yɩ kʋ ta daɩ lʋgʋ tiim maŋa. Dwi wʋ́ zaŋɩ dɩ kɩ jara dɩ dwi dɩdoŋ, yɩ tɩʋ dɩ kʋ doŋ wʋ́ zaŋɩ tɩ magɩ jara. Kana dɩ wʋ́ ba ka taa wʋ je zanzan nɩ, yɩ tɩga dɩ wʋ́ sisiŋi je sɩdonnǝ nɩ. Wǝǝnu tɩm kʋntʋ maama nan nyɩ dɩ kaanɩ na sɩŋɩ o vri pugǝ yɩ ka wɔɛ te tɩn mʋ, yɩ cam daa ta wʋ kwaga nɩ.

Kantʋ maŋa kam nɩ nɔɔna wʋ́ ja abam ba kɩ dɩdɛɛra jɩa nɩ sɩ ba bɛɛsɩ abam, yɩ ba daarɩ ba gʋ abam. Abam na yɩ amʋ nɔɔna tɩn ŋwaanɩ, lʋgʋ baŋa nɔɔna maama wʋ́ ta culi abam. 10 Kantʋ maŋa nɩ nɔɔna zanzan wʋ́ ba ba yagɩ amʋ kwaga tɔgɩm. Nɔɔna badaara wʋ́ kʋ da-kurǝ ba brɩ daanɩ, yɩ badonnǝ dɩ wʋ́ ta culi daanɩ. 11 Nɔɔna zanzan wʋ́ ba ba brɩ nɩ ba yɩ Wɛ nijoŋnǝ mʋ yɩ ba daɩ, yɩ baá ganɩ nɔɔna zanzan. 12 Wo-balwaarʋ tɩm na wʋ́ ba tɩ tiini tɩ gaalɩ tɩn, kʋʋ́ pa nɔɔna zanzan sono ti. 13 Wʋlʋ maama nan na kɩ pu-dɩa o zɩgɩ kǝŋkǝŋ sɩ kʋ vu kʋ yi kweelim tɩn, Wɛ wʋ́ vrɩ kʋntʋ tu ŋwɩa. 14 Nɔɔna dɩ wʋ́ beeri lʋgʋ baŋa je maama ba tɔɔlɩ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam nɩ Wɛ lagɩ DƖ di paarɩ nɔɔna tɩtarɩ nɩ, sɩ kʋ taa yɩ maana nabiinǝ maama tee nɩ, sɩ lʋgʋ tiim laan yi.

15 Abam nan wʋ́ ba á na wo-lɔŋɔ kʋlʋ na yɩ cɔgɩnʋ tɩn na wʋ́ ba kʋ zʋ kʋ zɩgɩ Wɛ tɩtɩ di-kamunu kʋm wʋnɩ kʋ cɔgɩ-ka. Wɛ nijoŋnu Daniyɛlɩ maŋɩ o ta wo-lɔŋɔ kʋm kʋntʋ taanɩ. (A lagɩ a ta dɩ abam sɩ wʋlʋ na karɩmɩ tɩn, sɩ o kwaanɩ o ni kʋ kuri lanyɩranɩ.)

16 Abam na nɛ wo-lɔŋɔ kʋm kʋntʋ, sɩ abam balʋ na zʋʋrɩ Zude nɩ tɩn kɩ lɩla á nuŋi á duri á vu pweeru yuu á sǝgi da. 17 Nɔɔnʋ nan na wʋ nayuu nɩ, o daa yɩ tu o zʋ digǝ sɩ o kwe kʋlʋkʋlʋ. 18 Nɔɔnʋ wʋlʋ nan na wʋ kara nɩ tɩn, o dɩ yɩ joori sɔŋɔ sɩ o kwe o gɔrɔ o zʋ. 19 Kantʋ maŋa kam nɩ kʋʋ́ tiini kʋ taa yɩ lɛɛrʋ dɩ kaana balʋ na jɩgɩ pwi tɩn, dɩ balʋ na jɩgɩ biǝ yɩ ba ŋɔgɩ yɩlɩ tɩn. 20 Nan taá loori-na Wɛ, sɩ cam durim dɩm kʋntʋ yɩ zaŋɩ dɩ ba taa yɩ waarʋ mɩmaŋa nɩ naa siun dɛ dɩm nɩ. 21 Bɛŋwaanɩ yaara yalʋ na lagɩ ya ba maŋa kam kʋntʋ nɩ tɩn wʋ́ ta tiini ya camma ya dwe yalʋ na maŋɩ ya kɩ lʋgʋ pulim maŋa nɩ sɩ kʋ ba kʋ yi zɩm tɩn. Yaara yantʋ nan na kɛ, yaara yadonnǝ daa bá ba nɩnɛɛnɩ yantʋ te. 22 Baŋa-Wɛ na wʋ pɛ yaara yam da yam tri, nɔɔn-nɔɔnʋ bá wǝri. Kʋ nan yɩ Wɛ tɩtɩ nɔɔna bam DƖ na kuri tɩn ŋwaanɩ mʋ DƖ wʋ́ pa yaara yam da yam tri.

23 Kantʋ maŋa kam nɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ maama na tagɩ dɩ abam o wɩ: ‹Nii-na Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn wʋ yo seeni› naa: ‹O wʋ jǝgǝ kadoŋ nɩ›, sɩ á yɩ sɛ kʋntʋ tu. 24 Nɔɔna badaara wʋ́ zaŋɩ ba brɩ nɩ bam dɩdʋa dɩdʋa yɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn mʋ, yɩ ba yagɩ ba daɩ. Badonnǝ dɩ wʋ́ brɩ nɩ bantʋ yɩ Wɛ nijoŋnǝ mʋ, yɩ ba yagɩ ba daɩ. Ba ma wʋ́ kɩ wo-kɩnkagɩla yalʋ na wʋ́ sʋ nɔɔna tɩn, sɩ ba ya na waɩ, sɩ ba sʋgɩ Wɛ tɩtɩ nɔɔna balʋ DƖ na kuri tɩn. 25 Nii-na, amʋ nan wuuri a ta a brɩ abam mʋ, yɩ ka maŋa kam ta wʋ yi.

26 Woŋo kʋlʋ na wǝli da tɩn, nɔɔna na tagɩ dɩ abam ba wɩ: ‹Nii-na Krisi tu o wʋ kagʋa wʋnɩ›, sɩ á yɩ zaŋɩ á vu da. Naa ba na tagɩ ba wɩ: ‹Nii-na, sɩ o wʋ sɔŋɔ kʋntʋ nɩ›, sɩ á yɩ sɛ. 27 Bɛŋwaanɩ, dɛ dɩm amʋ Nabiin-bu * wʋm na lagɩ a ba lʋgʋ baŋa tɩn na yiǝ, kʋʋ́ ta nyɩ dɩ dʋa na pɩpɩlɩ wɛyuu nɩ ka zɩgɩ bri-kwaga nɩ ka vu ka yi mancoŋo te tɩn mʋ, 28 nɩ bɩtar-dɩndɩa na tagɩ ka wɩ: ‹Wo-tʋʋ na wʋ mɛ tɩn, duurǝ dɩ gilimi da mʋ.›

Nabiin-bu wʋm na wʋ́ ba lʋgʋ baŋa te tɩn

(Marɩkɩ 13:24-27, Luki 21:25-28)

29 Yaara yam kʋntʋ maŋa kam na tu ka kɛ,

kʋ bá daanɩ, yɩ wɩa kam laan ji nazono tim tim.

Cana dɩ daa bá fuŋi sɩ pooni taa wʋra.

Wɛyuu wʋ́ sisiŋi yɩ calɩcwɩ sɩm wʋ́ kwǝri sɩ tʋ tɩga nɩ,

yɩ wǝǝnu tɩlʋ maama na wʋ wɛyuu nɩ tɩn wʋ́ vugimi daanɩ.

30 Nɔɔna laan wʋ́ na wo-kɩnkagɩlɩ wɛyuu nɩ, sɩ kʋ brɩ nɩ Nabiin-bu *f5 * wʋm maa bɩɩna. Lʋgʋ baŋa dwi tiinǝ maama wʋ́ ta keerǝ, dɩ ba na nɛ Nabiin-bu wʋm na maa bɩɩnɩ tɩn. Oó ta wʋ wɛyuu nɩ kunkwǝǝnu baŋa nɩ o bɩɩna dɩ dam, yɩ Wɛ paarɩ-zulǝ zanzan wʋ o tee nɩ. 31 Nabɔn-zɔŋɔ wʋ́ tiini kʋ taa wu wɛyuu nɩ, yɩ Nabiin-bu wʋm laan wʋ́ pa o malɛsɩ * sɩm nuŋi sɩ jagɩ sɩ vu lʋgʋ baŋa je maama, kʋ na yɩ wa-puli dɩ wa-zʋʋrɩ, jazɩm dɩ jagwiǝ, sɩ la o nɔɔna balʋ Wɛ na kuri tɩn je maama sɩ kɩ daanɩ.

Kapʋrʋ nyɩnyʋgʋ na zaasɩ dɩbam kʋlʋ tɩn

(Marɩkɩ 13:28-31, Luki 21:29-33)

32 Nan maanɩ-na á nii kapʋrʋ na yɩ te tɩn. Kʋntʋ na yǝni kʋ wʋra kʋ kwi vɔɔrʋ, á yǝni á lwarɩ nɩ kʋ twɛ yadɛ. 33 Kʋ nan yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ á na nɛ wǝǝnu tɩlʋ maama a na tagɩ a brɩ abam tɩn na wʋra tɩ kɩa, sɩ á lwarɩ nɩ Nabiin-bu * wʋm tum dɩm laan twɛ dɩ ti mʋ. 34 A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, wǝǝnu tɩm kʋntʋ maama wʋ́ ba tɩ wʋra tɩ kɩa, yɩ zɩm nɔɔna bam ta wʋ tɩgɩ ba ti. 35 Wɛyuu dɩ tɩga baŋa maama wʋ́ ba tɩ kɛ, yɩ amʋ taanɩ dɩm bá kɛ maŋa dɩ maŋa.

Wɛ yɩranɩ mʋ ye lʋgʋ tiim dɛ

(Marɩkɩ 13:32-37, Luki 17:26-30, 34-36)

36 Nɔɔn-nɔɔnʋ yǝri dɛ dɩlʋ Nabiin-bu * wʋm na lagɩ o joori o ba tɩn, nɔɔn-nɔɔnʋ yǝri dɛ dɩm wʋnɩ maŋa kam o na wʋ́ ba tɩn, kʋ na maŋɩ kʋ yɩ Wɛ malɛsɩ * sɩm dɩ DƖ Bu wʋm tɩtɩ dɩ. Kʋ nan yɩ a Ko Baŋa-Wɛ yɩranɩ mʋ ye. 37 Nabiin-bu wʋm na wʋ́ joori o ba maŋa kalʋ tɩn, kʋʋ́ ta nyɩ nɩnɛɛnɩ kʋ dɛɛn na kɩ Nowe * maŋa kam nɩ te tɩn. 38 Kʋ na wʋ́ loori dʋ-fara kam nɩnɩm tɩn, nɔɔna dɛɛn di ba wʋdiiru, yɩ ba daarɩ ba di kaana, yɩ kaana dɩ zʋʋrɩ banna, sɩ kʋ vu kʋ yi dɛ dɩm Nowe na zʋ naboro kamunu kʋm wʋ tɩn. 39 Ba dɛɛn wʋ lwarɩ woŋo kʋlʋ na lagɩ kʋ ba kʋ kɩ tɩn, sɩ kʋ vu kʋ yi maŋa kalʋ dʋ-fara kam na bam na tu ba li nɔɔna bam maama tɩn. Nabiin-bu wʋm dɩ lagɩ o ba kʋntʋ doŋ mʋ. 40 Kantʋ maŋa kam nɩ, nɔɔna bale na wʋ kara nɩ ba tʋŋa, Wɛ wʋ́ lɩ ba dɩdʋa DƖ daarɩ wʋdoŋ wʋm. 41 Kaana bale dɩ na wʋra ba cʋɩ muni nɔŋɔ nɩ, Wɛ wʋ́ lɩ ba dɩdʋa DƖ daarɩ wʋdoŋ wʋm.

42 Kʋntʋ ŋwaanɩ, á fɔgɩ á cɩ á tɩtɩ, sɩ á yǝri dɛ dɩm á Yuutu wʋm na wʋ́ joori o ba tɩn. 43 Lwarɩ-na sɩ, sɔŋɔ tu ya na lwarɩ maŋa kalʋ ŋwɩɩnʋ na lagɩ o ba tɩtɩɩ nɩ o ŋɔ tɩn, o ya wʋ́ yɩrɩ o sɔŋɔ kʋm, sɩ ŋwɩɩnʋ wʋm yɩ na cwǝŋǝ o zʋ o ŋɔ. 44 Kʋntʋ tɩn, abam maŋɩ sɩ á cɩ á tɩtɩ mʋ, bɛŋwaanɩ amʋ Nabiin-bu wʋm lagɩ a ba maŋa kalʋ abam na ba bʋŋɩ nɩ aá ba tɩn mʋ.

Tɩntʋŋ-ŋʋm dɩ tɩntʋŋ-balɔrɔ mɩmaŋa

(Luki 12:41-48)

45 Wɔɔ mʋ yɩ tɩntʋŋ-ŋʋm wʋlʋ na jɩgɩ wʋbʋŋa tɩn? O nyɩ nɩnɛɛnɩ tɩntʋŋnʋ wʋlʋ o yuutu na yagɩ o tɩtʋŋa o pa-o yɩ o daarɩ o vu cwǝŋǝ tɩn. O yuutu wʋm ma lɩ-o sɩ o taa nii o donnǝ tɩntʋŋna bam baŋa nɩ, sɩ o daarɩ o taa pa-ba ba ni-wʋdiu maŋa maama. 46 O yuutu wʋm na joori o ba, yɩ o piini dɩ o kɩ kʋlʋ maama o na wɩ o kɩ tɩn, tɩntʋŋnʋ wʋm kʋntʋ laan wʋ́ na yu-yoŋo. 47 A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, o yuutu wʋm laan wʋ́ pa o taa nii o jɩjɩgɩrʋ tɩm maama baŋa nɩ.

48 O nan na yɩ tɩntʋŋ-balɔrɔ yɩ o bʋŋɩ nɩ, o yuutu wʋm daanɩ zanzan yɩ o ba tui, 49 yɩ o na jɩgɩ o donnǝ tɩntʋŋna bam o maga, yɩ o daarɩ o tɔgɩ dɩ sa-nyɔra o di yɩ o nyɔ sana dɩ ba, 50 tɩntʋŋnʋ wʋm kʋntʋ yuutu wʋm laan wʋ́ joori o ba dɛ dɩm tɩntʋŋnʋ wʋm na ba bʋŋɩ nɩ oó ba tɩn, dɩ maŋa kalʋ o na wʋ́ ba o zʋ tɩn. 51 O yuutu wʋm nan na tu o pɩɩr-o kʋntʋ, o laan wʋ́ pa o na cam, yɩ o daarɩ o pa o tɔgɩ dɩ pipiri-nyɩna o na yaara zanzan, jǝgǝ kalʋ nɩ ba na wʋ́ ta keerǝ yɩ ba dʋnɩ ba nwa tɩn.

25

Bukwa fugǝ mɩmaŋa

Kantʋ maŋa kam nɩ Wɛ paarɩ dɩm wʋ́ ta nyɩ dɩ bukwa fugǝ na zaŋɩ ba vu sɩ ba jeeri kan-bar-dʋʋrʋ te tɩn. Ba ma kwe ba min-zwǝǝnu ba ja wǝli da ba vu. Bukwa bam banu maa yɩ jwǝǝru, yɩ banu bam yɩ swan tiinǝ. Balʋ na ba jɩgɩ swan tɩn ma wʋ kɩ nugǝ ba wǝli da, sɩ ba taa kɩ ba min-zwǝǝnu tɩm nɩ. Kʋ daarɩ swan tiinǝ bam ma kɩ nugǝ wǝǝnu wʋnɩ ba ziǝ. Kan-barʋ wʋm na tiini o daanɩ yɩ o ba tui tɩn, kʋ ma pa ba maama tigi ba dɔa.

Tɩga na tu ka kwɩɩrɩ tɩn, nɔɔna maa tɔɔlɩ ba wɩ: ‹Kan-barʋ wʋm maa bɩɩna! Zaŋɩ-na á nuŋi á jeer-o.›

Bukwa bam ma zaŋɩ ba tarɩgɩ ba min-zwǝǝnu tɩm. Bukwa balʋ na ba jɩgɩ swan tɩn min-zwǝǝnu tɩm maa lagɩ tɩ dwe. Ba ma ta dɩ ba donnǝ swan tiinǝ bam sɩ ba kɩ nugǝ ba pa-ba, sɩ ba min-zwǝǝnu tɩm lagɩ tɩ dwe. Swan tiinǝ bam ma lǝri ba wɩ: ‹Aye, nugǝ kam ba daga sɩ ka yi dɩbam maama. Kʋntʋ ŋwaanɩ, abam dɩ ve balʋ na jɩgɩ nugǝ ba yǝgi tɩn te á yǝgi.›

10 Ba laan ma kɛ sɩ ba yǝgi. Ba na kɛ ba daarɩ tɩn, mʋ kan-barʋ wʋm yiǝ. Badaara bam na maŋɩ ba ti ba yigǝ tɩn, ba ma tɔgɩ dɩ kan-barʋ wʋm ba vu ba zʋ kadiri dim sɔŋɔ kʋm. Ba ma pɩ mancoŋo kʋm ni. 11 Kʋ na kɩ fɩnfɩɩn tɩn, mʋ bukwa banu balʋ na ba jɩgɩ swan tɩn laan tuǝ, yɩ ba bǝŋi kan-barʋ wʋm ba wɩ: ‹Dɩ́ yuutu, dɩ́ yuutu, pʋrɩ sɩ dɩ́ zʋ!› 12 O ma lǝri-ba o wɩ: ‹A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, a yǝri abam.›

13 Kʋntʋ ŋwaanɩ á maŋɩ sɩ á taá cʋ á tɩtɩ, bɛŋwaanɩ á yǝri dɛ dɩlʋ naa maŋa kalʋ amʋ Nabiin-bu * wʋm na wʋ́ joori a ba tɩn.

Tɩntʋŋna batɔ mɩmaŋa

(Luki 19:11-27)

14 Wɛ paarɩ dɩm daa ta nyɩ dɩ sɔŋɔ tu wʋdoŋ na lagɩ o nuŋi o vu cwǝŋǝ. O ma bǝŋi o tɩntʋŋna, yɩ o kwe o wǝǝnu o pa-ba sɩ ba taa niǝ. 15 O ma cɛ sǝbu-dala mʋrr-tɩnu (5.000) o pa ba dɩdʋa, yɩ o daarɩ o pa dɩdʋa sǝbu-dala mʋrr-tɩle (2.000). O ma pa dɩdʋa kam dɩ sǝbu-dala mʋrʋ dɩdʋa (1.000). O nan pɛ-ba sǝbu kʋm, sɩ kʋ maŋɩ ba dɩdʋa dɩdʋa dam na maɩ te tɩn mʋ. O laan ma daarɩ o viiri. 16 Tɩntʋŋnʋ wʋlʋ na joŋi sǝbu-dala mʋrr-tɩnu tɩm tɩn ma kɩ lɩla o kwe sǝbu kʋm o ma kɩ pipiu, yɩ o na sǝbu-dala mʋrr-tɩnu nyɔɔrɩ o wǝli da. 17 Sǝbu-dala mʋrr-tɩle tu wʋm dɩ ma na sǝbu-dala mʋrr-tɩle nyɔɔrɩ o wǝli da. 18 Kʋ daarɩ sǝbu-dala mʋrʋ dɩdʋa kam tu wʋm ma kwe sǝbu kʋlʋ o tu wʋm na pɛ-o tɩn o kʋ goŋo o suli da.

19 Kʋ na daanɩ tɩn, sɔŋɔ tu wʋm laan ma joori. O ma bǝŋi o tɩntʋŋna bam sɩ ba ba ba jeeli o sǝbu kʋm ba nii. 20 Sǝbu-dala mʋrr-tɩnu tɩm tu wʋm ma ja sǝbu-dala mʋrr-tɩnu nyɔɔrɩ dɩlʋ o na nɛ tɩn o wǝli da o vu o pa-o. O ma ta dɩ o tu wʋm o wɩ: ‹Amʋ yuutu, nii. Nmʋ ya n pɛ-nɩ sǝbu-dala mʋrr-tɩnu mʋ, yɩ a laan kɩ pipiu a na sǝbu-dala mʋrr-tɩnu nyɔɔrɩ a wǝli da.› 21 O tu wʋm ma lǝr-o o wɩ: ‹Nmʋ kɩ cɩga, n jɩgɩ yawala, n yɩ tɩntʋŋ-ŋʋm. Nmʋ sɩɩnɩ n kɩ cɩga dɩ n na nii kʋlʋ fɩnfɩɩn a na kɩ n jɩŋa nɩ tɩn baŋa nɩ. Kʋntʋ, a laan wʋ́ pa n ta n nii a wǝǝnu zanzan baŋa nɩ. Nan ba sɩ dɩ́ kɩ wʋpolo daanɩ.›

22 Sǝbu-dala mʋrr-tɩle tu wʋm dɩ ma vu o te, yɩ o ta dɩd-o o wɩ: ‹A yuutu, nmʋ ya n pɛ-nɩ sǝbu-dala mʋrr-tɩle mʋ, yɩ a laan kɩ pipiu a na sǝbu-dala mʋrr-tɩle a wǝli da.› 23 O tu wʋm ma lǝr-o o wɩ: ‹Nmʋ kɩ cɩga, n jɩgɩ yawala, n yɩ tɩntʋŋ-ŋʋm. Nmʋ sɩɩnɩ n kɩ cɩga dɩ n na nii kʋlʋ fɩnfɩɩn a na kɩ n jɩŋa nɩ tɩn baŋa nɩ. Kʋntʋ, a laan wʋ́ pa n ta n nii a wǝǝnu zanzan baŋa nɩ. Nan ba sɩ dɩ́ kɩ wʋpolo daanɩ.›

24 Sǝbu-dala mʋrʋ dɩdʋa kam tu wʋm laan ma vu o ta dɩ o tu wʋm o wɩ: ‹Amʋ yuutu, a ye nɩ nmʋ laŋa dana. N yǝni n zagɩ mɩna yalʋ n tɩtɩ na wʋ dugi tɩn, yɩ n daarɩ n joŋi nyɔɔrɩ dɩlʋ na daɩ nmʋ tɩtʋŋa nyɩm tɩn. 25 Kʋntʋ ŋwaanɩ a kwarɩ fʋʋnɩ dɩ nmʋ, yɩ a kwe nmʋ sǝbu kʋm a vu a suli tɩga nɩ. Nan joori n joŋi n sǝbu kʋm.›

26 O tu wʋm ma ta dɩd-o o wɩ: ‹Nmʋ yɩ tɩntʋŋ-balɔrɔ mʋ, yɩ n jɩgɩ yawɔrɔ zanzan. Nmʋ na ye nɩ amʋ laŋa dana, yɩ a yǝni a zagɩ mɩna yalʋ a tɩtɩ na wʋ dugi tɩn, yɩ a lagɩ nyɔɔrɩ dɩlʋ na daɩ a tɩtʋŋa nyɩm tɩn, 27 kʋ ya maŋɩ sɩ nmʋ kwe a sǝbu kʋm n tiŋi bankɩ nɩ. Nmʋ ya na kɩ kʋntʋ, a ya wʋ́ ba a joŋi-kʋ dɩ nyɔɔrɩ. 28 Kʋntʋ tɩn, joŋi-na sǝbu-dala mʋrʋ dɩdʋa kam o tee nɩ á pa wʋlʋ na jɩgɩ sǝbu-dala mʋrr-fugǝ kam tɩn. 29 Bɛŋwaanɩ, nɔɔnʋ na maŋɩ o jɩgɩ woŋo, o ta wʋ́ joŋi kʋdoŋ o wǝli da sɩ kʋ tiini kʋ taa daga. Nɔɔnʋ wʋlʋ nan na maŋɩ o ba jɩgɩ kʋlʋkʋlʋ tɩn laan wʋ́ ba o ga kʋlʋ fɩnfɩɩn o ya na jɩgɩ tɩn dɩ mʋ. 30 Kʋ nan na yɩ tɩntʋŋ-kayaa kantʋ, ja-o-na á nuŋi á dɩ á yagɩ lim jǝgǝ nɩ, mɛ yaara na tiini ya wʋra yɩ nɔɔna keerǝ yɩ ba dʋnɩ ba nwa tɩn.›

Nabiin-bu wʋm na wʋ́ ba o di paarɩ yɩ o pɔɔrɩ nɔɔna daanɩ te tɩn

31 Nabiin-bu * wʋm nan na joori o ba dɩ o paarɩ-zulǝ yam, yɩ Wɛ malɛsɩ * sɩm maama tɔgɩ sɩ wʋ o tee nɩ, o laan wʋ́ ba o jǝni o paarɩ jangɔŋɔ kʋm baŋa nɩ. 32 Lʋgʋ baŋa dwi tiinǝ maama wʋ́ ba ba la daanɩ o yigǝ nɩ. O laan wʋ́ pɔɔrɩ-ba kuni bɩle, nɩ nayɩrʋ na pɔɔrɩ o peeni dɩ o bʋnɩ daanɩ te tɩn. 33 Oó pɔɔrɩ peeni sɩm o pa sɩ taa wʋ o jazɩm nɩ, yɩ o daarɩ o yagɩ bʋnɩ dɩm o jagwiǝ nɩ. 34 Nabiin-bu wʋm na yɩ pɛ kʋntʋ tɩn, o laan wʋ́ ta dɩ balʋ na wʋ o jazɩm nɩ tɩn o wɩ: ‹Abam balʋ a Ko Wɛ na kɩ lanyɩranɩ tɩn, á ba-na á tɔgɩ á di paarɩ dɩlʋ DƖ na maŋɩ DƖ tiŋi DƖ pa abam, kʋ na sɩŋɩ lʋgʋ pulim nɩ tɩn. 35 Bɛŋwaanɩ, kana dɛɛn jaanɩ amʋ, yɩ á pa-nɩ wʋdiu yɩ a di. Na-nyɔm dɛɛn jaanɩ-nɩ, yɩ á pa-nɩ na yɩ a nyɔ. A dɛɛn tu abam sam, yɩ á kɩ-nɩ voro lanyɩranɩ. 36 A dɛɛn ba jɩgɩ gɔrɔ sɩ a zʋ, yɩ á pa-nɩ gɔrɔ. A dɛɛn ba jɩgɩ yazurǝ, yɩ á ba á nii-nɩ. Ba dɛɛn kɩ-nɩ pɩɩna digǝ nɩ, yɩ á ba á nii-nɩ.›

37 Wɛ nɔn-ŋʋna bam laan wʋ́ zaŋɩ ba bwe-o ba nii: ‹Dɩ́ Yuutu, maŋa kɔɔ mʋ dɩbam nɛ kana jɩgɩ nmʋ yɩ dɩ́ pa-m wʋdiu yɩ n di, naa na-nyɔm jɩgɩ-m yɩ dɩ́ pa-m na yɩ n nyɔ? 38 Maŋa kɔɔ mʋ nmʋ tu dɩbam sam yɩ dɩ́ kɩ nmʋ voro, naa maŋa kɔɔ mʋ n ba jɩgɩ gɔrɔ yɩ dɩ́ pa-m gɔrɔ, 39 naa maŋa kɔɔ mʋ nmʋ ba jɩgɩ yazurǝ naa n wʋ pɩɩna digǝ nɩ yɩ dɩ́ ba dɩ́ nii-m?›

40 Pɛ wʋm laan wʋ́ lǝri o ta dɩ ba o wɩ: ‹A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, abam nan na kɩ kʋntʋ doŋ á ma á wǝli a nɔɔna bam tɩn, kʋ na maŋɩ kʋ yɩ wʋlʋ na tiini o muri ba maama wʋnɩ tɩn dɩ, kʋ yɩ amʋ mʋ á kɩ kʋntʋ.›

41 O laan ma wʋ́ daarɩ o ta dɩ balʋ na wʋ o jagwiǝ nɩ tɩn o wɩ: ‹Á ve daa a tee nɩ, sɩ abam mʋ yɩ balʋ Wɛ sɔɔla na wʋ á yuu nɩ tɩn. Kɛ-na á vu á zʋ mini dɩlʋ na ba dwe tɩn wʋ, Wɛ na maŋɩ DƖ tiŋi sɩ DƖ pa sʋtaanɩ * dɩ dɩ malɛsɩ sɩm tɩn. 42 Bɛŋwaanɩ, kana dɛɛn jaanɩ amʋ, yɩ á wʋ pɛ-nɩ wʋdiu sɩ a di. Na-nyɔm dɩ ma ja-nɩ, yɩ á wʋ pɛ-nɩ na sɩ a nyɔ. 43 A dɛɛn tu abam sam, yɩ á wʋ kɩ-nɩ voro. A dɛɛn ba jɩgɩ gɔrɔ, yɩ á wʋ pɛ-nɩ gɔrɔ sɩ a zʋ. A dɛɛn ba jɩgɩ yazurǝ, yɩ ba ta kwǝri ba kɩ-nɩ pɩɩna digǝ nɩ, yɩ á wʋ tu sɩ á nii-nɩ.›

44 Ba ma wʋ́ lǝri ba bwe-o ba wɩ: ‹Dɩ́ Yuutu, maŋa kɔɔ mʋ dɩbam kɩ nmʋ kʋntʋ? Maŋa kɔɔ mʋ dɩ́ nɛ kana dɩ na-nyɔm na jɩgɩ nmʋ, naa n na yɩ vǝru, naa n ba jɩgɩ gɔrɔ, naa n ba jɩgɩ yazurǝ, naa ba kɩ-m pɩɩna digǝ nɩ, yɩ dɩbam wʋ zǝni-m?› 45 O ma wʋ́ ta dɩ ba o wɩ: ‹A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, abam na vɩn sɩ á wǝli amʋ nɔɔna bam tɩn, kʋ na maŋɩ kʋ yɩ wʋlʋ na tiini o muri ba maama wʋnɩ tɩn dɩ, kʋ yɩ amʋ mʋ á vɩn sɩ á wǝli.›

46 Bantʋ laan wʋ́ kɛ ba vu cam dɩlʋ na bá fɔgɩ dɩ ti tɩn wʋnɩ. Kʋ daarɩ Wɛ nɔn-ŋʋna bam ma wʋ́ zʋ DƖ te ba na ŋwɩa kalʋ na ba ti tɩn.»

26

Zwifǝ bam yigǝ tiinǝ na kɩ ni daanɩ sɩ ba gʋ Zezi te tɩn

(Marɩkɩ 14:1-2, Luki 22:1-2, Zan 11:45-53)

Zezi dɛɛn na tagɩ wǝǝnu tɩm kʋntʋ maama o ti tɩn, o laan ma ta dɩ o karabiǝ bam o wɩ: «Abam ye sɩ kʋ daarɩ da yale mʋ sɩ Pakɩ * candiǝ kam yi, yɩ ba laan wʋ́ ja amʋ Nabiin-bu * wʋm ba kɩ dɩdɛɛra jɩa nɩ, sɩ ba pa-nɩ tʋʋn-dagara * baŋa nɩ ba gʋ.»

Zwifǝ nakwa bam dɩ ba kaanɩm yigǝ tiinǝ bam ma kikili daanɩ Kayifu sɔŋɔ nɩ. Wʋntʋ mʋ yɩ ba kaanɩm * yuutu. Ba ma banɩ daanɩ sɩ ba nii, ba na wʋ́ kɩ swan yalʋ ba ma ja Zezi ba gʋ tɩn. Ba na wʋra ba bwɛ kʋntʋ tɩn, ba ma ta ba wɩ: «Dɩ́ nan wʋ maŋɩ sɩ dɩ́ ja-o candiǝ kam maŋa nɩ, sɩ kʋʋ́ pa vuvugǝ jǝni nɔɔna bam tɩtarɩ nɩ.»

Kaanɩ wʋdoŋ na kɩ te o zuli Zezi tɩn

(Marɩkɩ 14:3-9, Zan 12:1-8)

Zezi dɛɛn maa wʋ Betani nɩ nɔɔnʋ wʋdoŋ sɔŋɔ nɩ, o yɩrɩ mʋ Simɔn. Wʋntʋ dɛɛn ya yɩ nanyɔŋɔ mʋ. Zezi na wʋra o di wʋdiu maŋa kalʋ tɩn, mʋ kaanɩ wʋdoŋ tu o te. O maa jɩgɩ kunkwǝlǝ ka na su dɩ tralɩ nugǝ kalʋ sǝbu na daga tɩn. O ma vu o lo nugǝ kam Zezi yuu nɩ sɩ o ma zul-o. Zezi karabiǝ bam na nɛ kʋntʋ tɩn, ba maa ba jɩgɩ wʋpolo. Ba maa tɛ ba wɩ: «Bɛɛ mʋ yɩ o ja nugǝ kam o cɔgɩ tɩntʋ? Dɩ́ ya wʋ́ wanɩ dɩ́ kwe-ka dɩ́ yǝgi sǝbu zanzan dɩ́ ma wǝli yinigǝ tiinǝ.»

10 Zezi ma lwarɩ ba na tɛ kʋlʋ tɩn, yɩ o ta dɩ ba o wɩ: «Bɛɛ mʋ yɩ á jɩgɩ kaanɩ wʋm á yaara? O na kɩ-nɩ zulǝ yalʋ tɩn yɩ kǝm-laa mʋ o kɩ-nɩ. 11 Kʋ nan na yɩ yinigǝ tiinǝ, bantʋ wʋra mʋ dɩ abam maŋa maama sɩ á taá zǝni-ba. Kʋ daarɩ amʋ nan bá ta wʋra dɩ abam maŋa maama. 12 Kaanɩ wʋm na logi nugǝ kam a yɩra nɩ tɩn, kʋ brɩ nɩ o wuuri o turi a yɩra yam mʋ, sɩ ba laan kwe-nɩ ba kɩ. 13 A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, ba na wʋ́ tɔɔlɩ amʋ kwǝr-ywǝŋǝ kam lʋgʋ baŋa je maama nɩ tɩn, baá ta kaanɩ wʋm kʋntʋ dɩ taanɩ sɩ ba taa guli o gulǝ.»

Zudasɩ na kɩ ni dɩ Zwifǝ yigǝ tiinǝ bam sɩ ba ja Zezi te tɩn

(Marɩkɩ 14:10-11, Luki 22:3-6)

14 Kʋntʋ kwaga nɩ, Zudasɩ Yiskarɩyo wʋlʋ na yɩ Zezi karabiǝ fugǝ-bale bam wʋ dɩdʋa tɩn laan ma zaŋɩ o vu Zwifǝ bam kaanɩm yigǝ tiinǝ bam te. 15 O ma bwe-ba o wɩ: «Abam wʋ́ pa amʋ bɛɛ mʋ, sɩ a brɩ abam cwǝŋǝ sɩ á ja Zezi?» Ba na ni kʋntʋ tɩn, ba ma sɛ sɩ ba pa-o sǝbu-dala fiintɔ. *f6 * 16 Kʋ na puli maŋa kam kʋntʋ nɩ tɩn, o laan ma kwaanɩ o beeri cwǝŋǝ sɩ o ja Zezi o kɩ ba jɩa nɩ.

Zezi na di Pakɩ candiǝ wʋdiu dɩ o karabiǝ bam te tɩn

(Marɩkɩ 14:12-26, Luki 22:7-23, Zan 13:21-30, 1 Korɛntɩ 11:23-25)

17 Kʋ ma ba kʋ yi dɛ dɩlʋ ba na puli sɩ ba di dɩpɛ dɩlʋ na ba jɩgɩ dabɩlɩ dɩ wʋnɩ tɩn. Zezi karabiǝ bam ma vu ba bwe-o ba wɩ: «Nmʋ lagɩ sɩ dɩ́ di Pakɩ * candiǝ kam jǝgǝ kɔɔ nɩ mʋ, sɩ dɩ́ vu dɩ́ ti woŋo maama yigǝ dɩ́ pa-m?»

18 O ma lǝri-ba o wɩ: «Zaŋɩ-na á vu tɩʋ kʋm wʋ nɔɔnʋ doŋ te, sɩ á ta dɩd-o nɩ: ‹Karanyɩna mʋ wɩ, o maŋa kam yiǝ. O nan lagɩ o tɔgɩ dɩ o karabiǝ bam o ba nmʋ sɔŋɔ mʋ, sɩ ba di Pakɩ candiǝ kam wʋdiu da.› »

19 O karabiǝ bam ma vu ba kɩ o na tagɩ kʋlʋ tɩn, yɩ ba kwɛ candiǝ kam wǝǝnu tɩm ba ti.

20 Tɩga ma ba ka yi. Zezi dɩ o karabiǝ fugǝ-bale bam laan ma jǝni sɩ ba di wʋdiu kʋm. 21 Ba na wʋra ba di tɩn, Zezi laan ma ta o wɩ: «A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, abam wʋ nɔɔnʋ dɩdʋa mʋ lagɩ o yǝgi amʋ o pa nɔɔna.»

22 Ba na ni kʋntʋ tɩn, ba wʋrʋ ma tiini tɩ cɔgɩ zanzan, yɩ ba puli sɩ ba taa bwe-o dɩdʋa dɩdʋa ba wɩ: «Amʋ Yuutu, kʋ yɩ amʋ mʋ na?»

23 O ma lǝri-ba o wɩ: «Nɔɔnʋ wʋlʋ na tɔgɩ dɩ amʋ o lu zʋŋa dɩdʋa wʋnɩ tɩn mʋ lagɩ o yǝgi amʋ o pa nɔɔna. 24 Kʋ nan maŋɩ sɩ amʋ Nabiin-bu * wʋm vu a tɩ, nɩ Wɛ tɔnɔ kʋm na maŋɩ kʋ brɩ a taanɩ te tɩn. Kʋ nan za wʋ́ ta yɩ lɛɛrʋ mʋ kʋ pa nɔɔnʋ wʋlʋ na wʋ́ yǝgi amʋ Nabiin-bu wʋm o pa tɩn. Ba ya na maŋɩ ba wʋ lʋgɩ nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ, kʋ ya wʋ́ ta gara.»

25 Zudasɩ wʋlʋ na lagɩ o yǝg-o o pa tɩn laan ma bwe-o o wɩ: «Karanyɩna, kʋ yɩ amʋ mʋ na?»

Zezi ma lǝr-o o wɩ: «Mʋ ka da n taga.»

26 Ba na wʋra ba di maŋa kalʋ tɩn, Zezi ma kwe dɩpɛ yɩ o kɩ Wɛ le dɩ ŋwaanɩ. O ma daarɩ o fɔ-dɩ o pa o karabiǝ bam yɩ o wɩ: «Joŋi-na á di, sɩ dɩntʋ yɩ a yɩra mʋ.»

27 O daa ma kwe tweeru biǝ sana dɩ zʋŋa, yɩ o kɩ Wɛ le tɩ ŋwaanɩ. O ma kwe o pa-ba yɩ o wɩ: «Abam maama joŋi-na á nyɔ. 28 Wo-nyɔɔrʋ tɩntʋ mʋ yɩ a jana kalʋ na lagɩ ka nuŋi ka duri sɩ ka ma vrɩ nɔɔna zanzan ba lwarɩm wʋnɩ tɩn. Kʋ maa brɩ nɩ Wɛ goni ni sɩ DƖ yagɩ nɔɔna lwarɩm DƖ ma cɛ-ba amʋ jana kam ŋwaanɩ. 29 Taá ye-na nɩ, a daa bá nyɔ wo-nyɔɔrʋ tɩntʋ, sɩ kʋ taa ve maŋa kam abam na wʋ́ tɔgɩ dɩ amʋ á jǝni amʋ Ko Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ, sɩ dɩ́ daa nyɔ daanɩ.»

30 Ba laan ma leeni ba zuli Wɛ, yɩ ba daarɩ ba nuŋi ba vu Olivi piu yuu.

Zezi na wuuri o brɩ Pɩyɛɛrɩ na wʋ́ vɩ-o te tɩn

(Marɩkɩ 14:27-31, Luki 22:31-34, Zan 13:36-38)

31 Zezi laan ma ta dɩ ba o wɩ: «Tɩtɩɩ dɩntʋ tɩtɩ nɔ́ɔ mʋ abam maama wʋ́ joori amʋ kwaga nɩ, nɩ Wɛ tɔnɔ kʋm na maŋɩ kʋ brɩ te tɩn. Wɛ dɛɛn tagɩ DƖ wɩ:

‹Aá pa ba gʋ nayɩrʋ wʋm,

yɩ o peeni sɩm maama jagɩ.›

32 Kʋ daarɩ, Wɛ na joori DƖ bi-nɩ, aá da yigǝ a vu a taa cǝgi abam Galile nɩ.»

33 Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, Pɩyɛɛrɩ ma ta dɩd-o o wɩ: «Nɔɔna bam maama na maŋɩ ba joori nmʋ kwaga nɩ, amʋ bá fɔgɩ a joori nmʋ kwaga nɩ.»

34 Zezi ma ta lǝr-o o wɩ: «A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ nmʋ sɩ, tɩtɩɩ dɩntʋ tɩtɩ nɔ́ɔ mʋ, kʋ na wʋ́ loori sɩ cɩbwɩʋ keeri tɩn, nmʋ wʋ́ fʋ kuni bɩtɔ nɩ n yǝri amʋ.»

35 Pɩyɛɛrɩ laan ma ta dɩd-o o wɩ: «A brɩ a bá fʋ nɩ a yǝri nmʋ, kʋ na maŋɩ kʋ yɩ ba na lagɩ ba gʋ amʋ dɩ nmʋ maama dɩ.»

Zezi karabiǝ bam maama dɩ ma ta kʋntʋ doŋ.

Zezi na cɛ dɩ Wɛ-loro te tɩn

(Marɩkɩ 14:32-42, Luki 22:39-46)

36 Zezi laan ma zaŋɩ o tɔgɩ dɩ o karabiǝ bam o vu jǝgǝ kadoŋ, gaarɩ na wʋra yɩ ba bǝ-ka nɩ Jesemanɩ tɩn. O ma ta dɩ ba o wɩ: «Á taá je yo, sɩ a vu daa a warɩ Wɛ sɩ a ba.» 37 O ma pa Pɩyɛɛrɩ dɩ Zebede biǝ bale bam tɔg-o ba vu. O wʋ ma tiini kʋ cɔgɩ yɩ o bɩcarɩ di. 38 O ma ta dɩ ba o wɩ: «A wʋ mʋ tiini kʋ cɔgɩ sɩ kʋ yi a tʋʋnɩ. Á nan zɩgɩ-na yo, á taá kogili-nɩ sɩ á warɩ Wɛ, sɩ á yɩ zaŋɩ á dɔ.»

39 O laan ma fʋfɔ o vu daa. O ma vi o yigǝ tɩga nɩ o wʋra o loori Wɛ yɩ o wɩ: «Amʋ Ko, kʋ na waɩ, sɩ n pa cam dɩlʋ na lagɩ dɩ ba amʋ baŋa nɩ tɩn kɛ. Nmʋ nan kɩ te na yi nmʋ wʋbʋŋa tɩn, sɩ n yɩ kɩ amʋ wʋbʋŋa na lagɩ kʋlʋ tɩn.»

40 O na loori Wɛ o ti tɩn, o ma joori o vu o karabiǝ batɔ bam te. O ma na nɩ ba tigi ba dɔa. O ma zaŋɩ-ba, yɩ o ta dɩ Pɩyɛɛrɩ o wɩ: «Bɛɛ mʋ yɩ abam warɩ sɩ á kogili amʋ, sɩ á yɩ zaŋɩ á dɔ sɩ kʋ yi mɩmaŋa fɩnfɩɩn dɩ? 41 Fɔgɩ-na á yɩrɩ á tɩtɩ sɩ á taá loori Wɛ, sɩ á yɩ tʋ maŋɩm dɩm maŋa nɩ. Bɛŋwaanɩ nanzwǝnǝ wʋbʋŋa lagɩ sɩ ya sɛ Baŋa-Wɛ, yɩ o yɩra laan bwǝnǝ.»

42 Zezi daa ma joori o vu daa, yɩ o loori Wɛ o wɩ: «Amʋ Ko, cam dɩntʋ na bá wanɩ dɩ lɩ amʋ baŋa nɩ dɩ yagɩ, yɩ a na maŋɩ sɩ a zʋ dɩ wʋ mʋ, amʋ ta sɛ sɩ kʋ kɩ nmʋ wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn.» 43 O daa ma joori o vu o na nɩ ba ta tigi ba dɔa, dɔɔm na tiini dɩ waɩ-ba tɩn ŋwaanɩ. 44 O ma yagɩ-ba, yɩ o joori o vu daa o daa ta loori Wɛ o kɩ kuni bɩtɔ, nɩ o ya na maŋɩ o ta kʋlʋ tɩn. 45 O daa ma joori o vu o karabiǝ bam te, yɩ o ta dɩ ba o wɩ: «Á ta tigi á dɔ mʋ na? Nii-na! Maŋa kam yiǝ, sɩ ba ja amʋ Nabiin-bu * wʋm ba kɩ nɔn-balwaarʋ jɩa nɩ. 46 Zaŋɩ-na sɩ dɩ́ vu. Nɔɔnʋ wʋlʋ na lagɩ o yǝgi-nɩ o pa tɩn maa bɩɩna.»

Ba na jaanɩ Zezi te tɩn

(Marɩkɩ 14:43-50, Luki 22:47-53, Zan 18:3-12)

47 Zezi ta na wʋra o ŋɔɔnɩ kʋntʋ tɩn, mʋ Zudasɩ wʋlʋ na yɩ o karabiǝ fugǝ-bale bam wʋ dɩdʋa tɩn tu o yi o te, yɩ nɔn-kɔgɔ zanzan tɔgɩ dɩd-o kʋ ba, yɩ ba ze sʋ-lwaanʋ dɩ da-lwaanʋ. Kʋ yɩ Zwifǝ nakwa bam dɩ ba kaanɩm yigǝ tiinǝ bam mʋ tʋŋɩ-ba. 48 Zudasɩ ya maŋɩ o pa kɔgɔ kʋm lwarɩ nɩ, o na ve o kukwǝri nɔɔnʋ wʋlʋ tɩn, sɩ ba ja kʋntʋ tu.

49 O laan ma yɔɔrɩ o yi Zezi te o jɔɔn-o yɩ o wɩ: «Karanyɩna, dɩnle», yɩ o daarɩ o kukwǝr-o. 50 Zezi ma ta dɩd-o o wɩ: «Amʋ ciloŋ, nmʋ na tu sɩ n kɩ kʋlʋ tɩn, kɩ-kʋ lɩla.»

Nɔɔna bam laan ma yi ba ja Zezi. 51 Nɔɔna balʋ na maŋɩ ba wʋ Zezi tee nɩ tɩn dɩdʋa ma lɩ o sʋgʋ o ma zagɩ kaanɩm yuutu wʋm tɩntʋŋnʋ zwɛ o go. 52 Zezi ma ta dɩd-o o wɩ: «Joori n sɩn n sʋgʋ kʋm kʋ polo nɩ, sɩ nɔɔnʋ wʋlʋ maama na soe jara dɩ sʋgʋ tɩn, sʋgʋ mʋ wʋ́ gʋ kʋ tu. 53 Nmʋ yǝri nɩ, a ya na lagɩ zǝnǝ, a ya wʋ́ ta dɩ a Ko Wɛ, yɩ o da o tʋŋɩ malɛsɩ * kɔgɔ kuni fugǝ-bɩle, sɩ sɩ ba sɩ wǝli-nɩ na? 54 Amʋ nan ya na kɩ kʋntʋ, Wɛ tɔnɔ kʋm na brɩ nɩ kʋ maŋɩ sɩ kʋ kɩ amʋ te tɩn daa wʋ́ wanɩ kʋ kɩ na?»

55 Zezi laan ma bwe kɔgɔ kʋm o wɩ: «Abam na kwe sʋ-lwaanʋ dɩ da-lwaanʋ á ba sɩ á ja amʋ tɩn, a yɩ ŋwɩɩnʋ mʋ na? Dɛ maama a yǝni a je Wɛ-di-kamunu kʋm wʋnɩ a brɩ nɔɔna, yɩ á wʋ jaanɩ-nɩ. 56 Kʋntʋ maama nan kɩ, sɩ kʋ pa faŋa faŋa Wɛ nijoŋnǝ bam na pʋpʋnɩ kʋlʋ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ tɩn mʋ ba kʋ sɩɩnɩ kʋ kɩ.»

Zezi karabiǝ bam na ni kʋntʋ tɩn, ba ma duri ba viiri ba daar-o.

Ba na di Zezi taanɩ te tɩn

(Marɩkɩ 14:53-65, Luki 22:54-55, 63-71, Zan 18:13-14, 19-24)

57 Nɔɔna balʋ na tu ba ja Zezi tɩn ma ja-o ba vu ba kaanɩm * yuutu Kayifu sɔŋɔ, mɛ Zwifǝ cullu karanyɩna tiinǝ dɩ ba nakwa bam na maŋɩ ba kikili da tɩn. 58 Pɩyɛɛrɩ ma dalɩ o tɔgɩ ba kwaga, o da o vu o yi kaanɩm yuutu wʋm sɔŋɔ. O ma zʋ o jǝni sɔŋɔ kʋm tɩntʋŋna bam tee nɩ, sɩ o nii kʋlʋ na lagɩ kʋ kɩ Zezi tɩn. 59 Zwifǝ kaanɩm yigǝ tiinǝ bam dɩ ba sarɩya-dirǝ nakwa bam maama maa kwaanɩ sɩ ba na nɔɔna balʋ na wʋ́ fɔ vwan ba pa Zezi tɩn, sɩ kʋ brɩ nɩ kʋ maŋɩ sɩ ba gʋ-o. 60 Nɔɔna zanzan ma zaŋɩ ba fɔ vwan ba pa-o, yɩ ba daa ta wʋ wanɩ ba na kʋlʋ na brɩ nɩ kʋ maŋɩ sɩ ba gʋ-o tɩn. Kʋ kwaga seeni mʋ nɔɔna bale zaŋɩ ba ba, yɩ ba ta ba wɩ: 61 «Nɔɔnʋ wʋntʋ tagɩ o wɩ, wʋm wʋ́ wanɩ o magɩ dɩbam Wɛ-di-kamunu * kʋm maama o dɩ tɩga nɩ, yɩ o joori o ma da yatɔ o lɔ-ka.»

62 Kaanɩm yuutu wʋm na ni kʋntʋ tɩn, o laan ma zaŋɩ o bwe Zezi o wɩ: «Nɔɔna bantʋ na tagɩ kʋlʋ ba pa nmʋ tɩn, nmʋ ba jɩgɩ taanɩ sɩ n lǝri na?» 63 Zezi maa cɩm. Kaanɩm yuutu wʋm laan ma ta dɩd-o o wɩ: «Kwarɩ Ŋwɩa Tu Baŋa-Wɛ fʋʋnɩ, sɩ n ta n brɩ dɩbam, nmʋ yɩ Wɛ Bu Krisi * wʋm DƖ na tʋŋɩ tɩn mʋ na?»

64 Zezi ma lǝr-o o wɩ: «Mʋ ka da n taga. Amʋ nan lagɩ a ta dɩ abam nɩ, abam wʋ́ ba á na Nabiin-bu * wʋm o na je Dam-fɔrɔ Tu Baŋa-Wɛ jazɩm nɩ, yɩ á ta wʋ́ daarɩ á na-o o na nuŋi Wɛ-sɔŋɔ nɩ o maa bɩɩnɩ kunkwǝǝnu wʋnɩ.»

65 Kaanɩm yuutu wʋm na ni kʋntʋ tɩn, o ma zaŋɩ o kaarɩ o tɩtɩ gɔrɔ, sɩ kʋ brɩ nɩ o wʋ tiini kʋ cɔgɩ dɩ Zezi taanɩ dɩm. O ma ta o wɩ: «Nii-na, o ŋɔɔnɩ o twɩ Wɛ mʋ, o paɩ o dɩ Wɛ ma daanɩ mʋ. Dɩ́ daa ba lagɩ maana tiinǝ sɩ ba ŋɔɔnɩ o taanɩ dɩm. Abam maama maŋɩ á ni, o na ŋɔɔnɩ o twɩ Wɛ te. 66 Kʋntʋ tɩn, abam wɩ bɛɛ mʋ?»

Ba ma lǝr-o ba wɩ: «O maŋɩ sɩ ba gʋ-o mʋ.»

67 Ba laan ma twɩ lileeru ba yagɩ o yiǝ nɩ, yɩ ba mag-o lanyɩranɩ. Badaara ma lɔ o pʋpwaanʋ, 68 yɩ ba wɩ: «Nmʋ na yɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn, sɩ n lwarɩ n brɩ dɩbam wʋlʋ na magɩ-m tɩn.»

Pɩyɛɛrɩ na sɩɩnɩ o vɩn Zezi te tɩn

(Marɩkɩ 14:66-72, Luki 22:56-62, Zan 18:15-18, 25-27)

69 Kantʋ maŋa kam nɩ Pɩyɛɛrɩ maa je kʋnkɔlɔ kʋm wʋnɩ. Kaanɩm yuutu wʋm sɔŋɔ tɩntʋŋ-kana ma vu o te, yɩ o ta dɩd-o o wɩ: «Nmʋ dɩ tɔgɩ dɩ Zezi, Galile tu wʋm mʋ.»

70 Pɩyɛɛrɩ ma fʋ ba maama yigǝ nɩ o wɩ: «A yǝri woŋo kʋlʋ nmʋ na tɛ tɩn.» 71 O ma zaŋɩ o nuŋi mancoŋo ni. Tɩntʋŋ-kana kadoŋ dɩ daa ma na-o, yɩ o ta dɩ nɔɔna balʋ na wʋra tɩn o wɩ: «Nɔɔnʋ wʋntʋ tɔgɩ dɩ Nazarɛtɩ tu Zezi mʋ.»

72 Pɩyɛɛrɩ ma du durǝ, yɩ o ta fʋ o wɩ: «A brɩ a yǝri nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ.»

73 Kʋ na kɩ fɩɩn tɩn, nɔɔna badonnǝ ma vu ba ta dɩ Pɩyɛɛrɩ ba wɩ: «Nmʋ sɩɩnɩ n yɩ ba kɔgɔ kʋm wʋ nɔɔnʋ dɩdʋa mʋ. Nmʋ ŋwaŋa kam mʋ brɩ nɩ n sɩɩnɩ n nuŋi dáanɩ mʋ.»

74 O laan ma sɔɔlɩ o pa o tɩtɩ, sɩ kʋ brɩ nɩ o taanɩ dɩm yɩ cɩga, yɩ o wɩ: «A brɩ a yǝri nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ.»

O na tagɩ kʋntʋ tɩn, cɩbwɩʋ laan ma da kʋ keeri. 75 Pɩyɛɛrɩ laan ma guli Zezi ya na tagɩ kʋlʋ dɩd-o o wɩ: «Kʋ na wʋ́ loori sɩ cɩbwɩʋ keeri tɩn, nmʋ wʋ́ fʋ kuni bɩtɔ nɩ n yǝri amʋ.» O na guli kʋntʋ tɩn, o laan ma nuŋi, yɩ o tiini o keeri zanzan.

27

Ba na jaanɩ Zezi ba vu Pilatɩ te te tɩn

(Marɩkɩ 15:1, Luki 23:1-2, Zan 18:28-32)

Tɩga na tu ka pʋʋrɩ tɩtɩɩtɩ tɩn, Zwifǝ kaanɩm yigǝ tiinǝ bam dɩ ba tɩʋ kʋm nakwa bam maama ma kɩ ni daanɩ, sɩ ba pa ba gʋ Zezi. Ba ma ja-o ba vɔ, yɩ ba ja-o ba vu ba kɩ gʋvɩrma tu Pilatɩ jɩŋa nɩ.

Zudasɩ na gʋ o tɩtɩ te tɩn

(Tɩtʋŋa Tɔnɔ 1:18-19)

Zudasɩ wʋlʋ na yǝgi Zezi o pa nɔɔna bam tɩn na lwarɩ nɩ ba di o sarɩya yɩ ba lagɩ ba gʋ-o tɩn, o wʋ laan ma cɔgɩ dɩ o na kɩ kʋlʋ tɩn, yɩ o joori o kwe sǝbu-dala fiintɔ kʋm, sɩ o pa kaanɩm yigǝ tiinǝ bam dɩ nakwa bam. O ma ta dɩ ba o wɩ: «Amʋ kɩ wo-balɔrɔ, dɩ a na yǝgi nɔɔnʋ wʋlʋ na wʋ kɩ kʋlʋkʋlʋ tɩn a pa abam yɩ ba lagɩ ba gʋ-o tɩn.»

Ba ma lǝr-o ba wɩ: «Dɩbam yigǝ tǝrǝ, kʋ tɔgɩ dɩ n tɩtɩ.»

O laan ma kwe sǝbu kʋm o vu o dɩ o yagɩ Wɛ-di-kamunu kʋm wʋnɩ, yɩ o daarɩ o vu o kuuri ŋʋna o tɩ.

Kaanɩm yigǝ tiinǝ bam dɛɛn ma kwe sǝbu kʋm yɩ ba wɩ: «Sǝbu kʋntʋ yɩ jana nyɩm mʋ, kʋ culǝ sɩ dɩ́ gwaanɩ-kʋ Wɛ-digǝ sǝbiǝ bam wʋnɩ.»

Ba ma bwɛ daanɩ, yɩ ba ma-kʋ ba yǝgi tɩga kadoŋ, ka yɩrɩ mʋ ‹Kamɔ-mɔrʋ tɩga›, yɩ ba ma kɩ vǝrǝ yibeelǝ jǝgǝ. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ nɔɔna jɩgɩ jǝgǝ kam kʋntʋ ba ma bǝ nɩ ‹Jana tɩga›, sɩ kʋ ba kʋ yi zɩm.

9-10 Kʋntʋ ma pa Wɛ nijoŋnu Zeremi dɛɛn na tagɩ kʋlʋ faŋa faŋa tɩn ba sɩɩnɩ kʋ kɩ. O dɛɛn tagɩ o wɩ: «Ba kwe sǝbu-dala fiintɔ mʋ, ba ma yǝgi kamɔ-mɔrʋ tɩga kam, nɩ Baŋa-Wɛ dɛɛn na pɛ-nɩ ni, sɩ a ta te tɩn. Kʋ maa yɩ sǝbu kʋlʋ Yisɩrayɛlɩ dwi tiinǝ bam na sɛ sɩ ba ma yǝgi nɔɔnʋ wʋm tɩn mʋ.»

Pilatɩ na bwe Zezi taanɩ te tɩn

(Marɩkɩ 15:2-15, Luki 23:3-5, 13-25, Zan 18:33-19:16)

11 Zezi ma zaŋɩ o zɩgɩ gʋvɩrma tu Pilatɩ yigǝ nɩ. Gʋvɩrma tu wʋm ma bwe-o o wɩ: «Nmʋ mʋ yɩ Zwifǝ bam pɛ wʋm na?»

Zezi ma lǝr-o o wɩ: «Mʋ ka da n taga.»

12 Kʋ daarɩ Zwifǝ kaanɩm yigǝ tiinǝ bam dɩ ba nakwa bam na ŋɔɔnɩ taanɩ dɩlʋ maama ba pa-o tɩn, o wʋ lǝri kʋlʋkʋlʋ. 13 Pilatɩ ma ta dɩd-o o wɩ: «Nmʋ wʋ ni ba na ŋɔɔnɩ kʋlʋ maama ba pa nmʋ tɩn na?»

14 Zezi ma wʋ sɛ sɩ o lǝri ba taanɩ dɩm dɩlʋdɩlʋ. Kʋ ma pa gʋvɩrma tu wʋm tiini o yɩ yǝǝu dɩd-o.

15 Bɩm maama Pakɩ candiǝ kam maŋa na yǝni ka yi, gʋvɩrma tu wʋm yǝni o lɩ pɩɩnʋ dɩdʋa mʋ o pa nɔn-kɔgɔ kʋm, nɩnɛɛnɩ bantʋ na lagɩ wʋlʋ tɩn. 16 Kantʋ maŋa kam nɩ pɩɩnʋ wʋdoŋ maa wʋra, o yɩrɩ mʋ Barabasɩ. Nɔɔna maama dɛɛn ye o kǝm-balwaarʋ tɩm ni nɩ. 17 Nɔɔna bam na tu ba la daanɩ tɩn, Pilatɩ ma bwe-ba o wɩ: «Abam lagɩ sɩ a yagɩ bantʋ wɔɔ mʋ a pa abam? Kʋ yɩ Barabasɩ mʋ naa Zezi wʋlʋ ba na bǝ-o nɩ Krisi tɩn mʋ?» 18 O dɛɛn bwe-ba kʋntʋ, bɛŋwaanɩ o ye nɩ, kʋ yɩ wʋ-gʋrʋ ŋwaanɩ mʋ ba jaanɩ Zezi ba kɩ o jɩŋa nɩ.

19 Pilatɩ na je sarɩya dim jǝgǝ kam nɩ tɩn, o kaanɩ ma tʋŋɩ ni o pa-o o wɩ: «Yɩ zaŋɩ n kɩ nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ kʋlʋkʋlʋ, o na jɩgɩ cɩga tɩn ŋwaanɩ. Bɛŋwaanɩ tɩtɩɩ dɩntʋ nɩ amʋ tiini a na yaara zanzan dɩ nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ dɩndwɩa wʋnɩ.»

20 Zwifǝ kaanɩm yigǝ tiinǝ bam dɩ ba nakwa bam ma sʋgɩ nɔn-kɔgɔ kʋm, sɩ ba ta dɩ Pilatɩ nɩ, o yagɩ Barabasɩ o pa-ba, sɩ o daarɩ o pa ba gʋ Zezi. 21 Pilatɩ daa ma joori o bwe-ba o wɩ: «Nɔɔna bantʋ bale wʋnɩ, abam lagɩ sɩ a yagɩ wɔɔ mʋ a pa abam?»

Ba ma lǝr-o ba wɩ: «Barabasɩ.»

22 Pilatɩ laan ma bwe-ba o wɩ: «Sɩ kʋ na yɩ Zezi wʋlʋ ba na bǝ-o nɩ Krisi tɩn, abam wɩ a kɩ-o ta mʋ?»

Ba maama ma ta dɩd-o ba wɩ: «Pa-o tʋʋn-dagara * baŋa nɩ n gʋ.»

23 O ma joori o bwe-ba o wɩ: «Wʋntʋ kɩ bɛɛ mʋ o cɔgɩ?»

Ba laan ma tiini ba kaasɩ baŋa baŋa ba wɩ: «Pa-o tʋʋn-dagara baŋa nɩ n gʋ.»

24 Pilatɩ ma lwarɩ nɩ kʋ ba jɩgɩ kuri sɩ o taa ŋɔɔnɩ taan taan, kʋ na lagɩ kʋ ja bʋbwaka kʋ ba tɩn ŋwaanɩ. O ma joŋi na o ma san o jɩa nɔn-kɔgɔ kʋm maama yigǝ nɩ, yɩ o wɩ: «A yigǝ tɔgɩ ka tǝri nɔɔnʋ wʋntʋ tʋʋnɩ dɩm wʋnɩ. Kʋ yɩ abam yigǝ mʋ.»

25 Nɔn-kɔgɔ kʋm maama ma lǝr-o ba wɩ: «Yagɩ sɩ o tʋʋnɩ dɩm caa taa tɔgɩ dɩbam dɩ dɩ́ biǝ.»

26 O laan ma yagɩ Barabasɩ o pa-ba. O ma daarɩ o pa ba magɩ Zezi, yɩ o pa-ba cwǝŋǝ sɩ ba ja-o ba vu ba pa tʋʋn-dagara baŋa nɩ ba gʋ.

Ba na jaanɩ Zezi ba vu ba pa tʋʋn-dagara baŋa nɩ te tɩn

(Marɩkɩ 15:16-41, Luki 23:26-49, Zan 19:2-3, 17-30)

27 Gʋvɩrma tu wʋm pamaŋna bam laan ma ja Zezi ba vu ba zʋ o sɔŋɔ kʋm kʋnkɔlɔ. Pamaŋna kɔgɔ kʋm maama ma gilim-o da. 28 Ba ma lɩ o gwaarʋ tɩm, yɩ ba daarɩ ba zʋ-o gwar-sʋŋʋ. 29 Ba ma sɔ sabarɩ yipugǝ ba pu o yuu nɩ. Ba ma kwe miu ba ma ji nacǝgǝ ba kɩ o jazɩm nɩ. Ba laan ma yáal-o ba mwana, yɩ ba ve ba kuni doonǝ o yigǝ nɩ, yɩ ba tɛ ba wɩ: «Zwifǝ bam pɛ, dɩnle.» 30 Ba ma daarɩ ba twɩ lileeru ba yagɩ o yɩra nɩ, yɩ ba jɩgɩ miu kʋm ba lɔɛ o yuu nɩ.

31 Ba na mwan-o ba ti tɩn, ba laan ma lɩ gwar-sʋŋʋ kʋm, yɩ ba daarɩ ba joori ba zʋ-o o tɩtɩ gwaarʋ tɩm. Ba laan ma ja-o ba nuŋi ba vu sɩ ba pa-o tʋʋn-dagara * baŋa nɩ.

32 Ba na jɩg-o ba maa kɛ tɩn, ba ma jeeri nɔɔnʋ wʋdoŋ, o yɩrɩ mʋ Simɔn o nuŋi Sirɛɛnɩ mʋ. Pamaŋna bam ma fɩ-o ba pa o joŋi tʋʋn-dagara kam o zɩŋɩ sɩ ba vu. 33 Ba maama ma vu ba yi jǝgǝ kadoŋ ba na bǝ sɩ ‹Goligota› tɩn. Yɩrɩ dɩm kʋntʋ kuri mʋ ‹Yukol-pʋa piu›. 34 Ba na yi da tɩn, ba ma kɩ sana ba gwaanɩ dɩ liri sɩlʋ ni na cana tɩn ba pa Zezi sɩ o nyɔ. O ma laŋɩ o nii, yɩ o wʋ sɛ sɩ o nyɔ.

35 Ba laan ma ja-o ba pa tʋʋn-dagara kam baŋa nɩ. Ba na pag-o kʋntʋ tɩn, ba ma kwe o gwaarʋ tɩm sɩ ba maŋɩ-tɩ ba pa daanɩ. Ba ma ta jɔrɔ sɩ ba nii, wɔɔ mʋ wʋ́ twǝri kʋlʋ o na lagɩ tɩn. 36 Ba laan ma je da ba yɩr-o.

37 Ba dɛɛn ma tanɩ tɔnɔ dagara kam yɩra nɩ Zezi yuu baŋa nɩ, sɩ kʋ brɩ kʋlʋ o na kɩ o cɔgɩ yɩ ba gʋ-o tɩn. Ba dɛɛn pʋpʋnɩ ba wɩ:

«Wʋntʋ yɩ Zezi wʋlʋ na yɩ Zwifǝ bam pɛ tɩn mʋ.»

38 Ba ma daarɩ ba ja ŋwɩɩna bale ba pa dagarɩ sɩdonnǝ baŋa nɩ. Ba ma cwi dɩdʋa Zezi jazɩm nɩ. Wʋwʋm maa wʋ o jagwiǝ nɩ. 39 Nɔɔna balʋ na tɔgɩ da ba kɛ tɩn maa niǝ, yɩ ba gɔgɩsɩ ba yuni yɩ ba twɩ-o. Ba maa yáal-o, 40 yɩ ba wɩ: «Nmʋ ya na bʋŋɩ sɩ n cɔgɩ Wɛ-di-kamunu * kʋm n dɩ tɩga nɩ sɩ n daarɩ n ma da yatɔ n joori n fɔgɩ n lɔ-ka tɩn, nmʋ na sɩɩnɩ n yɩ Baŋa-Wɛ Bu, sɩ n laan vrɩ n tɩtɩ, n tu dagara kam yuu nɩ sɩ dɩ́ nii.»

41 Zwifǝ nakwa bam dɩ ba kaanɩm yigǝ tiinǝ dɩ ba cullu karanyɩna tiinǝ bam dɩ maa twɩ-o ba mwana, yɩ ba tɛ daanɩ ba wɩ: 42 «O yǝni o vrɩ nɔɔna badonnǝ ŋwɩa, yɩ o laan warɩ o tɩtɩ ŋwɩa o vrɩ. O maa brɩ nɩ o yɩ Yisɩrayɛlɩ * dwi tiinǝ pɛ mʋ. O laan nan tu dagara kam yuu nɩ lele sɩ dɩ́ nii, sɩ dɩ́ wʋ́ ba dɩ́ sɩɩnɩ dɩ́ sɛ-o. 43 O ta brɩ nɩ o tɩɩgɩ Wɛ, yɩ o tɛ sɩ o yɩ Wɛ Bu mʋ. Kʋntʋ, Wɛ na sɩɩnɩ DƖ lag-o, sɩ DƖ laan joŋ-o DƖ yagɩ.»

44 Ŋwɩɩna balʋ ba na pagɩ dagarɩ sɩm baŋa nɩ ba wǝli da tɩn dɩ maa jɩg-o ba twɩ kʋntʋ doŋ.

45 Kʋ ma vu kʋ yi maŋa kam wɛ na tu dɩ yi yuparɩ baŋa nɩ tɩn. Lʋgʋ kʋm maama ma ba kʋ ji lim kʋ vu kʋ yi wɛ-gunim maŋa nɩ, 46 kʋ kɩ nɩnɛɛnɩ luu batɔ mʋ te. Maŋa kam kʋntʋ nɩ Zezi laan ma kaasɩ baŋa baŋa dɩ kwǝr-dɩa o wɩ: «Eli, Eli, lɛma sabakɩtani?» Taanɩ dɩntʋ kuri mʋ: «Amʋ Wɛ, amʋ Wɛ, bɛɛ mʋ kɩ yɩ n yagɩ amʋ?»

47 Nɔɔna balʋ na zɩgɩ da yɩ ba ni taanɩ dɩm tɩn ma bʋŋɩ nɩ, o bǝ Eli * mʋ sɩ o ba. 48 Ba dɩdʋa ma kɩ lɩla o duri o vu o kwe sɩpɔɔ. O ma dɩ-kʋ sa-nywana wʋnɩ, yɩ o daarɩ o kɩ-kʋ miu ni nɩ, o vu o te o pa Zezi sɩ o nyɔ. 49 Nɔɔna badaara bam na nɛ kʋntʋ tɩn, ba maa wɩ: «Yagɩ sɩ dɩ́ cǝgi dɩ́ nii, Eli wʋ́ ba o joŋ-o o yagɩ na?»

50 Zezi daa ma joori o kaasɩ dɩ kwǝr-dɩa baŋa baŋa. O laan ma pa o siun ti.

51 Zezi na tɩgɩ kʋntʋ tɩn, gɔrɔ kʋlʋ ba na lǝgi ba ma cɩ Wɛ-di-laa * kʋm tɩn ma kaarɩ bɩle, kʋ zɩgɩ baŋa nɩ kʋ tu kʋ kwaarɩ kʋ kuri. Tɩga kam maa sisiŋǝ, yɩ pulwaarʋ bagɩ tɩ yarɩ. 52 Yibeelǝ yam ma puri. Kʋ daarɩ Wɛ nɔn-ŋʋna balʋ ya na tɩgɩ tɩn zanzan ma joori ba bi ba yagɩ tʋʋnɩ, 53 yɩ ba nuŋi ba yibeelǝ wʋnɩ, maŋa kalʋ Zezi tɩtɩ na tu o bi o yagɩ tʋʋnɩ tɩn kwaga nɩ. Bantʋ laan ma vu ba zʋ Wɛ tɩtɩ tɩʋ Zeruzalɛm wʋ ba pa nɔɔna zanzan na-ba.

54 Pamaŋna bam yigǝ tu wʋm dɩ o nɔɔna balʋ na wʋra ba yɩrɩ Zezi tɩn ma na tɩga kam sisiŋim dɩm, dɩ kʋlʋ maama na kɩ tɩn. Fʋʋnɩ ma tiini dɩ zʋ-ba, yɩ ba tɛ ba wɩ: «Nɔɔnʋ wʋntʋ ya sɩɩnɩ o yɩ Baŋa-Wɛ Bu mʋ.»

55 Kaana zanzan dɩ tɔgɩ ba wʋra, ba ma zɩgɩ yigǝ yigǝ yɩ ba niǝ. Bantʋ dɛɛn ya tɔgɩ dɩ Zezi mʋ ba nuŋi Galile ba ba, yɩ ba yǝni ba tɔgɩ ba zǝn-o. 56 Mari wʋlʋ na nuŋi Magɩdala tɩn dɛɛn tɔgɩ o wʋ kaana bam kʋntʋ wʋnɩ, dɩdaanɩ Mari wʋlʋ na yɩ Zakɩ dɩ Zʋzɛfʋ nu tɩn, kʋ wǝli dɩ Zebede biǝ bam nu.

Ba na kɩ Zezi bɔɔnɩ wʋnɩ te tɩn

(Marɩkɩ 15:42-47, Luki 23:50-56, Zan 19:38-42)

57 Nɔɔnʋ wʋdoŋ dɛɛn mʋ wʋra, o yɩrɩ mʋ Zʋzɛfʋ, o na nuŋi Arimatɩ, yɩ o kwǝri o yɩ nadum. Wʋntʋ dɩ dɛɛn yɩ Zezi karabu mʋ. Tɩga dɛɛn na lagɩ ka yi tɩn, 58 o ma zaŋɩ o vu Pilatɩ te, sɩ o loor-o cwǝŋǝ sɩ o vu o kwe Zezi yɩra yam o kɩ. Pilatɩ ma sɛ, yɩ o pa ni sɩ ba kwe Zezi yɩra yam ba pa-o. 59 Zʋzɛfʋ laan ma vu o kwe Zezi yɩra yam o pipiri-ya dɩ gar-jalɩ dɩlʋ na lana tɩn. 60 Ba ma daarɩ ba kwe-ya ba ja vu ba tiŋi piu bɔɔnɩ wʋnɩ. Dɩntʋ maŋɩ dɩ yɩ o tɩtɩ nyɩm mʋ, ba dɛɛn lugi-dɩ piu yɩra nɩ mʋ. Dɩ yɩ bɔn-dʋʋrɩ mʋ. Ba na tiŋi Zezi yɩra yam da tɩn, ba laan ma bibili kandwɛ-pulɔgɔ kamunu ba ma pɩ bɔɔnɩ dɩm ni, yɩ ba daarɩ ba viiri. 61 Ba na wʋra ba kɩ-o kʋntʋ tɩn, Mari wʋlʋ na nuŋi Magɩdala tɩn dɩ Mari wʋdoŋ wʋm maa je yibeeli dɩm yigǝ nɩ ba niǝ.

Ba na pɛ pamaŋna yɩrɩ yibeeli dɩm te tɩn

62 Dɛ dɩm Zwifǝ bam na yǝni ba ti ba yigǝ sɩ ba siun dɛ dɩm laan yi tɩn ma kɛ. Tɩga na pʋʋrɩ yɩ kʋ yɩ ba siun dɛ dɩm tɩn, Zwifǝ kaanɩm yigǝ tiinǝ bam dɩ Farizɩan tiinǝ bam laan ma zaŋɩ ba vu Pilatɩ te. 63 Ba ma ta dɩd-o ba wɩ: «Dɩbam tu, dɩ́ guli nɩ, vwan nyɩm wʋm ya na wʋra maŋa kalʋ tɩn, o dɛɛn tagɩ o wɩ, wʋm wʋ́ joori o bi da yatɔ dɛ nɩ. 64 Kʋntʋ ŋwaanɩ, nan pa ni sɩ nɔɔna wuuri ba vu ba fǝri yibeeli dɩm ni, sɩ ba fɔgɩ ba taa yɩrɩ-dɩ sɩ kʋ vu kʋ yi da yatɔ yam. Kʋ na daɩ kʋntʋ, o karabiǝ bam wʋ́ wanɩ ba vu ba kwe-o ba ja viiri, yɩ ba daarɩ ba ta dɩ nɔɔna ba wɩ, o bi o yagɩ tʋʋnɩ mʋ. Kʋntʋ ma wʋ́ pa ba vwan yam laan tiini ya ji cɩga kʋ dwǝni pulim dɩm nɩ.»

65 Pilatɩ ma sɛ yɩ o wɩ: «Abam jɩgɩ nɔɔna. Nan pa-na ba vu sɩ ba kwaanɩ ba taa yɩrɩ-dɩ, sɩ kʋ maŋɩ dɩ abam na lagɩ te tɩn.»

66 Ba ma zaŋɩ ba vu yibeeli dɩm jǝgǝ kam, ba fǝri dɩ ni kandwɛ kamunu kʋm na pɩ tɩn. Ba ma daarɩ ba yagɩ nɔɔna da sɩ ba taa yɩrɩ-dɩ.

28

Zezi na bi o yagɩ tʋʋnɩ te tɩn

(Marɩkɩ 16:1-8, Luki 24:1-12, Zan 20:1-10)

Ba siun dɛ dɩm na kɛ tɩn, tɩ-bra-pʋra nɩ *f7 * Mari wʋlʋ na nuŋi Magɩdala tɩn dɩ Mari wʋdoŋ wʋm ma zaŋɩ ba vu yibeeli dɩm jǝgǝ kam sɩ ba nii. Tɩga ma da ka sisiŋi zanzan. Baŋa-Wɛ malɛka * ma nuŋi wɛyuu nɩ, ka tu ka ba ka bibili kandwɛ kamunu kʋm ka yagɩ daa nɩ, yɩ ka daarɩ ka jǝni dɩ baŋa nɩ. Ka yibiyǝ maa tiini ka nyɩɩna nɩ dʋa na pɩpɩlɩ te tɩn, yɩ ka gwaarʋ tɩm dɩ tiini tɩ pɩɩrɩ parɩ parɩ. Nɔɔna balʋ na wʋra ba yɩrɩ yibeeli dɩm tɩn ma bǝri dɩ fʋʋnɩ nɩnɛɛnɩ ba tɩgɩ mʋ te.

Malɛka kam laan ma ta dɩ kaana bam ka wɩ: «Á yɩ taá kwarɩ fʋʋnɩ. Amʋ ye nɩ abam lagɩ sɩ á na Zezi wʋlʋ ba na jaanɩ ba pa tʋʋn-dagara kam baŋa nɩ ba gʋ tɩn mʋ. O nan tǝri yo. O joori o bi o yagɩ tʋʋnɩ, nɩnɛɛnɩ o ya na maŋɩ o ta kʋlʋ dɩ abam tɩn. Nan ba-na á nii o yɩra yam ya na tigi mɛ tɩn. Abam nan kɩ lɩla á vu á ta dɩ o karabiǝ bam nɩ, Wɛ pɛ o joori o bi o yagɩ tʋʋnɩ, yɩ o laan wʋ́ da yigǝ o vu o taa cǝgi abam Galile nɩ. Dáanɩ mʋ á wʋ́ vu á na-o. Mʋ kʋlʋ a na lagɩ a ta a brɩ abam tɩn.»

Malɛka kam na tagɩ kʋntʋ tɩn, kaana bam ma kɩ lɩla ba nuŋi yibeeli dɩm jǝgǝ kam nɩ ba maa kɛa, yɩ fʋʋnɩ dɩ wʋpolo kamunu jɩgɩ-ba. Ba ma duri ba vu sɩ ba ta dɩ Zezi karabiǝ bam kʋlʋ na kɩ tɩn.

Ba na maa kɛ tɩn, Zezi ma da o jeeri-ba, yɩ o kɩ-ba le. Ba ma vu ba yi o te, ba kuni doonǝ ba ja o nɛ yɩ ba zul-o. 10 Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: «Á yɩ taá kwarɩ fʋʋnɩ. Ve-na a ko-biǝ bam te, sɩ á ta dɩ ba sɩ ba vu Galile, sɩ dáanɩ mʋ baá na amʋ.»

11 Kaana bam na nuŋi yibeeli dɩm jǝgǝ kam nɩ kʋntʋ tɩn, nɔɔna balʋ na wʋra ba yɩrɩ-dɩ tɩn badaara ma zaŋɩ ba joori ba vu tɩʋ kʋm wʋ, yɩ ba ta kʋlʋ maama na kɩ tɩn ba brɩ Zwifǝ kaanɩm yigǝ tiinǝ bam. 12 Kaanɩm yigǝ tiinǝ bam laan ma vu ba ŋɔɔnɩ dɩ tɩʋ kʋm nakwa bam. Ba ma kɩ ni daanɩ yɩ ba kwe sǝbu-fɔrɔ ba pa pamaŋna bam, 13 yɩ ba wɩ: «Abam maŋɩ sɩ á ta nɩ, Zezi karabiǝ bam mʋ tu tɩtɩɩ nɩ, ba ŋɔ o yɩra yam ba kwe ba ja viiri, yɩ abam tigi á dɔa. 14 Gʋvɩrma tu wʋm nan na tu o lwarɩ kʋ ni nɩ, yɩ kʋ na jɩgɩ taanɩ, dɩbam wʋ́ ŋɔɔnɩ dɩ́ joŋi abam dɩ́ yagɩ, sɩ liǝ yɩ taa jɩgɩ abam.»

15 Pamaŋna bam ma joŋi sǝbu kʋm, yɩ ba sɩɩnɩ ba kɩ kʋlʋ ba na tagɩ-ba sɩ ba kɩ tɩn. Mʋ taanɩ dɩntʋ mʋ Zwifǝ bam jɩgɩ ba tɛa, kʋ ba kʋ yi zɩm maama.

Zezi na ŋɔɔnɩ kʋlʋ dɩ o karabiǝ bam o kweeli tɩn

(Marɩkɩ 16:14-18, Luki 24:36-49, Zan 20:19-23, Tɩtʋŋa Tɔnɔ 1:6-8)

16 Zezi karabiǝ fugǝ-dɩdʋa kam laan ma zaŋɩ ba vu Galile, piu kʋlʋ yuu nɩ o na maŋɩ o ta dɩ ba sɩ ba vu tɩn. 17 Ba ma sɩɩnɩ ba vu ba na-o, yɩ ba kuni doonǝ ba zul-o. Badaara maa ta jɩgɩ bʋbwɛa dɩd-o. 18 Zezi laan ma vu o yi ba te, yɩ o ta dɩ ba o wɩ: «Wɛ pɛ-nɩ dam sɩ a taa te wɛyuu dɩ tɩga baŋa wǝǝnu maama. 19 Kʋntʋ ŋwaanɩ, nan ve-na lʋgʋ baŋa dwi tiinǝ maama te, sɩ á pa ba ji amʋ karabiǝ, sɩ á daarɩ á miisi-ba na wʋnɩ dɩ amʋ Ko Wɛ yɩrɩ, dɩ amʋ na yɩ DƖ Bu tɩn yɩrɩ, dɩ DƖ Joro * kʋm yɩrɩ ŋwaanɩ, 20 sɩ á daarɩ á brɩ-ba sɩ ba sɛ woŋo kʋlʋ maama amʋ na pɛ abam ni sɩ á kɩ tɩn. Nan taá ye-na nɩ, amʋ wʋ́ ta wʋra dɩ abam maŋa maama, sɩ kʋ vu kʋ yi lʋgʋ tiim maŋa.» 4:12\f3 9:17 Zwifǝ bam dɛɛn yǝni ba kɩ sana lɔɔrʋ wʋnɩ mʋ, sɩ ka keeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRK

Marɩkɩ

Wɛ taanɩ dɩlʋ Marɩkɩ na pʋpʋnɩ tɩn na brɩ dɩbam kʋlʋ tɩn mʋ tɩntʋ

 

Marɩkɩ yɩ wʋlʋ dɛɛn na tɔgɩ o tʋŋɩ Wɛ tɩtʋŋa o zǝni Pooli dɩ Pɩyɛɛrɩ tɩn mʋ. (Nii-na Tɩtʋŋa Tɔnɔ 13:5, Kolɔsɩ 4:10, 1 Pɩyɛɛrɩ 5:13.)

Marɩkɩ tɔnɔ kʋm brɩ nɩ Zezi yɩ Wɛ Bu mʋ, o jɩgɩ ni woŋo maama baŋa nɩ (Marɩkɩ 1:1 dɩ 15:39).

 

Marɩkɩ dɛ yigǝ o pʋpʋnɩ Zan wʋlʋ na miisi nɔɔna na wʋnɩ tɩn na tu o kwɛ cwǝŋǝ o pa Zezi te tɩn. O ta brɩ Zezi dɩ dɛɛn na pɛ Zan miis-o na wʋnɩ te dɩ sʋtaanɩ na maŋ-o te tɩn (Marɩkɩ 1:1-13).

O brɩ Zezi na bǝŋi nɔɔna sɩ ba taa tɔg-o te, dɩ o na zaasɩ nɔɔna te, dɩ o na pɛ yawɩɩna na yazurǝ yɩ o zǝli ciciri nɔɔna yɩra nɩ, yɩ o yagɩ nɔɔna lwarɩm o ma cɛ-ba te tɩn (Marɩkɩ 1:14-10:52).

Zezi wuuri o ta dɩ o karabiǝ bam nɩ, o na ve Zeruzalɛm, oó na yaara yɩ o tɩ, sɩ o laan joori o bi o yagɩ tʋʋnɩ. Ba nan wʋ ni o taanɩ dɩm kuri (Marɩkɩ 8:31-32 dɩ 9:30-32 dɩ 10:32-34).

Zezi dɛɛn na maa zʋʋrɩ Zeruzalɛm tɩn, nɔn-kɔgɔ zul-o zanzan. Zwifǝ yigǝ tiinǝ bam maa cul-o. O laan ma zaasɩ nɔn-kɔgɔ kʋm dɩ o karabiǝ bam dɩ o dʋna dɩ o maa guri (pɔɔrɩm 11-13).

Tɔnɔ kʋm tiim jǝgǝ nɩ Marɩkɩ brɩ Zezi na tɩgɩ tʋʋn-dagara baŋa nɩ yɩ o joori o bi te tɩn (pɔɔrɩm 14-16).

 

Wɛ taanɩ dɩlʋ

MARƖKƖ

na pʋpʋnɩ tɩn

1

Zan na miisi nɔɔna na wʋnɩ yɩ o brɩ-ba te tɩn

(Matiyu 3:1-12, Luki 3:1-17, Zan 1:19-28)

Baŋa-Wɛ Bu Zezi Krisi * kwǝr-ywǝŋǝ kam na puli te tɩn mʋ tɩntʋ: Kʋ kɩ nɩ Wɛ nijoŋnu Ezayi * na maŋɩ o pʋpʋnɩ kʋlʋ faŋa faŋa yɩ o tɔɔlɩ Wɛ kwǝrǝ o wɩ:

«Nii, amʋ Wɛ lagɩ a tʋŋɩ a nɔɔnʋ mʋ,

sɩ o da nmʋ yigǝ o vu o kwɛ cwǝŋǝ kalʋ nmʋ na wʋ́ ba n tɔgɩ da tɩn.»

«Nɔɔnʋ mʋ wʋ kagʋa wʋnɩ o tɔɔlɩ kwǝrǝ o wɩ:

‹Zaŋɩ-na á fɔgɩ á kwɛ dɩ́ Yuutu wʋm cwǝŋǝ kam,

o na lagɩ o ba o tɔgɩ da tɩn.

Pa-na cwe sɩlʋ o na lagɩ o ba o tɔgɩ tɩn fɔgɩ sɩ yɔɔrɩ lanyɩranɩ.› »

Kʋ dɛɛn sɩɩnɩ kʋ kɩ kʋntʋ doŋ mʋ. Nɔɔnʋ wʋdoŋ dɛɛn mʋ wʋra, o yɩrɩ mʋ Zan. O maa wʋ kagʋa wʋnɩ, yɩ o miisi nɔɔna na wʋnɩ Wɛ ŋwaanɩ. O maa yǝni o tɔɔlɩ Wɛ kwǝrǝ, o brɩ nɔɔna nɩ ba maŋɩ sɩ ba lǝni ba wʋrʋ ba yagɩ kǝm-balwaarʋ, sɩ ba daarɩ ba pa o miisi-ba na wʋnɩ, sɩ Wɛ laan wʋ́ yagɩ ba lwarɩm DƖ ma cɛ-ba. Nɔɔna zanzan maa yǝni ba nuŋi Zude tɩ-biǝ bam maama dɩ Zeruzalɛm ba ve o te. Ba na ve o te kʋntʋ tɩn, ba maa tɛ ba brɩ kʋlʋ ba na kɩ ba cɔgɩ tɩn. O laan maa paɩ ba tu Zʋrdɛn bugǝ kam wʋnɩ, yɩ o miisi-ba na wʋnɩ Wɛ ŋwaanɩ.

Zan dɛɛn zʋʋrɩ gɔrɔ kʋlʋ ba na sɔgɩ dɩ yogondi kʋrʋ tɩn mʋ. O maa maɩ kilǝ o ja o tǝŋǝ. O wʋdiu mʋ yɩ kayɩra dɩ tʋʋrʋ. O maa tɔɔlɩ Wɛ kwǝrǝ dɩ nɔɔna bam o wɩ: «Nɔɔnʋ wʋdoŋ wʋ́ saŋɩ amʋ kwaga o ba, wʋntʋ tiini o dwe amʋ. A wʋ maŋɩ sɩ a tiiri a lɩ o nɛ natra a pa-o. Amʋ miisi abam na wʋnɩ mʋ. Wʋntʋ nan na tuǝ, oó miisi abam Wɛ Joro * kʋm wʋnɩ.»

Zan na miisi Zezi Krisi na wʋnɩ te tɩn

(Matiyu 3:13-4:11, Luki 3:21-22, 4:1-13)

Maŋa kam kʋntʋ nɩ, Zezi dɛɛn ma nuŋi Galile tɩʋ kʋdoŋ, kʋ yɩrɩ mʋ Nazarɛtɩ. O ma vu o yi Zan te, yɩ o tu Zʋrdɛn bugǝ kam wʋ yɩ Zan miis-o na wʋnɩ. 10 Zezi na maa nuŋi na bam wʋnɩ tɩn, o ma na wɛyuu na pʋrɩ yɩ Wɛ Joro * kʋm tɔgɩ da kʋ tu o baŋa, yɩ kʋ nyɩ dɩ kunkwǝŋǝ te. 11 O ma ni kwǝrǝ laan na ŋɔɔnɩ wɛyuu nɩ ka wɩ:

«Nmʋ mʋ yɩ amʋ bu-dʋa a na soe dɩ a wʋ maama.

A tiini a jɩgɩ wʋpolo zanzan dɩ nmʋ.»

12 Kʋ na-niǝ da mʋ Wɛ Joro kʋm dɛ kʋ pa o vu kagʋa wʋ. 13 O maa wʋ kagʋa kam wʋnɩ taan da fiinna. O na wʋra tɩn, sʋtaanɩ * laan ma tui o te, sɩ dɩ gan-o sɩ o ya kɩ o cɔgɩ. O maa zʋʋrɩ dɩ kagʋ-vara, yɩ Wɛ malɛsɩ * dɩ tui o te sɩ zǝn-o.

Zezi na bǝŋi nɔɔna bana sɩ ba taa tɔg-o te tɩn

(Matiyu 4:12-22, Luki 4:14-15, 5:1-11)

14 Ba dɛɛn ma ja Zan ba kɩ pɩɩna digǝ nɩ. Kʋntʋ kwaga nɩ Zezi ma joori o vu Galile. O maa wʋra o tɔɔlɩ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam o brɩ nɔɔna, 15 yɩ o wɩ: «Maŋa kam laan yiǝ, Wɛ paarɩ dɩm na lagɩ dɩ ba nɔɔna tɩtarɩ nɩ tɩn. Kʋntʋ ŋwaanɩ, lǝni-na á wʋrʋ á yagɩ kǝm-balwaarʋ tɩm, sɩ á daarɩ á sɛ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam.»

16 Zezi dɛɛn maa wʋ Galile nɩnɩʋ kʋm ni nɩ o veǝ. O ma na nɔɔna bale, ba na yɩ cʋrʋ. Ba dɩdʋa yɩrɩ mʋ Simɔn. O nyaanɩ yɩrɩ mʋ Andre. Ba yɩ kalǝŋ-jara mʋ. Ba maa wʋ na bam wʋnɩ ba dʋlɩ bʋrɩ sɩ ba ma ja kale. 17 Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: «Zaŋɩ-na á ba á taá tɔgɩ amʋ. Aá pa á taá beeri nɔɔna mʋ á pa-nɩ, sɩ ba taa tɔgɩ-nɩ, nɩ á na yǝni á jaanɩ kale te tɩn.» 18 O na tagɩ kʋntʋ tɩn, ba ma zaŋɩ lɩla ba yagɩ ba bʋrɩ sɩm, yɩ ba vu ba tɔgɩ o kwaga.

19 Zezi na ve yigǝ fɩnfɩɩn tɩn, o daa ma na nɔɔna bale. Ba dɩdʋa yɩrɩ mʋ Zakɩ. O nyaanɩ dɩ maa wʋra, o yɩrɩ mʋ Zan. Ba ko yɩrɩ mʋ Zebede. Ba maa wʋ naboro wʋnɩ ba kwɛ ba bʋrɩ. 20 O laan ma bǝŋi-ba. O na bǝŋi-ba kʋntʋ tɩn, ba ma zaŋɩ lɩla ba yagɩ ba ko wʋm dɩ o tɩntʋŋna bam naboro kʋm wʋnɩ, yɩ ba vu ba tɔg-o.

Zezi na zǝli cicirǝ nɔɔnʋ yɩra nɩ te tɩn

(Luki 4:31-37)

21 Zezi dɩ o karabiǝ ma tɔgɩ daanɩ ba vu ba zʋ tɩʋ kʋdoŋ wʋ, kʋ yɩrɩ mʋ Kapɛrnawum. Zwifǝ bam siun dɛ na yi tɩn, Zezi ma vu o zʋ ba Wɛ-digǝ kam sɩ o brɩ-ba. 22 O na brɩ-ba tɩn, nɔɔna balʋ na wʋra tɩn maa tiini ba yɩ yǝǝu dɩ o zaasɩm dɩm, bɛŋwaanɩ o ni-taanɩ dɩm jɩgɩ dam dɩ dwe ba tɩtɩ cullu karanyɩna tiinǝ bam taanɩ dɩm.

23 Nɔɔnʋ wʋdoŋ dɛɛn maa wʋ ba Wɛ-digǝ kam wʋnɩ, yɩ cicirǝ jɩg-o. O ma kaasɩ dɩ kwǝr-dɩa o wɩ: 24 «Zezi, Nazarɛtɩ tu, bɛɛ mʋ n lagɩ dɩbam tee nɩ? Nmʋ tu sɩ n cɔgɩ dɩbam dwi mʋ na? A ye nmʋ na yɩ wʋlʋ. Nmʋ yɩ Wʋ-poŋo Tu wʋlʋ Wɛ na tʋŋɩ tɩn mʋ.»

25 Zezi ma kaanɩ cicirǝ kam o wɩ: «Cǝgi sɔɔ, sɩ n nuŋi n daarɩ baarʋ wʋm.»

26 O na tagɩ kʋntʋ tɩn, cicirǝ kam ma tiini ka ja nɔɔnʋ wʋm ka su. Ka ma kaasɩ dɩ kwǝr-dɩa yɩ ka nuŋi ka daarɩ nɔɔnʋ wʋm.

27 Nɔɔna bam na nɛ kʋntʋ tɩn, kʋ ma sʋ ba maama lanyɩranɩ, yɩ ba bwe daanɩ ba wɩ: «Bɛɛ mʋ kʋntʋ? O brɩ cwǝ-dʋŋa mʋ yɩ o zaasɩm dɩm jɩgɩ dam. Nii, o na tɛ ciciri nɩ sɩ viiri, yɩ sɩ sɛ o ni.»

28 Nɔɔna balʋ maama na zʋʋrɩ Galile je sɩm nɩ tɩn dɛɛn ma ni Zezi ŋwa lɩla.

Zezi na pɛ yawɩɩna zanzan na yazurǝ te tɩn

(Matiyu 8:14-17, Luki 4:38-44)

29 Zezi dɩ o nɔɔna bam ma nuŋi Wɛ-digǝ kam nɩ, ba tɔgɩ dɩ Zakɩ dɩ Zan ba vu ba yi Simɔn dɩ Andre-ba sɔŋɔ. 30 Paa maa jɩgɩ Simɔn tɩnkaanɩ yɩ o tigǝ. Ba ma ta dɩ Zezi kʋ na kɩ-o te tɩn. 31 O ma vu kaanɩ wʋm te, o ja o jɩŋa o pa o zaŋɩ wɛɛnɩ. Paa kam ma da ka yag-o. O ma zaŋɩ o kɩ wʋdiu o pa-ba.

32 Wɛ na zʋ yɩ tɩga wʋra ka yi tɩn, nɔɔna maa jaanɩ balʋ maama na yɩ yawɩɩna dɩ ciciri na jɩgɩ balʋ maama tɩn ba tui Zezi te. 33 Tɩʋ kʋm nɔɔna bam maama ma vu ba gilimi Simɔn-ba sɔŋɔ ni nɩ. 34 Zezi ma pa nɔɔna zanzan na yazurǝ dɩ ba yawɩɩrʋ dwi dwi, yɩ o daarɩ o zǝli ciciri zanzan nɔɔna yɩra nɩ. O ma wʋ sɛ sɩ ciciri sɩm ŋɔɔnɩ kʋlʋkʋlʋ, sɩ na maŋɩ sɩ ye o na yɩ wʋlʋ tɩn ŋwaanɩ.

35 Tɩga na pʋʋrɩ tɩtɩɩtɩ yɩ wɛ daa ta wʋ puli tɩn, Zezi ma zaŋɩ o nuŋi o vu jǝgǝ kalʋ nɔɔn-nɔɔnʋ na tǝrǝ tɩn. O wʋra o warɩ Wɛ o yɩranɩ. 36 Simɔn-ba laan ma zaŋɩ ba nuŋi sɩ ba beeri o jǝgǝ. 37 Ba na nɛ-o tɩn, ba ma ta dɩd-o ba wɩ: «Nɔɔna bam maama lagɩ sɩ ba na nmʋ.»

38 Zezi ma lǝri-ba o wɩ: «Zaŋɩ-na sɩ dɩ́ kɛ dɩ́ vu je sɩdonnǝ. A maŋɩ sɩ a vu tɩ-balwa balʋ na wʋ yoba seeni tɩn a tɔɔlɩ Wɛ kwǝrǝ kam. Kʋ yɩ kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a nuŋi Wɛ te a ba.»

39 O laan ma beeri o tɔgɩ Galile wʋ maama. O maa yǝni o zʋʋrɩ Zwifǝ bam Wɛ-di sɩm. O maa brɩ nɔɔna Wɛ cɩga kam, yɩ o zǝli ciciri nɔɔna yɩra nɩ.

Zezi na pɛ nanyɔŋɔ na yazurǝ te tɩn

(Matiyu 8:1-4, Luki 5:12-16)

40 Nɔɔnʋ wʋdoŋ dɛɛn mʋ wʋra, o na yɩ nanyɔŋɔ. * O ma zaŋɩ o vu Zezi te, o kuni doonǝ o yigǝ nɩ o loor-o o wɩ: «Nmʋ na laga, nń wanɩ n pa a na yazurǝ a ji lanyɩranɩ.»

41 O ŋwaŋa ma zʋ Zezi. O ma twɩ o jɩŋa o dwe-o, yɩ o wɩ: «Ɛɛn. A laga. Zaŋɩ dɩ yazurǝ sɩ n ji lanyɩranɩ.» 42 O na tagɩ kʋntʋ bɩdwɩ baŋa nɩ tɩn, mʋ yawɩʋ kʋm yagɩ nɔɔnʋ wʋm, yɩ o yɩra yam ji lanyɩranɩ. 43 Zezi ma daa ta dɩd-o o wɩ, o ve, yɩ o daarɩ o kaan-o o wɩ: 44 «Yɩ zaŋɩ n ta kʋlʋ na kɩ tɩn n brɩ nɔɔn-nɔɔnʋ. Nan yɔɔrɩ n vu Wɛ kaanɩm tu wʋm te, sɩ n pa o nii n yɩra yam, sɩ n daarɩ n kwe wǝǝnu tɩlʋ Moyisi * cullu tɩm na brɩ nɩ tɩ maŋɩ tɩn n pa-o, sɩ o ma o kaanɩ Baŋa-Wɛ. Kʋntʋ wʋ́ brɩ nɔɔna maama nɩ n yawɩʋ kʋm sɩɩnɩ kʋ je.»

45 Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, nɔɔnʋ wʋm ma nuŋi yɩ o karɩ o ŋɔɔnɩ kʋlʋ na kɩ tɩn o pa nɔɔna maama lwarɩ kʋ ni nɩ. Kʋntʋ ŋwaanɩ Zezi daa warɩ o zʋ tɩʋ dɩ tɩʋ wʋ yɩ o wʋ sǝgi o tɩtɩ. O ma lɛɛrɩ o maŋɩ gaa wʋnɩ nɔɔna na tǝrǝ mɛ tɩn. Nɔɔna maa yǝni ba nuŋi je maama ba ve o te.

2

Zezi na brɩ nɩ o jɩgɩ dam sɩ o yagɩ nɔɔna lwarɩm o ma cɛ-ba te tɩn

(Matiyu 9:1-8, Luki 5:17-26)

Da fɩnfɩɩn na kɛ tɩn, Zezi ma joori o vu Kapɛrnawum. Tɩʋ kʋm nɔɔna bam ma lwarɩ nɩ o tu o wʋ sɔŋɔ nɩ. Ba zanzan ma ba ba la daanɩ sɔŋɔ kʋm nɩ, yɩ laŋa daa tǝrǝ kʋ ni nɩ dɩ fɩnfɩɩn dɩ. O maa wʋra o ŋɔɔnɩ Wɛ taanɩ o brɩ-ba. O na wʋra o brɩ-ba kʋntʋ tɩn, nɔɔna badonnǝ ya jɩgɩ kɔrɔ ba bɩɩnɩ o te, yɩ nɔɔna bana zɩŋ-o dɩ gungolo. Ba na yi jǝgǝ kam tɩn, ba maa warɩ ba ja-o ba yi Zezi te, kɔgɔ kʋm na daga tɩn ŋwaanɩ. Ba ma ja-o ba di digǝ kalʋ Zezi na wʋ ka wʋnɩ tɩn nayuu, ba zagɩ ba puri bɔɔnɩ ba maŋɩ dɩ Zezi na wʋ mɛ tɩn. Ba ma daarɩ ba pa gungolo kʋm kɔrɔ kʋm na tigi kʋ baŋa nɩ tɩn tɔgɩ da kʋ tu digǝ kam wʋ. Zezi ma lwarɩ nɩ ba kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩd-o. O ma ta dɩ kɔrɔ kʋm o wɩ: «A bu, nmʋ lwarɩm dɩm ti.»

Wɛ cullu karanyɩna tiinǝ badaara ya tɔgɩ ba wʋra. Ba maa je ba bwɛ ba wʋnɩ ba wɩ: «Bɛɛ mʋ yɩ o ŋɔɔnɩ kʋntʋ doŋ? O paɩ o dɩ Wɛ yɩ bɩdwɩ mʋ. O ŋɔɔnɩ o twɩ Wɛ mʋ. Nɔɔn-nɔɔnʋ bá wanɩ o yagɩ nɔɔnʋ lwarɩm o ma cɛ-o, kʋ na daɩ Wɛ DƖ yɩranɩ.»

Zezi ma lwarɩ ba na jɩgɩ wʋbʋŋa yalʋ ba wʋnɩ tɩn. O ma ta dɩ ba o wɩ: «Bɛŋwaanɩ mʋ á bʋŋɩ kʋntʋ doŋ? Kɔɔ mʋ yɩ mwalɩ kʋ dwe, a na tagɩ dɩ kɔrɔ kʋm a wɩ: ‹Nmʋ lwarɩm dɩm ti› mʋ yɩ mwalɩ, naa a na tagɩ a wɩ: ‹Zaŋɩ wɛɛnɩ n kwe n gungolo kʋm n ta n veǝ› mʋ yɩ mwalɩ? 10 A nan wʋ́ pa abam lwarɩ nɩ, amʋ wʋlʋ na yɩ Nabiin-bu * wʋm tɩn jɩgɩ dam lʋgʋ baŋa nɩ, sɩ a yagɩ nɔɔna lwarɩm a ma cɛ-ba.»

O laan ma ta dɩ kɔrɔ kʋm o wɩ: 11 «A lagɩ a ta dɩ nmʋ, zaŋɩ wɛɛnɩ sɩ n kwe n gungolo kʋm n ja n vu sɔŋɔ.»

12 Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, bɩdwɩ baŋa nɩ mʋ nɔɔnʋ wʋm zaŋɩ ba maama yigǝ nɩ o kwe o gungolo kʋm o nuŋi o viiri. Ba na nɛ kʋntʋ tɩn, kʋ ma kɩ ba maama yǝǝu. Ba ma zuli Wɛ yɩ ba wɩ: «Dɩ́ daa ta wʋ fɔgɩ dɩ́ na kǝm dɩntʋ doŋ.»

Zezi na bǝŋi Leevi sɩ o taa tɔg-o te tɩn

(Matiyu 9:9-13, Luki 5:27-32)

13 Zezi daa ma nuŋi o vu o wʋ Galile nɩnɩʋ kʋm ni nɩ. Kɔgɔ zanzan ma ba o te kʋ gilim-o. O maa wʋra o brɩ-ba Wɛ cɩga kam. 14 O daa ma zaŋɩ o maa kɛa. O na maa kɛ tɩn, o ma na nɔɔnʋ wʋdoŋ, o yɩrɩ mʋ Leevi. *f1 * O ko yɩrɩ mʋ Alɩfɩ. O dɛɛn je mɛ seeni o na yǝni o je o joŋi lampoo tɩn mʋ. Zezi ma ta dɩd-o o wɩ: «Zaŋɩ n ta n tɔgɩ-nɩ.» O ma sɩɩnɩ o zaŋɩ o tɔgɩ o kwaga.

15 Zezi dɛɛn ma vu Leevi sɔŋɔ sɩ o di wʋdiu dɩ o karabiǝ bam. Lampo-joŋnǝ dɩ nɔn-cɩcɔgɩrʋ zanzan dɩ maa tɔgɩ ba wʋra ba di wʋdiu kʋm dɩ ba, bɛŋwaanɩ balʋ dɛɛn na tɔg-o tɩn daga. 16 Wɛ cullu karanyɩna tiinǝ badaara na nuŋi Farizɩan * tiinǝ kɔgɔ kʋm wʋ tɩn maa tɔgɩ ba wʋra. Ba na nɛ Zezi na je o di wʋdiu dɩ nɔn-cɩcɔgɩrʋ dɩ lampo-joŋnǝ kʋntʋ tɩn, ba ma bwe o karabiǝ bam ba wɩ: «Bɛɛ mʋ kɩ yɩ o di wʋdiu dɩdaanɩ lampo-joŋnǝ dɩ nɔn-cɩcɔgɩrʋ tɩm kʋntʋ?»

17 Zezi ma ni ba na tagɩ kʋlʋ tɩn. O laan ma ta dɩ ba o wɩ: «Kʋ na yɩ balʋ na jɩgɩ yazurǝ tɩn, bantʋ wʋ maŋɩ sɩ ba vu dɔgɩta tu te sɩ o sooni-ba. Kʋ daarɩ balʋ na ba jɩgɩ yazurǝ tɩn mʋ maŋɩ sɩ ba vu sɩ ba na soonim. A na tu lʋgʋ baŋa tɩn, kʋ daɩ sɩ a bǝŋi balʋ na maŋɩ ba yɩ nɔn-ŋʋna tɩn, amʋ nan tuǝ, sɩ a bǝŋi nɔn-balwaarʋ mʋ sɩ ba ba amʋ te.»

Zezi zaasɩm dɩm na yɩ zaasɩm-dʋʋrɩ te tɩn

(Matiyu 9:14-17, Luki 5:33-39)

18 Zan karabiǝ bam dɩ Farizɩan * tiinǝ bam dɛɛn yǝni ba vɔ ni. Nɔɔna badonnǝ ma vu Zezi te ba bwe-o ba wɩ: «Bɛŋwaanɩ mʋ Zan karabiǝ bam dɩ Farizɩan tiinǝ bam yǝni ba vɔ ni, yɩ nmʋ karabiǝ bam ba vɔa?»

19 Zezi ma lǝri-ba o wɩ: «Nɔɔnʋ na di kaanɩ yɩ o kɩ candiǝ, yɩ o cilonnǝ na wʋra sɩ ba tɔgɩ ba di, bantʋ wʋ́ wanɩ ba vɔ ni yɩ kan-barʋ wʋm ta wʋ ba tee nɩ na? Ba bá sɛ ba vɔ ni maŋa kalʋ kan-barʋ wʋm ta na wʋ ba tee nɩ tɩn. 20 Kʋ nan wʋ́ ba kʋ yi maŋa kam ba na wʋ́ ja kan-barʋ wʋm ba viiri tɩn. Maŋa kam kʋntʋ nɩ o daa na tǝri ba tee nɩ tɩn, mʋ ba laan wʋ́ vɔ ni.

21 Nɔɔn-nɔɔnʋ bá sɛ o kwe garyi-dʋʋrɩ o ma fǝri gwar-doŋo kʋlʋ na kaarɩ tɩn. O nan na kɩ kʋntʋ, garyi-dʋʋrɩ dɩm laan wʋ́ vuuri gwar-doŋo kʋm dɩ pa kʋ tiini kʋ cɔgɩ zanzan. 22 Nɔɔn-nɔɔnʋ dɩ nan bá sɛ o kwe sa-dʋŋa o lo o kɩ lɔ-doŋo *f2 * wʋnɩ. O na kɩ kʋntʋ, yɩ sana kam na keeri, kaá pa lɔɔ kʋm bagɩ mʋ. Lɔɔ kʋm wʋ́ cɔgɩ yɩ sana kam dɩ lo. Kʋntʋ ŋwaanɩ nɔɔnʋ maŋɩ sɩ o kwe sa-dʋŋa o kɩ lɔ-dʋŋʋ wʋnɩ mʋ.»

Zezi Krisi na dwe siun dɛ cullu tɩm te tɩn

(Matiyu 12:1-8, Luki 6:1-5)

23 Zwifǝ bam siun dɛ dɩdoŋ na yi tɩn, Zezi dɛɛn ma tɔgɩ karɩ wʋ o maa kɛa. O karabiǝ bam dɩ maa tɔgɩ ba veǝ, yɩ ba bwǝri mɩna ba yu ba dʋna. 24 Farizɩan tiinǝ bam na nɛ ba na kɩ te tɩn, ba ma ta dɩ Zezi ba wɩ: «Nii ba na kɩ te tɩn. Bɛɛ mʋ yɩ ba tʋŋɩ tɩtʋŋɩ dɩlʋ na cɔgɩ siun * dɛ cullu tɩm tɩn?»

25 Zezi ma lǝri-ba o wɩ: «Abam ta wʋ fɔgɩ á karɩmɩ Wɛ tɔnɔ kʋm na brɩ Pɛ Davidi * taanɩ te tɩn na? Kʋ brɩ nɩ maŋa kalʋ Abɩata dɛɛn na yɩ Wɛ kaanɩm yuutu tɩn, kana dɛɛn jɩgɩ Davidi dɩ o nɔɔna bam, yɩ ba ba jɩgɩ wʋdiu sɩ ba di. 26 O ma vu o zʋ Wɛ digǝ, yɩ o kwe dɩpwa yalʋ na tigi da Wɛ ŋwaanɩ tɩn o di. Dɩpɛ dɩm kʋntʋ culǝ sɩ nɔn-gaa di-dɩ, kʋ na daɩ Wɛ kaanɩm tiinǝ yɩranɩ. Davidi dɛɛn di dɩpɛ dɩm, yɩ o daarɩ o pa o nɔɔna bam dɩ tɔgɩ ba di.»

27 O daa ma ta dɩ ba o wɩ: «Wɛ na kɩ nabiinǝ DƖ yagɩ lʋgʋ baŋa nɩ tɩn, DƖ tiŋi siun dɛ da yarpɛ maama wʋnɩ, sɩ kʋ taa jɩgɩ zǝnǝ mʋ kʋ pa-ba, sɩ kʋ daɩ nɩ Wɛ kɩ nabiinǝ siun dɛ cullu tɩm tɔgɩm ŋwaanɩ mʋ. 28 Kʋntʋ ŋwaanɩ amʋ Nabiin-bu * wʋm jɩgɩ ni siun dɛ cullu tɩm baŋa nɩ.»

3

Zezi na pɛ nɔɔnʋ na yazurǝ siun dɛ nɩ te tɩn

(Matiyu 12:9-14, Luki 6:6-11)

Zezi daa ma joori o vu o zʋ ba Wɛ-digǝ kam. Nɔɔnʋ maa wʋra o jɩŋa dɩdʋa na tɩga. Farizɩan * tiinǝ badonnǝ maa lagɩ cwǝŋǝ sɩ ba brɩ nɩ Zezi kɩ o cɔgɩ. Kʋntʋ ŋwaanɩ ba ma je ba yɩrɩ Zezi sɩ ba nii, oó sɛ o pa nɔɔnʋ wʋm na yazurǝ siun * dɛ dɩm nɩ naa o bá sɛ. Zezi ma ta dɩ nɔɔnʋ wʋm o wɩ: «Zaŋɩ n zɩgɩ nɔɔna bam maama tɩtarɩ nɩ.»

O laan ma bwe ba maama o wɩ: «Culu brɩ bɛɛ mʋ? Kɔɔ mʋ maŋɩ dɩ culu kʋm, nɔɔnʋ na kɩ o doŋ lanyɩranɩ siun dɛ nɩ mʋ maŋɩ naa o na kɩ-o lwarɩm mʋ gara? Nɔɔnʋ na vrɩ o doŋ ŋwɩa siun dɛ nɩ mʋ maŋɩ naa o na gʋ-o mʋ gara?»

O na bwe-ba kʋntʋ tɩn, ba maa cɩm. O ma nii ba maama yɩ o banɩ zaŋɩ. O wʋ ma cɔgɩ zanzan ba wʋbʋŋa na tɩgɩ tɩn ŋwaanɩ. O laan ma ta dɩ nɔɔnʋ wʋm o wɩ: «Twɩ n jɩŋa kam.» O ma twɩ-ka, yɩ ka joori ka ji lanyɩranɩ.

Farizɩan tiinǝ bam na nɛ o na kɩ te tɩn, ba ma nuŋi ba vu ba banɩ dɩ Pɛ Erɔdɩ * kwaga nɔɔna bam, sɩ ba lagɩ cwǝŋǝ ba gʋ Zezi.

Nɔn-kɔgɔ na tu Zezi te te tɩn

Zezi dɩ o karabiǝ bam ma zaŋɩ ba kɛ. Ba ma vu ba yi nɩnɩʋ kʋm ni. Kɔgɔ zanzan ma nuŋi Galile je sɩm nɩ ba tɔgɩ o kwaga. Nɔɔna badonnǝ dɩ ma nuŋi Zeruzalɛm dɩ Zude maama, dɩ Yidume je sɩm nɩ. Badaara dɩ ma nuŋi je sɩlʋ na wʋ Zʋrdɛn bugǝ kam bubɛ dɩdoŋ dɩm nɩ tɩn, dɩ Tiiri dɩ Sidɔn tɩ-niǝ yam maama wʋnɩ. Kɔ-fɔrɔ zanzan ma vu Zezi te, ba na lwarɩ o na kɩ kʋlʋ maama tɩn ŋwaanɩ. Ba kɔgɔ kʋm na daga yɩ ba tiini ba pɩɩn-o zanzan tɩn, o ma ta dɩ o karabiǝ bam sɩ ba ja naboro ba ba ba zɩgɩ da, sɩ o wanɩ o zʋ kʋ wʋ. 10 O na maŋɩ o pa nɔɔna zanzan na yazurǝ tɩn, kʋ ma pa yawɩɩna bam maama yigi ba pɩɩn-o, yɩ ba kwaanɩ sɩ ba dwe o yɩra. 11 Maŋa kalʋ maama ciciri sɩm na yǝni sɩ na-o, sɩ wʋ́ tʋ o yigǝ nɩ mʋ, yɩ sɩ kaasɩ sɩ wɩ: «Nmʋ mʋ yɩ Wɛ Bu wʋm.» 12 Ciciri sɩm na yǝni sɩ tɛ kʋntʋ doŋ, o yǝni o kaanɩ-sɩ mʋ, sɩ sɩ yɩ pa nɔɔn-nɔɔnʋ lwarɩ o na yɩ wʋlʋ tɩn.

Zezi na kuri o tɩntʋŋna fugǝ-bale bam te tɩn

(Matiyu 10:1-4, Luki 6:12-16)

13 Zezi laan ma zaŋɩ o vu o di piu kʋdoŋ yuu. O ma bǝŋi balʋ o na lagɩ tɩn sɩ ba ba o te. 14 Ba na tu tɩn, o ma kuri nɔɔna fugǝ-bale sɩ ba taa wʋ o tee nɩ, sɩ o taa tʋŋɩ-ba sɩ ba taa ve ba tɔɔla Wɛ kwǝrǝ kam dɩ nɔɔna. 15 O ma daarɩ o pa-ba dam sɩ ba wanɩ ciciri ba zǝli nɔɔna yɩra nɩ.

16 Nɔɔna fugǝ-bale bam o na kuri tɩn yɩra mʋ tɩntʋ:

Simɔn wʋlʋ Zezi na pɛ o yɩrɩ nɩ Pɩyɛɛrɩ tɩn,

17 dɩ Zakɩ wʋlʋ na yɩ Zebede bu tɩn, dɩ o nyaanɩ Zan.

Zezi ma pa bantʋ yɩrɩ nɩ Bʋanɛrgɛsɩ, kʋ kuri mʋ ‹Dʋ-baka biǝ›.

18 Dɩ Andre, dɩ Filipi, dɩ Batelemi, dɩ Matiyu, dɩ Toma,

dɩ Zakɩ wʋlʋ na yɩ Alɩfɩ bu tɩn, dɩ Tadɩ,

dɩ Simɔn wʋlʋ na yɩ Zelɔtɩ * nɔɔna bam wʋ nɔɔnʋ tɩn,

19 dɩdaanɩ Zudasɩ Yiskarɩyo wʋlʋ na wʋ́ ba o yǝgi Zezi o pa nɔɔna tɩn.

Wɔɔ dam mʋ Zezi maɩ o zǝli ciciri sɩm?

(Matiyu 12:22-32, Luki 11:14-23, 12:10)

20 Zezi ma joori o vu sɔŋɔ. Kɔgɔ zanzan daa ta ma ba kʋ gilimi sɔŋɔ kʋm. Kʋ ma pa Zezi dɩ o karabiǝ bam daa warɩ ba na laŋa sɩ ba di wʋdiu dɩ. 21 O sɔŋɔ tiinǝ na ni kʋntʋ tɩn, ba ma zaŋɩ ba nuŋi sɩ ba vu ba ja-o ba viiri, bɛŋwaanɩ nɔɔna tɛ ba wɩ, o co mʋ.

22 Wɛ cullu karanyɩna tiinǝ ya nuŋi Zeruzalɛm ba ba sɩ ba nii-o. Ba maa tɛ ba wɩ: «Sʋtaana-pɛ Belizebuli mʋ jɩg-o. Kʋ yɩ wʋntʋ dam mʋ o ma o zǝli sʋtaana.»

23 Zezi laan ma bǝŋi-ba sɩ ba ba o te, yɩ o daarɩ o maŋɩ mɩmaŋa o brɩ-ba o wɩ: «Nɔɔnʋ wʋ́ wanɩ o ma sʋtaana-pɛ dam o ma zǝli sʋtaana na? 24 Tɩʋ kʋlʋ paarɩ na pɔɔrɩ kuni bɩle yɩ ba jɩgɩ daanɩ tɩn, kʋʋ́ tʋ mʋ. 25 Sɔŋɔ kʋlʋ maama na pɔɔrɩ kʋ tɩtɩ wʋnɩ tɩn, kʋ dɩ wʋ́ tʋ mʋ. 26 Sʋtaana-pɛ na joori o jɩgɩ dɩ o tɩtɩ, kʋ brɩ nɩ o paarɩ dɩm pɔɔrɩ bɩle mʋ yɩ o dam ti. Oó tʋ mʋ. 27 Kʋ nan na yɩ te tɩn, sʋtaana-pɛ nyɩ dɩ nɔn-dɩdɛɛrʋ na yɩrɩ o sɔŋɔ te tɩn mʋ. Nɔɔnʋ na lagɩ sɩ o zʋ dɩdɛɛrʋ wʋm sɔŋɔ o ŋɔ, o maŋɩ sɩ o da yigǝ o ja dɩdɛɛrʋ wʋm o vɔ mʋ. O na dɛ yigǝ o vɔ-o, o laan wʋ́ wanɩ o zʋ o kwalɩmɩ o jɩjɩgɩrʋ tɩm maama o ja viiri.

28 A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, kǝm-balwaarʋ tɩlʋ maama nɔɔna na kɩ tɩn, naa ta-balwaarʋ tɩlʋ ba na ŋɔɔnɩ tɩn, Wɛ waɩ DƖ yagɩ-tɩ DƖ ma cɛ-ba. 29 Kʋ daarɩ, wʋlʋ maama na ŋɔɔnɩ o twɩ Wɛ Joro * kʋm tɩn, Wɛ bá sɛ sɩ DƖ ma cɛ kʋntʋ tu maŋa dɩ maŋa. Lwarɩm dɩm kʋntʋ wʋ́ ta tɔgɩ kʋntʋ tu sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn.» 30 Ba na tagɩ ba wɩ, cicirǝ mʋ jɩg-o tɩn, mʋ o tagɩ kʋntʋ dɩ ba.

Zezi nu dɩ Zezi nyaana na yɩ balʋ tɩn

(Matiyu 12:46-50, Luki 8:19-21)

31 Zezi nu dɩ o nyaana ma ba o na wʋ mɛ tɩn, ba zɩgɩ sɔŋɔ kʋm mancoŋo nɩ, yɩ ba pa ni sɩ ba bǝŋ-o. 32 Kɔgɔ zanzan maa je ba gilim-o. Ba ma ta dɩd-o ba wɩ: «N nu dɩ n nyaana tu ba wʋ mancoŋo nɩ, yɩ ba lagɩ-m.»

33 O ma lǝri-ba o wɩ: «Wɔɔ mʋ yɩ a nu, bran yɩ a nyaana?» 34 O laan ma nii balʋ na je ba gilim-o tɩn seeni yɩ o wɩ: «Amʋ nu dɩ a nyaana mʋ tɩntʋ. 35 Bɛŋwaanɩ wʋlʋ maama na kɩ Wɛ wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn mʋ yɩ a nyaanɩ dɩ a nakɔ dɩ a nu.»

4

Zezi na maŋɩ mɩmaŋa o brɩ nɔɔna te tɩn

(Matiyu 13:1-23, Luki 8:4-15)

Zezi dɛɛn maa wʋ nɩnɩʋ kʋm ni nɩ o brɩ nɔɔna bam. Nɔɔna zanzan ma ba ba gilim-o. Ba kɔgɔ kʋm na daga tɩn, o ma zaŋɩ o di naboro kʋ na wʋ na bam wʋnɩ tɩn, yɩ o jǝni sɩ o brɩ-ba. Nɔɔna bam maama ma maŋɩ na bam ni nɩ, sɩ ba taa cǝgi o taanɩ dɩm. O maa maɩ mɩmaŋa o brɩ-ba wǝǝnu zanzan, yɩ o zaasɩ-ba o wɩ:

«Cǝgi-na. Valʋ dɛɛn mʋ wʋra. O ma zaŋɩ o vu o kara sɩ o du. O ma karɩ o dʋlɩ o wo-duuru tɩm. Tɩdonnǝ ma tʋ cwǝŋǝ ni nɩ. Zunǝ ma ba ba twɛ-tɩ ba di. Tɩdonnǝ ma tʋ kandwa jǝgǝ nɩ valɩm na ba daga mɛ tɩn. Tɩ ma wʋ daanɩ tɩ puli, valɩm dɩm na ba lirǝ tɩn ŋwaanɩ. Wɩa ma ba ka baanɩ tɩ maama. Tɩ bʋnnʋ na wʋ zʋ tɩga tɩn, tɩ ma tɩ. Kʋ daarɩ wo-duuru tɩdonnǝ ma tʋ sabarɩ wʋnɩ. Tɩ na puli tɩn, sabarɩ sɩm laan ma zaŋɩ sɩ li-tɩ sɩ gʋ, yɩ tɩ daa wʋ kɩ biǝ. Kʋ daarɩ tɩdonnǝ ma tʋ tɩ-ywǝŋǝ jǝgǝ nɩ, tɩ ma puli tɩ nuŋi tɩ kɩ biǝ lanyɩranɩ. Tɩdonnǝ kɩ nɩnɛɛnɩ biǝ fiintɔ fiintɔ. Tɩdaara kɩ nɩnɛɛnɩ biǝ fusɩrdʋ fusɩrdʋ. Tɩtɩm dɩ maa kɩ nɩnɛɛnɩ biǝ bi bi.»

Zezi laan ma ta o wɩ: «Á nan fɔgɩ á cǝgi a taanɩ dɩm lanyɩranɩ.»

10 Kɔgɔ kʋm na viiri kʋ daarɩ Zezi o yɩranɩ tɩn, nɔɔna balʋ ya na wʋ o tee nɩ tɩn badaara ma tɔgɩ dɩ o karabiǝ fugǝ-bale bam, ba vu ba bwe-o mɩmaŋa yam kuri. 11 O ma lǝri-ba o wɩ: «Kʋ na yɩ abam, Wɛ maŋɩ DƖ pa á lwarɩ DƖ paarɩ dɩm kuri na yɩ te tɩn, yɩ cɩga kam kʋntʋ ya maŋɩ ka sǝgi mʋ. Kʋ daarɩ, balʋ na daɩ amʋ kɔgɔ kʋm wʋ nɔɔna tɩn, a maɩ mɩmaŋa yɩranɩ mʋ a brɩ-ba Wɛ cɩga kam, 12 

‹ba na niǝ, sɩ ba yɩ taa naɩ lanyɩranɩ,

ba na cǝgǝ, sɩ ba yɩ taa ni ka kuri.

Kʋ na daɩ kʋntʋ, ba ya wʋ́ pipiri ba sɛ Wɛ,

yɩ DƖ wʋ́ yagɩ ba lwarɩm DƖ ma cɛ-ba.› »

13 Zezi laan ma bwe-ba o wɩ: «Á wʋ ni mɩmaŋɩ dɩntʋ kuri na? Kʋntʋ tɩn, á nan wʋ́ kɩ ta mʋ á ni mɩmaŋa yadonnǝ yam kuri? 14 Mɩmaŋɩ dɩm kuri mʋ tɩntʋ:

Wo-duuru tɩlʋ valʋ wʋm na jɩgɩ o du tɩn mʋ brɩ Wɛ taanɩ dɩm na yɩ te tɩn. 15 Nɔɔna badonnǝ nyɩ dɩ cwǝŋǝ kam ni wo-duuru tɩm na tʋ mɛ tɩn mʋ. Bantʋ na ni Wɛ taanɩ dɩm tɩn, sʋtaanɩ * ma da dɩ ba dɩ lɩ-dɩ, yɩ dɩ wʋ zʋ ba wʋbʋŋa. 16 Nɔɔna badonnǝ nyɩ dɩ kandwa jǝgǝ kalʋ wo-duuru tɩm na tʋ da tɩn mʋ. Bantʋ na ni Wɛ taanɩ dɩm tɩn, ba joŋi-dɩ lɩla dɩ wʋpolo. 17 Taanɩ dɩm ma wʋ tiini dɩ zʋ ba wʋbʋŋa. Yaara na yi-ba, yɩ ba na bɛɛsɩ-ba Wɛ taanɩ dɩm ŋwaanɩ, baá da ba kwe-dɩ ba yagɩ mʋ lɩla. 18 Nɔɔna badaara nyɩ dɩ sabarɩ sɩm jǝgǝ kam wo-duuru tɩm na tʋ da tɩn mʋ. Bantʋ mʋ yɩ balʋ na ni Wɛ taanɩ dɩm, 19 yɩ ba ta jɩgɩ liǝ dɩ lʋgʋ baŋa wǝǝnu tɩm. Sǝbu-lagɩ ma cɔgɩ ba wʋbʋŋa yɩ wo-yɔɔrʋ fra jɩgɩ-ba, kʋ pa ba kwe Wɛ taanɩ dɩm ba yagɩ, yɩ dɩ wʋ jaanɩ kuri dɩ pa-ba. 20 Kʋ daarɩ nɔɔna badaara nyɩ dɩ tɩ-ywǝŋǝ jǝgǝ kam wo-duuru tɩm na tʋ da tɩn mʋ. Bantʋ mʋ yɩ balʋ na ni Wɛ taanɩ dɩm yɩ ba sɛ-dɩ lanyɩranɩ tɩn. Kʋntʋ ma pa Wɛ taanɩ dɩm ja kuri dɩ pa-ba, nɩnɛɛnɩ wo-duuru na kɩ biǝ lanyɩranɩ, sɩ kʋ maŋɩ dɩ biǝ fiintɔ fiintɔ, yɩ tɩdaara dɩ kɩ biǝ fusɩrdʋ fusɩrdʋ, yɩ tɩdonnǝ dɩ kɩ biǝ bi bi tɩn.»

Kanɩa mɩmaŋa

(Luki 8:16-18)

21 Zezi daa ma maŋɩ o brɩ-ba o wɩ: «Nɔɔnʋ na tarɩgɩ kanɩa, oó sɛ o kwe-ka o pu tɩtɔgɔ kuri nɩ, naa o zɩgɩ-ka gadogo kuri nɩ na? Aye. Oó kwe-ka o palɩ wɛɛnɩ mʋ. 22 Kʋlʋ maama na sǝgi zɩm nɔɔna tee nɩ tɩn wʋ́ ba kʋ kwɩn. Kʋlʋ maama na pugi zɩm tɩn wʋ́ ba kʋ puri sɩ nɔɔna maama lwarɩ-kʋ. 23 Á nan fɔgɩ á cǝgi a taanɩ dɩm lanyɩranɩ.»

24 O daa ma ta o wɩ: «Kwaanɩ-na á pa á na ni kʋlʋ tɩn zʋ á wʋbʋŋa. Abam na maɩ bwaŋa kalʋ á maŋɩ á pa á donnǝ tɩn, Wɛ dɩ wʋ́ ma bwaŋa kantʋ mʋ DƖ maŋɩ DƖ pɛɛlɩ DƖ pa abam. 25 Bɛŋwaanɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ na maŋɩ o jɩgɩ woŋo tɩn, o ta wʋ́ joŋi kʋdoŋ o wǝli da, yɩ nɔɔnʋ wʋlʋ nan na maŋɩ o ba jɩgɩ kʋlʋkʋlʋ tɩn wʋ́ ba o ga kʋlʋ fɩnfɩɩn o ya na jɩgɩ tɩn dɩ.»

Wo-vaalʋ bɩrʋ mɩmaŋa

26 Zezi daa ma ta o wɩ: «Wɛ paarɩ dɩm nyɩ dɩ nɔɔnʋ na kwe wo-duuru o du o kara wʋnɩ te tɩn mʋ. 27 Tɩtɩɩ nɩ o maa tigi o dɔa. Wɩa nɩ o maa yǝni o zaŋɩ. Wɩa dɩ tɩtɩɩ maama wo-vaalʋ tɩm maa pulǝ yɩ tɩ bɩra, yɩ valʋ wʋm yǝri tɩ na kɩ te tɩ puli. 28 Tɩga kam nɩ mʋ wǝǝnu tɩm tɩtɩ yǝni tɩ puli tɩ nuŋi tɩ da yigǝ tɩ kɩ vɔɔrʋ. Tɩ laan ja pugǝ yɩ tɩ daarɩ tɩ kɩ biǝ. 29 Wo-vaalʋ tɩm na bɩgɩ tɩ ti, valʋ wʋm laan wʋ́ kwe o sʋgʋ o vu o zagɩ-tɩ, faa maŋa kam na yi tɩn ŋwaanɩ.»

Wɛ paarɩ dɩm na yɩ te tɩn

(Matiyu 13:31-32, Luki 13:18-19)

30 Zezi daa ta ma ta o wɩ: «Amʋ wʋ́ ma bɛɛ mʋ a maa maŋɩ a brɩ abam Wɛ paarɩ dɩm na nyɩ te tɩn? Aá ma mɩmaŋa mʋ a brɩ abam sɩ á lwarɩ lanyɩranɩ. 31 Wɛ paarɩ dɩm nyɩ dɩ nɔɔnʋ na kwe wo-duu na yɩ mɩmɩɩnʋ o du tɩga nɩ, yɩ wo-duu kʋm kʋntʋ mʋ tiini kʋ yɩ mɩmɩɩnʋ wo-dwǝ maama wʋnɩ. 32 O na dugi-kʋ tɩn, kʋ laan ma nuŋi kʋ ji kamunu kʋ dwǝni dwǝ balʋ maama na wʋ o kara kam nɩ tɩn. Kʋ ma ta nɛ kamunǝ kamunǝ, yɩ zunǝ tui ba sɔ ba pwǝru kʋ yuu nɩ, kʋ na jɩgɩ woro tɩn ŋwaanɩ.»

33 Zezi maa maɩ mɩmaŋa yantʋ dwi zanzan mʋ o maŋɩ Wɛ taanɩ dɩm o brɩ nɔɔna bam. O maa yǝni o brɩ-ba nɩnɛɛnɩ ba na wʋ́ wanɩ ba ni dɩ kuri te tɩn. 34 O maa maɩ mɩmaŋa yɩranɩ mʋ o brɩ nɔɔna bam. Kʋ na yǝni kʋ yɩ wʋntʋ dɩ o karabiǝ bam yɩranɩ, o yǝni o tɛ wǝǝnu tɩm maama kuri o brɩ-ba.

Zezi na jɩgɩ dam vu-fɔrɔ dɩ na baŋa nɩ te tɩn

(Matiyu 8:23-27, Luki 8:22-25)

35 Dɛ dɩm kʋntʋ wa-zʋʋrɩ maŋa nɩ, Zezi ma ta dɩ o karabiǝ bam o wɩ: «Pa-na dɩ́ kwe naboro dɩ́ vu dɩ́ bɛ bubɛ dɩdoŋ dɩm.» 36 O na je naboro kʋm wʋnɩ kʋntʋ tɩn, ba ma kwe-o ba ja viiri yɩ ba daarɩ kɔgɔ kʋm. Nabwǝǝru tɩdonnǝ dɩ maa tɔgɩ-ba tɩ veǝ. 37 Vu-fɔrɔ laan ma zaŋɩ kʋ magɩ boro kʋm. Na bam ma pɔgɩlɩ zanzan ba wʋra ba sui boro kʋm, yɩ kʋ lagɩ kʋ miisi na bam kuri nɩ. 38 Zezi maa wʋ naboro kʋm kwaga kam nɩ o tigi pɔlɔ baŋa nɩ o dɔa. O karabiǝ bam ma vu ba zaŋ-o, yɩ ba ta dɩd-o ba wɩ: «Karanyɩna, dɩ́ na lagɩ dɩ́ tɩ tɩn, kʋ daɩ kʋlʋkʋlʋ dɩ nmʋ na?»

39 O laan ma zaŋɩ wɛɛnɩ, yɩ o bagɩ vu-fɔrɔ kʋm o wɩ, kʋ kwǝri, yɩ o daarɩ o ta dɩ na bam o wɩ, ba yagɩ sɔɔ! O na tagɩ kʋntʋ tɩn, viu kʋm ma sɩɩnɩ kʋ ja, yɩ na bam dɩ maŋɩ da cɩmm. 40 O ma ta dɩ o karabiǝ bam o wɩ: «Bɛɛ mʋ yɩ á fʋmma kʋntʋ? Abam ta wʋ kɩ á wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ na?»

41 Fʋʋnɩ ma tiini dɩ ja-ba. Ba ma bwe daanɩ ba wɩ: «Nɔɔnʋ wʋntʋ yɩ wɔɔ mʋ, yɩ viu dɩ na dɩ ta sɛ o ni?»

5

Zezi na zǝli ciciri nɔɔnʋ yɩra nɩ te tɩn

(Matiyu 8:28-34, Luki 8:26-39)

Ba ma vu ba bɛ nɩnɩʋ kʋm ni dɩdoŋ dɩm mɛ Zeraaza tiinǝ na zʋʋrɩ da tɩn. Zezi ma nuŋi naboro kʋm wʋnɩ. Nɔɔnʋ wʋdoŋ ma da o nuŋi yibeelǝ je nɩ o ba o jeer-o. Cicirǝ mʋ jɩg-o ka yaara. 3-4 O dɛɛn tigi yibeelǝ je nɩ mʋ. Kuni zanzan ba yǝni ba maɩ capʋnnʋ mʋ ba ma vɔ o jɩa dɩ o nɛ. O maa yǝni o vaŋɩ capʋnnʋ tɩlʋ na wʋ o jɩa nɩ tɩn o kɔ. O ma daarɩ o magɩ luguru tɩlʋ ba na kɩ o nɛ sɩm nɩ tɩn o cɔgɩ. O na tiini o dana tɩn, nɔɔn-nɔɔnʋ daa warɩ o ja-o o vɔ, naa o ja-o o pa o jǝni cɩm. Maŋa maama wɩa dɩ tɩtɩɩ o beeri yibeelǝ je sɩm nɩ dɩ pweeru yuu nɩ mʋ, yɩ o kaasa. O maa yǝni o magɩ o tɩtɩ dɩ kandwa o fwǝlǝ.

O na tʋlɩ o na Zezi yigǝ yigǝ tɩn, o ma nuŋi yibeelǝ yam wʋnɩ o duri o vu o jeer-o. O na yi o te tɩn, o ma kuni doonǝ o yigǝ nɩ, yɩ o kaasɩ dɩ kwǝr-dɩa o wɩ: «Zezi, Yuutu Baŋa-Wɛ Bu, n tu amʋ te sɩ n kɩ bɛɛ mʋ? A loori-m dɩ Wɛ yɩrɩ, sɩ n yɩ zaŋɩ n yaarɩ-nɩ.» O tagɩ kʋntʋ, bɛŋwaanɩ Zezi maŋɩ o wʋra o tɛ dɩ cicirǝ kam sɩ ka nuŋi o yɩra nɩ.

Zezi laan ma bwe-o o wɩ: «N yɩrɩ mʋ bɛɛ?»

O ma lǝri o wɩ: «A yɩrɩ mʋ Kɔgɔ, bɛŋwaanɩ dɩ́ yɩ ciciri zanzan mʋ.» 10 Ciciri sɩm ma pa nɔɔnʋ wʋm tiini o loori Zezi, sɩ o yɩ pa sɩ nuŋi je sɩntʋ nɩ sɩ viiri.

11 Tǝrǝ zanzan dɛɛn ma wʋ je sɩm kʋntʋ nɩ ba beeri piu kʋm tǝŋǝ nɩ ba di. 12 Ciciri sɩm ma loori Zezi sɩ wɩ: «Pa dɩbam cwǝŋǝ sɩ dɩ́ vu dɩ́ zʋ tǝrǝ bam.» 13 O ma sɛ. Ciciri sɩm laan ma yagɩ nɔɔnʋ wʋm yɩra yɩ sɩ zʋ tǝrǝ bam. Tǝrǝ bam kɔgɔ kʋm maama laan ma duri ba tu ba tʋ bugǝ kam wʋnɩ ba li na ba tɩ. Ba dɛɛn yɩ nɩnɛɛnɩ tǝrǝ mʋrr-tɩle (2.000) mʋ te.

14 Nɔɔna balʋ ya na nii tǝrǝ bam baŋa nɩ tɩn ma duri ba vu tɩʋ kʋm wʋ dɩ dɛ sɩm maama nɩ, ba ta dɩ nɔɔna bam kʋlʋ na kɩ tɩn. Nɔɔna bam ma nuŋi ba vu sɩ ba nii kʋ na kɩ te tɩn. 15 Ba ma vu ba yi Zezi te. Ba ma na nɔɔnʋ wʋlʋ ciciri kɔgɔ kʋm ya na jɩg-o tɩn. O maa je yɩ o wʋbʋŋa joori ya ba o tɩtɩ yɩ o zʋ gwaarʋ. Ba na nɛ-o kʋntʋ tɩn, fʋʋnɩ ma zʋ-ba. 16 Balʋ yiǝ na nɛ kǝm dɩm tɩn ma ta ba brɩ nɔɔna bam kʋ na kɩ nɔɔnʋ wʋm te tɩn, dɩ kʋlʋ na kɩ tǝrǝ bam dɩ tɩn. 17 Tɩʋ kʋm nɔɔna bam laan ma loori Zezi sɩ o nuŋi ba tɩʋ kʋm nɩ o viiri.

18 Zezi ma vu sɩ o joori o zʋ naboro kʋm wʋ. Nɔɔnʋ wʋlʋ ciciri sɩm ya na jɩgɩ sɩ yaarɩ tɩn ma loor-o, sɩ o na sɛ, sɩ o taa tɔg-o.

19 O ma wʋ sɛ. O ma ta dɩd-o o wɩ: «Ve sɔŋɔ, sɩ n ta dɩ n sɔŋɔ tiinǝ n Yuutu Baŋa-Wɛ na duri nmʋ ŋwaŋa dɩ DƖ na kɩ woŋo kʋlʋ maama DƖ pa-m tɩn.»

20 Nɔɔnʋ wʋm laan ma kɛ o vu je sɩlʋ ba na bǝ nɩ ‹Tɩɩnɩ Fugǝ› tɩn, yɩ o tɛ o brɩ nɔɔna bam Zezi na kɩ kʋlʋ o pa-o tɩn. Balʋ maama na ni o taanɩ dɩm tɩn, kʋ ma sʋ-ba.

Zezi na bi Zayirusi bukɔ yɩ o pa kaanɩ wʋdoŋ na yazurǝ te tɩn

(Matiyu 9:18-26, Luki 8:40-56)

21 Zezi dɛɛn ma joori o da nɩnɩʋ kʋm wʋ dɩ naboro o bɛ bubɛ dɩdoŋ dɩm. O na zɩgɩ nɩnɩʋ kʋm ni nɩ tɩn, nɔn-kɔgɔ ma ba o te ba gilim-o. 22 Nɔɔnʋ wʋdoŋ maa tɔgɩ o wʋra, o yɩrɩ mʋ Zayirusi. O yɩ Wɛ-digǝ kam yigǝ tiinǝ wʋ dɩdʋa mʋ. O na nɛ Zezi tɩn, o ma kuni doonǝ o yigǝ nɩ, 23 yɩ o tiini o loor-o o wɩ: «Amʋ bukɔ balaŋa mʋ lagɩ o tɩ. Popo, a loori-m sɩ n ba n daŋɩ n jɩa o baŋa nɩ, sɩ kʋʋ́ pa o yawɩʋ kʋm je sɩ o joori o na ŋwɩa.»

24 Zezi ma sɛ yɩ o tɔgɩ dɩd-o o ma ve. Kɔ-fɔrɔ dɩ maa tɔg-o, yɩ ba pɩɩn-o zanzan.

25 Kaanɩ wʋdoŋ maa tɔgɩ o wʋra, o na wɔɛ ka-wʋ taan bɩna fugǝ-yale. 26 O dɛɛn tiini o yaarɩ dɔgɩta tiinǝ zanzan tee nɩ. O dɛɛn cɔgɩ o sǝbu maama o yawɩʋ kʋm baŋa nɩ, yɩ kʋ ta ba garɩ kʋ pa-o, kʋ fɔgɩ kʋ jiri lɛɛrʋ mʋ o yɩra nɩ. 27 O laan na ni Zezi ŋwa tɩn, o ma tɔgɩ kɔgɔ kʋm wʋ o kɛ o kwaga o vu o dwe o gɔrɔ. 28 O maa bʋŋɩ o wɩ: «A na maŋɩ a dwe o gɔrɔ kʋm má dɩ, aá na yazurǝ.»

29 O na dwe-o kʋntʋ tɩn, jana kam ma da ka kɔ. O ma lwarɩ nɩ o yawɩʋ kʋm sɩɩnɩ kʋ je o yɩra nɩ. 30 Bɩdwɩ baŋa nɩ mʋ Zezi maanɩ nɩ dam nuŋi o yɩra nɩ. O maa zɩgɩ kɔgɔ kʋm wʋnɩ o pipiri o nii, yɩ o bwe o wɩ: «Wɔɔ mʋ dwe a gɔrɔ?»

31 O karabiǝ bam ma ta dɩd-o ba wɩ: «Nmʋ wʋ nɛ nɔɔna bam maama na yigi ba pɩɩnɩ nmʋ te tɩn na? Bɛɛ mʋ yɩ n bwe nɩ, wɔɔ mʋ dwe-m?»

32 O daa ta maa fɔgɩ o nii kɔgɔ kʋm wʋnɩ sɩ o lwarɩ wʋlʋ na dwe-o tɩn. 33 Fʋʋnɩ laan maa jɩgɩ kaanɩ wʋm yɩ o yɩra saɩ, o na ye kʋlʋ na kɩ-o yɩ o na yazurǝ tɩn ŋwaanɩ. O ma vu Zezi te o kuni doonǝ o yigǝ nɩ, yɩ o ta o cɩga maama dɩd-o. 34 Zezi ma ta dɩd-o o wɩ: «A bukɔ, nmʋ na kɩ n wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ te tɩn mʋ pɛ n na yazurǝ. Ve sɩ Wɛ wʋ́ wǝli-m, sɩ n sin dɩ n yawɩʋ kʋm.»

35 Zezi ta na wʋra o ŋɔɔnɩ kʋntʋ tɩn, nɔɔna badonnǝ ma nuŋi Zayirusi sɔŋɔ ba ba, ba ta dɩd-o ba wɩ: «N bukɔ wʋm tɩga. Daa n yɩ ta n jɩgɩ karanyɩna kam n yaara.»

36 Zezi maa cɩm, yɩ o ta dɩ Zayirusi o wɩ: «Yɩ pa fʋʋnɩ ja-m. Za n weeni n kɩ n wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ.»

37 Zezi ma wʋ sɛ sɩ nɔɔna tɔgɩ dɩd-o ba vu Zayirusi sɔŋɔ kʋm, kʋ na daɩ Pɩyɛɛrɩ dɩ Zakɩ dɩ o nyaanɩ Zan yɩranɩ. 38 Ba ma vu ba yi sɔŋɔ kʋm. Zezi ma ni nɩ sɔɔ yɩranɩ mʋ wʋra bɔgɩ bɔgɩ, yɩ nɔɔna keerǝ yɩ ba coosǝ. 39 O ma zʋ sɔŋɔ kʋm, yɩ o ta dɩ nɔɔna bam o wɩ: «Bɛŋwaanɩ mʋ yɩ á kɩ sɔɔ yɩ á keerǝ? Bu wʋm wʋ tɩgɩ, o dɔ mʋ.»

40 O na tagɩ kʋntʋ tɩn, ba ma mwan-o. O ma pa ba maama nuŋi. O ma daarɩ o ja bu wʋm nu dɩ o ko dɩ o tɩtɩ karabiǝ batɔ bam o vu o zʋ digǝ kalʋ bu wʋm na tigi da tɩn. 41 O ma ja bu wʋm jɩŋa, yɩ o ta dɩd-o o wɩ: «Talita kumi.» Taanɩ dɩntʋ kuri mʋ: «Bɩsankana, a lagɩ a ta nmʋ, zaŋɩ wɛɛnɩ.»

42 O na tagɩ kʋntʋ tɩn, bɩsankana kam ma da ka zaŋɩ wɛɛnɩ ka veǝ. O bɩna dɛɛn yɩ fugǝ-yale mʋ. Ba na nɛ kʋntʋ tɩn, kʋ ma sʋ-ba lanyɩranɩ. 43 Zezi laan ma kaanɩ-ba o wɩ, ba yɩ zaŋɩ ba pa nɔɔn-nɔɔnʋ lwarɩ kʋlʋ na kɩ tɩn. O ma daarɩ o ta dɩ ba o wɩ, ba kɩ wʋdiu ba pa bu wʋm sɩ o di.

6

Zezi tɩtɩ tɩʋ kʋm tiinǝ na vɩ-o te tɩn

(Matiyu 13:53-58, Luki 4:16-30)

Zezi dɛɛn ma nuŋi jǝgǝ kam kʋntʋ nɩ, yɩ o joori o vu o tɩtɩ tɩʋ. O karabiǝ bam dɩ tɔg-o ba vu. Zwifǝ bam siun dɛ na yi tɩn, o ma vu o zʋ ba Wɛ-digǝ kam yɩ o puli sɩ o brɩ-ba Wɛ taanɩ. Nɔɔna zanzan maa wʋra yɩ ba cǝgi o zaasɩm dɩm. Ba na ni tɩn, kʋ ma sʋ-ba lanyɩranɩ. Ba maa tɛ ba wɩ: «Nɔɔnʋ wʋntʋ kɩ ta mʋ o lwarɩ wǝǝnu tɩntʋ doŋ? O kɩ ta mʋ o jɩgɩ swan tɩntʋ, yɩ o jɩgɩ dam o ma kɩ wo-kɩnkagɩla yantʋ? Kʋ daɩ wʋm mʋ yɩ da-lwarʋ wʋm na? Wʋm mʋ daɩ Mari bu wʋm na? Kʋ daɩ wʋm nyaana mʋ yɩ Zakɩ dɩ Zʋzɛfʋ dɩ Zudasɩ dɩ Simɔn na? Kʋ daɩ wʋm nakwa mʋ wʋ dɩbam tɩtarɩ nɩ tɩn na?»

Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ ba dɛɛn wʋ sɛ nɩ Zezi sɩɩnɩ o nuŋi Wɛ te. O laan ma ta dɩ ba o wɩ: «Nɔɔnʋ na yɩ Wɛ nijoŋnu, nɔɔna yǝni ba pa-o zulǝ lanyɩranɩ, kʋ daarɩ o tɩtɩ tɩʋ tiinǝ dɩ o sɔŋɔ tiinǝ dɩ o cʋrrʋ nan bá nɩg-o.»

O dɛɛn ma wʋ kɩ wo-kɩnkagɩla ba tee nɩ. Kʋ na daɩ o na kwe o jɩŋa o daŋɩ yawɩɩna fɩnfɩɩn baŋa nɩ o pa ba na yazurǝ tɩn. Kʋ ma sʋ Zezi dɩ ba na wʋ kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩd-o tɩn.

Zezi na tʋŋɩ o karabiǝ fugǝ-bale bam te tɩn

(Matiyu 10:5-15, Luki 9:1-6)

Zezi dɛɛn maa tʋlɩ tɩ-balwa bam o karɩ o brɩ nɔɔna Wɛ cɩga kam. O laan ma bǝŋi o karabiǝ fugǝ-bale bam sɩ ba ba o te. O ma lɩ-ba bale bale sɩ o tʋŋɩ-ba, yɩ o pa-ba dam sɩ ba wanɩ ba zǝli ciciri nɔɔna yɩra nɩ. O ma ta dɩ ba o wɩ: «Á na maa ve, á yɩ zaŋɩ á kwe kʋlʋkʋlʋ á wǝli da á ja á vu, kʋ na daɩ nacǝgǝ yɩranɩ. Á nan yɩ kwe wʋdiu naa tampɔgɔ. Á yɩ kwe sǝbu á kɩ gwar-fwɛɛla nɩ á wǝli da. Zʋ-na natra, sɩ á yɩ kwe gwaarʋ tɩle tɩle. 10 Á na ve á zʋ sɔŋɔ kʋlʋ á pǝni da, sɩ á taá zʋʋrɩ daanɩ sɩ kʋ ba kʋ yi á viirim maŋa. 11 Kʋ daarɩ, á na yi tɩʋ kʋlʋ yɩ ba na wʋ sɛ sɩ ba jeeri abam lanyɩranɩ, naa ba na wʋ cǝgi abam taanɩ, sɩ á nuŋi tɩʋ kʋm kʋntʋ nɩ. Á na maa viirǝ, sɩ á pɩɩsɩ á nɛ fogo á yagɩ da, sɩ kʋ pa nɔɔna bam lwarɩ nɩ ba wʋ kɩ lanyɩranɩ.»

12 O na tagɩ kʋntʋ dɩ ba o ti tɩn, ba laan ma nuŋi ba vu ba tɔɔlɩ Wɛ kwǝrǝ, ba brɩ nɔɔna nɩ ba maŋɩ sɩ ba lǝni ba wʋrʋ ba yagɩ kǝm-balwaarʋ tɩm. 13 Ba ma zǝli ciciri zanzan nɔɔna yɩra nɩ. Ba ma kwǝri ba kwe nugǝ ba ma dwe yawɩɩna zanzan, yɩ ba na yazurǝ.

Pɛ Erɔdɩ na pɛ ba gʋ Zan te tɩn

(Matiyu 14:1-12, Luki 9:7-9)

14 Pɛ wʋdoŋ dɛɛn mʋ wʋra, o yɩrɩ mʋ Erɔdɩ. * O ma ba o ni Zezi ŋwa, nɔɔna zanzan na jɩgɩ o taanɩ ba ŋɔɔnɩ tɩn ŋwaanɩ. Nɔɔna badonnǝ maa tɛ ba wɩ: «Kʋ yɩ Zan wʋlʋ na miisi nɔɔna na wʋnɩ tɩn mʋ joori o bi o yagɩ tʋʋnɩ. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ o jɩgɩ dam yɩ o waɩ wo-kɩnkagɩla o kɩa.»

15 Nɔɔna badaara maa wɩ: «Kʋ yɩ Wɛ nijoŋnu Eli * mʋ tuǝ.» Badaara dɩ ta maa wɩ: «O yɩ Wɛ nijoŋnu mʋ, nɩnɛɛnɩ balʋ na tɔɔlɩ Wɛ kwǝrǝ faŋa faŋa tɩn.»

16 Kʋ daarɩ, Pɛ Erɔdɩ na ni Zezi ŋwa tɩn, o ma ta o wɩ: «Kʋʋ́ ta yɩ Zan wʋlʋ amʋ na pɛ ba go o yuu tɩn mʋ joori o bi o yagɩ tʋʋnɩ.»

17 O dɛɛn tagɩ kʋntʋ, bɛŋwaanɩ o ya wʋ kɩ Zan lanyɩranɩ. O pɛ ba ja Zan ba vɔ ba kɩ pɩɩna digǝ nɩ. Kʋ dɛɛn kɩ tɩntʋ doŋ mʋ: Erɔdɩ ya di kaanɩ wʋdoŋ, o yɩrɩ mʋ Erɔdɩadɩ. Kaanɩ wʋm dɛɛn yɩ o zɩmbaarʋ Filipi kaanɩ mʋ. 18 Zan dɛɛn ma ta dɩd-o nɩ, kʋ culǝ sɩ o di o zɩmbaarʋ kaanɩ yɩ o ta ŋwɩ. 19 Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ Erɔdɩadɩ culi Zan. O maa lagɩ sɩ ba gʋ-o, yɩ o wʋ nɛ cwǝŋǝ, 20 bɛŋwaanɩ Erɔdɩ dɛɛn kwarɩ Zan. O maa ye nɩ Zan yɩ wʋ-poŋo tu yɩ o tɛ cɩga. Kʋntʋ ŋwaanɩ Erɔdɩ ma fɔg-o o nii lanyɩranɩ, sɩ kʋlʋkʋlʋ yɩ kɩ-o. O maa yǝni o cǝgi o taanɩ dɩ wʋpolo, yɩ kʋ pa o wʋbʋŋa vugimi.

21 Erɔdɩadɩ dɛɛn laan ma ba o na cwǝŋǝ sɩ ba gʋ Zan. Pɛ Erɔdɩ lʋra maŋa na tu ka yi tɩn, o ma kɩ candiǝ yɩ o bǝŋi o tɩʋ kʋm dɩdɛɛra bam dɩ pamaŋna yigǝ tiinǝ, dɩ nadunǝ balʋ na zʋʋrɩ Galile nɩ tɩn, sɩ ba tɔgɩ ba di candiǝ kam. 22 Ba na wʋra ba di candiǝ kʋntʋ tɩn, Erɔdɩadɩ bukɔ laan ma zaŋɩ o zʋ o sa o brɩ vǝrǝ bam. Kʋ ma pa pɛ wʋm dɩ o vǝrǝ bam wʋ poli lanyɩranɩ. Pɛ wʋm ma ta dɩ bukɔ wʋm o wɩ: «Woŋo kʋlʋ maama nmʋ na lagɩ tɩn, amʋ wʋ́ pa-m.» 23 O ta ma ta o du o wɩ: «Aá pa-m woŋo kʋlʋ maama n na wʋ́ loori a tee nɩ tɩn. Kʋ na maŋɩ kʋ yɩ a tɩʋ kʋm cicoro dɩ, a ta wʋ́ pa-m.»

24 Bukɔ wʋm na ni kʋntʋ tɩn, o ma nuŋi o vu o nu te o bwe-o o wɩ: «Bɛɛ woŋo mʋ amʋ wʋ́ loori?» O ma lǝri o wɩ: «Ve n ta nɩ n lagɩ sɩ o go Zan yuu mʋ o pa-m.»

25 Bukɔ wʋm ma kɩ lɩla o joori o zʋ pɛ wʋm te, yɩ o ta dɩd-o o wɩ: «A lagɩ sɩ n go Zan yuu mʋ n kɩ zʋŋ-tanlaŋa wʋnɩ n pa-nɩ lele.»

26 Pɛ Erɔdɩ na ni kʋntʋ tɩn, o wʋ ma tiini kʋ cɔgɩ zanzan. O nan na tagɩ o du vǝrǝ bam yigǝ nɩ tɩn, o maa ba lagɩ sɩ o vɩn. 27 O ma kɩ lɩla o tʋŋɩ o pamaŋnʋ dɩdʋa sɩ o vu o go Zan yuu kʋm o ja ba. Nɔɔnʋ wʋm ma vu pɩɩna digǝ kam o go Zan yuu kʋm. 28 O ma kwe-kʋ o kɩ zʋŋ-tanlaŋa wʋnɩ o ja ba o pa bukɔ wʋm. O ma joŋi o ja vu o pa o nu.

29 Zan karabiǝ bam na lwarɩ kʋlʋ na kɩ tɩn, ba ma zaŋɩ ba vu ba kwe o yɩra yam ba ja vu ba kɩ.

Zezi na pɛ kɔ-fɔrɔ di wʋdiu ba su te tɩn

(Matiyu 14:13-21, Luki 9:10-17, Zan 6:1-14)

30 Zezi karabiǝ fugǝ-bale bam ma joori ba ba o te. Ba ma ta ba brɩ-o kʋlʋ maama ba na kɩa, dɩ ba na brɩ nɔɔna Wɛ cɩga kam te tɩn. 31 Nɔɔna zanzan maa yǝni ba tui Zezi te, yɩ ba joori ba viirǝ. Ba na daga kʋntʋ tɩn, Zezi dɩ o karabiǝ bam daa warɩ ba na pwǝlǝ sɩ ba di wʋdiu dɩ. Kʋntʋ ŋwaanɩ o ma ta dɩ ba o wɩ: «Abam nan ba á yɩranɩ, sɩ dɩ́ vu gaa wʋ sɩ á wanɩ á sin fɩnfɩɩn.»

32 Ba laan ma vu ba zʋ naboro, sɩ ba vu je sɩlʋ na yɩ gaa wʋ tɩn ba yɩranɩ. 33 Ba na maa kɛ tɩn, nɔɔna zanzan ma na-ba yɩ ba lwarɩ-ba. Ba ma zaŋɩ ba nuŋi ba tɩɩnɩ dɩm maama nɩ, ba duri dɩ nɛ ba vu ba loori-ba jǝgǝ kalʋ ba na maa ve tɩn nɩ. 34 Zezi ma nuŋi naboro kʋm wʋnɩ. O laan ma na nɔn-kɔgɔ kʋm na tu kʋ wʋra. Ba ŋwaŋa ma zʋ-o lanyɩranɩ, bɛŋwaanɩ ba nyɩ dɩ peeni sɩlʋ na ba jɩgɩ nayɩrʋ sɩ o taa nii sɩ baŋa nɩ tɩn. O laan ma puli o wʋra o brɩ-ba wǝǝnu zanzan.

35 Kʋ na tiini kʋ daanɩ yɩ wɛ ba wʋra dɩ zʋʋrɩ tɩn, o karabiǝ bam ma vu ba ta dɩd-o ba wɩ: «Maŋa kam wʋra ka kɛa, yɩ jǝgǝ kalʋ dɩbam na wʋra tɩn yɩ gaa wʋ mʋ. Wʋdiu tǝri yo. 36 Kʋntʋ ŋwaanɩ, pa nɔɔna bam vu sam wʋnɩ ba yǝgi wʋdiu ba di.»

37 O ma lǝri-ba o wɩ: «Abam tɩtɩ pa-ba wʋdiu sɩ ba di.»

Ba ma ta ba wɩ: «Dɩ́ na lagɩ dɩ́ yǝgi dɩpɛ sɩ dɩ yi ba maama dim, kʋʋ́ yi nɩnɛɛnɩ sǝbu-dala biǝ yale mʋ (200). *f3 * Dɩ́ wʋ́ wanɩ dɩ́ yǝgi kʋntʋ na?»

38 O laan ma bwe-ba o wɩ: «Abam jɩgɩ dɩpwa yagra mʋ? Ve-na á nii.»

Ba na ve ba nii tɩn, ba ma joori ba ba, ba ta dɩd-o ba wɩ: «Ya yɩ dɩpwa yanu dɩ kale sɩle yɩranɩ mʋ.»

39 Zezi laan ma pa o karabiǝ bam ni, sɩ ba pa nɔɔna bam pɔɔrɩ kɔgɔ kɔgɔ ba jǝni tɩga nɩ ga-lɩʋ kʋm baŋa nɩ. 40 Ba maama ma pɔɔrɩ yɩ ba jǝni, badaara kɔgɔ bi bi, badaara kɔgɔ fiinnu fiinnu. 41 Zezi laan ma kwe dɩpwa yanu yam dɩ kale sɩle sɩm, yɩ o kwǝni o yuu wɛɛnɩ o kɩ Wɛ le tɩ ŋwaanɩ. O ma fɔ fɔ dɩpwa yam o maŋɩ o pa o karabiǝ bam, sɩ ba laan joŋi-ya ba ja vu ba maŋɩ ba pa nɔɔna bam. O ma daarɩ o maŋɩ kale sɩle sɩm dɩ o pa ba maama sɩ ba di. 42 Nɔɔna bam maama ma di ba su ba daarɩ. 43 Zezi karabiǝ bam ma pɛ dɩpwa dɩ kale cicwǝǝru tɩlʋ na daarɩ tɩn ba su tɩtwarʋ fugǝ-tɩle. 44 Nɔɔna balʋ dɛɛn na di kʋntʋ tɩn yɩ baara mʋrr-tɩnu mʋ (5.000), kʋ wǝli dɩ kaana dɩ biǝ dɩ.

Zezi na ve na baŋa nɩ te tɩn

(Matiyu 14:22-36, Zan 6:16-21)

45 Kʋntʋ kwaga nɩ Zezi ma da o pa o karabiǝ bam vu ba zʋ naboro kʋm, sɩ ba da yigǝ ba bɛ nɩnɩʋ kʋm ba vu ba yi Betisayida. Ba na maa kɛ tɩn, o ma pa kɔgɔ kʋm viiri. 46 O na pɛ ba viiri tɩn, o ma vu o di piu yuu sɩ o warɩ Wɛ.

47 Tɩga ma ba ka yi. Naboro kʋm maa wʋ nɩnɩʋ kʋm tɩtarɩ nɩ, yɩ Zezi ta wʋ buburu kʋm nɩ o yɩranɩ. 48 O ma na o karabiǝ bam na tiini ba kwaanɩ ba yɛ yɩ kʋ cɛ ba yɩra nɩ, vu-fɔrɔ na zaŋɩ kʋ jeeri-ba tɩn ŋwaanɩ. Tɩga na wʋra ka pʋʋrɩ tɩn, Zezi ma zaŋɩ o ve na bam baŋa nɩ o maa ve ba te. O ma vu o lagɩ o gaalɩ-ba o kɛ. 49 Ba na nɛ-o o ve na bam baŋa nɩ tɩn, ba ya bʋŋɩ nɩ kʋ yɩ ciru mʋ. Ba ma kaasɩ baŋa baŋa, 50 bɛŋwaanɩ ba maama nɛ-o yɩ fʋʋnɩ zʋ-ba zanzan.

Zezi laan ma ŋɔɔnɩ dɩ ba o wɩ: «Pa-na á wʋrʋ kɩ dam, sɩ kʋ yɩ amʋ mʋ. Á yɩ pa fʋʋnɩ taa jɩgɩ abam.»

51 O laan ma vu o zʋ naboro kʋm wʋ. O na yi ba te kʋntʋ tɩn, viu kʋm ma da kʋ kwǝri. Kʋ ma tiini kʋ sʋ-ba, 52 bɛŋwaanɩ Zezi na maŋɩ dɩpɛ dɩm o pa nɔn-kɔgɔ kʋm yɩ ba di tɩn, ba wʋ ni wo-kɩnkagɩlɩ dɩm kʋntʋ kuri, Wɛ cɩga kam na wʋ wanɩ ka zʋ ba wʋbʋŋa tɩn ŋwaanɩ.

53 Ba ma vu ba bɛ ba yi bubɛ dɩdɩm dɩm. Ba ma ja naboro kʋm ba ja nuŋi ba zɩgɩ da. Ba na yi je sɩlʋ tɩn yɩrɩ mʋ Zenezarɛtɩ. 54 Ba na nuŋi naboro kʋm wʋnɩ tɩn, nɔɔna bam ma lwarɩ Zezi. 55 Ba laan ma duri je sɩm kʋntʋ maama nɩ, ba vu ba ta ba pa nɔɔna lwarɩ. Mɛ maama ba na lwarɩ nɩ o tu da tɩn, ba ma kwe balʋ na ba jɩgɩ yazurǝ tɩn ba zɩŋɩ gungwǝǝlu wʋnɩ ba ja vu o te. 56 O na yǝni o ve je sɩlʋ maama tɩn, kʋ na yɩ tɩ-balɛ naa tɩ-kamunǝ, nɔɔna yǝni ba ja yawɩɩna mʋ ba nuŋi ba jeer-o yaga ni nɩ, yɩ ba loor-o sɩ o pa-ba cwǝŋǝ sɩ ba dwe o gɔrɔ kʋm ni má. Balʋ maama na dwe o gɔrɔ kʋm kʋntʋ tɩn dɛɛn nɛ yazurǝ.

7

Wo-digiru tɩlʋ na cɔgɩ nɔɔna tɩn

(Matiyu 15:1-20)

Farizɩan * tiinǝ badaara dɩ Wɛ cullu karanyɩna tiinǝ badonnǝ dɛɛn ya nuŋi Zeruzalɛm ba ba, ba gilimi Zezi tee nɩ. Ba ma na o karabiǝ badonnǝ na je ba di wʋdiu, yɩ ba wʋ sanɩ ba jɩa sɩ kʋ tɔgɩ bantʋ cullu tɩm cwǝŋǝ. Bɛŋwaanɩ Farizɩan tiinǝ bam dɩ Zwifǝ bam maama ba fɔgɩ ba di wʋdiu, yɩ ba wʋ sanɩ ba jɩa sɩ kʋ tɔgɩ cullu tɩlʋ ba nabaara bam na pɛ-ba tɩn. Ba na yǝni ba zɩgɩ yaga nɩ ba ba sɔŋɔ, baá kɩ na mʋ ba ma zarɩ ba tɩtɩ sɩ ba ji lanyɩranɩ, yɩ ba laan daarɩ ba di wʋdiu. Ba ta jɩgɩ cullu tɩdonnǝ zanzan ba na tɔgɩ-tɩ ba wǝli da. Ba yǝni ba fɔgɩ ba sɩn ba zwɩ dɩ ba kɔɔra dɩ ba luu-kambi, yɩ ba laan daarɩ ba kɩ wʋdiu da.

Kʋ yɩ kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ Farizɩan tiinǝ bam dɩ Wɛ cullu karanyɩna tiinǝ bam dɛɛn bwe Zezi ba wɩ: «Bɛɛ mʋ yɩ n karabiǝ bam yǝni ba di wʋdiu, yɩ ba wʋ sanɩ ba jɩa nɩ dɩbam nabaara bam na pɛ dɩbam cullu tɩlʋ tɩn?»

O ma lǝri-ba o wɩ: «Abam yɩ pipiri-nyɩna mʋ. Wɛ nijoŋnu Ezayi * dɛɛn jɩgɩ bʋra dɩ o na maŋɩ o ta abam taanɩ faŋa faŋa te tɩn. Kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ:

‹Nɔɔna bantʋ zuli amʋ Wɛ dɩ ba niǝ mʋ,

yɩ ba wʋbʋŋa baŋwɛ dɩ amʋ.

Ba na paɩ amʋ zulǝ yalʋ maama tɩn yɩ kafɛ mʋ.

Ba yǝni ba brɩ nabiinǝ wʋbʋŋa cullu,

yɩ ba paɩ tɩ yɩ amʋ zaasɩm dɩm mʋ.›

Kʋntʋ, abam kwe Wɛ niǝ yam na brɩ te tɩn á yagɩ mʋ, yɩ á daarɩ á tɔgɩ nabiinǝ cullu.»

O daa ta ma ta dɩ ba o wɩ: «Abam yǝni á vɩn Wɛ niǝ yam, yɩ á daarɩ á jɩgɩ á tɩtɩ wʋbʋŋa cullu mʋ á tɔga. 10 Faŋa faŋa tɩn, Moyisi * dɛɛn brɩ Wɛ ni dɩm o wɩ, nɔɔnʋ maŋɩ sɩ o taa zuli o nu dɩ o ko. O daa ta brɩ nɩ, nɔɔnʋ na ŋɔɔnɩ ta-balɔrɔ dɩ o nu naa o ko, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ ba gʋ-o mʋ. 11 Kʋ daarɩ abam nan yǝni á ja Wɛ taanɩ dɩm á gugwǝli mʋ yɩ á wɩ, nɔɔnʋ na jɩgɩ woŋo kʋlʋ o ya na wʋ́ ma o zǝni o nu dɩ o ko tɩn, yɩ o na tagɩ dɩ ba o wɩ, woŋo kʋm kʋntʋ yɩ ‹Kɔrɩban› mʋ (kʋ kuri mʋ kʋ yɩ Wɛ nyɩm), 12 kʋ brɩ nɩ kʋntʋ tu daa wʋ maŋɩ sɩ o kwe woŋo kʋm o ma zǝni o nu dɩ o ko. 13 Abam na brɩ nɔɔna sɩ ba taa tɔgɩ á tɩtɩ cullu tɩn paɩ Wɛ taanɩ dɩm daa ba jɩgɩ kuri abam tee nɩ. Abam nan ta yǝni á kɩ wo-balwaarʋ tɩntʋ donnǝ zanzan á wǝli da.»

14 Zezi daa ta ma bǝŋi nɔn-kɔgɔ kʋm sɩ ba ba o te, yɩ o ta dɩ ba o wɩ: «Abam maama cǝgi lanyɩranɩ sɩ á ni a taanɩ dɩm kuri. 15 Kʋ daɩ woŋo kʋlʋ na tɔgɩ nɔɔnʋ ni kʋ zʋ o wʋ tɩn mʋ wʋ́ wanɩ kʋ cɔg-o. Kʋ yɩ woŋo kʋlʋ na tɔgɩ nɔɔnʋ ni kʋ nuŋi tɩn mʋ wʋ́ cɔg-o. (( 16 Á nan fɔgɩ á cǝgi a taanɩ dɩm lanyɩranɩ.))»

17 O laan ma vu o zʋ sɔŋɔ o daarɩ nɔn-kɔgɔ kʋm pooni nɩ. O karabiǝ bam ma bwe-o taanɩ dɩm kuri. 18 O ma ta dɩ ba o wɩ: «Abam dɩ ba jɩgɩ wʋbʋŋa na? Á maŋɩ sɩ á taá ye nɩ, woŋo kʋlʋ maama nɔɔnʋ na wʋ́ kwe o pa kʋ tɔgɩ o ni kʋ zʋ o wʋ tɩn bá wanɩ kʋ cɔg-o. 19 Bɛŋwaanɩ kʋ bá wanɩ kʋ zʋ o wʋbʋŋa. Kʋ nan wʋ́ tu o kana yɩranɩ mʋ, yɩ o laan daarɩ o tɔ-kʋ o yagɩ.»

Zezi dɛɛn na tagɩ cɩga kam kʋntʋ tɩn, o brɩ nɩ wʋdiiru maama maŋɩ sɩ nɔɔna taa di-tɩ.

20 O daa ta ma ta o wɩ: «Kʋ yɩ kʋlʋ na maŋɩ kʋ wʋ nɔɔnʋ wʋnɩ yɩ kʋ laan nuŋi tɩn mʋ cɔg-o. 21 Bɛŋwaanɩ kʋ yɩ nɔɔnʋ wʋbʋŋa mʋ paɩ o lagɩ wo-balwaarʋ kǝm, kʋ na yɩ boorim wo-zɔɔna dwi maama, dɩ ŋwɩɩnɩ, dɩ nɔn-gʋra, 22 dɩ wo-swǝnǝ zanzan, dɩ pu-sɩŋa, dɩ kampinǝ, dɩ wo-digiru kikiǝ, dɩ wʋ-gʋrʋ, dɩ bɩbara dɩ nɔn-tʋra, dɩ kamunni, dɩ jwǝrim. 23 Wo-balwaarʋ tɩntʋ maama nuŋi nɔɔnʋ wʋnɩ mʋ yɩ tɩ cɔg-o.»

Kaanɩ wʋdoŋ na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi te tɩn

(Matiyu 15:21-28)

24 Zezi dɛɛn ma nuŋi je sɩm kʋntʋ nɩ o vu Tiiri nawurǝ yam seeni. O maa vu o zʋ sɔŋɔ kʋdoŋ. O ma ba lagɩ sɩ nɔɔna lwarɩ nɩ o wʋra, yɩ o wʋ wanɩ o sǝgi o tɩtɩ dɩ nɔɔna bam. 25-26 Kaanɩ wʋdoŋ maa wʋra, o na yɩ dwi-gɛ * tu. Ba ya lʋg-o Siiri nɩ mʋ, je sɩlʋ yɩrɩ na yɩ Fenisi tɩn. Cicirǝ maa jɩgɩ o bukɔ ka yaara. O maa na ni Zezi ŋwa tɩn, o ma kɩ lɩla o vu o te, yɩ o kuni doonǝ o yigǝ nɩ o loor-o, sɩ o zǝli cicirǝ kam o pa ka yagɩ o bukɔ wʋm yɩra. 27 Zezi ma ta dɩd-o o wɩ: «Biǝ bam mʋ maŋɩ sɩ ba da yigǝ ba di ba daarɩ. Kʋ wʋ maŋɩ sɩ nɔɔnʋ joŋi o biǝ wʋdiu o dɩ kakuri yigǝ nɩ.»

28 Kaanɩ wʋm maa lǝri o wɩ: «Amʋ tu, n tagɩ cɩga. Kakuri sɩlʋ nan na tigi taabʋlʋ kuri nɩ tɩn waɩ sɩ twɛ wʋdiu kʋlʋ biǝ bam na di yɩ kʋ siiri tɩga nɩ tɩn sɩ di.»

29 O laan ma ta dɩ kaanɩ wʋm o wɩ: «Nmʋ lǝrǝ yam na lana tɩn ŋwaanɩ, a sɛ n loro kʋm. Joori n vu sɔŋɔ. Cicirǝ kam maŋɩ ka yagɩ n bukɔ wʋm yɩra.»

30 Kaanɩ wʋm ma sɩɩnɩ o joori o vu sɔŋɔ. O ma na o bukɔ wʋm o tigi o tigǝ je nɩ, dɩ cicirǝ kam nuŋi ka daar-o.

Zezi na pɛ zwa-kɔgɔ na yɩ bibǝku na yazurǝ te tɩn

31 Zezi laan ma zaŋɩ o nuŋi Tiiri nawurǝ yam nɩ o da Sidɔn o kɛ. O laan ma tɔgɩ je sɩlʋ ba na bǝ nɩ ‹Tɩɩnɩ Fugǝ› tɩn o vu o yi Galile nɩnɩʋ kʋm je sɩm. 32 Nɔɔnʋ ma wʋra o na yɩ zwa-kɔgɔ yɩ o warɩ o ŋɔɔnɩ lanyɩranɩ. Ba ma ja-o ba vu Zezi te. Ba ma loor-o sɩ o kwe o jɩŋa o daŋɩ nɔɔnʋ wʋm baŋa nɩ sɩ o pa o na yazurǝ. 33 Zezi ma ja-o o vu daa o yɩranɩ o daarɩ kɔgɔ kʋm. O ma kwe o nwa o tʋrɩ nɔɔnʋ wʋm zwa nɩ, yɩ o daarɩ o twɩ lileeru o kɩ o nʋa nɩ o ma dwe o dindǝlimi. 34 O ma kwǝni o yuu o nii wɛɛnɩ, yɩ o suuri. O ma ta dɩ nɔɔnʋ wʋm o wɩ: «Efata», kʋ kuri mʋ ‹Pʋrɩ!›. 35 O na tagɩ kʋntʋ tɩn, o zwa yam ma sɩɩnɩ ya pʋrɩ, yɩ o dindǝlimi dɩ waɩ dɩ pipirǝ. O maa waɩ o ŋɔɔnɩ lanyɩranɩ.

36 Zezi ma kaanɩ nɔɔna bam maama, sɩ ba yɩ ta kʋlʋ na kɩ tɩn ba brɩ nɔɔn-nɔɔnʋ. O na kaanɩ-ba kʋntʋ tɩn, mʋ ba laan fɔgɩ ba tɛ dɩ nɔɔna bam. 37 Kʋ ma tiini kʋ sʋ balʋ maama na ni tɩn zanzan. Ba maa wɩ: «Woŋo kʋlʋ maama o na kɩ tɩn yɩ lanyɩranɩ mʋ. O paɩ zwa-kwarʋ joori tɩ ni, yɩ mɩmaarʋ dɩ waɩ tɩ ŋɔɔna.»

8

Zezi na pɛ kɔ-fɔrɔ di wʋdiu kʋ su te tɩn

(Matiyu 15:32-39)

Kantʋ maŋa kam nɩ kɔgɔ zanzan daa ma joori kʋ gilimi daanɩ Zezi tee nɩ. Ba maa ba jɩgɩ kʋlʋkʋlʋ sɩ ba di. Zezi ma bǝŋi o karabiǝ bam yɩ ba ba o te. O ma ta dɩ ba o wɩ: «Nɔɔna bantʋ ŋwaŋa jɩgɩ-nɩ, dɩ ba na tu ba wʋ a tee nɩ zɩm da yatɔ yɩ ba daa ba jɩgɩ wʋdiu sɩ ba di tɩn. A na pɛ ba viiri yɩ ba wʋ di kʋlʋkʋlʋ, kana wʋ́ pa ba bǝri cwǝŋǝ nɩ, bɛŋwaanɩ ba badaara nuŋi yigǝ yigǝ mʋ ba ba amʋ te.»

O karabiǝ bam ma lǝr-o ba wɩ: «Dɩ́ nan wʋ́ kɩ ta mʋ dɩ́ na wʋdiu gaa kʋntʋ wʋnɩ sɩ kʋ yi ba maama dim?»

O ma bwe-ba o wɩ: «Abam jɩgɩ dɩpwa yagra mʋ?»

Ba ma lǝri ba wɩ: «Ya yɩ yarpɛ mʋ.»

Zezi laan ma ta dɩ kɔgɔ kʋm sɩ ba maama jǝni tɩga nɩ. O ma kwe dɩpwa yarpɛ yam yɩ o kɩ Wɛ le ya ŋwaanɩ. O ma ja-ya o fɔ fɔ o pa o karabiǝ bam, yɩ bantʋ dɩ laan joŋi ba ja vu ba pa nɔɔna bam. Ba dɛɛn jɩgɩ kalǝŋ-balɛ fɩnfɩɩn ba wǝli da. Zezi ma kwe-sɩ o kɩ Wɛ le, yɩ o daarɩ o ta dɩ o karabiǝ bam sɩ ba kwe sɩntʋ dɩ ba maŋɩ ba pa nɔɔna bam maama. Ba maama ma di ba su ba daarɩ. Ba laan ma twɛ cicwǝǝru tɩlʋ na daarɩ tɩn ba su tɩtwarʋ tɩrpɛ. Balʋ dɛɛn na di kʋntʋ tɩn yɩ baara mʋrr-tɩna mʋ (4.000), kʋ wǝli dɩ kaana dɩ biǝ dɩ.

Zezi laan ma pa kɔgɔ kʋm viiri. 10 O ma daarɩ o vu o zʋ naboro dɩ o karabiǝ bam. Ba ma vu ba yi jǝgǝ kalʋ yɩrɩ na yɩ Dalɩmanuta tɩn.

Farizɩan tiinǝ na yɩ te tɩn

(Matiyu 16:1-12)

11 Farizɩan * tiinǝ badonnǝ dɛɛn ma ba Zezi te ba ma puli ba magɩ kantɔgɔ dɩd-o, yɩ ba lagɩ sɩ ba maŋ-o ba nii. Ba ma ta dɩd-o, sɩ o kɩ wo-kɩnkagɩlɩ dɩlʋ na wʋ́ brɩ-ba nɩ o dam dɩm nuŋi Wɛ tee nɩ tɩn. 12 O ma tiini o suuri o wʋnɩ, yɩ o ta o wɩ: «Bɛɛ mʋ yɩ zɩm nɔɔna bam lagɩ sɩ a kɩ wo-kɩnkagɩlɩ a brɩ-ba? A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, a bá kɩ wo-kɩnkagɩlɩ a brɩ-ba.»

13 O na tagɩ kʋntʋ tɩn, o ma yagɩ ba te, yɩ o joori o vu o zʋ naboro kʋm sɩ ba vu ba bɛ bubɛ dɩdɩm dɩm.

14 Ba dɛɛn na wʋ naboro kʋm wʋnɩ ba maa ve ba bɛ tɩn, Zezi karabiǝ bam ya swe sɩ ba ja dɩpɛ ba wǝli da, dɩpɛ dɩdʋa yɩranɩ mʋ ba ya jɩga. 15 Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: «Fɔgɩ-na á cɩ á tɩtɩ sɩ á yɩ pa Farizɩan tiinǝ bam dɩ Pɛ Erɔdɩ * dɩ abam ba dabɩlɩ dɩm.»

16 O na tagɩ dɩ ba kʋntʋ tɩn, ba ma ŋɔɔnɩ daanɩ ba wɩ: «Kʋ yɩ dɩpɛ taanɩ mʋ o tɛa, dɩ́ na ba jɩgɩ tɩn ŋwaanɩ.»

17 Zezi ma lwarɩ ba na jɩgɩ kʋlʋ ba ŋɔɔnɩ tɩn, yɩ o wɩ: «Bɛɛ mʋ yɩ á ŋɔɔnɩ daanɩ á wɩ, á na ba jɩgɩ dɩpɛ tɩn mʋ te a ŋɔɔnɩ kʋntʋ? Abam ta wʋ lwarɩ Wɛ na jɩgɩ dam te tɩn na? Á wʋbʋŋa tɩgɩ mʋ na? 18 Abam jɩgɩ yiǝ yɩ ya ba naɩ Wɛ cɩga kam. Á jɩgɩ zwa yɩ á ba ni Wɛ taanɩ dɩm kuri. 19 Abam maŋɩ á swe a dɛɛn na kwe dɩpwa yanu mʋ a fɔ fɔ a pa baara mʋrr-tɩnu tɩm yɩ ba di na? Ba na di ba ti tɩn, abam twɛ cicwǝǝru tɩm á su tɩtwarʋ tɩgra mʋ?»

Ba ma lǝr-o ba wɩ: «Tɩtwarʋ fugǝ-tɩle.»

20 O daa ma bwe-ba o wɩ: «A daa ta na kwe dɩpwa yarpɛ yam a fɔ fɔ a pa baara mʋrr-tɩna tɩm yɩ ba di tɩn, á twɛ cicwǝǝru tɩm á su tɩtwarʋ tɩgra mʋ?»

Ba ma lǝr-o ba wɩ: «Tɩtwarʋ tɩrpɛ.»

21 O laan ma ta dɩ ba o wɩ: «Abam nan daa ta ba ni kʋ kuri mʋ na?»

Zezi na puri lilwe yiǝ te tɩn

22 Ba dɛɛn ma vu ba yi Betisayida. Nɔɔna badonnǝ ma ja lilwe ba ja vu Zezi te, yɩ ba loor-o sɩ o ma o jɩŋa o dwe-o, sɩ o na yazurǝ. 23 O ma ja lilwe wʋm jɩŋa o vaŋɩ o ja nuŋi tɩʋ kʋm daa. O ma twɩ lileeru o kɩ o yiǝ nɩ, yɩ o daŋɩ o jɩa lilwe wʋm baŋa nɩ. O laan ma bwe-o o wɩ: «Nmʋ naɩ woŋo na?»

24 Lilwe wʋm ma puri o yiǝ o nii, yɩ o wɩ: «A naɩ nɔɔna mʋ. Ba nan nyɩ dɩ tweeru mʋ te yɩ ba veǝ.»

25 Zezi daa ma daŋɩ o jɩa nɔɔnʋ wʋm yiǝ nɩ. O laan ma fin o yiǝ yam, yɩ ya joori ya naɩ. O maa waɩ o naɩ woŋo maama lanyɩranɩ. 26 Zezi laan ma ta dɩd-o o wɩ, o yɔɔrɩ o vu sɔŋɔ, sɩ o daa yɩ joori o zʋ tɩʋ kʋm wʋ.

Pɩyɛɛrɩ tagɩ sɩ Zezi yɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn mʋ

(Matiyu 16:13-20, Luki 9:18-21)

27 Zezi dɩ o karabiǝ bam daa ma kɛ, ba vu ba yi Sezaarɩ kʋlʋ na yɩ Filipi tɩʋ tɩn. Ba na maa ve tɩn, o ma bwe-ba o wɩ: «Nɔɔna yǝni ba tɛ ba wɩ, amʋ yɩ wɔɔ mʋ?»

28 Ba ma lǝri ba wɩ: «Badaara tɛ ba wɩ, nmʋ yɩ Zan wʋlʋ dɛɛn na miisi nɔɔna na wʋnɩ tɩn mʋ. Babam dɩ maa tɛ ba wɩ, nmʋ yɩ Wɛ nijoŋnu Eli * mʋ. Badonnǝ dɩ maa tɛ ba wɩ, nmʋ yɩ faŋa faŋa Wɛ nijoŋnǝ bam dɩdʋa mʋ.»

29 O laan ma bwe-ba o wɩ: «Kʋ nan na yɩ abam, abam bʋŋɩ sɩ amʋ yɩ wɔɔ mʋ?»

Pɩyɛɛrɩ ma lǝr-o o wɩ: «Nmʋ yɩ Krisi * wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn mʋ.»

30 Zezi laan ma kaanɩ-ba sɩ ba yɩ ta kʋntʋ ba brɩ nɔɔn-nɔɔnʋ.

Zezi na brɩ o tʋʋnɩ na wʋ́ ta yɩ te tɩn

(Matiyu 16:21-28, Luki 9:22-27)

31 Kʋ na zɩgɩ kantʋ maŋa kam nɩ, Zezi ma ŋɔɔnɩ o brɩ-ba o wɩ: «Amʋ Nabiin-bu * wʋm maŋɩ sɩ a na yaara zanzan. Zwifǝ nakwa bam dɩ ba kaanɩm yigǝ tiinǝ bam dɩ ba cullu karanyɩna tiinǝ bam mʋ wʋ́ culi amʋ. Baá gʋ-nɩ, yɩ da yatɔ dɛ nɩ a laan wʋ́ joori a bi.» 32 O maa ŋɔɔnɩ kʋntʋ jaja o brɩ-ba. Pɩyɛɛrɩ ma ja-o o vu daa, yɩ o kaan-o o wɩ, o yɩ taa ŋɔɔnɩ kʋntʋ doŋ.

33 Zezi ma guni o nii o karabiǝ bam seeni, yɩ o bagɩ Pɩyɛɛrɩ o wɩ: «Sʋtaanɩ *, ve daa a tee nɩ! Nmʋ wʋbʋŋa yam yɩ nabiinǝ nyɩm mʋ, sɩ ya ba tɔgɩ Wɛ na lagɩ te tɩn.»

34 Zezi laan ma bǝŋi nɔn-kɔgɔ kʋm maama dɩ o karabiǝ bam sɩ ba ba o te. O ma ta dɩ ba o wɩ: «Nɔɔnʋ wʋlʋ maama na lagɩ sɩ o taa tɔgɩ amʋ kwaga tɩn, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ o vɩn o tɩtɩ wʋbʋŋa sɩ o sɛ yaara nɩ wʋlʋ na zɩŋɩ tʋʋn-dagara * o maa ve o tʋʋnɩ jǝgǝ te tɩn, sɩ o laan taa tɔgɩ-nɩ. 35 Wʋlʋ maama nan na lagɩ sɩ o yɩrɩ o ŋwɩa tɩn, kʋntʋ tu wʋ́ ga-ka mʋ. Kʋ daarɩ, wʋlʋ maama na sɛ sɩ o ga o ŋwɩa amʋ ŋwaanɩ dɩ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam ŋwaanɩ, kʋntʋ tu wʋ́ na ŋwɩa Wɛ tee nɩ. 36 Nɔɔnʋ nan na nɛ lʋgʋ baŋa wǝǝnu tɩm maama, yɩ o laan na gɛ ŋwɩa Wɛ tee nɩ, bɛɛ nyɔɔrɩ mʋ o nɛa? 37 Kʋlʋkʋlʋ nan tǝrǝ nɔɔnʋ na wʋ́ wanɩ o ma lǝni o ŋwɩa Wɛ tee nɩ. 38 Kʋntʋ tɩn, nɔɔnʋ wʋlʋ maama na kwarɩ cavɩɩra amʋ ŋwaanɩ dɩ amʋ taanɩ dɩm ŋwaanɩ zɩm nɔɔna bam tɩtarɩ nɩ, ba na yɩ nɔn-balwaarʋ yɩ ba yigǝ tǝrǝ dɩ Wɛ tɩn, amʋ Nabiin-bu wʋm dɩ wʋ́ kwarɩ kʋntʋ tu cavɩɩra, maŋa kam a na wʋ́ joori a ba lʋgʋ baŋa dɩ a Ko Wɛ paarɩ-zulǝ dɩ DƖ malɛsɩ * sɩm tɩn.»

9

O daa ta ma ta dɩ ba o wɩ: «A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, nɔɔna balʋ zɩm na wʋ yo seeni tɩn badaara bá tɩ, yɩ baá na Wɛ paarɩ dɩm na wʋ́ ba nɔɔna tɩtarɩ nɩ dɩ dam te tɩn.»

Zezi yibiyǝ na lǝni te tɩn

(Matiyu 17:1-13, Luki 9:28-36)

Da yardʋ dɛɛn na kɛ tɩn, Zezi laan ma ja Pɩyɛɛrɩ dɩ Zakɩ dɩ Zan o pa ba tɔgɩ daanɩ ba vu ba di pu-kamunu yuu. Ba wʋra ba yɩranɩ. Ba na wʋra kʋntʋ tɩn, Zezi yibiyǝ ma lǝni ba yigǝ nɩ. O gwaarʋ tɩm ma tiini tɩ pɩɩrɩ parɩ parɩ yɩ tɩ nyɩɩna. Tɩ pɩɩrɩ tɩ gaalɩ nabiinu na wʋ́ wanɩ o zarɩ o gwaarʋ o pa tɩ pɩɩrɩ te tɩn. Eli * dɩ Moyisi * ma da ba nuŋi ba yigǝ nɩ, yɩ ba ŋɔɔnɩ dɩ Zezi.

Pɩyɛɛrɩ laan ma ta dɩ Zezi o wɩ: «Karanyɩna, dɩ́ na wʋ yo seeni tɩn, kʋ tiini kʋ lana kʋ pa dɩbam. Nan pa dɩ́ pu vwǝ yatɔ yo seeni, sɩ nmʋ dɩ Moyisi dɩ Eli taa zʋʋrɩ da.» Fʋʋnɩ dɛɛn zʋ-ba zanzan. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ o garɩ o ŋɔɔnɩ kʋntʋ doŋ.

Kunkwǝǝnu laan ma ba tɩ kwǝli-ba. Ba ma ni kwǝrǝ na ŋɔɔnɩ tɩ wʋnɩ ka wɩ: «Wʋntʋ mʋ yɩ amʋ bu-dʋa a na so-o dɩ a wʋ maama. Á nan taá cǝgi o taanɩ lanyɩranɩ.»

Ba ma da kwǝni ba nii jǝgǝ maama, yɩ ba daa wʋ nɛ nɔɔn-nɔɔnʋ, kʋ na daɩ Zezi yɩranɩ. Ba ma zaŋɩ piu kʋm yuu nɩ ba maa tuǝ. Zezi laan ma kaanɩ-ba o wɩ: «Yɩ pa-na nɔɔn-nɔɔnʋ lwarɩ á na nɛ kʋlʋ tɩn, sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ amʋ Nabiin-bu * wʋm na wʋ́ ba a bi a yagɩ tʋʋnɩ tɩn.» 10 Ba ma sɛ yɩ ba ŋɔɔnɩ ba yɩranɩ ba bwɛ ba nii, ka bi ka yagɩ tʋʋnɩ taanɩ dɩm kuri mʋ bɛɛ.

11 Ba laan ma bwe-o ba wɩ: «Wɛ cullu karanyɩna tiinǝ bam yǝni ba tɛ ba wɩ: Eli mʋ maŋɩ sɩ o da yigǝ o ba, sɩ Krisi * wʋm laan da kwaga. Kʋ yɩ cɩga mʋ naa vwan mʋ?»

12 Zezi ma lǝri-ba o wɩ: «Kʋ yɩ cɩga mʋ. Eli maŋɩ sɩ o da yigǝ o ba o kwɛ woŋo maama, sɩ Krisi wʋm laan ba. Bɛɛ nan mʋ yɩ kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ, Nabiin-bu wʋm maŋɩ sɩ o yaarɩ zanzan sɩ nɔɔna cul-o? 13 Á nan taá ye-na nɩ, Eli maŋɩ o ba, yɩ nɔɔna tiini ba bɛɛs-o nɩ ba wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn, nɩ kʋ na maŋɩ kʋ pʋpʋnɩ o woŋo Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ te tɩn.»

Zezi na zǝli cicirǝ bu wʋdoŋ yɩra nɩ te tɩn

(Matiyu 17:14-23, Luki 9:37-45)

14 Zezi dɩ o karabiǝ batɔ bam laan ma joori ba vu ba yi o karabiǝ babam bam te. Ba ma na kɔgɔ zanzan na gilimi-ba. Wɛ cullu karanyɩna tiinǝ badonnǝ maa wʋra ba magɩ kantɔgɔ dɩdaanɩ ba. 15 Kɔgɔ kʋm na nɛ Zezi tɩn, ba ma tiini ba yɩ yǝǝu, yɩ ba duri ba vu o te ba jɔɔn-o. 16 O ma bwe-ba o wɩ: «Bɛɛ ŋwaanɩ mʋ á zɩgɩ á magɩ kantɔgɔ dɩ ba?»

17 Nɔɔnʋ wʋdoŋ maa wʋ kɔgɔ kʋm wʋnɩ, o ma lǝr-o o wɩ: «Karanyɩna, a ya jaanɩ a bu mʋ a ba nmʋ te, sɩ n pa o na yazurǝ. Cicirǝ mʋ jɩg-o ka yaara, ka pa o warɩ o ŋɔɔnɩ. 18 Maŋa kalʋ ka na yǝni ka ja-o tɩn, ka yǝni ka dʋl-o ka dɩ tɩga nɩ mʋ. Lile-puŋǝ ma nuŋi o ni nɩ yɩ o dʋnɩ o yǝlǝ. O yɩra yam maama maa yǝni ya kʋ. A ma loori nmʋ karabiǝ bam sɩ ba zǝli cicirǝ kam sɩ ka yag-o, yɩ ba wʋ wanɩ.»

19 Zezi na ni kʋntʋ tɩn, o ma ta o wɩ: «Abam zɩm nɔɔna bam brɩ á ba jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ. Amʋ wʋ́ daanɩ abam tɩtarɩ nɩ a kɩ wʋ-zuru dɩ abam sɩ kʋ taa ve maŋa kɔɔ? Ja-na bu wʋm á ba.» 20 Ba ma ja-o ba vu o te.

Cicirǝ kam na nɛ Zezi tɩn, ka ma su bu wʋm ka pa o yɩra saɩ pɔgɩ pɔgɩ. O ma tʋ tɩga nɩ o bibilǝ. Lile-puŋǝ maa nuŋi o ni nɩ. 21 Zezi ma bwe bu wʋm ko o wɩ: «Maŋa kɔɔ mʋ kʋ puli kʋ kɩ-o kʋntʋ?»

O ma lǝr-o o wɩ: «O biini nɩ. 22 Kuni zanzan cicirǝ kam yǝni ka dʋl-o ka dɩ mini wʋnɩ dɩ na wʋnɩ mʋ, sɩ ka gʋ-o. Nmʋ nan na wʋ́ wanɩ, sɩ n duri dɩbam yibwǝnǝ n zǝni dɩbam.»

23 Zezi ma lǝr-o o wɩ: «Nmʋ tagɩ n wɩ, amʋ na wʋ́ wanɩ mʋ. Wʋlʋ maama nan na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ tɩn, kʋlʋkʋlʋ tǝrǝ Wɛ na bá wanɩ DƖ kɩ DƖ pa kʋntʋ tu.»

24 Bu wʋm ko laan ma kaasɩ o wɩ: «A sɩɩnɩ a jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ nmʋ. Nan wǝli-nɩ sɩ a taa fɔgɩ a jɩga.»

25 Zezi ma na nɔn-kɔgɔ zanzan na durǝ kʋ maa bɩɩnɩ ba te. O laan ma bagɩ cicirǝ kam, yɩ o ta dɩ ka o wɩ: «Nmʋ wʋlʋ na paɩ nɔɔna jiri mɩmaarʋ dɩ zwa-kwarʋ tɩn, a tɛ dɩ nmʋ sɩ n nuŋi bu wʋm yɩra nɩ n viiri, sɩ n daa yɩ joori n yaar-o.»

26 Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, cicirǝ kam ma kaasɩ, yɩ ka tiini ka su bu wʋm ka pa o yɩra saɩ pɔgɩ pɔgɩ, yɩ ka nuŋi ka daar-o. Ka na yag-o tɩn, o ma bǝri. Nɔɔna zanzan maa tɛ ba wɩ: «O tɩgɩ mʋ.» 27 Zezi laan ma ja o jɩŋa o pa o zaŋɩ wɛɛnɩ o zɩgɩ.

28 Zezi na joori o zʋ digǝ tɩn, o karabiǝ bam ma vu o te ba yɩranɩ, yɩ ba bwe-o ba wɩ: «Bɛŋwaanɩ mʋ dɩbam wʋ wanɩ dɩ́ zǝli cicirǝ kam?»

29 O ma lǝri-ba o wɩ: «Cicirǝ kantʋ doŋ zǝlim cana. Cicirǝ kantʋ dwi warɩ ka zǝli kʋ na daɩ dɩ Wɛ-loro dam.»

30 Ba dɛɛn ma nuŋi jǝgǝ kam kʋntʋ nɩ ba vu ba tɔgɩ Galile wʋ ba kɛ. Zezi maa ba lagɩ sɩ nɔɔn-nɔɔnʋ lwarɩ ba je, 31 o na jɩgɩ o karabiǝ bam o brɩ tɩn ŋwaanɩ. O maa brɩ-ba o wɩ: «Baá ja amʋ Nabiin-bu * wʋm ba kɩ nɔɔna jɩŋa nɩ yɩ ba gʋ-nɩ. Ba nan na gʋ-nɩ, da yatɔ dɛ nɩ a laan wʋ́ joori a bi a yagɩ tʋʋnɩ.»

32 O karabiǝ bam ma wʋ ni o taanɩ dɩm kuri, yɩ ba kwarɩ sɩ ba bwe-o ba nii.

Wɔɔ mʋ yɩ kamunu o dwe maama?

(Matiyu 18:1-9, Luki 9:46-50, 17:1-2)

33 Ba ma vu ba yi Kapɛrnawum. Ba ma zʋ sɔŋɔ. Zezi ma bwe o karabiǝ bam o wɩ: «Dɩ́ na wʋ cwǝŋǝ nɩ dɩ́ maa bɩɩnɩ tɩn, á ya magɩ kantɔgɔ bɛɛ ŋwaanɩ mʋ?»

34 Ba maa cɩm. Bɛŋwaanɩ, ba ya na maa bɩɩnɩ tɩn, ba ya magɩ kantɔgɔ daanɩ sɩ ba nii, bantʋ wʋnɩ wɔɔ mʋ yɩ kamunu o dwe ba maama. 35 Zezi ma jǝni tɩga nɩ. O ma bǝŋi o karabiǝ fugǝ-bale bam sɩ ba ba o te. O ma ta dɩ ba o wɩ: «Wʋlʋ na lagɩ sɩ o taa yɩ yigǝ tu tɩn, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ o ji ba maama kwaga tu mʋ, sɩ o taa tʋŋɩ o pa ba maama.»

36 O ma ja bu balaŋa o pa o zɩgɩ ba maama tɩtarɩ nɩ. O ma kwe-o o kɩ o ja-kukoro nɩ, yɩ o ta dɩ ba o wɩ: 37 «Wʋlʋ maama na nɩgɩ bu balaŋa kantʋ doŋ lanyɩranɩ amʋ yɩrɩ ŋwaanɩ tɩn, kʋntʋ tu nɩgɩ amʋ mʋ. Wʋlʋ maama nan na nɩgɩ amʋ tɩn, kʋ daɩ amʋ yɩranɩ mʋ o nɩga, kʋ yɩ o nɩgɩ Baŋa-Wɛ dɩlʋ na tʋŋɩ-nɩ tɩn dɩ mʋ.»

38 Zan ma ta dɩ Zezi o wɩ: «Karanyɩna, dɩ́ ya nɛ nɔɔnʋ wʋdoŋ na zǝli ciciri nɔɔna yɩra nɩ dɩ nmʋ yɩrɩ. O nan na daɩ dɩbam kɔgɔ kʋm wʋ nɔɔnʋ tɩn, dɩ́ ma kwaanɩ sɩ dɩ́ cɩ-o, sɩ o daa yɩ taa kɩ kʋntʋ.»

39 Zezi ma lǝri o wɩ: «Á ya wʋ maŋɩ sɩ á cɩ-o. Nɔɔnʋ wʋlʋ maama na tɔgɩ amʋ yɩrɩ ŋwaanɩ o kɩ wo-kɩnkagɩlɩ tɩn bá wanɩ o pipiri lɩla o ŋɔɔnɩ ta-balɔrɔ o pa-nɩ. 40 Bɛŋwaanɩ wʋlʋ maama na ba culi dɩbam tɩn yɩ dɩbam nɔɔnʋ mʋ. 41 A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ na kwe na o pa abam sɩ á nyɔ, á na yɩ amʋ Zezi Krisi nɔɔna tɩn ŋwaanɩ, kʋntʋ tu wʋ́ na pɛɛrɩ Wɛ tee nɩ.

42 Kʋ na yɩ balʋ na kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ tɩn, ba na maŋɩ ba muri nɩ bu-balwa te dɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ na pɛ ba dɩdʋa yagɩ Wɛ cwǝŋǝ tɔgɩm tɩn, ba na lǝgi kandwɛ kamunu mʋ kʋntʋ tu ba nɩ ba dɩ-o nɩnɩʋ wʋnɩ yɩ o tɩ, kʋʋ́ ta garɩ cam dɩlʋ o na wʋ́ ba o na Wɛ tee nɩ tɩn. 43 Nmʋ jɩŋa na lagɩ ka pa n kɩ lwarɩm, kʋ maŋɩ sɩ n go-ka mʋ n yagɩ. N na gɛ n jɩŋa, yɩ n daarɩ n na ŋwɩa Wɛ tee nɩ, kʋntʋ garɩ nmʋ na jɩgɩ n jɩa maama yɩ n vu min-tɩʋ *, mɛ na yɩ mini dɩlʋ na bá dwe maŋa dɩ maŋa tɩn. (( 44 Jǝgǝ kam kʋntʋ nɩ,

‹kanzwa wʋ́ ta di ba yɩra,

yɩ ya ba fɔgɩ ya tʋa.

Mini wʋ́ ta di-ba,

yɩ dɩ ba fɔgɩ dɩ dweǝ.›))

45 Nmʋ naga na lagɩ ka pa n kɩ lwarɩm, kʋ maŋɩ sɩ n go-ka mʋ n yagɩ. Nmʋ na yɩ na-dʋa yɩ n na ŋwɩa Wɛ tee nɩ, kʋntʋ garɩ nmʋ na jɩgɩ n nɛ sɩm maama, yɩ ba laan dɩ-m ba yagɩ min-tɩʋ nɩ. (( 46 Jǝgǝ kam kʋntʋ nɩ,

‹kanzwa wʋ́ ta di ba yɩra,

yɩ ya ba fɔgɩ ya tʋa.

Mini wʋ́ ta di-ba,

yɩ dɩ ba fɔgɩ dɩ dweǝ.›))

47 Nmʋ yi nan na lagɩ dɩ pa n kɩ lwarɩm, kʋ maŋɩ sɩ n lɩ-dɩ n dʋlɩ n yagɩ mʋ. N na jɩgɩ yi dɩdʋa yɩ n zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ, kʋntʋ garɩ nmʋ na jɩgɩ yiǝ yale, yɩ ba laan dɩ-m ba yagɩ min-tɩʋ nɩ. 48 Jǝgǝ kam kʋntʋ nɩ,

‹kanzwa wʋ́ ta di ba yɩra,

yɩ ya ba fɔgɩ ya tʋa.

Mini wʋ́ ta di-ba,

yɩ dɩ ba fɔgɩ dɩ dweǝ.›

49 Nɔɔnʋ maama maŋɩ sɩ Wɛ kwe mini mʋ DƖ ma maŋ-o DƖ nii, sɩ DƖ pa o bɩcarɩ fɔgɩ dɩ kwɛ, nɩ yɛ na kwɛ wʋdiu te tɩn. 50 Yɛ ywǝnǝ yɩ dɩ waɩ dɩ kwɛ wʋdiu. Yɛ ywǝǝni nan na ti, n daa n bá wanɩ n pa dɩ joori dɩ ja ywǝǝni. Pa-na á wʋrʋ taa ywǝmmǝ da-ŋwaanɩ, sɩ á jǝni dɩ yazurǝ, nɩ yɛ na paɩ wʋdiu ywǝmmǝ te tɩn.»

10

Kaanɩ vɩɩm taanɩ

(Matiyu 19:1-12, Luki 16:18)

Zezi laan ma zaŋɩ o nuŋi je sɩm kʋntʋ nɩ o vu o da Zude tɩ-niǝ yam. O ma vu o bɛ Zʋrdɛn bugǝ kam ni dɩdoŋ dɩm nɩ. Nɔn-kɔgɔ zanzan daa ma ba ba gilim-o. O ma ta brɩ-ba Wɛ cɩga kam, nɩ o na yǝni o kɩ te tɩn.

Farizɩan * tiinǝ badaara dɛɛn ma zaŋɩ ba vu o te sɩ ba maŋ-o ba nii. Ba ma bwe-o ba wɩ: «Nɔɔnʋ jɩgɩ cwǝŋǝ sɩ o vɩn o kaanɩ na?»

Zezi ma lǝri-ba o wɩ: «Moyisi * dɛɛn pɛ abam culu kʋm o wɩ bɛɛ?»

Ba ma lǝr-o ba wɩ: «Moyisi pɛ ni, nɩ nɔɔnʋ jɩgɩ cwǝŋǝ sɩ o pʋpʋnɩ tɔnɔ o pa o kaanɩ, sɩ kʋ brɩ nɩ o vɩ-o mʋ.»

Zezi ma lǝri-ba o wɩ: «Moyisi dɛɛn pʋpʋnɩ kʋntʋ o pa abam, á wʋrʋ na dana tɩn ŋwaanɩ mʋ. Kʋ daarɩ, pulim nɩ Wɛ na kɩ nabiinǝ tɩn, DƖ kɩ-ba sɩ ba taa yɩ baarʋ dɩ kaanɩ mʋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ, nɔɔnʋ na di kaanɩ, o maŋɩ sɩ o pɔɔrɩ o tɩtɩ o nu dɩ o ko tee nɩ, sɩ o daarɩ o pa o dɩ o kaanɩ wʋm jǝni daanɩ. Kʋntʋ wʋ́ pa ba laan ji nɔɔnʋ dɩdʋa. Ba daa daɩ nɔɔna bale, ba laan yɩ nɔɔnʋ dɩdʋa mʋ. Wɛ na kɩ nɔɔna balʋ daanɩ tɩn, nɔɔn-nɔɔnʋ daa wʋ maŋɩ sɩ o pɔɔrɩ-ba daanɩ.»

10 Zezi dɩ o karabiǝ bam laan ma joori ba vu sɔŋɔ. Ba na zʋ tɩn, ba ma bwe-o o taanɩ dɩm kuri. 11 O ma ta dɩ ba o wɩ: «Nɔɔnʋ na vɩn o kaanɩ yɩ o daarɩ o di kaanɩ wʋdoŋ, kʋntʋ tu kǝm dɩm dɩ ka-bwǝŋǝ yɩ bɩdwɩ mʋ. 12 Kaanɩ dɩ na vɩn o barʋ yɩ o vu o zʋ barʋ wʋdoŋ, o dɩ kǝm dɩm dɩ bwǝŋǝ yɩ bɩdwɩ mʋ.»

Bu-balwa na maŋɩ dɩ Wɛ paarɩ dɩm te tɩn

(Matiyu 19:13-15, Luki 18:15-17)

13 Nɔɔna badonnǝ maa jaanɩ biǝ ba tui Zezi te sɩ o daŋɩ o jɩa ba baŋa nɩ. O karabiǝ bam ma zaŋɩ ba bagɩ-ba sɩ ba yɩ taa kɩ kʋntʋ. 14 Zezi na nɛ ba na kɩ te tɩn, o banɩ ma zaŋɩ yɩ o ta dɩ ba o wɩ: «Yagɩ-na sɩ biǝ bam taa tui amʋ te, sɩ á yɩ zaŋɩ á taá cʋ-ba. Bɛŋwaanɩ balʋ na nyɩ nɩ bu-balwa te tɩn mʋ maŋɩ sɩ ba zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋ. 15 A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, nɔɔnʋ na wʋ sɛ sɩ Wɛ taa te-o nɩ bu-balaŋa te, o bá na cwǝŋǝ o zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋ.»

16 Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, o laan ma ja ja biǝ bam o kɩ o ja-kukoro nɩ. O ma daŋɩ o jɩa ba baŋa nɩ o warɩ Wɛ o pa-ba.

Nadunǝ wʋ́ wanɩ ba na ŋwɩa Wɛ tee nɩ na?

(Matiyu 19:16-30, Luki 18:18-30)

17 Zezi ma zaŋɩ o maa kɛa. Nɔɔnʋ wʋdoŋ ma duri o vu o yi o te. O ma kuni doonǝ o yigǝ nɩ yɩ o wɩ: «Karanyɩna, n yɩ nɔn-ŋʋm. Nan brɩ-nɩ kʋlʋ a na wʋ́ kɩ, sɩ a wanɩ a na ŋwɩa kalʋ na ba ti tɩn Wɛ tee nɩ.»

18 Zezi ma ta dɩd-o o wɩ: «Bɛŋwaanɩ mʋ n bǝŋi-nɩ nɩ nɔn-ŋʋm? Nɔɔn-nɔɔnʋ tǝrǝ o na yɩ nɔn-ŋʋm, kʋ na daɩ Wɛ DƖ yɩranɩ. 19 Nmʋ maŋɩ n ye Wɛ cullu tɩm na brɩ kʋlʋ tɩn. Yɩ zaŋɩ n gʋ nɔɔnʋ. Yɩ zaŋɩ n pǝni dɩ n doŋ kaanɩ. Yɩ ŋɔnɩ. Yɩ zaŋɩ n fɔ vwan n pa n doŋ. Yɩ pini n doŋ. Ta n zuli n nu dɩ n ko.»

20 Nɔɔnʋ wʋm ma ta dɩd-o o wɩ: «Karanyɩna, kʋ na sɩŋɩ a biini nɩ tɩn, a maŋɩ a sɛ cullu tɩntʋ maama.»

21 Zezi ma nii-o dɩ sono, yɩ o ta dɩd-o o wɩ: «Kʋ nan ta gɛ woŋo dɩdʋa mʋ sɩ n kɩ. Ve sɔŋɔ n kwe woŋo kʋlʋ maama n na jɩgɩ tɩn n yǝgi, sɩ n laan kwe tɩ sǝbu kʋm n ma n wǝli yinigǝ tiinǝ. Kʋntʋ wʋ́ pa n ta n jɩgɩ jɩjɩgɩrʋ zanzan Wɛ-sɔŋɔ nɩ. Nmʋ na kɩ kʋntʋ, sɩ n laan ba n ta n tɔgɩ-nɩ.»

22 Nɔɔnʋ wʋm na ni kʋntʋ tɩn, o wʋ ma cɔgɩ zanzan yɩ o yigǝ nywanɩ, o jɩjɩgɩrʋ tɩm na tiini tɩ daga tɩn ŋwaanɩ. O ma yagɩ Zezi yɩ o viiri.

23 Zezi laan ma pipiri o nii o karabiǝ bam seeni, yɩ o ta dɩ ba o wɩ: «Nadunǝ na lagɩ sɩ ba zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋ, kʋʋ́ ta tiini kʋ cana kʋ pa-ba.»

24 O karabiǝ bam na ni kʋntʋ tɩn, kʋ ma sʋ-ba. Zezi daa ta ma ta dɩ ba o wɩ: «A biǝ-ba, nɔɔna na lagɩ sɩ ba zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋ, kʋʋ́ ta tiini kʋ cana kʋ pa-ba. 25 Kʋʋ́ ta yɩ mwalɩ sɩ yogondi da gar-lwe bɔɔnɩ dɩ nuŋi kʋ dwe nadum na lagɩ sɩ o zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋ.»

26 Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, kʋ ma tiini kʋ sʋ o karabiǝ bam zanzan, yɩ ba tɛ daanɩ ba wɩ: «Kʋ nan na yɩ kʋntʋ, wɔɔ mʋ wʋ́ wanɩ o na ŋwɩa Wɛ tee nɩ?»

27 Zezi ma nii-ba yɩ o wɩ: «Nabiinǝ mʋ bá wanɩ ba kɩ, sɩ Wɛ waɩ DƖ kɩa. Bɛŋwaanɩ Wɛ waɩ woŋo maama DƖ kɩa.»

28 Pɩyɛɛrɩ laan ma ta dɩd-o o wɩ: «Nii. Dɩbam yagɩ dɩ́ woŋo maama mʋ, yɩ dɩ́ daarɩ dɩ́ tɔgɩ nmʋ.»

29 Zezi ma lǝri o wɩ: «A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ maama na tagɩ amʋ ŋwaanɩ dɩ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam ŋwaanɩ, o yagɩ o sɔŋɔ naa o nu-biǝ naa o nu dɩ o ko naa o biǝ naa o karɩ dɩ tɩn, 30 kʋntʋ tu wʋ́ ba o na kʋlʋ maama o na yagɩ tɩn kuni bi mʋ lʋgʋ kʋntʋ baŋa nɩ. Oó na sam dɩ nu-biǝ dɩ niinǝ dɩ biǝ dɩ karɩ, yɩ oó na yaara dɩ o wǝli da. Kʋ daarɩ maŋa kalʋ na wʋ́ ba tɩn, kʋntʋ tu wʋ́ na ŋwɩa kalʋ na ba ti tɩn Wɛ tee nɩ. 31 Balʋ na maŋɩ ba yɩ yigǝ tiinǝ tɩn zanzan wʋ́ joori ba ji kwaga tiinǝ. Kʋ daarɩ balʋ dɩ na maŋɩ ba yɩ kwaga tiinǝ tɩn zanzan wʋ́ ba ba ji yigǝ tiinǝ Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ.»

Zezi daa na ŋɔɔnɩ o tʋʋnɩ taanɩ te tɩn

(Matiyu 20:17-19, Luki 18:31-34)

32 Zezi dɩ nɔɔna zanzan maa zaŋɩ ba wʋ cwǝŋǝ nɩ ba maa ve Zeruzalɛm. Zezi maa wʋ ba yigǝ nɩ o veǝ. O karabiǝ bam maa yɩ yǝǝu. Nɔɔna balʋ dɩ na tɔgɩ ba kwaga tɩn maa fʋmma. Zezi ma bǝŋi o karabiǝ fugǝ-bale bam daa nɩ, yɩ o ta o brɩ-ba kʋlʋ na lagɩ kʋ kɩ-o Zeruzalɛm nɩ tɩn. 33 O maa ta dɩ ba o wɩ: «Taá ye-na, dɩ́ na maa ve Zeruzalɛm tɩn, dáanɩ mʋ ba laan wʋ́ ja amʋ Nabiin-bu * wʋm ba kɩ Zwifǝ kaanɩm yigǝ tiinǝ bam dɩ ba cullu karanyɩna tiinǝ bam jɩŋa nɩ. Nɔɔna bam kʋntʋ wʋ́ di a taanɩ ba wɩ, kʋ maŋɩ sɩ a tɩ mʋ, yɩ ba daarɩ ba kɩ-nɩ dwi-gɛ * tiinǝ bam jɩŋa nɩ. 34 Baá yáalɩ-nɩ ba mwanɩ, yɩ ba daarɩ ba twɩ lileeru ba yagɩ a yɩra nɩ. Baá magɩ-nɩ dɩ balaara, yɩ ba laan daarɩ ba gʋ-nɩ. Da yatɔ dɛ nɩ a nan wʋ́ joori a bi a yagɩ tʋʋnɩ.»

Zezi cwǝŋǝ kam na jɩgɩ yaara te tɩn

(Matiyu 20:20-28)

35 Zakɩ dɩ Zan balʋ na yɩ Zebede biǝ tɩn dɛɛn ma vu Zezi te ba ta dɩd-o ba wɩ: «Karanyɩna, popo, kɩ woŋo kʋlʋ dɩ́ na lagɩ tɩn n pa dɩbam.»

36 Zezi ma bwe-ba o wɩ: «Á lagɩ sɩ a kɩ bɛɛ mʋ a pa abam?»

37 Ba ma lǝr-o ba wɩ: «Nmʋ na tu n ba n di n paarɩ dɩm, sɩ n pa dɩbam dɩdʋa jǝni n jazɩm nɩ sɩ dɩdʋa jǝni n jagwiǝ nɩ.»

38 Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: «Abam tɩtɩ yǝri á na loori kʋlʋ tɩn. Abam wʋ́ wanɩ á tɔgɩ á yaarɩ, nɩ amʋ na lagɩ a ba a na yaara yalʋ tɩn na? Á wʋ́ wanɩ á yaarɩ á tɩ, nɩ a na lagɩ a yaarɩ a tɩ te tɩn na?»

39 Ba ma lǝr-o ba wɩ: «Ɛɛn, dɩ́ wʋ́ wanɩ.»

Zezi laan ma ta dɩ ba o wɩ: «Kʋ yɩ cɩga, abam nan wʋ́ sɩɩnɩ á tɔgɩ á yaarɩ amʋ yaara yam doŋ. 40 Kʋ nan daɩ amʋ mʋ maŋɩ sɩ a kuri wʋlʋ na wʋ́ jǝni a jazɩm nɩ naa a jagwiǝ nɩ tɩn. Kʋ yɩ Baŋa-Wɛ mʋ maŋɩ DƖ tiŋi je sɩm kʋntʋ, sɩ DƖ pa balʋ na wʋ́ jǝni da tɩn.»

41 O karabiǝ fugǝ kam na tu ba lwarɩ ba donnǝ bale bam na loori kʋlʋ Zezi tee nɩ tɩn, ba bana ma tiini ya zaŋɩ dɩ Zakɩ dɩ Zan. 42 Zezi laan ma bǝŋi ba maama, yɩ o ta dɩ ba o wɩ: «Abam nan maŋɩ á ye nɩ lʋgʋ baŋa pwa kɩ dam mʋ dɩ ba nɔɔna, yɩ ba dɩdɛɛra di dam ba baŋa nɩ. 43 Kʋ nan na yɩ abam, kʋ wʋ maŋɩ sɩ kʋ taa yɩ kʋntʋ doŋ abam tɩtarɩ nɩ. Bɛŋwaanɩ, abam wʋlʋ na lagɩ sɩ o ji nɔn-kamunu á wʋnɩ tɩn, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ o ji abam maama tɩntʋŋnʋ mʋ. 44 Wʋlʋ na lagɩ sɩ o ji abam yigǝ tu tɩn, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ o ji abam maama gambaa. 45 Bɛŋwaanɩ amʋ Nabiin-bu * wʋm wʋ tu sɩ nɔɔna tʋŋɩ ba pa-nɩ. Amʋ nan tu sɩ a tʋŋɩ a pa nɔɔna mʋ, sɩ a daarɩ a kwe a ŋwɩa a ma lǝni nɔɔna zanzan ŋwɩa Wɛ tee nɩ.»

Zezi na pɛ lilwe yiǝ puri te tɩn

(Matiyu 20:29-34, Luki 18:35-43)

46 Zezi dɩ o karabiǝ bam ma vu ba yi tɩʋ kʋdoŋ, kʋ yɩrɩ mʋ Zeriko. Ba ma tɔgɩ da ba nuŋi ba maa kɛa. Ba na maa kɛ tɩn, nɔn-kɔgɔ maa tɔgɩ-ba. Nɔɔnʋ wʋdoŋ maa wʋra o na yɩ lilwe. O yɩrɩ mʋ Batime, o ko mʋ yɩ Time. O maa je cwǝŋǝ kam ni nɩ yɩ o loorǝ. 47 O ma lwarɩ nɩ kʋ yɩ Nazarɛtɩ tu Zezi mʋ tɔgɩ dáanɩ o maa kɛa. O laan ma puli o kaasɩ baŋa baŋa o wɩ: «Zezi, Pɛ Davidi * dwi tu, duri a yibwǝnǝ!»

48 Nɔɔna zanzan ma bag-o sɩ o pu o ni. O laan ma tiini o kaasɩ zanzan yɩ o wɩ: «Pɛ Davidi dwi tu, duri a yibwǝnǝ!»

49 Zezi laan ma zɩgɩ yɩ o ta o wɩ, ba bǝŋ-o sɩ o ba. Ba ma bǝŋ-o, yɩ ba ta dɩd-o ba wɩ: «Kɩ wʋpolo, sɩ n zaŋɩ wɛɛnɩ, sɩ o bǝ-m o wɩ n ba.»

50 Lilwe wʋm ma da pɩɩsɩ o gɔrɔ o yagɩ, yɩ o zaŋɩ lɩla o vu o yi Zezi te. 51 Zezi ma bwe-o o wɩ: «Nmʋ lagɩ sɩ a kɩ bɛɛ mʋ a pa-m?»

O ma lǝri o wɩ: «Karanyɩna, a lagɩ sɩ a joori a taa naɩ mʋ.»

52 Zezi ma ta dɩd-o o wɩ: «Nan ve, nmʋ na kɩ n wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ te tɩn mʋ pɛ n na yazurǝ.»

Zezi na tagɩ kʋntʋ bɩdwɩ baŋa nɩ tɩn, mʋ lilwe wʋm yiǝ joori ya naɩ. O maa tɔgɩ Zezi kwaga cwǝŋǝ kam nɩ.

11

Zezi na zʋ Zeruzalɛm yɩ nɔɔna zul-o te tɩn

(Matiyu 21:1-11, Luki 19:28-40, Zan 12:12-19)

Zezi dɩ o karabiǝ bam dɛɛn ma vu ba twɛ Zeruzalɛm. Ba ma vu ba yi tɩ-balwa bale, ba yɩrɩ mʋ Betifaazɩ dɩ Betani. Je sɩm kʋntʋ wʋ Olivi piu kʋm saŋa nɩ mʋ. Zezi ma lɩ o karabiǝ bam bale o tʋŋɩ, yɩ o ta dɩ ba o wɩ: «Ve-na á vu á zʋ tɩʋ kʋlʋ na wʋ abam yigǝ nɩ tɩn. Á na zʋ tɩʋ kʋm wʋnɩ, á wʋ́ na bɩna-pɔla na lǝgi da, yɩ nɔɔn-nɔɔnʋ daa ta wʋ diini ka baŋa. Ve-na á bwǝli-ka á ja ba á pa-nɩ. Nɔɔnʋ na bwe abam nɩ: ‹Bɛɛ mʋ yɩ á bwǝli-ka?›, sɩ á ta dɩd-o nɩ: ‹Kʋ yɩ dɩ́ Yuutu wʋm mʋ laga. Oó joori o pa ka ba lele.› »

Ba ma zaŋɩ ba vu sɩ ba nii. Ba na yi tɩʋ kʋm wʋ tɩn, ba ma sɩɩnɩ ba na bɩna-pɔla cwǝŋǝ ni nɩ. Ka lǝgi sɔŋɔ kʋdoŋ ni nɩ. Ba ma vu ba bwǝli-ka. Nɔɔna badonnǝ maa zɩgɩ da. Ba ma bwe Zezi karabiǝ bam ba wɩ: «Bɛɛ mʋ yɩ á lagɩ á bwǝli bɩna-pɔla kam?»

Ba ma lǝri-ba nɩ Zezi na maŋɩ o ta te tɩn. Nɔɔna bam ma sɛ. Ba ma ja bɩna-pɔla kam ba ja vu ba yi Zezi te. Ba laan ma kwe ba gwaarʋ ba daŋɩ ka baŋa nɩ. Zezi ma di ka baŋa, yɩ ba ve ba maa kɛa. Ba na maa kɛ tɩn, nɔɔna zanzan ma zul-o ba kwe ba gwaarʋ ba lwarɩ cwǝŋǝ kam yuu nɩ, sɩ Zezi ba o tɔgɩ tɩ baŋa o kɛ. Nɔɔna badaara ma vu ba go tweeru nɛ dɩ vɔɔrʋ ba dɩ cwǝŋǝ yuu nɩ, sɩ o tɔgɩ tɩ baŋa o kɛ. Nɔɔna balʋ na wʋ o yigǝ nɩ dɩ o kwaga nɩ ba ve tɩn maa tɔɔlɩ ba wɩ:

«Ozaana! Zulǝ taa wʋ Wɛ tee nɩ!

Zuli-na wʋlʋ na tu dɩ́ Yuutu Wɛ yɩrɩ ŋwaanɩ tɩn.

10 Zuli-na wʋlʋ na wʋ́ ta te o nɔɔna,

nɩnɛɛnɩ dɩbam ko Davidi * dɛɛn na jɩgɩ paarɩ te tɩn.

Ozaana! Zulǝ taa wʋ Baŋa-Wɛ tee nɩ!»

11 Zezi ma vu o zʋ Zeruzalɛm tɩʋ kʋm wʋ. O ma vu o yi Wɛ-di-kamunu kʋm o zʋ kʋ wʋ. O ma kaagɩ o nii wǝǝnu tɩm maama na yɩ te. Wɛ na lagɩ dɩ zʋ tɩn, o ma joori o nuŋi tɩʋ kʋm wʋnɩ, o tɔgɩ dɩ o karabiǝ fugǝ-bale bam o vu Betani.

Zezi na sɔɔlɩ kapʋrʋ te tɩn

(Matiyu 21:18-19)

12 Tɩga na pʋʋrɩ tɩn, ba ma zaŋɩ Betani nɩ sɩ ba joori Zeruzalɛm. Kana maa jɩgɩ Zezi. 13 Ba na maa ve tɩn, o ma tʋlɩ o na kapʋrʋ. Kʋ dɛɛn li dɩ vɔɔrʋ mʋ. O ma vu sɩ o nii mɔɔla wʋra na sɩ o di. O na yi da tɩn, o ma wʋ nɛ kʋlʋkʋlʋ, kʋ na wʋ yi kʋ lǝrim maŋa tɩn ŋwaanɩ. 14 O laan ma ta dɩ kapʋrʋ kʋm o wɩ: «Nɔɔn-nɔɔnʋ daa bá na mɔɔla nmʋ yuu nɩ o di.»

O karabiǝ bam ma ni o na tagɩ kʋlʋ tɩn.

Zezi na zǝli pipimpiinǝ Wɛ-di-kamunu kʋm wʋnɩ te tɩn

(Matiyu 21:12-17, Luki 19,45-48, Zan 2:13-22)

15 Ba ma vu ba yi Zeruzalɛm. Zezi ma vu o zʋ Wɛ-di-kamunu kʋm wʋ. O ma na nɔɔna na wʋ ka kʋnkɔlɔ kʋm nɩ ba pipiǝ. O ma zǝli-ba o pa ba nuŋi. O ma vu o ja sǝbu-lǝnnǝ bam taabʋllʋ tɩm o pipiri o pu tɩga nɩ, o pa ba sǝbiǝ bam jagɩ. O ma daarɩ o yigi yitunnu tɩlʋ nɔɔna badonnǝ na je da ba yǝgi kunkwǝn-pulǝ tɩn o dɩ tɩga nɩ. 16 O ma wʋ sɛ sɩ nɔɔna taa zɩŋɩ ba zɩla ba tɔgɩ kʋnkɔlɔ kʋm wʋ ba kɛa. 17 O ma brɩ nɔɔna bam o wɩ: «Kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ nɩ, Wɛ mʋ wɩ: ‹Amʋ digǝ kantʋ maŋɩ sɩ ka taa yɩ jǝgǝ kalʋ lʋgʋ baŋa dwi tiinǝ maama na wʋ́ ta tui ba warɩ amʋ da tɩn mʋ.› Abam nan pɛ ka ji ŋwɩɩna joro jǝgǝ.»

18 Zwifǝ kaanɩm yigǝ tiinǝ bam dɩ ba cullu karanyɩna tiinǝ bam ma ni Zezi na tagɩ kʋlʋ tɩn. Ba laan ma beeri cwǝŋǝ sɩ ba gʋ-o. Ba ma kwarɩ fʋʋnɩ dɩd-o, o zaasɩm dɩm na sʋ nɔn-kɔgɔ kʋm maama tɩn ŋwaanɩ.

19 Tɩga na lagɩ ka yi tɩn, Zezi dɩ o karabiǝ bam ma nuŋi tɩʋ kʋm wʋnɩ.

Zezi ŋɔɔnɩ kapʋrʋ kʋlʋ na kʋgɩ tɩn taanɩ

(Matiyu 21:20-22)

20 Tɩga na pʋʋrɩ tɩn, ba ma daa zaŋɩ ba maa kɛa. Ba ma na kapʋrʋ kʋm na kʋga, dɩ kʋ bʋnnʋ maama. 21 Pɩyɛɛrɩ ma guli Zezi ya na tagɩ te tɩn. O ma ta dɩ Zezi o wɩ: «Karanyɩna, nii kapʋrʋ kʋm nmʋ diin na sɔɔlɩ tɩn, kʋ kʋga.»

22 Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: «Fɔgɩ-na á kɩ á wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ. 23 A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, abam wʋlʋ na tagɩ dɩ piu kamunu kʋntʋ nɩ, kʋ gɔ kʋ na zɩgɩ mɛ tɩn kʋ vu kʋ tʋ nɩnɩʋ kʋm wʋnɩ, Wɛ wʋ́ pa kʋ kɩ. Nmʋ na jɩgɩ wʋ-dɩdʋa nɩ nmʋ na tagɩ kʋlʋ tɩn wʋ́ sɩɩnɩ kʋ kɩ, yɩ n ba jɩgɩ bʋbwɛa, Wɛ wʋ́ pa kʋ kɩ. 24 Kʋntʋ ŋwaanɩ a lagɩ a ta dɩ abam nɩ, woŋo kʋlʋ maama á na wʋ́ loori Wɛ tee nɩ tɩn, sɩ á taá jɩgɩ wʋ-dɩdʋa nɩ á wʋ́ sɩɩnɩ á na-kʋ, yɩ Wɛ wʋ́ pa á na-kʋ. 25 Maŋa maama abam na wʋra á warɩ Wɛ, yɩ taanɩ na wʋ abam dɩ nɔɔnʋ wʋdoŋ laŋa nɩ, sɩ á yagɩ á ma cɛ-o. Á Ko Wɛ laan wʋ́ yagɩ abam dɩ lwarɩm DƖ ma cɛ abam. (( 26 Kʋ daarɩ, abam na wʋ sɛ sɩ á yagɩ nɔɔna lwarɩm á ma cɛ-ba, á Ko Wɛ bá yagɩ abam dɩ lwarɩm DƖ ma cɛ abam.))»

Zezi dam dɩm nuŋi yǝn mʋ?

(Matiyu 21:23-27, Luki 20:1-8)

27 Ba daa ma vu ba yi Zeruzalɛm. Zezi ma vu o zʋ Wɛ-di-kamunu kʋm wʋ, o karɩ ka wʋnɩ o beerǝ. Zwifǝ kaanɩm yigǝ tiinǝ bam dɩ ba cullu karanyɩna tiinǝ bam dɩ ba nakwa bam ma vu o te, 28 ba bwe-o ba wɩ: «Wɔɔ dam mʋ n ma n kɩ wǝǝnu tɩlʋ maama n na kɩ tɩn? Wɔɔ mʋ pɛ nmʋ ni sɩ n ta n kɩ kʋntʋ?»

29 O ma lǝri-ba o wɩ: «A dɩ jɩgɩ bwiǝ a lagɩ a bwe abam, sɩ á na lǝri-ya á pa-nɩ, sɩ a laan brɩ abam wʋlʋ na pɛ amʋ ni sɩ a tʋŋɩ tɩn. 30 A lagɩ a bwe abam a nii, Zan na miisi nɔɔna na wʋnɩ tɩn, kʋ yɩ Wɛ mʋ pɛ-o cwǝŋǝ naa nabiinǝ mʋ pɛ-o?»

31 O na bwe-ba kʋntʋ tɩn, ba maa wʋra ba bwɛ daanɩ sɩ ba nii ba na wʋ́ lǝri te tɩn. Ba maa wɩ: «Dɩbam na lǝri dɩ́ wɩ, kʋ yɩ Wɛ mʋ, o laan wʋ́ bwe dɩbam nɩ, bɛɛ mʋ yɩ dɩ́ nan wʋ sɛ Zan taanɩ dɩm? 32 Kʋ daarɩ, dɩ́ bá wanɩ dɩ́ ta nɩ kʋ yɩ nabiinǝ mʋ pɛ-o cwǝŋǝ.» Ba tagɩ kʋntʋ, bɛŋwaanɩ ba kwarɩ fʋʋnɩ dɩ nɔɔna bam, dɩ ba maama na sɛ nɩ Zan sɩɩnɩ o yɩ Wɛ nijoŋnu tɩn. 33 Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ ba lǝri Zezi ba wɩ: «Dɩ́ yǝri wʋlʋ na pɛ Zan cwǝŋǝ tɩn.»

Zezi dɩ ma ta dɩ ba o wɩ: «Kʋ na yɩ kʋntʋ, amʋ dɩ nan bá ta wʋlʋ na pɛ amʋ ni sɩ a taa tʋŋɩ tɩn.»

12

Nɔɔnʋ dɩ o gaarɩ mɩmaŋa

(Matiyu 21:33-46, Luki 20:9-19)

Zezi ma maŋɩ mɩmaŋa o brɩ nɔɔna bam o wɩ: «Nɔɔnʋ wʋdoŋ mʋ wʋra. O ma zaŋɩ o cɩ gaarɩ, yɩ o daarɩ o jǝri tweeru tɩlʋ yɩrɩ na yɩ vinyǝ * tɩn dɩ wʋnɩ. O ma daarɩ o kʋ goŋo tɩ-dɩa je nɩ, sɩ o na gwǝri tweeru biǝ bam, sɩ o kɩ dáanɩ o nɔ o kan tɩ na bam. O ma daarɩ o cwi dapala sɩ nɔɔnʋ taa je da o yɩrɩ gaarɩ dɩm. O na fɔgɩ o cɩ-dɩ kʋntʋ tɩn, o laan ma kwe nɔɔna o yagɩ da sɩ ba taa tʋŋa, yɩ o daarɩ o nuŋi o vu cwǝŋǝ. Tweeru biǝ bam gwǝrim maŋa na yi tɩn, o ma tʋŋɩ o tɩntʋŋnʋ sɩ o vu nɔɔna balʋ na nii o gaarɩ dɩm baŋa nɩ tɩn te, sɩ ba cɛ o tǝri ba pa-o. Tɩntʋŋnʋ wʋm na yi ba te tɩn, ba ma ja-o ba magɩ, yɩ ba daarɩ ba pa o viiri dɩ jɩ-kʋrɩ. Nɔɔnʋ wʋm daa ma tʋŋɩ o tɩntʋŋnʋ wʋdoŋ. O na yi ba te tɩn, ba ma magɩ o yuu ba kaarɩ yɩ ba twɩ-o. O daa ta ma tʋŋɩ o tɩntʋŋnʋ wʋdoŋ o wǝli da. Wʋntʋ na yi ba te tɩn, ba ma mag-o ba gʋ. Nɔɔnʋ wʋm ta ma tʋŋɩ o tɩntʋŋna zanzan nɔɔna bam tee nɩ, yɩ ba magɩ ba badonnǝ, ba daarɩ ba gʋ ba badaara.

Kʋ laan ma daarɩ o tɩtɩ bu wʋlʋ o na so-o zanzan tɩn yɩranɩ. O ma tʋŋ-o ba tee nɩ o ma kweeli, yɩ o bʋŋɩ sɩ, baá nɩgɩ wʋntʋ. Nɔɔna bam na nɛ-o tɩn, ba maa ŋɔɔnɩ daanɩ ba wɩ: ‹Mʋ gaarɩ dɩm tu bu, wʋntʋ mʋ lagɩ o ba o taa te o ko wʋm wǝǝnu tɩm. Nan pa-na dɩ́ gʋ-o, sɩ dɩ́ daarɩ dɩ́ taá te o wǝǝnu tɩm.› Ba laan ma gʋ-o, yɩ ba daarɩ ba vaŋ-o ba ja nuŋi gaarɩ dɩm wʋnɩ ba yagɩ.

Kʋntʋ tɩn, gaarɩ dɩm tu wʋm laan wʋ́ kɩ nɔɔna bam kʋntʋ tɩta mʋ? O maŋɩ sɩ o ba o gʋ-ba mʋ, sɩ o daarɩ gaarɩ dɩm o pa nɔɔna badonnǝ sɩ ba taa niǝ. 10-11 Kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ:

‹Kandwɛ dɩlʋ lwara na vɩn tɩn laan mʋ joori dɩ ba dɩ ji kandwɛ dɩlʋ na paɩ sɔŋɔ kʋm dana tɩn.

Baŋa-Wɛ na kɩ te tɩn mʋ kʋntʋ,

yɩ kʋ yɩ wo-kamunu kʋ pa dɩbam.›

Abam maŋɩ á wʋ karɩmɩ kʋntʋ na?»

12 Zwifǝ yigǝ tiinǝ bam na ni kʋntʋ tɩn, ba ma lwarɩ nɩ o maŋɩ mɩmaŋɩ dɩm bantʋ ŋwaanɩ mʋ. Ba laan maa beeri cwǝŋǝ sɩ ba ja-o. Ba maa warɩ, ba na kwarɩ fʋʋnɩ dɩ nɔn-kɔgɔ kʋm tɩn ŋwaanɩ. Ba ma yag-o, yɩ ba daarɩ ba viiri.

Zwifǝ bam na bwe Zezi lampoo ŋwɩɩm woŋo te tɩn

(Matiyu 22:15-22, Luki 20:20-26)

13 Zwifǝ bam dɛɛn ma lɩ Farizɩan tiinǝ badonnǝ dɩ Pɛ Erɔdɩ * kwaga nɔɔna badonnǝ sɩ ba vu Zezi te. Ba maa lagɩ sɩ ba pa o ŋɔɔnɩ o tusi, sɩ ba wanɩ ba ja-o. 14 Ba ma yi o te, yɩ ba ta dɩd-o ba wɩ: «Karanyɩna, dɩ́ ye nɩ nmʋ yɩ cɩga tu mʋ. Nmʋ yigǝ tǝrǝ dɩ nɔɔna na bʋŋɩ kʋlʋ ba pa nmʋ tɩn, nmʋ nan ba kuri nɔɔna daanɩ. Nmʋ nan yǝni n brɩ nɔɔna Wɛ cwǝŋǝ dɩ cɩga mʋ. Dɩ́ lagɩ dɩ́ bwe dɩ́ nii, dɩbam Zwifǝ bam culu pɛ ni sɩ dɩ́ ŋwɩ lampoo dɩ́ pa lʋgʋ kʋm pa-farʋ wʋm naa kʋ wʋ maŋɩ? Dɩ́ maŋɩ sɩ dɩ́ ŋwɩ naa dɩ́ wʋ maŋɩ sɩ dɩ́ ŋwɩ?»

15 Zezi nan maŋɩ o ye ba na yɩ pipiri-nyɩna te tɩn. O ma ta dɩ ba o wɩ: «Bɛɛ nan mʋ yɩ á lagɩ sɩ á maŋɩ-nɩ á nii? Ja-na sǝbu-dalɩ dɩdʋa á ba sɩ a nii.»

16 Ba ma lɩ sǝbu-dalɩ dɩm ba brɩ-o. O ma nii yɩ o bwe-ba o wɩ: «Wɔɔ nyɩnyʋgʋ dɩ o yɩrɩ mʋ pʋpʋnɩ dɩ baŋa nɩ?»

Ba ma lǝr-o ba wɩ: «Kʋ yɩ pa-farʋ wʋm mʋ.» 17 Zezi laan ma ta dɩ ba o wɩ: «Kʋ lamma. Á nan taá ŋwɩ kʋlʋ na yɩ pa-farʋ wʋm nyɩm tɩn á pa-o, sɩ á daarɩ á taá paɩ Wɛ kʋlʋ dɩ na yɩ DƖ nyɩm tɩn.»

O na lǝri-ba kʋntʋ tɩn, kʋ ma sʋ-ba zanzan.

Ba na bwe Zezi twa biim woŋo te tɩn

(Matiyu 22:23-33, Luki 20:27-40)

18 Sadusɩan * tiinǝ badonnǝ dɛɛn ma zaŋɩ ba vu Zezi te. Bantʋ mʋ brɩ ba wɩ, nɔɔnʋ na tɩga, o daa bá joori o bi. 19 Ba ma vu ba ta dɩ Zezi ba wɩ: «Karanyɩna, Moyisi * dɛɛn na pʋpʋnɩ kʋlʋ o tiŋi o pa dɩbam tɩn, kʋ brɩ nɩ, nɔɔnʋ nu-bu na tɩga yɩ o daarɩ o kaanɩ, ba na wʋ lʋgɩ biǝ daanɩ, tʋ wʋm cʋrʋ mʋ maŋɩ sɩ o di kaanɩ wʋm sɩ ba wanɩ ba lʋ biǝ o nu-bu wʋlʋ na tɩgɩ tɩn ŋwaanɩ. 20 Kʋntʋ, nu-biǝ barpɛ ya mʋ wʋra. Ba dɩdʋa ma di kaanɩ, yɩ o tɩ o daar-o, yɩ o wʋ lʋgɩ bu. 21 Wʋlʋ na saŋɩ tɩn laan ma di kadǝm wʋm. O dɩ ma tɩ o daarɩ kaanɩ wʋm, yɩ ba dɩ wʋ lʋgɩ bu. Batɔ tu wʋm dɩ daa ma di-o. 22 Ba maama barpɛ di kaanɩ wʋm, yɩ ba wʋ lʋgɩ bu dɩd-o. Ba maama na tɩgɩ tɩn, kaanɩ wʋm dɩ laan ma tɩ. 23 Ba maama barpɛ na di kaanɩ wʋm tɩn, ba laan na tu ba bi ba yagɩ tʋʋnɩ, bantʋ wɔɔ mʋ wʋ́ ta te kaanɩ wʋm?»

24 Zezi ma lǝri-ba o wɩ: «Abam tiini á tusi mʋ. Abam wʋ lwarɩ Wɛ tɔnɔ kʋm zaasɩm dɩm kuri, yɩ á ta yǝri Wɛ dam dɩm na yɩ te tɩn. Á wʋ tusi cɩga na? 25 Nɔɔna na tu ba bi ba yagɩ tʋʋnɩ, ba lagɩ ba taa nyɩ dɩ Wɛ malɛsɩ * sɩm na yɩ te tɩn mʋ, ba ba di kaana, kaana dɩ nan ba zʋʋrɩ banna dɩ. 26 Kʋ nan na yɩ twa biim dɩm dɩ, Moyisi na pʋpʋnɩ kʋlʋ tɩn brɩ nɩ nɔɔna wʋ́ sɩɩnɩ ba bi. Abam maŋɩ á wʋ karɩmɩ kʋlʋ Wɛ na tagɩ dɩ Moyisi DƖ na brɩ DƖ tɩtɩ dɩd-o sabarɩ puŋu kʋm wʋnɩ maŋa kalʋ tɩn na? Wɛ dɛɛn tagɩ DƖ wɩ: ‹Amʋ yɩ Abraham * Wɛ, dɩ Yizakɩ Wɛ, dɩ Zakɔbɩ Wɛ mʋ.› 27 Kʋ brɩ nɩ bantʋ daa ta jɩgɩ ŋwɩa mʋ Wɛ tee nɩ, bɛŋwaanɩ Baŋa-Wɛ yɩ naŋʋna Wɛ mʋ, sɩ DƖ daɩ twa Wɛ. Mʋ kʋ kuri á tiini á tusi dɩ á na bʋŋɩ te tɩn.»

Wɛ niǝ yam wʋnɩ dɔɔ mʋ yɩ kamunu dɩ dwe?

(Matiyu 22:34-40, Luki 10:25-28)

28 Ba na wʋra ba ŋɔɔnɩ kʋntʋ tɩn, Wɛ cullu karanyɩna tu wʋdoŋ ma yi ba te, yɩ o ni ba taanɩ dɩm. O ma lwarɩ nɩ Zezi tiini o kwaanɩ dɩ o na lǝri Sadusɩan * tiinǝ bam te tɩn. O laan ma twɛ Zezi te, yɩ o bwe o wɩ: «Wɛ niǝ yam maama wʋnɩ dɔɔ mʋ yɩ kamunu dɩ dwe?»

29 Zezi ma lǝr-o o wɩ: «Wɛ ni dɩlʋ na yɩ kamunu dɩ dwe ya maama tɩn mʋ tɩntʋ: ‹Yisɩrayɛlɩ * tiinǝ-ba, cǝgi-na. Yuutu Baŋa-Wɛ mʋ yɩ dɩbam Yuutu dɩdʋa má. 30 Ta n soe n Yuutu Baŋa-Wɛ dɩ n bɩcarɩ maama, dɩ n wʋ maama, dɩ n wʋbʋŋa maama, dɩ n dam maama.› 31 Wɛ ni dɩlʋ na saŋɩ tɩn mʋ tɩntʋ: ‹Ta n soe n doŋ nɩ n tɩtɩ te.› Wɛ ni dɩdoŋ daa tǝrǝ dɩ na yɩ kamunu dɩ dwe niǝ yantʋ yale.»

32 Wɛ cullu karanyɩna tu wʋm ma ta dɩ Zezi o wɩ: «Karanyɩna, n tagɩ cɩga. Nmʋ na tagɩ n wɩ, Wɛ dɩdʋa yɩranɩ mʋ wʋra yɩ DƖ doŋ daa tǝrǝ tɩn, kʋ yɩ cɩga mʋ. 33 Kʋ maŋɩ sɩ dɩ́ taá soe Wɛ dɩ dɩ́ wʋ maama, dɩ dɩ́ wʋbʋŋa maama, dɩ dɩ́ dam maama, sɩ dɩ́ daarɩ dɩ́ taá soe dɩ́ donnǝ nɩ dɩ́ tɩtɩ te. Dɩ́ na kɩ kʋntʋ, dɩ́ kɩ lanyɩranɩ kʋ dwe dɩ́ na mɛ vara naa woŋo kʋlʋ maama dɩ́ ma kaanɩ-DƖ.»

34 Zezi na nɛ nɩ o lǝri taanɩ dɩm lanyɩranɩ dɩ wʋbʋŋ-ŋʋna tɩn, o ma ta dɩd-o o wɩ: «Nmʋ batwarɩ dɩ Wɛ paarɩ dɩm.»

Kʋ na zɩgɩ maŋa kam kʋntʋ nɩ, nɔɔn-nɔɔnʋ daa maa kwarɩ sɩ o bwe-o taanɩ.

Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn yɩ Davidi Yuutu mʋ

(Matiyu 22:41-46, Luki 20:41-44)

35 Zezi dɛɛn maa wʋ Wɛ-di-kamunu kʋm nɩ o brɩ nɔɔna, yɩ o ta o wɩ: «Wɛ cullu karanyɩna tiinǝ bam yǝni ba brɩ nɩ, Krisi * wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn yɩ Pɛ Davidi * dwi tu mʋ. Kʋ nan wʋ́ wanɩ kʋ taa yɩ kʋntʋ na? 36 Wɛ Joro * kʋm dɛɛn pɛ Davidi tɩtɩ ta o wɩ:

‹Yuutu Baŋa-Wɛ tagɩ dɩ a Yuutu DƖ wɩ:

Ba n jǝni amʋ jazɩm nɩ,

sɩ a laan kɩ nmʋ dʋna maama n nɛ kuri nɩ.›

37 Davidi tɩtɩ nan na sɩɩnɩ o bǝŋi Krisi wʋm o wɩ o Yuutu tɩn, dɩbam nan daa wʋ́ kɩ ta mʋ dɩ́ bǝŋ-o nɩ Davidi naa daga?»

Zezi na brɩ Wɛ cɩga kam kʋntʋ tɩn, kʋ ma pa nɔn-kɔgɔ kʋlʋ na je kʋ cǝgi tɩn wʋ poli zanzan.

Zezi kaanɩ nɔɔna, sɩ ba yɩ lwǝni cullu karanyɩna tiinǝ bam

(Matiyu 23:1-36, Luki 20:45-47)

38 O daa ta ma brɩ-ba yɩ o wɩ: «Taá yɩrɩ-na á tɩtɩ dɩ cullu karanyɩna tiinǝ bam. Bantʋ soe sɩ ba taa zʋʋrɩ gwar-dɩdwaarʋ, sɩ ba taa beerǝ yɩ nɔɔna nii-ba. Ba na ve yaga, ba lagɩ sɩ nɔɔna maama taa tui ba zuli-ba mʋ. 39 Ba na yǝni ba zʋ ba Wɛ-di sɩm, ba lagɩ je-kamunnu mʋ sɩ ba taa je yigǝ nɩ. Ba na ve nɔɔnʋ sɔŋɔ sɩ ba di candiǝ, kʋ yɩ je-ŋʋŋa jǝgǝ nɩ mʋ ba lagɩ sɩ ba taa je da. 40 Ba maa yǝni ba ganɩ kadǝnǝ ba joŋi kʋlʋ maama ba na jɩgɩ tɩn, yɩ ba kwǝri ba loori Wɛ dɩ bɩtar-dɩdwaarʋ, sɩ kʋ taa nyɩ nɩ ba yɩ nɔn-ŋʋna mʋ te. Wɛ wʋ́ tiini DƖ pa bantʋ na cam kʋ ja gaalɩ.»

Kadǝm na pɛ Wɛ pɛɛrɩ te tɩn

(Luki 21:1-4)

41 Zezi ma vu o jǝni Wɛ-di-kamunu kʋm wʋnɩ, jǝgǝ kalʋ daka na zɩgɩ da yɩ nɔɔna dɩ Wɛ pɛɛra ka wʋnɩ tɩn tɩkǝri nɩ. O maa je o nii nɔɔna bam na ve ba dɩ ba sǝbiǝ ka wʋnɩ te tɩn. Nadunǝ zanzan ma ba ba dɩ sǝbu zanzan ka wʋnɩ. 42 Kadǝm wʋdoŋ na yɩ yinigǝ tu tɩn ma ja sǝbu-dal-balwa bale, o ja vu o dɩ da. 43 Zezi na nɛ kʋntʋ tɩn, o ma bǝŋi o karabiǝ bam, yɩ o ta dɩ ba o wɩ: «A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, kadǝm wʋntʋ na yɩ yinigǝ tu tɩn, o dɩ sǝbu kʋ dwǝni nɔɔna balʋ maama na dɩ da tɩn. 44 Bantʋ maama lɩ ba daarɩ sǝbiǝ mʋ tata. Kadǝm wʋm nan yɩ yinigǝ tu mʋ, yɩ o kwe woŋo kʋlʋ maama o na jɩgɩ sɩ o ma yǝgi o ni-wʋdiu tɩn o dɩ da.»

13

Lɛɛrʋ na wʋ́ ba lʋgʋ baŋa te tɩn

(Matiyu 24:1-28, Luki 21:5-24)

Zezi laan ma zaŋɩ o nuŋi Wɛ-di-kamunu * kʋm wʋnɩ. O na maa kɛ tɩn, o karabiǝ bam dɩdʋa ma ta dɩd-o o wɩ: «Karanyɩna, nii kandwa yantʋ ba na mɛ ba lɔ digǝ kam tɩn na lana te. Nii ka lɔɔm dɩm na dana te.»

Zezi ma lǝr-o o wɩ: «Nmʋ wʋ nɛ ka na daga te tɩn na? Ka maama nan wʋ́ ba ka tʋ tɩga nɩ ka cɔgɩ. Kandwɛ daa bá daŋɩ dɩ doŋ baŋa nɩ.»

Zezi dɛɛn ma vu o jǝni Olivi piu kʋm yuu nɩ, yɩ o tʋlɩ o na Wɛ-di-kamunu kʋm o yigǝ nɩ. O na je kʋntʋ tɩn, Pɩyɛɛrɩ dɩ Zakɩ dɩ Zan dɩ Andre yɩranɩ ma vu o te, yɩ ba bwe-o ba wɩ: «Maŋa kɔɔ mʋ Wɛ-digǝ kam wʋ́ ba ka cɔgɩ kʋntʋ? Bɛɛ mʋ lagɩ kʋ kɩ maana kʋ brɩ dɩbam, sɩ dɩ́ lwarɩ nɩ wǝǝnu tɩntʋ maama lagɩ tɩ kɩ?»

Zezi ma lǝri-ba o wɩ: «Á fɔgɩ á cɩ á tɩtɩ, sɩ á yɩ pa nɔɔn-nɔɔnʋ ganɩ abam. Bɛŋwaanɩ nɔɔna zanzan wʋ́ ba abam te, yɩ baá ma amʋ yɩrɩ ba ma ganɩ abam ba wɩ, bantʋ dɩdʋa dɩdʋa mʋ yɩ Krisi * wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn, yɩ baá ganɩ nɔɔna zanzan. Á wʋ́ ba á na tigurǝ na wʋ abam tɩɩnɩ dɩm nɩ, yɩ á kwǝri á ni ka ŋwa tɩɩnɩ dɩlʋ na baŋwɛ tɩn nɩ. Á nan na ni kʋntʋ, sɩ á yɩ pa fʋʋnɩ zʋ abam. Wǝǝnu tɩm kʋntʋ maŋɩ sɩ tɩ kɩ mʋ, yɩ kʋ ta daɩ lʋgʋ tiim maŋa. Dwi wʋ́ zaŋɩ dɩ kɩ jara dɩ dwi dɩdoŋ, yɩ tɩʋ dɩ kʋ doŋ wʋ́ zaŋɩ tɩ magɩ jara. Tɩga dɩ wʋ́ sisiŋi je sɩdonnǝ nɩ, yɩ kana dɩ wʋ́ ba ka taa wʋ je zanzan nɩ. Yaara yam kʋntʋ maama nan nyɩ dɩ kaanɩ na sɩŋɩ o vri pugǝ yɩ ka wɔɛ yɩ cam daa ta wʋ kwaga nɩ te tɩn mʋ.

Á fɔgɩ á cɩ á tɩtɩ, sɩ nɔɔna wʋ́ ja abam ba vu ba saŋɩ sarɩya-dirǝ nakwa tee nɩ. Ba ta wʋ́ ja abam ba magɩ ba Wɛ-di *f4 * sɩm wʋnɩ. Baá ja abam ba vu ba saŋɩ dɩdɛɛra dɩ pwa tee nɩ, abam na tɔgɩ amʋ tɩn ŋwaanɩ. Kʋntʋ mʋ wʋ́ pa á wanɩ á brɩ-ba Wɛ cɩga kam. 10 Kʋ nan fɩn mʋ sɩ ba da yigǝ ba tɔɔlɩ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam ba brɩ dwi maama tiinǝ, sɩ woŋo maama tiim laan yi. 11 Ba na jaanɩ abam ba vu ba saŋɩ, sɩ á yɩ taá liǝ dɩ á na wʋ́ ta kʋlʋ tɩn. Á na wʋ́ taá zɩgɩ ba yigǝ nɩ maŋa kalʋ tɩn, sɩ á laan ŋɔɔnɩ kʋlʋ Wɛ na wʋ́ pa abam tɩn. Kʋ daɩ abam tɩtɩ mʋ wʋ́ ŋɔɔnɩ, kʋ yɩ Wɛ Joro * kʋm mʋ wʋ́ pa abam kʋlʋ á na wʋ́ ŋɔɔnɩ tɩn. 12 Nɔɔna badonnǝ wʋ́ ja ba tɩtɩ cʋrrʋ ba kɩ nɔɔna jɩa nɩ sɩ ba gʋ-ba. Kwǝ dɩ wʋ́ kɩ ba biǝ kʋntʋ doŋ. Biǝ dɩ wʋ́ zaŋɩ ba pa ba ja ba niinǝ dɩ ba kwǝ ba gʋ. 13 Nɔɔna maama wʋ́ ta culi abam, á na yɩ a nɔɔna tɩn ŋwaanɩ. Wʋlʋ maama nan na kɩ pu-dɩa o zɩgɩ kǝŋkǝŋ sɩ kʋ vu kʋ yi kweelim tɩn, Wɛ wʋ́ vrɩ kʋntʋ tu ŋwɩa.

14 Abam nan wʋ́ ba á na wo-lɔŋɔ kʋlʋ na yɩ cɔgɩnʋ tɩn na wʋ́ ba kʋ zɩgɩ jǝgǝ kalʋ na wʋ maŋɩ sɩ kʋ taa zɩgɩ da tɩn.» (A tɛ abam sɩ wʋlʋ na karɩmɩ tɩn, sɩ o kwaanɩ o ni kʋ kuri lanyɩranɩ.)

«Abam na nɛ wo-lɔŋɔ kʋm kʋntʋ, sɩ abam balʋ na zʋʋrɩ Zude nɩ tɩn kɩ lɩla á nuŋi á duri á vu pweeru yum á sǝgi da. 15 Nɔɔnʋ nan na wʋ nayuu nɩ, o daa yɩ tu o zʋ digǝ sɩ o kwe kʋlʋkʋlʋ. 16 Nɔɔnʋ wʋlʋ nan na wʋ kara nɩ tɩn, o daa yɩ joori sɔŋɔ sɩ o kwe o gɔrɔ o zʋ. 17 Kantʋ maŋa kam nɩ kʋʋ́ ta tiini kʋ yɩ lɛɛrʋ dɩ kaana balʋ na jɩgɩ pwi tɩn, dɩ balʋ na jɩgɩ biǝ yɩ ba ŋɔgɩ yɩlɩ tɩn. 18 Nan taá loori-na Wɛ, sɩ cam dɩm kʋntʋ yɩ ba waarʋ mɩmaŋa nɩ. 19 Bɛŋwaanɩ yaara yalʋ na lagɩ ya ba da yam kʋntʋ nɩ tɩn wʋ́ ta tiini ya camma ya dwe yalʋ na maŋɩ ya kɩ pulim nɩ Wɛ na kɩ lʋgʋ sɩ kʋ ba kʋ yi zɩm tɩn. Yaara yantʋ nan na kɛ, yadonnǝ daa bá ba nɩnɛɛnɩ yantʋ te. 20 Baŋa-Wɛ nan na wʋ pɛ yaara yam da yam tri, nɔɔn-nɔɔnʋ bá wǝri. Kʋ nan yɩ Wɛ tɩtɩ nɔɔna balʋ DƖ na kuri tɩn ŋwaanɩ mʋ, DƖ wʋ́ pa yaara yam da yam tri.

21 Kantʋ maŋa kam nɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ maama na tagɩ dɩ abam o wɩ: ‹Nii Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn, o wʋ yo seeni› naa ‹o wʋ jǝgǝ kantʋ nɩ›, sɩ á yɩ sɛ kʋntʋ tu. 22 Nɔɔna badaara wʋ́ zaŋɩ ba brɩ nɩ bantʋ dɩdʋa dɩdʋa mʋ yɩ Krisi wʋm, yɩ ba yagɩ ba daɩ. Badonnǝ dɩ wʋ́ brɩ nɩ bantʋ mʋ yɩ Wɛ nijoŋnǝ, yɩ ba yagɩ ba daɩ. Baá kɩ wo-kɩnkagɩla yalʋ na wʋ́ sʋ nɔɔna tɩn, sɩ ba ya na waɩ, sɩ ba sʋgɩ Wɛ tɩtɩ nɔɔna balʋ DƖ na kuri tɩn. 23 Á taá cʋ á tɩtɩ, sɩ a wuuri a ta a brɩ abam mʋ yɩ wǝǝnu tɩm maŋa daa ta wʋ yi.

Nabiin-bu wʋm na wʋ́ ba lʋgʋ baŋa te tɩn

(Matiyu 24:29-44, Luki 21:25-36)

24 Yaara yam kʋntʋ maŋa na tu ka kɛ, da yantʋ wʋnɩ

‹wɩa kam laan wʋ́ ji nazono tim tim,

cana dɩ daa bá fuŋi sɩ pooni taa wʋra.

25 Wɛyuu wʋ́ sisiŋi yɩ calɩcwɩ sɩm kwǝri sɩ tʋ tɩga nɩ,

yɩ wǝǝnu tɩlʋ maama na wʋ wɛyuu nɩ tɩn wʋ́ vugimi daanɩ.›

26 Maŋa kam kʋntʋ nɩ nɔɔna wʋ́ na Nabiin-bu *f5 * wʋm na maa bɩɩnɩ lʋgʋ baŋa. Oó ta wʋ kunkwǝǝnu wʋnɩ o bɩɩnɩ dɩ dam, yɩ Wɛ paarɩ-zulǝ wʋ o tee nɩ zanzan. 27 O laan wʋ́ pa o malɛsɩ * sɩm nuŋi sɩ jagɩ sɩ vu lʋgʋ baŋa je maama, kʋ na yɩ wa-puli dɩ wa-zʋʋrɩ, jazɩm dɩ jagwiǝ, sɩ la o nɔɔna balʋ Wɛ na kuri tɩn je maama sɩ kɩ daanɩ.

28 Nan maanɩ-na á nii kapʋrʋ na yɩ te tɩn. Kʋntʋ na yǝni kʋ wʋra kʋ kwi vɔɔrʋ, á yǝni á lwarɩ nɩ kʋ twɛ yadɛ. 29 Kʋ nan yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ á na tu á na wǝǝnu tɩlʋ a na tagɩ a brɩ abam tɩn na wʋra tɩ kɩa, sɩ á lwarɩ nɩ maŋa kam laan twɛ ka ti. 30 A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, wǝǝnu tɩm kʋntʋ maama wʋ́ ba tɩ wʋra tɩ kɩa, yɩ zɩm nɔɔna bam ta wʋ tɩgɩ ba ti. 31 Wɛyuu dɩ tɩga baŋa maama wʋ́ ba tɩ kɛ, yɩ amʋ taanɩ dɩm bá kɛ maŋa dɩ maŋa.

32 Nɔɔn-nɔɔnʋ nan yǝri dɛ dɩlʋ Nabiin-bu wʋm na lagɩ o joori o ba tɩn, yɩ nɔɔn-nɔɔnʋ yǝri dɛ dɩm wʋnɩ maŋa kam o na wʋ́ ba tɩn, kʋ na maŋɩ kʋ yɩ Wɛ malɛsɩ sɩm naa DƖ Bu wʋm tɩtɩ dɩ. Kʋ yɩ a Ko Baŋa-Wɛ yɩranɩ mʋ ye. 33 Á taá fɔgɩ á cʋ á tɩtɩ, sɩ á yǝri maŋa kam o na wʋ́ joori o ba tɩn. 34 Kʋʋ́ ta nyɩ dɩ sɔŋɔ tu na nuŋi sɩ o beeri o vu yigǝ yigǝ te tɩn. O ma pa o tɩntʋŋna bam ni sɩ ba taa nii o sɔŋɔ kʋm baŋa nɩ. O ma pa ba nɔɔnʋ maama o tɩtʋŋɩ. O ma ta dɩ ba dɩdʋa, sɩ o taa yɩrɩ o mancoŋo kʋm lanyɩranɩ. 35 Abam dɩ maŋɩ sɩ á fɔgɩ á taá yɩrɩ kʋntʋ doŋ mʋ. Bɛŋwaanɩ á yǝri maŋa kalʋ sɔŋɔ tu wʋm na wʋ́ joori o ba tɩn. O waɩ o tui dɩdaan-ni nɩ naa tɩtɩɩ kʋnkʋrʋ nɩ, naa tɩ-bra-pʋra nɩ naa wa-puli maŋa nɩ. 36 Kʋntʋ tɩn, o na tu bɩdwɩ baŋa nɩ, sɩ o yɩ darɩ abam dɩ á tigi á dɔa. 37 A lagɩ a ta dɩ abam dɩ nɔɔna bam maama nɩ, á maŋɩ sɩ á taá cʋ á tɩtɩ mʋ.»

14

Zwifǝ bam yigǝ tiinǝ na kɩ ni daanɩ sɩ ba gʋ Zezi te tɩn

(Matiyu 26:1-5, Luki 22:1-2, Zan 11:45-53)

Kʋ dɛɛn daarɩ da yale mʋ sɩ Pakɩ * candiǝ kam yi. Candiǝ kam kʋntʋ nɩ mʋ Zwifǝ bam yǝni ba di dɩpɛ dɩlʋ na ba jɩgɩ dabɩlɩ tɩn. Zwifǝ bam kaanɩm yigǝ tiinǝ bam dɩ ba cullu karanyɩna tiinǝ bam maa kwaanɩ ba lagɩ cwǝŋǝ, sɩ ba kɩ swan ba ma ja Zezi ba gʋ. Ba ma ta ba wɩ: «Dɩ́ nan wʋ maŋɩ sɩ dɩ́ ja-o candiǝ kam maŋa nɩ, sɩ kʋʋ́ pa vuvugǝ jǝni nɔɔna bam tɩtarɩ nɩ.»

Kaanɩ wʋdoŋ na zuli Zezi te tɩn

(Matiyu 26:6-16, Zan 12:1-8)

Zezi dɛɛn maa wʋ Betani nɩ nɔɔnʋ wʋdoŋ sɔŋɔ nɩ, o yɩrɩ mʋ Simɔn. Wʋntʋ dɛɛn ya yɩ nanyɔŋɔ mʋ. Zezi na wʋra o di wʋdiu maŋa kalʋ tɩn, mʋ kaanɩ wʋdoŋ tu o te. O maa jɩgɩ kunkwǝlǝ ka na su dɩ tralɩ nugǝ kalʋ yɩrɩ na yɩ ‹naadɩ› tɩn. Nugǝ kam lana yɩ ka yǝlo cana zanzan. O ma puri kunkwǝlǝ kam ni, o lo nugǝ kam Zezi yuu nɩ o ma kɩ-o zulǝ. Balʋ na tɔgɩ ba wʋra yɩ ba na tɩn badonnǝ maa ba jɩgɩ wʋpolo, yɩ ba tɛ daanɩ ba wɩ: «Bɛɛ mʋ yɩ o cɔgɩ nugǝ kam kʋntʋ? Dɩ́ ya waɩ dɩ́ yǝgi-ka dɩ́ na sǝbu zanzan, kʋ dwe sǝbu-dala biǝ yatɔ, *f6 * yɩ dɩ́ ma wǝli yinigǝ tiinǝ.» Ba ma tiini ba jɩgɩ kaanɩ wʋm ba ŋɔɔna dɩ o kǝm dɩm.

Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: «Á yag-o. Bɛɛ mʋ yɩ á jɩg-o á yaara? O na kɩ amʋ zulǝ yalʋ tɩn yɩ kǝm-laa mʋ o kɩ-nɩ. Kʋ nan na yɩ yinigǝ tiinǝ, bantʋ wʋra mʋ dɩ abam maŋa maama, yɩ á wʋ́ wanɩ á zǝni-ba maŋa kalʋ á na lagɩ tɩn. Kʋ daarɩ amʋ nan bá ta wʋra dɩ abam maŋa maama. Kaanɩ wʋntʋ kɩ kʋlʋ o na waɩ tɩn mʋ. O na logi nugǝ kam a yɩra nɩ tɩn, kʋ brɩ nɩ o wuuri o turi a yɩra yam mʋ, sɩ ba laan kwe-nɩ ba kɩ. A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, ba na wʋ́ tɔɔlɩ amʋ kwǝr-ywǝŋǝ kam lʋgʋ baŋa je sɩm maama nɩ tɩn, baá ta kaanɩ wʋm kʋntʋ dɩ taanɩ sɩ ba taa guli o gulǝ.»

10 Zudasɩ Yiskarɩyo wʋlʋ na yɩ Zezi karabiǝ fugǝ-bale bam wʋ dɩdʋa tɩn laan ma zaŋɩ o nuŋi. O ma vu Zwifǝ kaanɩm yigǝ tiinǝ bam te, sɩ o brɩ-ba cwǝŋǝ sɩ ba wanɩ ba ja Zezi. 11 Ba na ni o na tagɩ kʋlʋ tɩn, ba wʋ ma poli zanzan. Ba ma go ni nɩ baá pa-o sǝbu. O laan maa kwaanɩ o beeri cwǝŋǝ sɩ o ja Zezi o kɩ ba jɩŋa nɩ.

Zezi na di Pakɩ candiǝ wʋdiu dɩ o karabiǝ bam te tɩn

(Matiyu 26:17-30, Luki 22:7-23, Zan 13: 21-30, 1 Korɛntɩ 11:23-25)

12 Kʋ ma ba kʋ yi dɛ dɩlʋ ba na puli sɩ ba di dɩpɛ dɩlʋ na ba jɩgɩ dabɩlɩ dɩ wʋnɩ tɩn. Dɛ dɩm kʋntʋ nɩ Zwifǝ bam yǝni ba gʋɩ pibalɩ mʋ, ba ma di Pakɩ * candiǝ kam. Zezi karabiǝ bam ma vu ba bwe-o ba wɩ: «Nmʋ lagɩ sɩ dɩ́ di Pakɩ candiǝ kam jǝgǝ kɔɔ nɩ mʋ, sɩ dɩ́ vu dɩ́ ti woŋo maama yigǝ dɩ́ pa-m?»

13 O ma tʋŋɩ o karabiǝ bam bale, yɩ o ta dɩ ba o wɩ: «Zaŋɩ-na á vu tɩʋ kʋm wʋ. Á na yi da, nɔɔnʋ wʋdoŋ wʋ́ jeeri abam o na zɩŋɩ kɔɔrʋ dɩ na. Sɩ á da-na o kwaga á vu. 14 O na zʋ sɔŋɔ kʋlʋ tɩn, sɩ á dɩ zʋ á ta dɩ kʋ tu nɩ: ‹Dɩ́ Karanyɩna mʋ wɩ, dɩ́ ba dɩ́ bwe dɩ́ nii, digǝ kalʋ wʋm na wʋ́ jǝni da dɩ o karabiǝ bam sɩ ba di Pakɩ candiǝ kam wʋdiu tɩn wʋ yǝn mʋ?› 15 Á na bwe-o kʋntʋ, o laan wʋ́ brɩ abam wɛyuu digǝ. Kaá ta daga lanyɩranɩ, yɩ ka jɩgɩ woŋo kʋlʋ maama dɩ́ na lagɩ tɩn ka wʋnɩ. Ve-na á kwɛ candiǝ kam wǝǝnu tɩm á ti, sɩ dɩ́ laan ba.»

16 O karabiǝ bale bam ma zaŋɩ ba vu tɩʋ kʋm wʋ. Ba ma sɩɩnɩ ba na woŋo maama nɩ Zezi na maŋɩ o ta te tɩn. Ba ma kwɛ Pakɩ candiǝ kam wʋdiu kʋm ba ti.

17 Tɩga ma ba ka yi. Zezi ma ba o zʋ digǝ kam dɩ o karabiǝ fugǝ-bale bam. 18 Ba ma jǝni sɩ ba di wʋdiu kʋm. Ba na wʋra ba di tɩn, Zezi laan ma ta o wɩ: «A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, abam balʋ na je á tɔgɩ á di dɩ amʋ tɩn wʋ nɔɔnʋ dɩdʋa mʋ lagɩ o yǝgi amʋ o pa nɔɔna.»

19 Ba na ni kʋntʋ tɩn, kʋ ma pa ba wʋ cɔgɩ zanzan. Ba maa bwe-o dɩdʋa dɩdʋa ba wɩ: «Kʋ yɩ amʋ mʋ na?»

20 O ma lǝri-ba o wɩ: «Kʋ yɩ abam fugǝ-bale bam wʋ dɩdʋa mʋ. Kʋ yɩ wʋlʋ na tɔgɩ dɩ amʋ o lu zʋŋa dɩdʋa wʋnɩ tɩn mʋ. 21 Kʋ nan maŋɩ sɩ amʋ Nabiin-bu * wʋm vu a tɩ, nɩ Wɛ tɔnɔ kʋm na maŋɩ kʋ brɩ a taanɩ te tɩn mʋ. Kʋ nan za wʋ́ ta yɩ lɛɛrʋ mʋ kʋ pa nɔɔnʋ wʋlʋ na wʋ́ yǝgi amʋ Nabiin-bu wʋm o pa tɩn. Ba ya na maŋɩ ba wʋ lʋgɩ nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ, kʋ ya wʋ́ ta gara.»

22 Ba na wʋra ba di maŋa kalʋ tɩn, Zezi ma kwe dɩpɛ yɩ o kɩ Wɛ le dɩ ŋwaanɩ. O ma daarɩ o fɔ-dɩ o pa o karabiǝ bam yɩ o wɩ: «Joŋi-na, sɩ dɩntʋ yɩ a yɩra mʋ.»

23 O daa ma kwe tweeru biǝ sana dɩ zʋŋa, yɩ o kɩ Wɛ le tɩ ŋwaanɩ. O ma kwe o pa-ba, yɩ ba maama nyɔ. 24 O maa wɩ: «Wo-nyɔɔrʋ tɩntʋ mʋ yɩ a jana kalʋ na lagɩ ka nuŋi ka duri sɩ ka ma vrɩ nɔɔna zanzan ba lwarɩm wʋnɩ tɩn. 25 A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, a daa bá nyɔ wo-nyɔɔrʋ tɩntʋ, sɩ kʋ taa ve maŋa kam a na wʋ́ jǝni Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ a daa nyɔ tɩn.»

26 Ba laan ma leeni ba zuli Wɛ, yɩ ba daarɩ ba nuŋi ba vu Olivi piu kʋm yuu.

Zezi na wuuri o brɩ Pɩyɛɛrɩ na wʋ́ vɩ-o te tɩn

(Matiyu 26:31-35, Luki 22:31-34, Zan 13:36-38)

27 Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: «Abam maama wʋ́ ba á joori amʋ kwaga nɩ, nɩ Wɛ tɔnɔ kʋm na maŋɩ kʋ brɩ te tɩn. Wɛ dɛɛn tagɩ DƖ wɩ:

‹Aá pa ba gʋ nayɩrʋ wʋm,

yɩ o peeni sɩm maama jagɩ.›

28 Kʋ daarɩ, Wɛ na joori DƖ bi-nɩ, aá da yigǝ a vu a taa cǝgi abam Galile nɩ.»

29 Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, Pɩyɛɛrɩ ma ta o wɩ: «Nɔɔna bam maama na maŋɩ ba joori nmʋ kwaga nɩ, amʋ bá fɔgɩ a joori nmʋ kwaga nɩ.»

30 Zezi ma lǝr-o o wɩ: «A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ nmʋ sɩ, zɩm tɩtɩɩ dɩntʋ kʋ na wʋ́ loori sɩ cɩbwɩʋ keeri kuni bɩle tɩn, nmʋ wʋ́ fʋ kuni bɩtɔ nɩ n yǝri amʋ.»

31 Pɩyɛɛrɩ laan ma fɔgɩ o ta dɩ baarɩ o wɩ: «A brɩ a bá fʋ nɩ a yǝri nmʋ, kʋ na maŋɩ kʋ yɩ ba na lagɩ ba gʋ amʋ dɩ nmʋ maama mʋ dɩ.»

Zezi karabiǝ bam maama dɩ ma ta kʋntʋ doŋ.

Zezi na cɛ dɩ Wɛ-loro te tɩn

(Matiyu 26:36-46, Luki 22:39-46)

32 Ba laan ma zaŋɩ ba vu jǝgǝ kadoŋ gaarɩ na wʋra yɩ ba bǝ-ka nɩ Jesemanɩ tɩn. Zezi ma ta dɩ o karabiǝ bam o wɩ: «Á taá je yo, sɩ a vu a warɩ Wɛ sɩ a ba.» 33 O ma pa Pɩyɛɛrɩ dɩ Zakɩ dɩ Zan tɔgɩ dɩd-o ba vu. O wʋ ma tiini kʋ cɔgɩ zanzan, yɩ o bɩcarɩ di. 34 O ma ta dɩ ba o wɩ: «A wʋ mʋ tiini kʋ cɔgɩ sɩ kʋ yi a tʋʋnɩ. Á nan taá zɩgɩ yo, sɩ á warɩ Wɛ sɩ á yɩ zaŋɩ á dɔ.»

35 O laan ma fʋfɔ o vu daa. O ma vi o yigǝ tɩga nɩ o loori Wɛ o wɩ, kʋ na waɩ sɩ cam dɩm kɛ dɩ daar-o. 36 O ma loori Wɛ o wɩ: «Amʋ Ko Baba, nmʋ waɩ woŋo maama n kɩa. Nan pa cam dɩlʋ na lagɩ dɩ ba amʋ baŋa tɩn kɛ. Nan kɩ te na yi nmʋ wʋbʋŋa tɩn, sɩ n yɩ kɩ amʋ wʋbʋŋa na lagɩ kʋlʋ tɩn.»

37 O na loori Wɛ o ti tɩn, o ma joori o vu o karabiǝ batɔ bam te. O piini ba tigi ba dɔa. O ma ta dɩ Pɩyɛɛrɩ o wɩ: «Simɔn, n tigi n dɔ mʋ na? Bɛɛ mʋ yɩ n warɩ n ta n niǝ, sɩ n yɩ zaŋɩ n dɔ, sɩ kʋ yi maŋa fɩnfɩɩn dɩ? 38 Fɔgɩ-na á yɩrɩ á tɩtɩ sɩ á taá loori Wɛ, sɩ á yɩ tʋ maŋɩm dɩm maŋa nɩ. Bɛŋwaanɩ nanzwǝnǝ wʋbʋŋa lagɩ sɩ ya sɛ Baŋa-Wɛ, yɩ o yɩra laan bwǝnǝ.»

39 O ma yagɩ-ba, yɩ o joori o vu o loori Wɛ, nɩ o ya na maŋɩ o loori te tɩn. 40 O daa ta ma joori o vu o piini ba tigi ba dɔa, dɔɔm na tiini dɩ waɩ-ba tɩn ŋwaanɩ. Ba maa yǝri ba daa na wʋ́ ta kʋlʋ dɩd-o tɩn. 41 O daa ma vu o loori Wɛ o kɩ kuni bɩtɔ, yɩ o joori o ba ba te. O laan ma ta dɩ ba o wɩ: «Á ta tigi á dɔa mʋ na? Kʋ maŋɩ. Nii-na! Maŋa kam yiǝ, sɩ ba ja amʋ Nabiin-bu * wʋm ba kɩ nɔn-balwaarʋ jɩa nɩ. 42 Zaŋɩ-na sɩ dɩ́ vu. Nɔɔnʋ wʋlʋ na lagɩ o yǝgi-nɩ o pa tɩn maa bɩɩna.»

Ba na jaanɩ Zezi te tɩn

(Matiyu 26:47-56, Luki 22:47-53, Zan 18:3-12)

43 Zezi ta na wʋra o ŋɔɔnɩ kʋntʋ tɩn, mʋ Zudasɩ wʋlʋ na yɩ o karabiǝ fugǝ-bale bam wʋ dɩdʋa tɩn tu o yi o te, yɩ nɔn-kɔgɔ zanzan tɔgɩ dɩd-o kʋ ba, yɩ ba ze sʋ-lwaanʋ dɩ da-lwaanʋ. Kʋ yɩ Zwifǝ bam kaanɩm yigǝ tiinǝ bam dɩ ba cullu karanyɩna tiinǝ bam dɩ ba nakwa bam mʋ tʋŋɩ-ba. 44 Zudasɩ ya maŋɩ o pa kɔgɔ kʋm lwarɩ nɩ, o na ve o kukwǝri nɔɔnʋ wʋlʋ tɩn, sɩ ba vu ba ja kʋntʋ tu, sɩ ba fɔgɩ ba ja-o lanyɩranɩ ba ja viiri.

45 O laan ma yɔɔrɩ o vu o yi Zezi te yɩ o wɩ: «Karanyɩna.» O ma daarɩ o kukwǝr-o. 46 Nɔɔna bam laan ma yi ba ja Zezi. 47 Nɔɔna balʋ na tɔgɩ ba wʋ Zezi tee nɩ tɩn dɩdʋa ma lɩ o sʋgʋ o ma zagɩ kaanɩm yuutu wʋm tɩntʋŋnʋ zwɛ o go. 48 Zezi laan ma bwe kɔgɔ kʋm o wɩ: «Abam na kwe sʋ-lwaanʋ dɩ da-lwaanʋ á ba sɩ á ja amʋ tɩn, a yɩ ŋwɩɩnʋ mʋ na? 49 Dɛ maama a yǝni a wʋ abam tee nɩ a brɩ nɔɔna Wɛ-di-kamunu kʋm wʋnɩ, yɩ á ba jaanɩ-nɩ. Kʋ nan maŋɩ sɩ kʋ kɩ kʋntʋ mʋ, sɩ kʋ pa kʋlʋ na maŋɩ kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ tɩn sɩɩnɩ kʋ kɩ.»

50 O karabiǝ bam maama na nɛ kʋntʋ tɩn, ba ma duri ba viiri ba daar-o.

51 Nɔn-dʋŋʋ kʋdoŋ ya wʋra, o na tɔgɩ Zezi. O ya kukwǝri gar-jalɩ yɩranɩ mʋ. Ba ma kwaanɩ sɩ ba ja-o. 52 O ma vrɩ o tɩtɩ o daarɩ o gɔrɔ kʋm o yagɩ o pa-ba, yɩ o duri kalambolo o viiri.

Ba na di Zezi taanɩ te tɩn

(Matiyu 26:57-68, Luki 22:54-55, 63-71, Zan 18:12-14, 19-24)

53 Ba ma ja Zezi ba vu kaanɩm * yuutu wʋm sɔŋɔ. Zwifǝ kaanɩm yigǝ tiinǝ bam dɩ ba cullu karanyɩna tiinǝ dɩ ba tɩʋ kʋm nakwa bam maama ma gilimi daanɩ jǝgǝ kam kʋntʋ nɩ. 54 Pɩyɛɛrɩ ma dalɩ o tɔgɩ ba kwaga o da o vu o yi kaanɩm yuutu wʋm sɔŋɔ. O ma zʋ o jǝni dɩ sɔŋɔ kʋm tɩntʋŋna bam o tɔgɩ o weeri mini.

55 Zwifǝ bam kaanɩm yigǝ tiinǝ bam dɩ ba sarɩya-dirǝ nakwa kɔgɔ kʋm maama maa kwaanɩ sɩ ba na cwǝŋǝ kalʋ ba na wʋ́ da da ba ma saŋɩ Zezi sɩ ba laan pa ba gʋ-o tɩn. Ba ma kwaanɩ taan ba ga. 56 Nɔɔna zanzan ma zaŋɩ ba fɔ vwan ba pa-o, yɩ ba na tɛ ba wɩ o kɩ wǝǝnu tɩlʋ tɩn ba tɔgɩ daanɩ. 57 Nɔɔna badonnǝ dɩ daa ma zaŋɩ ba fɔ vwan ba pa Zezi ba wɩ: 58 «Dɩbam ni nɔɔnʋ wʋntʋ na tagɩ o wɩ, oó magɩ Wɛ-di-kamunu kʋntʋ nabiinǝ na lɔgɩ tɩn o dɩ tɩga nɩ, yɩ o joori o ma da yatɔ o lɔ kadoŋ, yɩ kʋ daɩ nabiinǝ mʋ wʋ́ lɔ-ka.» 59 Nan dɩ nɔɔna bam na maŋɩ ba tɛ kʋntʋ dɩ tɩn, ba niǝ daa ta ba tɔgɩ daanɩ.

60 Kaanɩm yuutu wʋm laan ma zaŋɩ ba maama tɩtarɩ nɩ, yɩ o bwe Zezi o wɩ: «Nɔɔna bantʋ na tagɩ kʋlʋ ba pa nmʋ tɩn, nmʋ ba jɩgɩ taanɩ sɩ n lǝri na?»

61 Zezi maa cɩm yɩ o wʋ lǝri kʋlʋkʋlʋ. Kaanɩm yuutu wʋm ma joori o bwe-o o wɩ: «Nmʋ mʋ yɩ Krisi * wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn na? Nmʋ mʋ yɩ Baŋa-Wɛ dɩlʋ dɩbam na zuli tɩn Bu wʋm na?»

62 Zezi ma lǝri o wɩ: «Ɛɛn, amʋ mʋ kʋntʋ. Nan taá ye-na nɩ, á wʋ́ ba á na Nabiin-bu * wʋm na je Dam-fɔrɔ Tu Baŋa-Wɛ jazɩm nɩ, yɩ á ta wʋ́ na-o o na nuŋi wɛyuu nɩ o maa bɩɩnɩ kunkwǝǝnu wʋnɩ.»

63 Kaanɩm yuutu wʋm na ni kʋntʋ tɩn, o ma zaŋɩ o kaarɩ o tɩtɩ gɔrɔ, sɩ kʋ brɩ nɩ o wʋ tiini kʋ cɔgɩ dɩ Zezi taanɩ dɩm. O ma ta o wɩ: «Dɩ́ daa ba lagɩ maana tiinǝ sɩ ba ŋɔɔnɩ o taanɩ dɩm. 64 Abam maama maŋɩ á ni o na ŋɔɔnɩ o twɩ Wɛ, o paɩ o dɩ Wɛ ma daanɩ mʋ. Kʋntʋ tɩn, abam wɩ bɛɛ mʋ?»

Ba maama ma lǝri ba wɩ, o maŋɩ sɩ o tɩ mʋ. 65 Ba badaara ma twɩ lileeru ba yagɩ o yɩra nɩ. Ba ma kwe gɔrɔ ba ma pu o yiǝ, yɩ ba daarɩ ba mag-o dɩ jagulǝ yɩ ba wɩ: «Lwarɩ n brɩ dɩbam wʋlʋ na magɩ-m tɩn.» Pamaŋna bam ma jɩg-o ba maga.

Pɩyɛɛrɩ na sɩɩnɩ o vɩn Zezi te tɩn

(Matiyu 26:69-75, Luki 22:56-62, Zan 18:15-18, 25-27)

66 Pɩyɛɛrɩ ya daa ta tɔgɩ o je kʋnkɔlɔ kʋm nɩ. Kaanɩm yuutu wʋm sɔŋɔ tɩntʋŋ-kana ma ba ka tɔgɩ da ka maa kɛa. 67 O ma na Pɩyɛɛrɩ na je o weeri mini. O ma fɔgɩ o nii-o lanyɩranɩ, yɩ o wɩ: «Nmʋ dɩ tɔgɩ dɩ Nazarɛtɩ tu Zezi mʋ.»

68 O ma fʋ o wɩ: «A yǝri woŋo kʋlʋ n na tɛ tɩn. A ba ni kʋ kuri.» O ma zaŋɩ o nuŋi o vu mancoŋo ni. Cɩbwɩʋ ma da kʋ keeri.

69 Tɩntʋŋ-kana kam daa ma na-o. O daa ta ma ta dɩ nɔɔna balʋ na zɩgɩ da tɩn o wɩ: «Nɔɔnʋ wʋntʋ tɔgɩ o yɩ Zezi kɔgɔ kʋm wʋ dɩdʋa mʋ.» 70 O daa ma fʋ o wɩ, o daɩ ba wʋ nɔɔnʋ.

Kʋ na kɩ fɩɩn tɩn, nɔɔna balʋ na zɩgɩ da tɩn ma ta dɩ Pɩyɛɛrɩ ba wɩ: «Nmʋ sɩɩnɩ n yɩ ba wʋ dɩdʋa mʋ. Nmʋ dɩ yɩ Galile tu mʋ.»

71 O laan ma sɔɔlɩ o pa o tɩtɩ, sɩ kʋ taa yɩ nɩ cɩga mʋ o taga, yɩ o wɩ: «A brɩ a yǝri nɔɔnʋ wʋlʋ á na tɛ o taanɩ tɩn.»

72 O na tagɩ kʋntʋ tɩn, cɩbwɩʋ laan ma da kʋ keeri kʋ kɩ kuni bɩle. Pɩyɛɛrɩ laan ma guli Zezi ya na tagɩ kʋlʋ dɩd-o o wɩ: «Kʋ na wʋ́ loori sɩ cɩbwɩʋ keeri kuni bɩle tɩn, nmʋ wʋ́ fʋ kuni bɩtɔ nɩ n yǝri amʋ.» O na guli kʋntʋ tɩn, o wʋ ma tiini kʋ cɔgɩ zanzan, o ma zaŋɩ o nuŋi yɩ o keerǝ.

15

Pilatɩ na bwe Zezi taanɩ te tɩn

(Matiyu 27:1-2, 11-26, Luki 23:1-5, 13-25, Zan 18:28-19:16)

Tɩga na tu ka pʋʋrɩ tɩtɩɩtɩ tɩn, Zwifǝ kaanɩm yigǝ tiinǝ bam dɩ ba tɩʋ kʋm nakwa bam, dɩ ba karanyɩna tiinǝ bam dɩ ba sarɩya-dirǝ nakwa kɔgɔ kʋm maama ma ba ba kɩ ni daanɩ. Ba ma pa ba ja Zezi ba vɔ, yɩ ba ja-o ba vu ba kɩ gʋvɩrma tu Pilatɩ jɩŋa nɩ. Pilatɩ ma bwe-o o wɩ: «Nmʋ mʋ yɩ Zwifǝ bam pɛ wʋm na?»

Zezi ma lǝr-o o wɩ: «Mʋ ka da n taga.»